11. Žvakių šventinimas ir palaiminimas nuo gerklės ligų Šv. Blažiejaus šventėje (II. 3)

2007 05 02

Sebastės (Armėnijoje) vyskupas Blažiejus (IV a.), prieš savo kankinystę sėdėdamas kalėjime, stebuklingai išgelbėjo žuvies kaulu užspringusį berniuką.

Po šv. Mišių kunigas lieka su su raudona stula. Jis kalba:

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Omnípotens et mitíssime Deus, qui ómnium mundi rerum diversitátes solo Verbo creásti, et ad hóminum reformatiónem illud idem Verbum, per quod facta sunt ómnia, incarnári voluísti: qui magnus es, et imménsus, terríbilis atque laudábilis, ac fáciens mirabília: pro cuius fídei confessióne gloriósus Martyr et Póntifex Blásius, diversórum tormentórum génera non pavéscens, martýrii palmam felíciter est adéptus: quique eídem, inter céteras grátias, hanc prærogatívam contulísti, ut, quoscúmque gútturis morbos tua virtúte curáret; maiestátem tuam supplíciter exorámus, ut non inspéctu reátus nostri, sed eius placátus méritis et précibus, hanc ceræ creatúram bene+dícere, ac sancti+ficáre tua venerábili pietáte dignéris, tuam grátiam infundéndo; ut omnes, quorum colla per eam ex bona fide tacta fúerint, a quocúmque gútturis morbo ipsíus passiónis méritis liberéntur, et in Ecclésia sancta tua sani et hiláres tibi gratiárum réferant actiónes, laudéntque nomen tuum gloriósum, quod est benedíctum in sǽcula sæculórum. Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Visagali gerasis Dieve, Tu vienu žodžiu sukūrei visus įvairius pasaulio daiktus ir panorėjai, kad tas Žodis, per kurį visa padaryta, įsikūnytų žmonių pakeitimui. Tu esi didis ir begalinis, baisingas ir šlovingas, Tu darai nuostabius darbus. Išpažindamas tikėjimą į Tave, šlovingasis kankinys ir vyskupas Blažiejus nepabūgo jokių kankinimų ir laimingai pelnė kankinio palmę. Be kitų malonių, Tu jam suteikei ypatingą dovaną Tavo galia pagydyti bet kurias gerklės ligas. Todėl nuolankiai maldaujame Tavo didybę: nežiūrėk mūsų kalčių, bet būk permaldautas jo nuopelnų bei maldų ir teikis savo garbinguoju gerumu pa+laiminti ir pa+šventinti šiuos žvakių kūrinius, išliedamas savo malonę, kad visi, kurių kaklą jos su tikėjimu palies, dėl jo kančios nuopelnų būtų apsaugoti nuo visokių gerklės ligų ir sveiki bei džiugūs Tau dėkotų Tavo šventojoje Bažnyčioje, šlovintų Tavo garbingąjį vardą, kuris yra palaimintas per amžių amžius. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Ir apšlaksto švęstu vandeniu.

 

Tuomet tikintieji klaupiasi prie Komunijos grotelių. Kunigas prideda jiems prie kaklo dvi sukryžiuotas degančias žvakes ir laimina, sakydamas:

Per intercessiónem sancti Blásii, Epíscopi et Mártyris, líberet te Deus a malo gútturis, et a quólibet álio malo. In nómine Patris, et Fílii + et Spíritus Sancti. R. Amen.

Užtariant šventajam vyskupui ir kankiniui Blažiejui, Dievas tesaugoja tave nuo gerklės ligų ir visų kitų blogybių. Vardan Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios. R. Amen.