29. Šeimų su vaikais laiminimas per Devintines

2007 05 02

Šis laiminimas gali būti teikiamas po Devintinių Mišių ir procesijos, po Mišių sekmadienį po Devintinių ar Devintinių oktavos dieną.

 

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

112 psalmė

Laudáte, púeri, Dóminum: * laudáte nomen Dómini.

Sit nomen Dómini benedíctum, * ex hoc nunc, et usque in sǽculum.

A solis ortu usque ad occásum, * laudábile nomen Dómini.

Excélsus super omnes gentes Dóminus, * et super cælos glória eius.

Quis sicut Dóminus Deus noster, qui in altis hábitat, * et humília réspicit in cælo et in terra.

Súscitans a terra ínopem, * et de stércore érigens páuperem:

Ut cóllocet eum cum princípibus, * cum princípibus pópuli sui.

Qui habitáre facit stérilem in domo, * matrem filiórum lætántem.

Glória Patri...

V. Sínite párvulos veníre ad me. R. Tálium est enim regnum cælórum.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Dómine Iesu Christe, qui párvulos tibi oblátos et ad te veniéntes compléxus es, manúsque super illos impónens benedixísti eis, atque dixísti: „Sínite párvulos veníre ad me, et nolíte prohibére eos, tálium est enim regnum cælórum, et Angeli eórum semper vident fáciem Patris mei; réspice, quǽsumus, ad puerórum præséntium innocéntiam, et ad eórum paréntum devotiónem, et cleménter eos hódie per ministérium nostrum béne+dic; ut in tua grátia et misericórdia semper profíciant, te sápiant, te díligant, te tímeant, et mandáta tua custódiant, et ad finem optátum felíciter pervéniant: per te, Salvátor mundi, qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.

Orémus. Defénde, quǽsumus, Dómine, beáta María semper Vírgine intercedénte, istas ab omni adversitáte famílias: et, toto corde tibi prostrátas, ab hóstium propítius tuére cleménter insídiis. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Orémus. Deus, qui ineffábili providéntia sanctos Angelos tuos ad nostram custódiam míttere dignáris: largíre supplícibus tuis; et eórum semper protectióne deféndi; et ætérna societáte gaudére. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Darydamas dešine ranka kryžiaus ženklą, kunigas laimina vaikus:

 

Benedícat vos Deus, et custódiat corda vestra et intelligéntias vestras, Pater, et Fílius, + et Spíritus Sanctus. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

 

Šlovinkite, tarnai, Viešpatį, * šlovinkite Viešpaties vardą!

Tebus Viešpaties vardas pagirtas * nuo dabar ir per amžius.

Nuo saulėtekio iki saulėlydžio, * pašlovintas Viešpaties vardas.

Aukštai virš tautų yra Viešpats, * jo garbė virš dangaus.

Kas kaip Viešpats, mūsų Dievas, kuris aukštybėse gyvena, * ir žvelgia į visus iš aukšto, danguje ir žemėje?

Jis kelia nuo žemės beturtį, * iš mėšlo traukia elgetą.

Kad pasodintų jį su didžiūnais, * su savo tautos kunigaikščiais.

Jis suteikia namus bevaikei, * padaro ją laiminga vaikų motina.

Garbė Dievui Tėvui...

V. Leiskite mažutėliams ateiti pas mane. R. Nes tokių yra dangaus karalystė.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

 
 
Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, pas Tave atneštus ir atėjusius vaikučius Tu apkabindavai ir, uždėjęs ant jų rankas, juos laimindavai, sakydamas: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir nedrauskite jiems, nes tokių yra dangaus karalystė, ir jų angelai visuomet regi mano Tėvo veidą“. Atsižvelk, prašome, į šių vaikų nekaltumą bei jų tėvų pamaldumą ir juos šiandien per mūsų patarnavimą pa+laimink, kad jie nuolat Tavo malone ir gailestingumu augtų, Tave pažintų, Tave mylėtų, Tavęs bijotų, laikytųsi Tavo įsakymų ir laimingai pasiektų trokštamą tikslą, per Tave, pasaulio Išganytoją, kuris gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

Melskimės. Viešpatie, prašome Tave, Švenčiausiajai visuomet Mergelei Marijai užtariant, saugok šias šeimas nuo visokių priešingumų ir, visa širdimi Tau atsidavusias, maloningai gink nuo priešų spendžiamų pinklių. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Melskimės. Dieve, neapsakoma apvaizda Tu teikeisi pasiųsti Tavo šventuosius angelus, kad jie mus saugotų. Suteik mums, Tave meldžiantiems, nuolatos jausti jų globą ir kartu su jais amžinai džiaugtis. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

 

 

Tepalaimina jus Dievas ir tesaugo jūsų širdis bei jūsų protus: Tėvas, ir Sūnus, + ir Šventoji Dvasia. R. Amen.

Tada, eidamas per bažnyčią, apšlaksto vaikus ir tėvus švęstu vandeniu.