21. Arklių ir kitų gyvulių laiminimas Šv. Jurgio šventėje

2007 05 02

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dómine exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Misericórdiam tuam súpplices exorámus, Dómine Deus noster, ut interveniénte pro nobis sancto Geórgio hos equos (et ália animália) in Nómine tuo benedictiónis + tuæ virtúte ab omni diabólica fraude et potestáte, et a quocúmque morbo conserváre dignéris; tu eis Dómine sis defénsio et subsídium vitæ et remédium sanitátis: et multíplica ea tuæ misericórdiæ benignitáte, ut honorificétur Nomen sanctum tuum in sǽcula. R. Amen.

Orémus. Exáudi nos, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus, ut sicut domos Hebræórum in éxitu de Aegýpto Agni sánguine conspérsas ab Angelo percutiénte custodísti: ita méritis et intercessióne eiúsdem sancti Geórgii míttere dignéris sanctum Angelum de cælis, qui custódiat, prótegat atque deféndat hos equos (vel ália animália) ab infirmitáte, a raptóribus, ab animálibus nocívis, a scábie, a váriis morbis et mórsibus, ab improvísis perículis, a diábolo et minístris eius, ab insídiis inimicórum visibílium et invisibílium ómnium, nec non a malefíciis quocúmque modo factis, vel procurátis, ut laudétur et magnificétur Nomen sanctum tuum et gloriósum. Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris +, et Fílii, et Spíritus sancti descéndat super hos equos et máneat semper. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Nuolankiai meldžiame Tavo gailestingumą, Viešpatie, mūsų Dieve, kad mus užtariant šventajam Jurgiui, dėl Tavo vardo, Tavojo palaiminimo + galia teiktumeisi šiuos arklius (ir kitus gyvulius) apsaugoti nuo visokios velnio klastos ir galios bei nuo visų ligų. Tu, Viešpatie, būk jiems apsauga, jų gyvasties palaikytojas ir sveikatos davėjas. Dėl Tavo meilingo gailestingumo padaugink šiuos gyvulius, kad šventasis Tavo vardas būtų pagarbintas per amžius. R. Amen.

Melskimės. Išklausyk mus, šventasis Tėve, visagali amžinasis Dieve, kad kaip hebrajų namus, apšlakstytus avinėlio krauju, jiems išeinant iš Egipto, apsaugojai nuo angelo baudėjo, taip dėl to šventojo Jurgio nuopelnų ir užtarimo teiktumeisi atsiųsti šventąjį Angelą iš dangaus, kad jis išlaikytų, apsaugotų ir apgintų šiuos arklius (ar kitus gyvulius) nuo ligos, nuo vagių, žalingų gyvių, niežų, įvairių ligų ir įkandimų, nuo nenumatytų pavojų, nuo velnio ir jo tarnų, nuo visų regimų ir neregimų priešų klastos, nuo kokiu nors būdu padarytų ar sukeltų užkerėjimų, kad būtų pašlovintas ir išaukštintas Tavo šventasis ir garbingasis vardas. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Visagalio Dievo: Tėvo +, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios palaiminimas tenužengia ant šių arklių ir visuomet tepasilieka. R. Amen.

Ir apšlaksto švęstu vandeniu.