05. Vyno ligoniams laiminimas Šv. Jono šventėje (XII. 27)

2007 05 02

Po Mišių kunigas laimina vyną ir kitus gėrimus:

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Bene+dícere et conse+cráre dignéris, Dómine Deus, déxtera tua hunc cálicem vini, et cuiúslibet potus: et præsta; ut per mérita sancti Ioánnis Apóstoli et Evangelístæ, omnes in te credéntes et de cálice isto bibéntes benedicántur, et protegántur. Et sicut beátus Ioánnes de cálice bibens venénum, illǽsus omníno permánsit, ita omnes, hac die in honórem beáti Ioánnis de cálice isto bibéntes, méritis ipsíus ab omni ægritúdine venéni, et nóxiis quibúsvis absolvántur, et córpore ac ánima se offeréntes, ab omni culpa liberéntur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Béne+dic, Dómine, hanc creatúram potus: ut sit remédium salutáre ómnibus suméntibus: et præsta per invocatiónem sancti nóminis tui; ut, quicúmque ex eo gustáverint, tam ánimæ quam córporis sanitátem te donánte percípiant. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti, descéndat super hanc creatúram vini, et cuiúslibet potus, et máneat semper. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Viešpatie Dieve, teikis savo dešine pa+laiminti ir pa+šventinti šią vyno taurę bei kitus gėrimus ir suteik, kad dėl šventojo apaštalo ir evangelisto Jono nuopelnų būtų palaiminti ir apsaugoti visi, tikintieji Tave ir geriantieji iš šios taurės. Kaip šventasis Jonas, iš taurės išgėręs nuodų, liko visiškai sveikas, taip ir visi, šiandien geriantys iš šios taurės šventojo Jono garbei, dėl jo nuopelnų tebūna išgelbėti nuo bet kokio apsinuodijimo bei kitokios žalos, kad aukodami savo kūnus ir sielas būtų išvaduoti nuo visokios kaltės. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Pa+laimink, Viešpatie, šį Tavo sutvertą gėrimą, kad visiems jo ragaujantiems jis būtų išganingas vaistas, o mums, besišaukiantiems Tavo šventojo vardo, suteik, kad visi, kas jo gers, gautų iš Tavęs sielos ir kūno sveikatos dovaną. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Visagalio Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios palaima tenužengia ant šio vyno bei kitų gėrimų ir visuomet tepasilieka. R. Amen.

Ir apšlaksto švęstu vandeniu.