28. Vainikų laiminimas per Devintines

2007 05 02

Šis laiminimas gali būti teikiamas po Devintinių Mišių ir procesijos, po Mišių sekmadienį po Devintinių ar Devintinių oktavos dieną.

Kunigas stovi prie altoriaus Evangelijos pusėje, atsigręžęs į žmones, kurie laiko iš dvylikos gėlių ir žolynų supintus vainikus, ir kalba:

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus dabit benignitátem. R. Et terra nostra dabit fructum suum.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Deus, qui várii géneris herbas ac flores ad usum hóminum, et pábulum iumentórum de terra prodúcere dignáris: adésto propítius invocatiónibus nostris, et infúnde tuæ bene+dictiónis abundántiam super nos, et super herbárum ac florum istórum collectiónem, quam cum gratiárum actióne tibi repræsentámus, quo cértius cum manípulis bonórum óperum, méritis infiníti valóris Salvatóris et Dómini nostri Iesu Christi, cuius solemnitátem sacratíssimi Córporis devóto corde celebrávimus, ad ætérna gáudia súscipi mereámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti, descéndat super has herbas ac flores, et máneat semper. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats duos gerą orą. R. Ir mūsų žemė išaugins derlių.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Dieve, Tu teikeisi žmonių naudai bei gyvulių pašarui iš žemės išauginti įvairių rūšių žoles ir gėles. Maloningai išklausyk mūsų prašymus ir išliek savo gausų pa+laiminimą mums ir šioms surinktoms žolėms bei gėlėms, kurias dėkodami Tau atnešėme, kad su gerų darbų pėdais ir begalinės vertės mūsų Išganytojo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus nuopelnais, pamaldžiomis širdimis atšventę jo švenčiausiojo Kūno iškilmę, būtume vertai priimti į amžinuosius džiaugsmus. Per tąjį Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Visagalio Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios palaiminimas tenužengia ant šių žolių bei gėlių ir visuomet tepasilieka. R. Amen.

 

Tuomet, eidamas per bažnyčią, apšlaksto vainikus švęstu vandeniu. Grįžęs prie altoriaus laiptų, įdeda smilkalų į smilkytuvą ir stovėdamas prie grotelių smilko vainikus.