25. Šeštinių procesija

2007 05 02

Šeštinių dieną prieš šv. Mišias rengiama procesija be Švč. Sakramento.

Kunigas, klūpodamas ant apatinio altoriaus laipto, pradeda giesmę „Į dangų žengęs“. Ją baigus visi stoja, pradedama procesija: patarnautojas su kryžiumi, ant kurio uždėta raudona stula, prie jo šonų du patarnautojai su degančiomis žvakėmis, dvasininkai pagal laipsnius, celebrantas su patarnautojais, tikintieji su bažnytinėmis vėliavomis. Giedama „Linksma diena“ su paskutiniu stulpeliu „Šventuoju dangun žengimu“.

Grįžus kunigas paima iš patarnautojo kryžių su stula, klaupiasi ant viršutinio altoriaus laipto ir, laikydamas kryžių atgręžtą į žmones, pradeda antifoną:

 

Ascendo ad Patrem meum.

 

Žengsiu pas mano Tėvą ir jūsų Tėvą, * mano Dievą ir jūsų Dievą, aleliuja. 

 

Taip gieda tris kartus, vis aukštesniu tonu ir vis aukščiau iškeldamas kryžių. Tuomet perduoda kryžių laikyti dešinėje šalia jo klūpančiam patarnautojui ir kalba:

V. Ascéndens Christus in altum, allelúia. R. Captívam duxit captivitátem, allelúia.

Orémus. Deus, cuius Fílius, in alta cælórum poténter ascéndens, captivitátem nostram sua duxit virtúte captívam: tríbue, quǽsumus; ut dona, quæ suis particípibus cóntulit, largiátur et nobis Iesus Christus Dóminus noster: Qui tecum vivit et regnat in sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Į aukštybes žengdamas, Kristus, aleliuja. R. Nusivedė išvaduotus belaisvius, aleliuja.

Melskimės. Dieve, Tavo Sūnus, su didžia jėga žengdamas į dangaus aukštybes, savo galia nusivedė išvaduotus belaisvius su savimi. Suteik, meldžiame, kad dovanos, kurias jis suteikė turintiems dalį jame, jis suteiktų ir mums – Jėzus Kristus, mūsų Viešpats, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. R. Amen.

 

Kunigas persirengia Mišių rūbais ir laiko šv. Mišias.

Šv. Mišiose po Evangelijos kunigas užgesina velykinę žvakę.

Baigiantis Mišioms, patarnautojai paima kryžių su raudona stula, prisikėlusio Kristaus statulą, kuri stovėjo Evangelijos pusėje, ir velykinę žvakę. Visiems priklaupus, kryžius, statula ir žvakė prieš celebrantą nešami į zakristiją.