02. Kūčių vakarienė šeimoje (XII. 24)

2007 05 02
Kalėdų išvakarėse renkamės prie Kūčių stalo, ant kurio po balta staltiese yra paklota šieno, prisimenant, kaip gimusį Jėzų Marija paguldė ėdžiose. Stalo viduryje pastatytas kryžius, ant lėkštelės sudėti pašventinti kalėdaičiai.
Šeimos galva ar bendruomenės vadovas pradeda vakarienę maldą, susirinkusieji atsakinėja.
 
Vad.: Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios. Visi: Amen.
Vad.: Rytoj Kalėdos – Viešpaties Jėzaus, Dievo Sūnaus, gimimo žemėje šventė. Mylėdamas mus, jis panorėjo ateiti į šį pasaulį ir išgelbėti. Piktosios dvasios suvedžioti, norėdami susilyginti su Dievu, pirmieji mūsų tėvai ir patys nuo Dievo atsiskyrė, ir mus nuo jo atskyrė. Dievo Sūnus panorėjo savo didžia auka mus vėl sujungti su dangiškuoju Tėvu, vėl padaryti jo vaikais. Ši šventa vakarienė, kurią rengiamės valgyti jo gimimo išvakarėse, mums primena ir parodo, kad esame vienos Dievo šeimos nariai, pašaukti vieni kitus mylėti, kaip Jėzus Kristus mus mylėjo ir myli. Dėl to šį vakarą atleiskime vieni kitiems ir užmirškime, jeigu yra buvę tarp mūsų kas negera; pradėkime gyventi tikra Dievo vaikų tarpusavio meile. Kaip vienybės ir meilės ženklą netrukus dalysimės pašventintu kalėdaičiu.
Pradžioje pasimelskime, kad Dievas padėtų mums tikrai gyventi taip, kaip Viešpats Jėzus moko ir trokšta.
Vad.: Viešpatie, atnaujink mumyse šventą meilę. Visi: Kuria turime mylėti Tave ir žmones.
Vad.: Viešpatie, išklausyk mūsų maldą. Visi: Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia.
Vad.: Melskimės. Amžinojo Tėvo Sūnau Jėzau Kristau! Tu panorėjai priimti žmogaus prigimtį ir tapti mums broliu; padaryk, kad ši brolybės ir meilės vakarienė paskatintų mus visada gyventi tikroje vienybėje ir būti dangiškojo Tėvo šeima drauge su Tavimi – mūsų Broliu ir Išganytoju, kuris gyveni ir viešpatauji su Tėvu ir Šventąja Dvasia per amžius. Visi: Amen.
Vad.: Dieve, laimink ir tuos mūsų šeimos narius, kurių čia nėra. Visi: O mūsų mirusiems suteik amžinąjį atilsį.
Vad.: Sveikinu visus čia susirinkusius ir linkiu gausios Dievo palaimos jūsų gyvenimui ir darbams. Visi: Amen.
Po to šeimos galva ar vadovas paima kalėdaitį ir dalijasi su kitais. Panašiai daro ir kiti, sveikindamiesi ir linkėdami vieni kitiems laimės.
Maldos prieš ir po valgio.
Per vakarienę tinka pagiedoti kalėdinių giesmių, o po jos bent trumpai visiems pasimelsti:
Vad.: Kūdikėli Jėzau, ramybę ir taiką žemėn atnešęs Dieve, duok mums malonės gyvenime įvykdyti tuos gerus užsimojimus, kuriuos, Tavo įkvėpti, padarėme per šią vakarienę. Visi: Amen. (Ir persižegnoja.)