07. Aukso, smilkalų ir miros laiminimas per Tris Karalius (I. 6)

2007 05 02

Šis laiminimas primena trijų išminčių Kūdikėliui Jėzui atneštas dovanas (Mt 2, 11): auksą – Karaliui, smilkalus – Dievui, mirą – kentėti atėjusiam žmogui.

Kunigas kalba:

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Súscipe, sancte Pater, a me indígno fámulo tuo hæc múnera, quæ in honórem nóminis tui sancti, et in títulum omnipoténtiæ tuæ maiestátis, humíliter tibi óffero: sicut suscepísti sacrifícium Abel iusti, et sicut eádem múnera a tribus Magis tibi quondam offeréntibus suscepísti.

Exorcízo te, creatúra auri, thuris et myrrhæ, per Pa+trem omnipoténtem, per Iesum + Christum Fílium eius unigénitum, et per Spíritum + Sanctum Paráclitum: ut a te discédat omnis fraus, dolus, et nequítia diáboli, et sis remédium salutáre humáno géneri contra insídias inimíci: et quicúmque divíno freti auxílio te in suis lóculis, dómibus, aut circa se habúerint, per virtútem et mérita Dómini et Salvatóris nostri, ac intercessiónem eius sanctíssimæ Genitrícis et Vírginis Maríæ, ac eórum, qui hódie simílibus munéribus Christum Dóminum veneráti sunt, omniúmque Sanctórum, ab ómnibus perículis ánimæ et córporis liberéntur, et bonis ómnibus pérfrui mereántur. R. Amen.

Deus invisíbilis et interminábilis, pietátem tuam per sanctum et treméndum Fílii tui nomen, supplíciter deprecámur: ut in hanc creatúram auri, thuris, myrrhæ bene+dictiónem ac operatiónem tuæ virtútis infúndas: ut, qui ea penes se habúerint, ab omni ægritúdinis et læsiónis incúrsu tuti sint; et omnes morbos córporis et ánimæ effúgiant, nullum dominétur eis perículum, et læti, ac incólumes tibi in Ecclésia tua desérviant: Qui in Trinitáte perfécta vivis et regnas Deus per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

Et benedíctio Dei omnipoténtis, Pa+tris, et Fí+lii, et Spíritus + Sancti, descéndat super hanc creatúram auri, thuris et myrrhæ, et máneat semper. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Priimk, šventasis Tėve, iš manęs, neverto Tavo tarno, šias dovanas, kurias nusižeminęs Tau aukoju Tavo šventojo vardo garbei ir Tavo visagalinčios didybės šlovei, kaip priėmei teisiojo Abelio auką ir kaip kadaise priėmei tokias pačias dovanas, atneštas trijų Išminčių.

Egzorcizuoju jus, aukso, smilkalų ir miros kūriniai, dėl visagalio Tė+vo, dėl Jėzaus + Kristaus, jo viengimio Sūnaus, ir dėl Šventosios + Dvasios Gaivintojos, kad nuo jūsų pasitrauktų visokia velnio apgaulė, klasta ir nedorybė, kad būtumėte žmonių giminei išganinga priemonė nuo priešo žabangų. Tegul visi, kurie pasitiki Dievo pagalba ir laiko jus savo būstuose, namuose ar prie savęs, dėl mūsų Viešpaties ir Išganytojo nuopelnų, jo Švenčiausiosios Gimdytojos Mergelės Marijos, tų, kurie šiandien panašiomis dovanomis pagerbė Viešpatį Kristų ir visų šventųjų užtarimo, būna išgelbėti nuo visokių sielos bei kūno pavojų ir nusipelno džiaugtis visokiomis gėrybėmis. R. Amen.

Neregimasis ir begalinis Dieve, dėl šventojo ir baisaus Tavo Sūnaus vardo nuolankiai meldžiame Tavo gerumą, kad šiems aukso, smilkalų ir miros kūriniams išlietum Tavo pa+laiminimą ir Tavo galybės veikimą, kad visi, kurie juos turės prie savęs, būtų apsaugoti nuo visokių puolančių ligų ir sužeidimų, kad išvengtų visų kūno ir sielos negalavimų, kad jų neįveiktų joks pavojus, kad jie džiugūs ir sveiki Tau tarnautų Tavojoje Bažnyčioje. Tu būdamas Dievas tobuloje Trejybėje gyveni ir viešpatauju per visus amžių amžius. R. Amen.

Visagalio Dievo, Tė+vo, ir Sū+naus, ir Šventosios + Dvasios palaiminimas tenužengia ant šių aukso, smilkalų ir miros kūrinių ir visuomet tepasilieka. R. Amen.

Ir apšlaksto švęstu vandeniu.