33. Vėlinių procesija ir egzekvijos (XI. 2)

2007 05 02

Vėlinių dieną po Mišių ar mišparų rengiama procesija į kapines ar bažnyčios šventorių. Procesijos tvarka: patarnautojas su kryžiumi, šalia jo du patarnautojai su degančiomis žvakėmis; dvasininkai pagal laipsnius su degančiomis žvakėmis rankose; celebrantas su patarnautojais, nešančiais smilkytuvą ir šv. vandens indą; tikintieji. Kunigas einant šlaksto kapus šv. vandeniu. Einant giedami keturi responsoriumai, „Dies irae“, „Rūsčią dieną“ arba „Gelbėk mane, Viešpatie“. Daromos keturios stotys.

 

Pirmoji stotis

 

Einant link jos, giedamas responsoriumas:

 

Absólve Dómine ánimas eórum ab omni vínculo delictórum, non eas torméntum mortis attíngat. * Non reórum caténa constríngat, sed miserátio tua in pacis eas ac lucis regióne constítuat. V. Si quæ illis sint Dómine dignæ cruciátibus culpæ, tu eis grátia lenitátis indúlge. * Non reórum...

Išrišk, Viešpatie, jų vėles iš visų nusižengimų pančių, kad jų nepaliestų mirties kankynė. * Tegul jų nepančioja kalčių grandinė, bet Tavo pasigailėjimas tenuveda jas į ramybės ir šviesos šalį. V. Jei kuri iš jų, Viešpatie, yra verta kančių už kaltes, Tu jai atleisk švelnia malone. * Tegul jų...

 

Patarnautojas su kryžiumi sustoja, atsigręžia į žmones. Kunigas, stovėdamas priešais kryžių, kalba:

V. Kýrie, eléison. R. Christe, eléison. Kýrie eléison.

Orémus, fratres, pro animábus pontíficum seu sacerdótum, necnon aliórum ecclesiasticórum, qui Deo et homínibus inserviébant, magna responsabilitáte prǽditi.

V. Kýrie, eléison. R. Christe, eléison. Kýrie eléison.

Melskimės, broliai, už vėles vyskupų ir kunigų bei kitų dvasininkų, kurie, turėdami didelę atsakomybę, tarnavo Dievui ir žmonėms.

 

Visi klaupiasi ir kalba „Pater noster“ („Tėve mūsų“). Tuo metu kunigas šlaksto kapus aplink save, tada įdeda smilkalų į smilkytuvą ir smilko po vieną kartą į visas puses. Po to klaupiasi ir kalba eilutes, oracijoms stojasi vienas kunigas.

V. A porta ínferi. R. Erue, Dómine, ánimas eórum.

V. Requiéscant in pace. R. Amen.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Deus, qui inter apostólicos sacerdótes fámulos tuos pontificáli seu sacerdotáli fecísti dignitáte vigére: præsta, quǽsumus: ut eórum quoque perpétuo aggregéntur consórtio. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Nuo pragaro vartų. R. Gelbėk, Viešpatie, jų vėles.

V. Tegul ilsisi ramybėje. R. Amen.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Dieve, Tu savo tarnams leidai kaip ir apaštalams garsėti vyskupystės ar kunigystės kilnumu. Suteik, meldžiame, kad ir jie gautų kartu su apaštalais amžinąją dalį. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Visi pakyla ir procesija eina toliau.

Giedamas responsoriumas:

 

Credo quod Redémptor meus vivit, et in novíssimo die de terra surrectúrus sum: * Et in carne mea vidébo Deum Salvatórem meum. V. Quem visúrus sum ego ipse, et non álius, et óculi mei conspectúri sunt. * Et in carne...

Tikiu, kad mano Atpirkėjas gyvena, ir kad paskutinę dieną prisikelsiu iš žemės, * ir savo kūne regėsiu Dievą, mano Išganytoją. V. Jį matysiu aš pats, o ne kitas, ir į jį žvelgs mano akys. * Ir savo kūne...

 

Antroji stotis

 

V. Kýrie, eléison. R. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Orémus, fratres, pro animábus paréntum, ávuum et proávuum nostrórum, débitum gratitúdinis et amóris eísdem reddéntes.

„Pater noster“ („Tėve mūsų“).

V. A porta ínferi. R. Erue, Dómine, ánimas eórum.

V. Requiéscant in pace. R. Amen.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Deus, qui nos patrem et matrem honoráre præcepísti: miserére cleménter animábus paréntum, ávuum et proávuum nostrórum, eorúmque peccáta dimítte; nosque eos in ætérnæ claritátis gáudio fac vidére. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Kýrie, eléison. R. Christe, eléison. Kýrie eléison.

Melskimės, broliai, už mūsų tėvų, senelių ir prosenelių vėles, jiems grąžindami dėkingumo bei meilės skolą.

 

V. Nuo pragaro vartų. R. Gelbėk, Viešpatie, jų vėles.

V. Tegul ilsisi ramybėje. R. Amen.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Dieve, Tu įsakei mums gerbti tėvą ir motiną. Meilingai pasigailėk mūsų tėvų, senelių ir prosenelių vėlių, atleisk jų nuodėmes ir leisk mums juos išvysti amžinosios šviesos džiaugsme. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Giedamas responsoriumas:

 

Qui Lázarum * resuscitásti a monuménto foétidum: * Tu eis, Dómine, dona réquiem et locum indulgéntiæ. V. Qui ventúrus es iudicáre vivos et mórtuos, et sǽculum per ignem. * Tu eis...

Tu Lozorių * prikėlei iš kapo jau dvokiantį. * Jiems, Viešpatie, duok atilsį ir atleidimo vietą. V. Tu ateisi teisti gyvųjų ir mirusių, ir pasaulio ugnimi. * Jiems...

 

Trečioji stotis

 

V. Kýrie, eléison. R. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Orémus, dilectíssimi, pro frátribus et soróribus, consanguíneis, propínquis, amícis et benefactóribus nostris defúnctis, quos forsan offéndimus vel occasiónem peccáti ipsis præbúimus.

„Pater noster“ („Tėve mūsų“).

 

V. A porta ínferi. R. Erue, Dómine, ánimas eórum.

V. Requiéscant in pace. R. Amen.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Deus, véniæ largítor et humánæ salútis amátor: quǽsumus cleméntiam tuam; ut nostræ congregatiónis fratres, propínquos et benefactóres, qui ex hoc sǽculo transiérunt, beáta María semper Vírgine intercedénte cum ómnibus Sanctis tuis, ad perpétuæ beatitúdinis consórtium perveníre concédas. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Kýrie, eléison. R. Christe, eléison. Kýrie eléison.

Melskimės, mylimieji, už mūsų mirusius brolius ir seseris, giminaičius, artimuosius, draugus ir geradarius, kuriuos galbūt įžeidėme ar jiems davėme progą nusidėti.

 

 

V. Nuo pragaro vartų. R. Gelbėk, Viešpatie, jų vėles.

V. Tegul ilsisi ramybėje. R. Amen.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Dieve, Tu atleidi kaltes ir trokšti žmonių išganymo. Mes prašome Tavo gerumą, kad užtariant Švenčiausiajai visuomet Mergelei Marijai ir visiems Tavo šventiesiems, leistum mūsų bendruomenės broliams, artimiesiems ir geradariams, kurie jau yra apleidę šį pasaulį, pasiekti amžinosios palaimos bendrystę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Giedamas responsoriumas:

 

Peccántem me * quotídie, et non me pœniténtem, timor mortis contúrbat me: * Quia in inférno nulla est redémptio, miserére mei, Deus, et salva me. V. Deus, in nómine tuo salvum me fac, et in virtúte tua líbera me. * Quia in...

Aš nusidedu * kasdien ir neatgailauju, todėl mane gąsdina mirties baimė. * Juk pragare nėra jokio atpirkimo – pasigailėk manęs, Viešpatie, ir išgelbėk mane. V. Dieve, savo vardu išganyk mane ir savąja galybe išvaduok mane. * Juk pragare...

 

Ketvirtoji stotis

 

V. Kýrie, eléison. R. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Orémus nunc, réquiem ætérnam a Deo animábus eórum defunctórum implorántes, quorum córpora in hoc cœmetério (sub hac ecclésia, penes hanc ecclésiam) necnon in toto paroéciæ huius ámbitu requiéscunt.

„Pater noster“ („Tėve mūsų“).

V. A porta ínferi. R. Erue, Dómine, ánimas eórum.

V. Requiéscant in pace. R. Amen.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Deus, cuius miseratióne ánimæ fidélium requiéscunt: fámulis et famulábus tuis, et ómnibus hic et ubíque in Christo quiescéntibus da propítius véniam peccatórum; ut, a cunctis reátibus absolúti, tecum sine fine læténtur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Kýrie, eléison. R. Christe, eléison. Kýrie eléison.

Dabar melskimės, prašydami Dievo amžinojo atilsio tų mirusiųjų vėlėms, kurių kūnai ilsisi šiose kapinėse (po šia bažnyčia, šalia šios bažnyčios) ir visoje parapijoje.

 

 
V. Nuo pragaro vartų. R. Gelbėk, Viešpatie, jų vėles.

V. Tegul ilsisi ramybėje. R. Amen.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Dieve, Tau pasigailint tikinčiųjų vėlės gauna atilsį. Maloningai suteik Tavo tarnams ir tarnaitėms bei visiems čia ir visur besiilsintiems Kristuje nuodėmių atleidimą, kad išrišti iš visų kalčių galėtų be pabaigos džiaugtis su Tavimi. Per tąjį Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Egzekvijos grįžus į bažnyčią

 

Bažnyčios viduryje pastatytas katafalkas arba patiestas calūnas, prie kurio dega šešios geltono vaško žvakės. Patarnautojas su kryžiumi stoja priešais katafalką ar calūną, veidu į altorių, patarnautojai su žvakėmis šalia jo. Kunigas stoja tarp katafalko ir altoriaus, atsigręžęs į kryžių. Giedama „Libera me“. Tuo metu kunigas įdeda smilkalų į smilkytuvą.

Baigus kunigas gieda:

V. Kýrie, eléison. R. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Patrem et Dóminum ómnium vivórum ac mortuórum sincéra fide precémur, ut ánimas defunctórum in purgatório adhuc deténtas in ætérnæ beatitúdinis regnum quamprímum suscípere, córpora quoque eórum, toto orbe terrárum quiescéntia, in die iudícii ad glóriam suscitáre dignétur.

V. Kýrie, eléison. R. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Su nuoširdžiu tikėjimu melskime visų gyvųjų ir mirusiųjų Tėvą ir Viešpatį, kad mirusiųjų vėles, dar laikomas skaistykloje, jis teiktųsi kuo greičiau priimti į palaimos karalystę, o jų kūnus, besiilsinčius visame pasaulyje, teismo dieną prikelti garbei.

 

Visi klaupiasi ir kalba „Pater noster“ („Tėve mūsų“). Kunigas eina aplink katafalką ar calūną (pradėdamas nuo Evangelijos pusės) ir triskart šlaksto vienoje pusėje, triskart kitoje. Eidamas pro kryžių, kunigas giliai nusilenkia, grįžęs į savo vietą, priklaupia link altoriaus. Po to taip pat iš abiejų pusių apsmilko katafalką ar calūną.

Kunigas tęsia:

V. A porta ínferi. R. Erue, Dómine, ánimas eórum.

V. Requiéscant in pace. R. Amen.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Fidélium, Deus, ómnium cónditor et redémptor, animábus famulórum famularúmque tuárum remissiónem cunctórum tríbue peccatórum: ut indulgéntiam, quam semper optavérunt, piis suplicatiónibus consequántur: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Nuo pragaro vartų. R. Gelbėk, Viešpatie, jų vėles.

V. Tegul ilsisi ramybėje. R. Amen.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Dieve, visų tikinčiųjų Kūrėjau ir Atpirkėjau, suteik savo tarnų ir tarnaičių vėlėms visų nuodėmių atleidimą, kad jie, nuoširdžiai besimelsdami, sulauktų pasigailėjimo, kurio visuomet troško. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

 

Giedama „Salve Regina“ arba „Viešpaties Angelas“. Tuo metu kunigas su patarnautojais grįžta į zakristiją.