23. Motinos diena ir Tėvo diena

2007 05 02

MOTINŲ LAIMINIMAS MOTINOS DIENĄ

 

Pirmąjį gegužės sekmadienį po šv. Mišių ar po gegužinių pamaldų kunigas prie pagrindinio ar prie Marijos altoriaus susirinkusioms motinoms trumpai primena motinystės kilnumą ir pareigas. Tuomet kalba:

Nunc omnes grátias agámus Dómino una cum mátribus hic congregátis pro honorábili vocatióne ipsis concéssa, ac orémus verbis usi beatíssimæ Vírginis Maríæ, Matris Dei et nostræ:

Dabar visi dėkokime Viešpačiui kartu su čia susirinkusiomis motinomis už tą jiems suteiktą garbingą pašaukimą bei melskimės Švenčiausiosios Mergelės Marijos, Dievo ir mūsų Motinos žodžiais:

 

Giedama Marijos giesmė „Magnificat“.

Tada visi klaupiasi, kunigas, atsigręžęs į altorių, kalba:

V. Salvas fac ancíllas tuas. R. Deus meus, sperántes in te.

V. Mitte eis, Dómine, auxílium de sancto. R. Et de Sion tuére eas.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Omnípotens sempitérne Deus, qui fámulos tuos, sacro matrimónii ligámine coniúnctos, tibi in ópere propagatiónis géneris humáni atque regni tui dilatatiónis sociáre dignáris; réspice propítius super has matres, grátias tibi pro fecunditáte prolis agéntes, et præsta: ut post istíus honorábilis vocatiónis fórtiter perpéssos labóres, ad ætérnæ beatitúdinis gáudia cum univérsa prole sua perveníre mereántur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Gelbėki savo tarnaites. R. Mano Dieve, Tavimi pasitikinčias.

V. Siųsk joms, Viešpatie, pagalbą iš šventovės. R. Ir iš Siono saugoki jas.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu savo tarnams, sujungtiems šventais santuokos ryšiais, leidi bendradarbiauti su Tavimi didinant žmonių giminę ir plečiant Tavo karalystę. Meilingai pažvelk į šias motinas, dėkojančias Tau už savo vaikus, ir suteik, kad jos, ištvermingai pakėlusios šio garbingo pašaukimo vargus, būtų vertos su visais savo vaikais pasiekti amžinosios palaimos džiaugsmus. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Kunigas apšlaksto motinas švęstu vandeniu, sakydamas:

Pax et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti, descéndat super vos, et máneat semper. R. Amen.

Visagalio Dievo, Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios ramybė bei palaiminimas tenužengia ant jūsų ir visuomet tepasilieka. R. Amen.

 

Giedama giesmė Švč. M. Marijos garbei.

 

TĖVŲ LAIMINIMAS TĖVO DIENĄ

 

Pirmąjį birželio sekmadienį po šv. Mišių ar po birželinių pamaldų kunigas prie pagrindinio ar prie Švč. Jėzaus Širdies altoriaus susirinkusiems tėvams trumpai primena tėvystės kilnumą ir pareigas. Tuomet kalba:

Nunc omnes grátias agámus Dómino una cum pátribus hic congregátis pro honorábili vocatióne ipsis concéssa, ac orémus verbis psalmístæ usi:

Dabar visi dėkokime Viešpačiui kartu su čia susirinkusiais tėvais už tą jiems suteiktą garbingą pašaukimą bei melskimės psalmininko žodžiais:

 

Giedama 127 psalmė:

Beáti omnes, qui timent Dóminum, * qui ámbulant in viis eius.

Labóres mánuum tuárum quia manducábis: * beátus es, et bene tibi erit.

Uxor tua sicut vitis abúndans, * in latéribus domus tuæ.

Fílii tui sicut novéllæ olivárum, * in circúitu mensæ tuæ.

Ecce sic benedicétur homo, * qui timet Dóminum.

Benedícat tibi Dóminus ex Sion: * et vídeas bona Ierúsalem ómnibus diébus vitæ tuæ.

 

Et vídeas fílios filiórum tuórum: * pacem super Israel.

Glória Patri...

Laimingi visi, kurie bijo Viešpaties, * kurie vaikščioja jo keliais.

Tu valgysi iš savo rankų darbo, * laimingas būsi, ir tau seksis.

Tavo žmona bus lyg vaisingas vynmedis * tavo namų viduje.

Tavo vaikai – lyg alyvų jaunuolynas * aplink tavo stalą.

Štai taip bus palaimintas žmogus, * kuris bijo Viešpaties.

Telaimina tave Viešpats iš Siono, * ir tu regėsi Jeruzalę klestint visas savo gyvenimo dienas.

Matysi savo vaikų vaikus.* Tebus ramybė Izraeliui!

Garbė Dievui Tėvui...

 

Tada visi klaupiasi, kunigas, atsigręžęs į altorių, kalba:

V. Salvos fac servos tuos. R. Deus meus, sperántes in te.

V. Mitte eis, Dómine, auxílium de sancto. R. Et de Sion tuére eos.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Omnípotens sempitérne Deus, qui fámulos tuos, sacro matrimónii ligámine coniúnctos, tibi in ópere propagatiónis géneris humáni atque regni tui dilatatiónis sociáre dignáris; réspice propítius super hos patres, grátias tibi pro fecunditáte prolis agéntes, et præsta: ut post istíus honorábilis vocatiónis fórtiter perpéssos labóres, ad ætérnæ beatitúdinis gáudia cum univérsa prole sua perveníre mereántur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Gelbėki savo tarnus. R. Mano Dieve, pasitikinčius Tavimi.

V. Siųsk jiems, Viešpatie, pagalbą iš šventovės. R. Ir iš Siono saugoki juos.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu savo tarnams, sujungtiems šventais santuokos ryšiais, leidi bendradarbiauti su Tavimi didinant žmonių giminę ir plečiant Tavo karalystę. Meilingai pažvelk į šiuos tėvus, dėkojančius Tau už savo vaikus, ir suteik, kad jie, ištvermingai pakėlę šio garbingo pašaukimo vargus, būtų verti su visais savo vaikais pasiekti amžinosios palaimos džiaugsmus. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Kunigas apšlaksto tėvus švęstu vandeniu, sakydamas:

Pax et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti, descéndat super vos, et máneat semper. R. Amen.

Visagalio Dievo, Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios ramybė bei palaiminimas tenužengia ant jūsų ir visuomet tepasilieka. R. Amen.

 

Giedama giesmė Švč. Jėzaus Širdies garbei.