13. Duonos ir vandens laiminimas Šv. Agotos šventėje (II. 5)

2007 05 02

III amžiaus Katanijos (Sicilijoje) kankinės šv. Agotos ypač šaukiamasi kilus gaisrui, nes ji yra savo skara stebuklingai išgelbėjusi Katanijos miestą nuo gaisro, išsiveržus ugnikalniui.

 

Po šv. Mišių kunigas lieka su su raudona stula. Jis kalba:

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

66 psalmė

 

Deus misereátur nostri, et benedícat nobis: * illúminet vultum suum super nos, et misereátur nostri.

Ut cognoscámus in terra viam tuam: * in ómnibus géntibus salutáre tuum.

Confiteántur tibi pópuli, Deus: * confiteántur tibi pópuli omnes.

Læténtur et exsúltent gentes: * quóniam iúdicas pópulos in æquitáte, et gentes in terra dírigis.

Confiteántur tibi pópuli, Deus, confiteántur tibi pópuli omnes: * terra dedit fructum suum.

Benedícat nos Deus, Deus noster, benedícat nos Deus: * et métuant eum omnes fines terræ.

Glória Patri...

V. Kýrie, eléison. R. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Omnes una Deum precémur, sicut Dóminus noster Iesus Christus oráre nos dócuit, ut nos ceterósque fámulos suos ab ignis perículo et ab omni malo deféndat.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

 

Dievas mūsų tepasigaili ir mus tepalaimina, * teatkreipia į mus savo giedrą veidą ir mūsų tepasigaili.

Kad žemėje pažintume Tavo kelią, * Tavo išgelbėjimą visoms tautoms.

Tegarbina Tave tautos, Dieve, * tegarbina Tave visos tautos.

Tegul tautos linksminasi ir džiaugiasi, * nes teisingai teisi tautas ir visoms žemės gentims viešpatauji.

Tegarbina Tave tautos, Dieve, tegarbina Tave visos tautos, * o žemė tegul duoda savo vaisių.

Telaimina mus Dievas, mūsų Dievas, telaimina mus Dievas, * tegul jo bijo visi žemės pakraščiai.

Garbė Dievui Tėvui...

V. Kýrie, eléison. R. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Visi kartu melskime Dievą, kaip mūsų Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė, kad mus ir visus savo tarnus jis apgintų nuo ugnies pavojaus ir visokio blogio.

 

Visi kalba „Pater noster“ („Tėve mūsų“). Tuomet kunigas kalba:

V. Ora pro nobis, beáta Agatha. R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Dómine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui es panis vivus qui de cælo descéndit, béne+dic hos panes et aquam in honórem beátæ Agathæ Vírginis et Mártyris; ut ubicúmque contra ignem comburéntem missa vel pósita fúerit, íllico ignis evanéscat et pénitus exstinguátur: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Melski už mus, šventoji Agota. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, Tu esi gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Pa+laimink šią duoną ir vandenį šventosios mergelės ir kankinės Agotos garbei, kad kur tik ji bus nunešta ar padėta prieš liepsnojančią ugnį, ši tuojau išblėstų ir visiškai užgestų. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

 

Ir apšlaksto švęstu vandeniu, kalbėdamas:

Benedíctio Dei omnípotentis, Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti, descéndat super has creatúras, et máneat semper. R. Amen.

Visagalio Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios palaiminimas tenužengia ant šių kūrinių ir visuomet tepasilieka. R. Amen.