Gavėnios pratybos

Jėzus dykumoje

Taip mūsų Išganytojas eina pirma mūsų šventu gavėnios keliu. Jis ištvėrė visą nuovargį ir sunkumus, kad mes, kai būsime pašaukti eiti siauru mūsų gavėnios atgailos keliu, turėtume jo pavyzdį, kuris nutildytų mūsų teisinimąsi, klaidingus samprotavimus, bjaurėjimąsi, kylančius iš mūsų savimeilės ir puikybės. Ši pamoka per daug aiški, kad jos nesuprastume, čia per daug aiškiai parodytas atsiteisimo už nuodėmę dėsnis, ir mes negalime tvirtinti, kad nežinojome.

Apie meilę Dievui, artimui ir Tėvynei – vaikams, bet brandžiai

REKOMENDUOJAME KNYGĄ

Laiškai karžygiams: katalikiški skaitymai vaikams. Tradere, 2021. - 274 p.

Vasarį Lietuvos skaitytojus pasiekė pirmoji leidyklos „Tradere“ išleista knyga „Laiškai karžygiams: katalikiški skaitymai vaikams“, kurioje tarpukario Lietuvos dvasios kupinais pasakojimais kreipiamasi į vaikus, siekiant juose pažadinti meilę Dievui, artimui ir Tėvynei.

„Laiškai karžygiams“ – tai 1934-1935 m. Kauno, Telšių ir Vilkaviškio kunigų seminarijų klierikų laiškai tarpukariu veikusios vaikų ir jaunimo organizacijos „Eucharistijos Karžygiai“ nariams. Vaikai rašė laiškus jauniesiems seminaristams, o šie savo ruožtu atsakė gražių pasakojimų ir pamokymų kupinais laiškais, kurie ir sudėti į šią knygą.

„Negundyk Viešpaties, savo Dievo“ (pamokslas)

Šv. Alfonsas Liguoris rašė, kad Bažnyčios Tėvai pvz., Šv. Bazilijus, Šv. Jeronimas, Šv. Ambraziejus, ir Šv. Augustinas sako, kad Dievas kiekvienam žmogui yra tiksliai paskyręs dienų skaičių, taip pat tam tikrą sveikatą ir talentus ir t.t., bet taip pat ir apribojęs nuodėmių skaičių. Pripildžius tą nuodėmių skaičių, Dievas daugiau neatleis.

Gavėnios paslaptis

Galime būti tikri, jog toks šventas laikas kaip gavėnia yra pilnas paslapčių. Bažnyčia ją padarė apmąstymų ir atgailos laiku ruošiantis pačiai svarbiausiai šventei; todėl į šį liturginį laikotarpį ji įtraukė viską, kas galėtų sužadinti jos vaikų tikėjimą ir paskatintų juos atlikti įtemptą atsilyginimo už savo nuodėmes darbą.

Moterys akolitės ir lektorės - kodėl tai problema?

Popiežius Pranciškus savo laišku motu proprio „Spiritus Domini“, paskelbtu 2021 m. sausio 10 d., pakeitė Kanonų teisės kodekso 230 straipsnį ir leido moterims vykdyti lektorių bei akolitų tarnystę. Tačiau šį popiežiaus Pranciškaus įstatyminiu lygmeniu įvykdytą trūkį su visuotine Bažnyčios tradicija jau anksčiau praktiniu lygmeniu vykdė arba toleravo jo pirmtakai popiežius Paulius VI, Jonas Paulius II ir Benediktas XVI. Kodėl tai yra problema, išsamiai paaiškina vysk. Athanasius Schneideris.

Maldos kryžiaus žygis

Tai energingas ir karštas kreipimasis į jus visus ir visus tuos, kuriems galite perduoti šį prašymą: „Vienykime savo jėgas, kad gautume iš dangaus besąlygišką laisvę viešai švęsti šv. Mišias ir jose dalyvauti!“ Šventoji Mišių Auka yra brangiausias mūsų širdžiai dalykas. Tegul ji vėl būna švenčiama visiškai laisvai! Joje yra sprendimas visoms blogybėms, ligoms ir baimėms.