Liturginis kalendorius

Bažnyčios liturginiuose metuose šventės yra susietos arba su savaitės, arba su mėnesio dienomis, todėl susidaro du tarpusavyje persipynę švenčių ciklai: liturginių laikų ciklas ir švenčių ciklas.

Liturginės dienos gali būti sekmadieniai, eilinės savaitės dienos, vigilijos (švenčių išvakarės), oktavos (didelių švenčių minėjimas per aštuonias dienas) bei šventės. Visos šios dienos dar skirstomos į keturias iškilmingumo klases, taip pat yra kai kurių švenčių minėjimai.

Kalendoriuje surašyti:

- visuotinėje Bažnyčioje ir Lietuvos vyskupijose švenčiamų liturginių dienų oficialūs pavadinimai, skliausteliuose – kai kurių švenčių įprasti lietuviški pavadinimai;

- privalomos šventės ir pasninko dienos, su šventėmis susiję visuotiniai atlaidai, kai kurie palaiminimai ar ypatingos apeigos. Pasninkas ir susilaikymas patariamas dienomis, kurios nurodytos 1917 m. Kanonų teisės kodekse, can. 1252 (patikslinta Acta Apostolicae Sedis 49 (1957), p. 638);

- skliausteliuose – kai kurios šventės, randamos Romos Mišiolo (1936 ir 1962 m. leidimų) skyriuje „Kai kurioms vietoms“, taip pat kai kurie su Lietuva susiję šventieji.

Naudojami sutrumpinimai: pop. – popiežius, vysk. – vyskupas, Bažn. mok. – Bažnyčios mokytojas, kank. – kankinys, išp. – išpažinėjas, merg. – mergelė, vis. atl. – galimybė gauti visuotinius atlaidus Bažnyčios nustatytomis sąlygomis.

 

Pasninkas ir susilaikymas

1. Bažnyčia įsako laikytis pasninko ir susilaikymo:

- Pelenų trečiadienį;

- Didįjį penktadienį.

2. Be šių dviejų dienų, patariama tradiciškai laikytis pasninko ir susilaikymo taip pat:

- Visais gavėnios penktadieniais (I klasės šventėse tik susilaikoma);

- Metų ketvirčio dienomis;

- Visų Šventųjų, Kalėdų, Sekminių ir Marijos Nekaltojo Prasidėjimo švenčių išvakarėse (išskyrus sekmadienius).

3. Bažnyčia įsako laikytis susilaikymo:

- visais kitais metų penktadieniais (išskyrus I klasės privalomas šventes).

- Lietuvoje pagal seną tradiciją: Kūčių dieną (net sekmadienį).

4. Pasninko įsakymas reiškia, kad galima iki soties valgyti tik vieną kartą per dieną. Be šio pagrindinio valgio leidžiama vieną ar du kartus lengvai užkąsti. Tarpuose tarp šių valgymų valgyti negalima, leidžiama gerti vandenį, vaistus, alų, vyną, kavą, arbatą, sultis, bet ne pasotinančius gėrimus (pieną, šokoladą, buljoną).

5. Pasninko laikytis privalo visi katalikai, baigę 18 amžiaus metus iki pradėtų 60 metų. Nuo pasninko atleidžiami:

- ligoniai, silpnai besijaučiantys;

- nėščios ir žindančios moterys;

- tą dieną dirbantys sunkų fizinį ar protinį darbą, ilgai keliaujantys.

6. Susilaikymo įsakymas draudžia valgyti žinduolių ir paukščių mėsą bei jos produktus, pvz., buljoną. Leidžiama žuvis, kiaušiniai, pieno produktai, jūros gėrybės, o taip pat gyvulinių taukų naudojimas valgio ruošimui.

7. Susilaikymo laikytis privalo visi katalikai, baigę 14 amžiaus metus. Nuo susilaikymo atleidžiami (išskyrus Pelenų dieną, Didįjį penktadienį ir Kūčias):

- visi, atleistieji nuo pasninko;

- negalintys pasirinkti maisto, turintys valgyti tai, kas duodama (svečiai, krikštynų ar laidotuvių pietų dalyviai, vargšai, vaikai ir pan.).

 

2018 METŲ LITURGINIS KALENDORIUS

 

SAUSIS

Kalbama Švč. Jėzaus Vardo litanija.

 

KALĖDŲ LAIKAS

Viešpaties Gimimo laikas

 

1 Pi – Viešpaties Gimimo oktava (Naujieji metai) – I klasė. Privaloma šventė. Giedamas „Veni, Creator“ – vis. atl. Spalva: balta.

2 A – Švč. Jėzaus Vardas – II klasė. Spalva: balta.

3 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

4 K – Eilinė diena – IV klasė; Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

5 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Telesforo, pop. ir kank., minėjimas. Šventinamas Trijų Karalių vanduo. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

 

Epifanijos laikas

 

6 Š – Viešpaties Apsireiškimas (Epifanija, Trys Karaliai) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Šventinamas auksas, smilkalai ir mira; kunigas šventina namus, pašventinta kreida ant durų staktų užrašoma +C+M+B ir metų skaičius. Prakartėlėje pastatomos trijų karalių figūros. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis. Spalva: balta.

7 S – I sekmadienis po Epifanijos, Šv. Šeima – Jėzus, Marija ir Juozapas – II klasė. Spalva: balta.

8 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

9 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

10 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

11 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Higino, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

12 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

13 Š – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Krikšto paminėjimas – II klasė. Spalva: balta.

 

EILINIS METŲ LAIKAS

 

14 S – II sekmadienis po Epifanijos – II klasė. Spalva: žalia.

15 Pi – Šv. Paulius, pirmasis atsiskyrėlis, išp. – III klasė; Šv. Mauro, abato, minėjimas. Spalva: balta.

16 A – Šv. Marcelis I, pop. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

17 T – Šv. Antanas, abatas – III klasė. Spalva: balta.

18 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Priskos, merg. ir kank., minėjimas. Prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis. Spalva: žalia.

19 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Marijaus, Mortos, Audifakso ir Abakumo, kankinių, minėjimas; Šv. karaliaus Kanuto, kank., minėjimas. Spalva: žalia.

20 Š – Šv. Fabijonas, pop., ir Sebastijonas, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

21 S – III sekmadienis po Epifanijos – II klasė. Spalva: žalia.

22 Pi – Šv. Vincentas ir Anastazas, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

23 A – Šv. Raimundas Penjafortietis, išp. – III klasė; Šv. Emerencijonas, merg. ir kank., minėjimas. Spalva: balta. Vilniaus arkivykupijoje: Vilniaus arkikatedros konsekravimo metinės – I klasė. Spalva: balta.

24 T – Šv. Timotiejus, vysk. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

25 K – Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas – III klasė; Šv. ap. Petro minėjimas. Spalva: balta.

26 Pe – Šv. Polikarpas, vysk. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

27 Š – Šv. Jonas Auksaburnis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

 

SEPTUAGEZIMOS LAIKAS

 

28 S – Septuagezimos sekmadienis – II klasė. Spalva: violetinė.

29 Pi – Šv. Pranciškus Salezas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

30 A – Šv. Martyna, merg. ir kank. – III klasė. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Malda.) Spalva: raudona.

31 T – Šv. Jonas Boskas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

 

VASARIS

 

1 K – Šv. Ignotas (Antiochietis), vysk. ir kank. – III klasė; Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: raudona.

2 Pe – Švč. M. Marijos Apsivalymas (Grabnyčios) – II klasė. Žvakių (grabnyčių) šventinimas ir procesija. Išardoma prakartėlė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis. Spalva: balta.

3 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Blažiejaus, vysk. ir kank., minėjimas. Palaiminimas su šv. Blažiejaus žvakėmis nuo gerklės ligų. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

4 S – Seksagezimos sekmadienis – II klasė. Spalva: violetinė.

5 Pi – Šv. Agota, merg. ir kank. – III klasė. Šventinama šv. Agotos duona ir vanduo. Spalva: raudona

6 A – Šv. Titas, vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Daratos, merg. ir kank., minėjimas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančios atminimas.) Spalva: balta.

7 T – Šv. Romualdas, abatas – III klasė. Spalva: balta.

8 K – Šv. Jonas Matietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

9 Pe – Šv. Kirilas Aleksandrietis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Apolonijos, merg. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

10 Š – Šv. Skolastika, merg. – III klasė. Spalva: balta.

11 S – Kvinkvagezimos sekmadienis – II klasė. Po šv. Mišių prasideda 40 valandų Švč. Sakramento adoracija (iki antradienio rytinių šv. Mišių) kaip atgaila už Užgavėnių metu padaromas ir kitas viešas nuodėmes. (Nekaltosios Mergelės Marijos Apsireiškimas (Lurdo Marija).) Spalva: violetinė.

12 Pi – Šv. Septyni Švč. M. Marijos Tarnų Ordino Steigėjai, išp. – III klasė. Spalva: balta.

13 A – Eilinė diena (Užgavėnės) – IV klasė. Spalva: violetinė.

 

GAVĖNIA

Draudžiama dalyvauti triukšminguose pasilinksminimuose (vestuvės, šokiai ir pan.). Penktadieniais einamas Kryžiaus kelias, vakarais giedami Kalvarijos kalnai, sekmadienį giedami „Graudūs verksmai“. Malda „Štai aš“ penktadieniais po šv. Komunijos – vis. atl.

 

Kvadragezimos laikas

 

14 T – Pelenų diena – I klasė. Privalomas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Šventinami pelenai iš praėjusių metų verbų, po to beriami tikintiesiems ant galvų kaip atgailos ženklas. Spalva: violetinė.

15 K – Ketvirtadienis po Pelenų dienos – III klasė; Šv. Faustino ir Jovitos, kankinių, minėjimas. Spalva: violetinė.

16 Pe – Penktadienis po Pelenų dienos – III klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Erškėčių vainikas.) Spalva: violetinė.

17 Š – Šeštadienis po Pelenų dienos – III klasė. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Bėgimas į Egiptą.) Spalva: violetinė.

18 S – I kvadragezimos (gavėnios) sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

19 Pi – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

20 A – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

21 T – Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

22 K – Šv. apaštalo Petro Sostas – II klasė; Šv. ap. Pauliaus minėjimas. Katedros aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

23 Pe – Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė; Šv. Petro Damijanio, vysk., išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Ietis ir Vinys.) Spalva: violetinė.

24 Š – Šv. Motiejus, apaštalas – II klasė; Gavėnios metų ketvirčio dienos minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.

25 S – II gavėnios sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

26 Pi – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

27 A – Eilinė diena – III klasė; Šv. Sopulingosios Mergelės Gabrieliaus, išp., minėjimas. Spalva: violetinė.

28 T – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

 

KOVAS

Kalbama Šv. Juozapo litanija.

 

1 K – Eilinė diena – III klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: violetinė.

2 Pe – Eilinė diena – III klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus švč. Drobulė.) Spalva: violetinė.

3 Š – Eilinė diena – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: violetinė.

4 S – III gavėnios sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

5 Pi – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė. Lietuvoje: Šv. Kazimieras, išp., pirmasis Lietuvos globėjas, pirmasis Vilniaus arkivysk. globėjas – I klasė (perkelta iš III. 4); eilinės dienos minėjimas. Atlaidai Vilniuje. Spalva: balta.

6 A – Eilinė diena – III klasė; Šv. Perpetuos ir Felicitos, kankinių, minėjimas. Spalva: violetinė.

7 T – Eilinė diena – III klasė; Šv. Tomo Akviniečio, išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Spalva: violetinė.

8 K – Eilinė diena – III klasė; Šv. Dievo Jono, išp., minėjimas. Spalva: violetinė.

9 Pe – Eilinė diena – III klasė; Šv. Pranciškos Romietės, našlės, minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Penkios Žaizdos.) Spalva: violetinė.

10 Š – Eilinė diena – III klasė; Šv. Keturiasdešimties Kankinių minėjimas. Spalva: violetinė.

11 S – IV gavėnios sekmadienis (Laetare) – I klasė. Spalva: rožinė.

12 Pi – Eilinė diena – III klasė; Šv. Grigaliaus I, pop., išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Spalva: violetinė.

13 A – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

14 T – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

15 K – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

16 Pe – Eilinė diena – III klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Brangiausiasis Kraujas.) Spalva: violetinė.

17 Š – Eilinė diena – III klasė; Šv. Patriko, vysk. ir išp., minėjimas. Spalva: violetinė.

 

Kančios laikas

Bažnyčioje uždengiami paveikslai ir statulos.

 

18 S – I Kančios sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

19 Pi – Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis ir visuotinės Bažnyčios globėjas – I klasė; Eilinės dienos minėjimas. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Kaišiadorių vyskupijoje: vyskupijos Globėjas. Spalva: balta.

20 A – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

21 T – Eilinė diena – III klasė; Šv. Benedikto, abato, minėjimas. Benediktinų bažn. aplankymas – vis. atl. Spalva: violetinė.

22 K – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

23 Pe – Eilinė diena – III klasė; Švč. M. Marijos Septynių Skausmų minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Spalva: violetinė.

24 Š – Eilinė diena – III klasė; Šv. Gabrieliaus, arkangelo, minėjimas. Spalva: violetinė.

25 S – II Kančios, arba Verbų sekmadienis – I klasė. Šventinamos verbos, vyksta procesija, šv. Mišiose skaitoma Kančios istorija pagal Matą. Spalva: violetinė.

26 Pi – Didžiosios savaitės pirmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

27 A – Didžiosios savaitės antradienis – I klasė. Kančios istorija pagal Morkų. Spalva: violetinė.

28 T – Didžiosios savaitės trečiadienis – I klasė. Kančios istorija pagal Luką. Vakare giedama Aušrinė ir Laudės (vad. „Tenebrae“), kurių metu gesinamos trikampio šviestuvo žvakės. Spalva: violetinė.

29 K – Viešpaties Vakarienės ketvirtadienis (Didysis ketvirtadienis) – I klasė. Rytą vyskupas katedroje šventina ligonių aliejų, katechumenų aliejų ir šv. krizmą, kurie bus naudojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Paskutinio patepimo ir Kunigystės sakramentus. Vakare – Paskutinės vakarienės Mišios, kojų plovimas, Švč. Sakramento pernešimas į garbinimo altorių, giedant „Pange lingua“ (vis. atl.), altorių nudengimas. Naktinė Švč. Sakramento adoracija. Spalva: violetinė.

30 Pe – Viešpaties Kančios ir Mirties penktadienis (Didysis penktadienis) – I klasė. Privalomas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Rytą giedamos „Tenebrae“, einamas Kryžiaus kelias. Vakare – Didžiojo penktadienio liturgija: Kančios istorija pagal Joną, devynios maldos, kryžiaus nudengimas ir adoracija (dalyvavimas – vis. atl.), Improperijos (Priekaištai), Komunijos dalinimas. Procesija į Kristaus Kapą, naktinis budėjimas prie jo. Pradedama Dievo Gailestingumo novena. Spalva: violetinė.

31 Š – Didysis šeštadienis – I klasė. Rytą giedamos „Tenebrae“. Spalva: violetinė.

 

BALANDIS

 

VELYKŲ LAIKAS

Velykinis laikas

 

1 S – Prisikėlimo sekmadienis (Velykos) – I klasė. Vidurnaktį – Velykų vigilijos apeigos: šventinama ugnis ir Velykų žvakė, procesija į bažnyčią, diakonas gieda prekoniją, skaitiniai ir maldos, litanija, Krikšto vandens šventinimas, (gali būti iškilmingas Krikštas), Krikšto pažadų atnaujinimas (dalyvavimas – vis. atl.), Prisikėlimo Mišios, Laudės. Velykų rytą – Prisikėlimo apeigos ir procesija aplink bažnyčią, giedant „Linksma diena“, iškilmingos šv. Mišios, šventinami avinėliai, margučiai ir kiti valgiai, kurie valgomi atsigavėjimo pusryčiams. Velykų laiku šventinami namai. Tikintieji nešasi šventintos ugnies ir vandens namo, aplanko ir šv. vandeniu apšlaksto artimųjų kapus. Spalva: balta.

2 Pi – Pirmadienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

3 A – Antradienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

4 T – Trečiadienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

5 K – Ketvirtadienis Velykų oktavoje – I klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Spalva: balta.

6 Pe – Penktadienis Velykų oktavoje – I klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis. Spalva: balta.

7 Š – Baltasis šeštadienis – I klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis. Spalva: balta.

8 S – Baltasis sekmadienis, Velykų oktava (Atvelykis) I klasė. Spalva: balta. (Dievo Gailestingumo šventė.)

9 Pi – Apreiškimas Švč. M. Marijai – I klasė (perkelta iš III. 25); Tobulas pasiaukojimas Jėzui per Mariją pagal šv. Liudviką Grinjoną de Monforą. Prieš tai – 33 dienų pasiruošimas. Spalva: balta.

10 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

11 T – Šv. Leonas I, pop., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

12 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

13 Pe – Šv. Hermenegildas, kank. – III klasė. Spalva: raudona.

14 Š – Šv. Justinas, kank. – III klasė; Šv. Tiburcijaus, Valerijono ir Maksimo, kankinių, minėjimas (Šv. Jonas, Antanas ir Eustachijus, kankiniai Vilniuje). Spalva: raudona.

15 S – II sekmadienis po Velykų – II klasė. Spalva: balta.

16 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

17 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Aniceto, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

18 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

19 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

20 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

21 Š – Šv. Anzelmas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

22 S – III sekmadienis po Velykų – II klasė. Spalva: balta.

23 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Jurgio, kank., minėjimas (Jurginės). Lietuvoje: antrasis Lietuvos globėjas, Vilniaus arkivyskupijos globėjas – II klasė. Arklių ir kitų gyvulių laiminimas. (Šv. Adalbertas-Vaitiekus, vysk. ir kank., prūsų apaštalas.) Spalva: raudona.

24 A – Šv. Fidelis Sigmaringietis, kank. – III klasė. Spalva: raudona.

25 T – Šv. Morkus, evangelistas – II klasė. Didžiosios litanijos (Kryžiaus diena). Procesija giedant Visų šventųjų litaniją ir suplikacijas „Šventas Dieve“. Spalva: raudona.

26 K – Šv. Kletas ir Marcelinas, popiežiai ir kankiniai – III klasė. (Švč. M. Marija, Geroji Patarėja.) Spalva: raudona.

27 Pe – Šv. Petras Kanizijus, išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

28 Š – Šv. Kryžiaus Paulius, išp. – III klasė. (Šv. Liudvikas Grinjonas de Monforas, išp.) Spalva: balta.

29 S – IV sekmadienis po Velykų – II klasė. Spalva: balta.

30 Pi – Šv. Kotryna Sienietė, merg. – III klasė. Spalva: balta.

 

GEGUŽĖ

Kasdien vakarais rengiamos gegužinės pamaldos: prie gėlėmis papuošto Marijos altoriaus ar paveikslo giedama Švč. M. Marijos litanija, giesmė „Sveika, Marija, Motina Dievo“, kalbama šv. Bernardo malda „Atsimink“.

 

1 A – Šv. Juozapas Darbininkas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis, išp. – I klasė. Spalva: balta.

2 T – Šv. Atanazas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

3 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Aleksandro I, pop., Evencijaus ir Teodulo, kankinių, ir šv. Juvenalio, vysk. ir išp., minėjimas. (Šv. Kryžiaus atradimas. Šventinami kryžiai.) Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

4 Pe – Šv. Monika, našlė – III klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

5 Š – Šv. Pijus V, pop. ir išp. – III klasė. (Pal. Mykolas Giedraitis, išp.) Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

6 S – V sekmadienis po Velykų – II klasė. Motinos diena. Palaiminimas motinoms. Vakare leidžiamos vienos gedulingosios Mišios (II klasė) už mirusias motinas. Spalva: balta.

7 Pi – Šv. Stanislovas, vysk. ir kank. – III klasė. Mažosios litanijos, arba maldavimai (Kryžiaus diena). Einama procesija, aplankant tris kryžius laukuose, giedama Visų šventųjų litanija, kunigas laimina laukus, giedamos suplikacijos „Šventas Dieve“, giesmė „Viešpatie Karaliau“. Spalva: raudona.

8 A – Eilinė diena – IV klasė. Mažosios litanijos, arba maldavimai (Kryžiaus diena). (Švč. M. Marija, Visų Šventųjų Karalienė ir Gražiosios Meilės Motina; Švč. M. Marija, Visų Malonių Tarpininkė; Švč. M. Marija, Švč. Jėzaus Širdies Valdovė; Šv. Mykolo, arkangelo, apsireiškimas.) Spalva: balta.

9 T – Žengimo į dangų vigilija – II klasė. Šv. Grigaliaus Nazianziečio, vysk., išp. ir Bažn. mok., min. Mažosios litanijos, arba maldavimai. Spalva: balta.

 

Žengimo į dangų laikas

 

10 K – Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Po Evangelijos užgesinama Velykų žvakė, rengiama procesija. Spalva: balta.

11 Pe – Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai – II klasė. Prasideda pasiruošimo Sekminėms novena – „Veni, Creator“. Spalva: raudona.

12 Š – Šv. Nerėjas, Achilas ir Domicelė, merg., bei Pankratas, kankiniai, – III klasė. (Švč. M. Marija, Apaštalų Karalienė.) Spalva: raudona.

13 S – Sekmadienis po Žengimo į dangų – II klasė. (Pirmasis Švč. M. Marijos apsireiškimas Fatimoje 1917 m.) Spalva: balta.

14 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Bonifaco, kank., minėjimas. Spalva: balta.

15 A – Šv. Jonas Krikštytojas Salietis, išp. – III klasė. (Šv. artojas Izidorius, išp.) Spalva: balta.

16 T – Šv. Ubaldas, vysk. ir išp. – III klasė. (Šv. Andriejus Bobolė, kank.; Šv. Jonas Nepomukas, kank.) Spalva: balta.

17 K – Šv. Paskalis Bailonas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

18 Pe – Šv. Venantas, kank. – III klasė. Spalva: raudona.

19 Š – Sekminių vigilija – I klasė; Šv. Petro Celestino, pop. ir išp., ir Pudencijonos, merg., minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.

 

Sekminių oktava

 

20 S – Sekminių sekmadienis – I klasė. Rengiama procesija. „Veni, Creator“ giedojimas – vis. atl. Spalva: raudona.

21 Pi – Pirmadienis Sekminių oktavoje – I klasė. Spalva: raudona.

22 A – Antradienis Sekminių oktavoje – I klasė. Spalva: raudona.

23 T – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.

24 K – Ketvirtadienis Sekminių oktavoje – I klasė. Spalva: raudona.

25 Pe – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.

26 Š – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.

 

EILINIS METŲ LAIKAS

 

27 S – I sekmadienis po Sekminių, Švenčiausiosios Trejybės šventė – I klasė. Brevijoriaus Primoje giedamas šv. Atanazo tikėjimo išpažinimas „Quicumque“. Spalva: balta.

28 Pi – Šv. Augustinas (Kenterberietis), vysk. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

29 A – Šv. Marija Magdalena de Paci, merg. – III klasė. Spalva: balta.

30 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Felikso I, pop. ir kank., minėjimas. (Šv. Joana Arkietė, merg.) Spalva: žalia.

31 K – Švenčiausiojo Kristaus Kūno šventė (Devintinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Einama iškilminga procesija su Švč. Sakramentu, aplankant keturis lauke papuoštus altorius (dalyvavimas – vis. atl.). Šventinami iš devynių žolynų ar gėlių supinti vainikai, laiminamos šeimos su vaikais. Spalva: balta.

 

BIRŽELIS

Kasdien vakarais rengiamos birželinės pamaldos: prie Jėzaus Širdies altoriaus ar paveikslo giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija, giesmė „Iš šios žemelės“, kalbamas Pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas.

 

1 Pe – Šv. Angelė Meriči, merg. – III klasė. (Telšių vyskupijoje: Šv. Justinas, kankinys, vyskupijos globėjas – I klasė, spalva: raudona.) Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

2 Š – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Marcelino, Petro ir Erazmo, vysk., kankinių, minėjimas. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

3 S – II sekmadienis po Sekminių – II klasė. Tėvo diena. Palaiminimas tėvams. Vakare leidžiamos vienos gedulingos Mišios (II klasė) už mirusius tėvus. Spalva: žalia.

4 Pi – Šv. Pranciškus Karačijolas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

5 A – Šv. Bonifacas, vysk. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

6 T – Šv. Norbertas, vysk. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

7 K – Eilinė diena – IV klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

8 Pe – Švenčiausiosios Jėzaus Širdies šventė – I klasė. Malda „Gerasis Jėzau“ – vis. atl. Spalva: balta.

9 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Primo ir Felicijono, kankinių, minėjimas. (Švč. M. Marija, Malonės Motina.) Spalva: balta.

10 S – III sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

11 Pi – Šv. Barnabas, apaštalas – III klasė. Spalva: raudona.

12 A – Šv. Jonas Fakundas, išp. – III klasė; Šv. Bazilido, Kirino, Naboro ir Nazarijaus, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

13 T – Šv. Antanas Paduvietis, išp. ir Bažn. mok. (Antaninės) – III klasė. Vilkaviškio vyskupijoje: vyskupijos globėjas – I klasė. Spalva: balta.

14 K – Šv. Bazilijus Didysis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta. Lietuvoje: pal. Teofilius Matulionis, vysk. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona. (Eucharistinė Jėzaus Širdis.)

15 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Vito, Modesto ir Krescencijos, kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

16 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Spalva: balta.

17 S – IV sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

18 Pi – Šv. Efremas Siras, diakonas, išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Morkaus ir Marcelijono, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

19 A – Šv. Julijona Falkonieri, merg. – III klasė; Šv. Gervazo ir Protazo, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

20 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Silverijaus, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: žalia.

21 K – Šv. Aloyzas Gonzaga, išp. – III klasė. Spalva: balta.

22 Pe – Šv. Paulinas (Nolietis), vysk. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

23 Š – Joninių vigilija – II klasė; Joninių laužo šventinimas. Spalva: violetinė.

24 S – Šv. Jono Krikštytojo Gimimas (Joninės) – I klasė. Kauno arkivyskupijoje: arkivyskupijos globėjas; V sekmadienio po Sekminių minėjimas. Spalva: balta.

25 Pi – Šv. Vilhelmas, abatas – III klasė. Spalva: balta.

26 A – Šv. Jonas ir Paulius, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

27 T – Eilinė diena – IV klasė. (Švč. M. Marija, Nuolatinė Gelbėtoja.) Spalva: žalia.

28 K – Petrinių vigilija – II klasė. Spalva: violetinė.

29 Pe – Šv. Petras ir Paulius, apaštalai (Petrinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Bazilikos ar katedros aplankymas – vis. atl.; vyskupo palaiminto krucifikso ar rožančiaus pamaldus naudojimas – vis. atl. Spalva: raudona.

30 Š – Šv. Pauliaus, apaštalo, paminėjimas – III klasė; Šv. Petro, ap., minėjimas. Spalva: raudona.

 

LIEPA

Kalbama Brangiausiojo Kristaus Kraujo litanija.

 

1 S – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Brangiausiasis Kraujas – I klasė. Spalva: raudona.

2 Pi – Švč. M. Marijos Apsilankymas – II klasė; Šv. Proceso ir Martinijono, kankinių, minėjimas. Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Spalva: balta.

3 A – Šv. Irenėjas, vysk. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

4 T – Eilinė diena – IV klasė. (Visų šventųjų aukščiausiųjų pontifikų paminėjimas.) Spalva: žalia.

5 K – Šv. Antanas Marija Zakarijas, išp. – III klasė. Kauno arkivyskupijoje: Kauno katedros konsekravimo metinės – I klasė. Spalva: balta. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

6 Pe – Eilinė diena – IV klasė. (Šv. Marija Goreti, merg. ir kank.) Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

7 Š – Šv. Kirilas ir Metodijus, vyskupai ir išpažinėjai – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

8 S – VII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

9 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

10 A – Šv. Septyni Broliai, kankiniai, bei šv. Rufina ir Sekunda, mergelės ir kankinės (Miegantieji Broliai) – III klasė. Spalva: raudona.

11 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Pijaus I, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: žalia.

12 K – Šv. Jonas Gualbertis, abatas – III klasė; Šv. Naboro ir Felikso, kankinių, minėjimas. Spalva: balta. Vilniaus arkivyskupijoje: Šv. Bonifacas (Brunonas), vysk. ir kank., antrasis arkivyskupijos globėjas – II klasė, spalva: raudona. (Lietuvoje: Pal. Jurgis Matulaitis, vysk. – II klasė, spalva: balta.)

13 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

14 Š – Šv. Bonaventūra, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

15 S – VIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

16 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Karmelio Kalno Švč. Mergelės Marijos minėjimas (Marija Škaplierinė). Spalva: žalia.

17 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Alekso, išp., minėjimas. (Švč. M. Marijos Nuolankumas.) Spalva: žalia.

18 T – Šv. Kamilas Lelietis, išp. – III klasė; Šv. Simforozos ir septynių jos sūnų, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

19 K – Šv. Vincentas Paulietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

20 Pe – Šv. Jeronimas Emilijanis, išp. – III klasė; Šv. Margaritos, merg. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

21 Š – Šv. Laurynas Brunduzietis, išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Praksedos, merg., minėjimas. Spalva: balta. (Švč. M. Marija, Gailestingumo Motina.)

22 S – IX sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

23 Pi – Šv. Apolinaras, vysk. ir kank. – III klasė; Šv. Liborijaus, vysk. ir išp., minėjimas. Spalva: raudona.

24 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Kristinos, merg. ir kank., minėjimas. Spalva: žalia.

25 T – Šv. Jokūbas, apaštalas – II klasė; Šv. Kristoforo, kank., minėjimas. Spalva: raudona.

26 K – Šv. Ona, Švč. M. Marijos Motina (Oninės) – II klasė. Spalva: balta.

27 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Pantaleono, kank., minėjimas. Spalva: žalia.

28 Š – Šv. Nazarijus ir Celsas, kankiniai, Viktoras I, pop. ir kank., bei Inocentas I, pop. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

29 S – X sekmadienis po Sekminių – II klasė. Kryžių kalno atlaidai. Spalva: žalia.

30 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Abdono ir Seneno, kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

31 A – Šv. Ignacas (Lojola), išp. – III klasė. Jėzuitų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

 

RUGPJŪTIS

 

1 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Makabėjų, kankinių, minėjimas. (Šv. apaštalas Petras Pančiuose.) Spalva: žalia.

2 K – Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Stepono I, pop. ir kank., minėjimas. Porciunkulės atlaidai. Bazilikos, katedros, parapinės ar pranciškonų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

3 Pe – Eilinė diena – IV klasė. (Šv. Stepono, pirmojo kankinio, Radimas.) Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

4 Š – Šv. Dominykas, išp. – III klasė. Dominikonų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

5 S – XI sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

6 Pi – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Atsimainymas – II klasė; Šv. Siksto II, pop., Felicisimo ir Agapito, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

7 A – Šv. Kajetonas, išp. – III klasė; Šv. Donato, vysk. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

8 T – Šv. Jonas Marija Vianėjus, išp. – III klasė; Šv. Kirijako, Largo ir Smaragdo, kank., minėjimas. Spalva: balta.

9 K – Šv. Lauryno vigilija – III klasė; Šv. Romano, kank., minėjimas. Spalva: violetinė.

10 Pe – Šv. Laurynas, kank. – II klasė. Spalva: raudona.

11 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Tiburcijaus ir Zuzanos, merg., kankinių, minėjimas. (Šv. Filomena, merg. ir kank.) Spalva: balta.

12 S – XII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

13 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Ipolito ir Kasijono, kankinių, minėjimas. (Švč. M. Marija, Nusidėjėlių Gynėja.) Spalva: žalia.

14 A – Žolinės vigilija – II klasė; Šv. Euzebijaus, išp., minėjimas. (Šv. Meinhardas, vysk., lyvių apaštalas.) Spalva: violetinė.

15 T – Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė) – I klasė. Privaloma šventė. Žolynų ir vaisių laiminimas. Atlaidai Krekenavoje, Pivašiūnuose. Spalva: balta.

16 K – Šv. Joakimas, Švč. M. Marijos Tėvas, išp. – II klasė. (Šv. Rokas, išp.) Spalva: balta.

17 Pe – Šv. Hiacintas (Jackus), išp. – III klasė. Spalva: balta.

18 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Agapito, kank., minėjimas. (Šv. imperatorienė Elena, našlė.) Spalva: balta.

19 S – XIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

20 Pi – Šv. Bernardas, abatas, išp. ir Bažn. mok. – III klasė Spalva: balta.

21 A – Šv. Joana Pranciška Fremiot de Šantal, našlė – III klasė. Spalva: balta.

22 T – Švč. M. Marijos Nekaltoji Širdis – II klasė; Šv. Timotiejaus, Ipolito ir Simforijono, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

23 K – Šv. Pilypas Benetis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

24 Pe – Šv. Baltramiejus, apaštalas – II klasė. Spalva: raudona.

25 Š – Šv. karalius Liudvikas, išp. – III klasė. (Švč. M. Marija, Ligonių Sveikata.) Spalva: balta.

26 S – XIV sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia. Vilniaus arkivyskupijoje: Šv. Kazimiero, arkivyskupijos globėjo, relikvijų perkėlimo minėjimas.

27 Pi – Šv. Juozapas Kalasantas, išp. – III klasė Spalva: balta.

28 A – Šv. Augustinas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Hermio, kank., minėjimas. Augustinų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

29 T – Šv. Jono Krikštytojo Nukirsdinimas – III klasė; Šv. Sabinos, kank., minėjimas. Spalva: raudona.

30 K – Šv. Rožė Limietė, merg. – III klasė; Šv. Felikso ir Adaukto, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

31 Pe – Šv. Raimundas Nonatas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

 

RUGSĖJIS

 

1 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Egidijaus, abato, minėjimas; Šv. Dvylikos Brolių, kankinių, minėjimas. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

2 S – XV sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

3 Pi – Šv. Pijus X, pop. ir išp. – III klasė, Šv. Pijaus X kunigų brolijojeI klasė. Spalva: balta.

4 A – Eilinė diena – IV klasė. (Švč. Mergelė Marija, Dieviškojo Ganytojo Motina.) Spalva: žalia.

5 T – Šv. Laurynas Justinijanis, vysk. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

6 K – Eilinė diena – IV klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

7 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

8 Š – Švč. M. Marijos Gimimas (Šilinė) – II klasė, Lietuvoje – I klasė; Šv. Adrijono, kank., minėjimas. Sėklos ir pasėlių laiminimas. Atlaidai Šiluvoje, Trakuose. Spalva: balta.

9 S – XVI sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

10 Pi – Šv. Mikalojus Tolentietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

11 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Proto ir Hiacinto, kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

12 T – Švenčiausiasis Marijos Vardas – III klasė. Spalva: balta.

13 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

14 Pe – Švč. Kryžiaus Išaukštinimas – II klasė. Šventinami kryžiai. Spalva: raudona.

15 Š – Švč. M. Marijos Septyni skausmai (Marija Sopulingoji) – II klasė; Šv. Nikomedo, kank., minėjimas. Spalva: balta.

16 S – XVII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

17 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Pranciškaus, išp., šventųjų stigmų įspaudimo minėjimas (Pranciškaus Žaizdos). Spalva: žalia.

18 A – Šv. Juozapas Kupertinietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

19 T – Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė; Šv. Januarijaus, vysk., ir draugų, kankinių, minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

20 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Eustachijaus ir draugų, kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

21 Pe – Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas – II klasė; Rugsėjo metų ketvirčio dienos minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Spalva: raudona.

22 Š – Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė; Šv. Tomo Vilanoviečio, vysk. ir išp., minėjimas; Šv. Mauricijaus ir draugų, kankinių, minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

23 S – XVIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

24 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Išpirkimo Švč. M. Marijos minėjimas (Marija, Belaisvių Vaduotoja). Spalva: žalia.

25 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

26 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Kiprijono ir Justinos, merg., kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

27 K – Šv. Kozmas ir Damijonas, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

28 Pe – Šv. kunigaikštis Vaclovas, kank. – III klasė. Spalva: raudona.

29 Š – Šv. Mykolo, arkangelo, bazilikos pašventinimas – I klasė. Spalva: balta.

30 S – XIX sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

 

SPALIS

Kasdien kalbamas ar giedamas šv. rožančius.

 

1 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Remigijaus, vysk. ir išp., minėjimas. Spalva: žalia.

2 A – Šv. Angelai Sargai – III klasė. Spalva: balta.

3 T – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, merg. – III klasė. Spalva: balta.

4 K – Šv. Pranciškus (Asyžietis), išp. – III klasė. Pranciškonų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

5 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Placido ir draugų, kank., minėjimas. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

6 Š – Šv. Brunonas, išp. – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

7 S – Švč. M. Marija Rožančinė – II klasė; XX sekmadienio po Sekminių minėjimas. Leidžiamos 1 giedotinės ir 1 skaitytinės arba dvejos skaitytinės votyvinės Švč. M. Marijos Rožančinės Mišios. Spalva: balta.

8 Pi – Šv. Brigita, našlė – III klasė; Šv. Sergijaus, Bacho, Marcelino ir Apulėjaus, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

9 A – Šv. Jonas Leonardis, išp. – III klasė; Šv. Dionizo, vysk., Rustiko ir Eleuterijaus, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

10 T – Šv. Pranciškus Borgijas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

11 K – Švč. M. Marijos Motinystė – II klasė. Spalva: balta.

12 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

13 Š – Šv. karalius Edvardas, išp. – III klasė. (Paskutinis Švč. M. Marijos apsireiškimas Fatimoje 1917 m.) Spalva: balta.

14 S – XXI sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

15 Pi – Šv. Teresė (Avilietė), merg. – III klasė. Karmelitų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

16 A – Šv. Jadvyga, našlė – III klasė. (Švč. M. Marijos Tyrumas.) Spalva: balta.

17 T – Šv. Margarita Marija Alakok, merg. – III klasė. Spalva: balta.

18 K – Šv. Lukas, evangelistas – II klasė. Spalva: raudona.

19 Pe – Šv. Petras Alkantarietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

20 Š – Šv. Jonas Kantijus, išp. – III klasė. Spalva: balta.

21 S – XXII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Pasaulio misijų diena, meldžiamės už misionierius. Spalva: žalia.

22 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

23 A – Šv. Antanas Marija Klaretas, vysk. ir išp. – III klasė. (Švenčiausiasis Atpirkėjas.) Spalva: balta.

24 T – Šv. Rapolas, arkangelas – III klasė. Spalva: balta.

25 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Krizanto ir Darijos, kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

26 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Evaristo, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: žalia.

27 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Spalva: balta.

28 S – Mūsų Viešpats Jėzus Kristus Karalius – I klasė. Pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas – vis. atl. Spalva: balta.

29 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

30 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

31 T – Eilinė diena – IV klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: žalia.

 

LAPKRITIS

 

1 K – Visi Šventieji – I klasė. Privaloma šventė. XI. 1–8 dienomis kapinių aplankymas – vis. atl. už mirusius. Kapai sutvarkomi, šlakstomi šv. vandeniu, uždegamos žvakės, giedamas „Viešpaties Angelas“, „Mirusiojo vardo paminėjimas“. (Šv. Pijaus X kunigų brolijos įsteigimas 1970 m.) Kunigystės ketvirtadienis. Spalva: balta.

2 Pe – Visų mirusių tikinčiųjų paminėjimas (Vėlinės) – I klasė. Leidžiamos trejos gedulingos šv. Mišios. Procesija į kapines. Bažnyčios aplankymas – vis. atl. už mirusius. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis. Spalva: juoda.

3 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

4 S – IV papildomas sekmadienis kaip po Epifanijos – II klasė. Spalva: žalia.

5 Pi – Eilinė diena – IV klasė. (Šventosios Relikvijos.) Spalva: žalia.

6 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

7 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

8 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Keturių Karūnuotųjų kankinių minėjimas. Spalva: žalia.

9 Pe – Švč. Išganytojo (Laterano) arkibazilikos pašventinimas – II klasė; Šv. Teodoro, kank., minėjimas. Katedros aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

10 Š – Šv. Andriejus Avelinas, išp. – III klasė; Šv. Trifono, Respicijaus ir Nimfos, merg., kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

11 S – V papildomas sekmadienis kaip po Epifanijos – II klasė. Spalva: žalia.

12 Pi – Šv. Martynas I, pop. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

13 A – Šv. Didakas, išp. – III klasė. (Šv. Stanislovas Kostka, išp.) Spalva: balta.

14 T – Šv. Juozapatas (Kuncevičius), vysk. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

15 K – Šv. Albertas Didysis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

16 Pe – Šv. Gertrūda, merg. – III klasė. Lietuvoje: Aušros Vartų Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina – I klasė, spalva: balta. (Švč. Mergelės Marijos Globa.) Atlaidai Vilniuje. Spalva: balta.

17 Š – Šv. Grigalius Stebukladarys, vysk. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

18 S – VI papildomas sekmadienis kaip po Epifanijos – II klasė. Spalva: žalia.

19 Pi – Šv. Elzbieta (Vengrė), našlė – III klasė; Šv. Poncijono, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

20 A – Šv. Feliksas Valua, išp. – III klasė. (Šv. Rapolas Kalinauskas, išp.) Spalva: balta.

21 T – Švč. M. Marijos Paaukojimas – III klasė. Spalva: balta.

22 K – Šv. Cecilija, merg. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

23 Pe – Šv. Klemensas I, pop. ir kank. – III klasė; Šv. Felicitos, kank., minėjimas. Spalva: raudona.

24 Š – Šv. Kryžiaus Jonas, išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Krizogono, kank., minėjimas. Spalva: balta.

25 S – XXIV ir paskutinis sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

26 Pi – Šv. Silvestras, abatas – III klasė; Šv. Petro Aleksandriečio, vysk. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

27 A – Eilinė diena – IV klasė. (Stebuklingojo medalikėlio Nekaltoji Mergelė Marija.) Spalva: žalia.

28 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

29 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Saturnino, kank., minėjimas. Spalva: žalia.

30 Pe – Šv. Andriejus, apaštalas – II klasė. Spalva: raudona.

 

GRUODIS

 

1 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

 

ADVENTAS

Draudžiama dalyvauti triukšminguose pasilinksminimuose (vestuvės, šokiai ir pan.). Pastatomas advento vainikas su trimis violetinėmis ir viena rausva žvake (kiekvieną advento sekmadienį uždegama viena žvake daugiau), ant altoriaus – rarotinė žvakė su baltu ar žydru kaspinu Marijos Nekalto Prasidėjimo garbei. Šeštadieniais ar sekmadieniais prieš aušrą giedamos Rarotos – votyvinės Mišios Švč. M. Marijos garbei (II klasė) su įžangine giesme „Rorate caeli“. Giedamos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo valandos.

 

2 S – I advento sekmadienis – I klasė. Kalėdaičių šventinimas. Spalva: violetinė.

3 Pi – Šv. Pranciškus Ksaveras, išp. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas. Spalva: balta.

4 A – Šv. Petras Auksažodis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas; Šv. Barboros, merg. ir kank., minėjimas. (Pal. Kristijonas, vysk., prūsų apaštalas.) Spalva: balta.

5 T – Eilinė diena – III klasė. Šv. Sabo, abato, minėjimas. Spalva: violetinė.

6 K – Šv. Mikalojus, vysk. ir išp. – III klasė. Vilniaus arkivyskupijoje: antrasis arkivyskupijos globėjas – II klasė. Kauno miesto globėjas. Eilinės dienos minėjimas. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

7 Pe – Šv. Ambraziejus, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

8 Š – Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Spalva: balta.

9 S – II advento sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

10 Pi – Eilinė diena – III klasė; Šv. Melchijado, pop. ir kank., minėjimas. (Švč. M. Marijos namo perkėlimas (Loreto Dievo Motina).) Spalva: violetinė.

11 A – Šv. Damazas I, pop. ir išp. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas. Spalva: balta.

12 T – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

13 K – Šv. Liucija, merg. ir kank. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas. Spalva: raudona.

14 Pe – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

15 Š – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

16 S – III advento sekmadienis (Gaudete) – I klasė. Spalva: rožinė.

17 Pi – Eilinė diena – II klasė. XII. 17–23 dienomis giedamos mišparų „O antifonos“. Spalva: violetinė.

18 A – Eilinė diena – II klasė. (Švč. M. Marijos Laukimasis.) Spalva: violetinė.

19 T – Advento metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

20 K – Eilinė diena – II klasė. (Pal. Vitas, pirmasis Lietuvos vyskupas, išp.) Spalva: violetinė.

21 Pe – Šv. Tomas, apaštalas – II klasė; Advento metų ketvirčio dienos minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Spalva: raudona.

22 Š – Advento metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

23 S – IV Advento sekmadienis – I klasė. (Švč. M. Marijos ir šv. Juozapo Sužadėtuvės.) Spalva: violetinė.

24 Pi – Kalėdų vigilija (Kūčios) – I klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Kūčių vakarienė šeimoje, dalijamasi kalėdaičiais. Spalva: violetinė.

 

KALĖDŲ LAIKAS

Viešpaties Gimimo laikas

 

25 A – Viešpaties Gimimas (Kalėdos) – I klasė; antrose Mišiose: Šv. Anastazijos, kank., minėjimas. Privaloma šventė. Vidurnaktį – prakartėlės atidarymas, Bernelių (Piemenėlių) Mišios. Dieną dar dvejos šv. Mišios. Spalva: balta.

26 T – Šv. Steponas, pirmasis kankinys – II klasė; Kalėdų oktavos minėjimas. Avižų šventinimas. Spalva: raudona.

27 K – Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas – II klasė; Kalėdų oktavos minėjimas. Šv. Jono vyno ligoniams šventinimas. Spalva: balta.

28 Pe – Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kank. – II klasė; Kalėdų oktavos minėjimas. Spalva: raudona.

29 Š – Penktoji Kalėdų oktavos diena – II klasė; Šv. Tomo (Beketo), vysk. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

30 S – Sekmadienis Viešpaties Gimimo oktavoje – II klasė. Spalva: balta.

31 Pi – Septintoji Kalėdų oktavos diena – II klasė. Šv. Silvestro, pop. ir išp., minėjimas. Metų pabaigos pamaldos, „Te Deum“ giedojimas – vis. atl. Spalva: balta.