04. Avižų laiminimas Šv. Stepono šventėje (XII. 26)

2007 05 02

Laiminimas vyksta po šv. Mišių. Kunigas su raudona stula.

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Dómine Iesu Christe, qui in stábulo iumentórum apud Béthlehem nasci dignátus es quique, triumpháliter Ierosólymam véniens, servítium animálium a te non repulísti; te nos, fámuli tui, Nativitátem tuam et festum sancti Stéphani primi Mártyris tui hódie celebrántes, súpplices exorámus, ut animália nostra auxíliis tuis non destítuas, quo, in saturitáte perseverántia, nos in labóribus nostris iuváre váleant. Et sicut tu, Dómine, pietátis tuæ cleméntia, necessitátibus nostris providére non désinis: fac, ut nos étiam de glória tua et salúte nostra semper sollíciti simus: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.

Orémus. Deus, qui précibus Eliæ Prophétæ cælum ímbribus aperiéndo te mirábilem ostendísti; exáudi preces plebis tuæ per mérita beáti Stéphani Protomártyris, et hanc avénam tua grátia béne+dic: ut quæcúmque animália ex ea gustáverint, adiutórium sanitátis et incolumitátis recípiant. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, Tu Betliejuje teikeisi užgimti gyvulių tvarte ir, su triumfu įžengdamas į Jeruzalę, neatsisakei priimti gyvulių patarnavimo. Šiandien švęsdami Tavo Gimimą ir pirmojo Tavo kankinio šventojo Stepono šventę, mes, Tavo tarnai, nuolankiai Tave meldžiame, kad suteiktum mūsų gyvuliams savo pagalbą, kad jie, būdami sotūs, galėtų mums padėti darbuose. Kaip Tu, Viešpatie, savo meiliu gerumu nenustoji rūpintis mūsų reikalais, taip ir mes visada tesirūpiname Tavo garbe ir savo išganymu. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

 

Melskimės. Dieve, Tu pranašo Elijo maldaujamas, atvėrei dangų, kad iš jo lytų ir tuo apreiškei savo nuostabų gerumą. Dėl pirmojo kankinio šventojo Stepono nuopelnų išklausyk Tavosios liaudies maldas ir savo malone pa+laimink šias avižas, kad visi gyvuliai, kurie jas ės, gautų sveikatos ir jėgų. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Ir apšlaksto švęstu vandeniu.