Liturginis kalendorius

Bažnyčios liturginiuose metuose šventės yra susietos arba su savaitės, arba su mėnesio dienomis, todėl susidaro du tarpusavyje persipynę švenčių ciklai: liturginių laikų ciklas ir švenčių ciklas.

Liturginės dienos gali būti sekmadieniai, eilinės savaitės dienos, vigilijos (švenčių išvakarės), oktavos (didelių švenčių minėjimas per aštuonias dienas) bei šventės. Visos šios dienos dar skirstomos į keturias iškilmingumo klases, taip pat yra kai kurių švenčių minėjimai.

Kalendoriuje surašyti:

- visuotinėje Bažnyčioje ir Lietuvos vyskupijose švenčiamų liturginių dienų oficialūs pavadinimai, skliausteliuose – kai kurių švenčių įprasti lietuviški pavadinimai;

- privalomos šventės ir pasninko dienos, su šventėmis susiję visuotiniai atlaidai, kai kurie palaiminimai ar ypatingos apeigos. Pasninkas ir susilaikymas patariamas dienomis, kurios nurodytos 1917 m. Kanonų teisės kodekse, can. 1252 (patikslinta Acta Apostolicae Sedis 49 (1957), p. 638);

- skliausteliuose – kai kurios šventės, randamos Romos Mišiolo (1936 ir 1962 m. leidimų) skyriuje „Kai kurioms vietoms“, taip pat kai kurie su Lietuva susiję šventieji.

Naudojami sutrumpinimai: pop. – popiežius, vysk. – vyskupas, Bažn. mok. – Bažnyčios mokytojas, kank. – kankinys, išp. – išpažinėjas, merg. – mergelė, vis. atl. – galimybė gauti visuotinius atlaidus Bažnyčios nustatytomis sąlygomis.

 

Pasninkas ir susilaikymas

1. Bažnyčia įsako laikytis pasninko ir susilaikymo:

- Pelenų trečiadienį;

- Didįjį penktadienį.

2. Be šių dviejų dienų, patariama tradiciškai laikytis pasninko ir susilaikymo taip pat:

- Visais gavėnios penktadieniais (I klasės šventėse tik susilaikoma);

- Metų ketvirčio dienomis;

- Visų Šventųjų, Kalėdų, Sekminių ir Marijos Nekaltojo Prasidėjimo švenčių išvakarėse (išskyrus sekmadienius).

3. Bažnyčia įsako laikytis susilaikymo:

- visais kitais metų penktadieniais (išskyrus I klasės privalomas šventes).

- Lietuvoje pagal seną tradiciją: Kūčių dieną (net sekmadienį).

4. Pasninko įsakymas reiškia, kad galima iki soties valgyti tik vieną kartą per dieną. Be šio pagrindinio valgio leidžiama vieną ar du kartus lengvai užkąsti. Tarpuose tarp šių valgymų valgyti negalima, leidžiama gerti vandenį, vaistus, alų, vyną, kavą, arbatą, sultis, bet ne pasotinančius gėrimus (pieną, šokoladą, buljoną).

5. Pasninko laikytis privalo visi katalikai, baigę 18 amžiaus metus iki pradėtų 60 metų. Nuo pasninko atleidžiami:

- ligoniai, silpnai besijaučiantys;

- nėščios ir žindančios moterys;

- tą dieną dirbantys sunkų fizinį ar protinį darbą, ilgai keliaujantys.

6. Susilaikymo įsakymas draudžia valgyti žinduolių ir paukščių mėsą bei jos produktus, pvz., buljoną. Leidžiama žuvis, kiaušiniai, pieno produktai, jūros gėrybės, o taip pat gyvulinių taukų naudojimas valgio ruošimui.

7. Susilaikymo laikytis privalo visi katalikai, baigę 14 amžiaus metus. Nuo susilaikymo atleidžiami (išskyrus Pelenų dieną, Didįjį penktadienį ir Kūčias):

- visi, atleistieji nuo pasninko;

- negalintys pasirinkti maisto, turintys valgyti tai, kas duodama (svečiai, krikštynų ar laidotuvių pietų dalyviai, vargšai, vaikai ir pan.).

 

2021 METŲ LITURGINIS KALENDORIUS

SAUSIS

Kalbama Švč. Jėzaus Vardo litanija.

 

1 Pe – Viešpaties Gimimo oktava (Naujieji metai) – I klasė. Privaloma šventė. Giedamas „Veni, Creator“ – vis. atl. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis. Spalva: balta.

2 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

3 S – Švč. Jėzaus Vardas – II klasė. Spalva: balta.

4 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

5 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Telesforo, pop. ir kank., minėjimas. Šventinamas Trijų Karalių vanduo. Spalva: balta.

 

Epifanijos laikas

 

6 T – Viešpaties Apsireiškimas (Epifanija, Trys Karaliai) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Šventinamas auksas, smilkalai ir mira; kunigas šventina namus, pašventinta kreida ant durų staktų užrašoma +C+M+B ir metų skaičius. Prakartėlėje pastatomos trijų karalių figūros. Spalva: balta.

7 K – Eilinė diena – IV klasė; Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

8 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

9 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Spalva: balta.

10 S – I sekmadienis po Epifanijos, Šv. Šeima – Jėzus, Marija ir Juozapas – II klasė. Spalva: balta.

11 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Higino, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

12 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

13 T – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Krikšto paminėjimas – II klasė. Spalva: balta.

 

EILINIS METŲ LAIKAS

 

14 K – Šv. Hiliaras, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Felikso, kun. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

15 Pe – Šv. Paulius, pirmasis atsiskyrėlis, išp. – III klasė; Šv. Mauro, abato, minėjimas. Spalva: balta.

16 Š – Šv. Marcelis I, pop. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

17 S – II sekmadienis po Epifanijos – II klasė. Spalva: žalia.

18 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Priskos, merg. ir kank., minėjimas. Prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis. Spalva: žalia.

19 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Marijaus, Mortos, Audifakso ir Abakumo, kankinių, minėjimas; Šv. karaliaus Kanuto, kank., minėjimas. Spalva: žalia.

20 T – Šv. Fabijonas, pop., ir Sebastijonas, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

21 K – Šv. Agnietė, merg. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

22 Pe – Šv. Vincentas ir Anastazas, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

23 Š – Šv. Raimundas Penjafortietis, išp. – III klasė; Šv. Emerencijonos, merg. ir kank., minėjimas. Spalva: balta. Vilniaus arkivykupijoje: Vilniaus arkikatedros konsekravimo metinės – I klasė. Spalva: balta.

24 S – III sekmadienis po Epifanijos – II klasė. Spalva: žalia.

25 Pi – Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas – III klasė; Šv. apaštalo Petro minėjimas. Spalva: balta.

26 A – Šv. Polikarpas, vysk. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

27 T – Šv. Jonas Auksaburnis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta. (Lietuvoje: Pal. Jurgis Matulaitis, vysk. ir išp.).

28 K – Šv. Petras Nolaskas, išp. – III klasė; Šv. Agnietės, merg. ir kank., antrasis minėjimas. Spalva: balta.

29 Pe – Šv. Pranciškus Salezas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

30 Š – Šv. Martyna, merg. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

 

SEPTUAGEZIMOS LAIKAS

 

31 S – Septuagezimos sekmadienis – II klasė. Spalva: violetinė.

 

VASARIS

 

1 Pi – Šv. Ignotas (Antiochietis), vysk. ir kank. – III klasė; Spalva: raudona.

2 A – Švč. M. Marijos Apsivalymas (Grabnyčios) – II klasė. Žvakių (grabnyčių) šventinimas ir procesija. Išardoma prakartėlė. Spalva: balta.

3 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Blažiejaus, vysk. ir kank., minėjimas. Palaiminimas su šv. Blažiejaus žvakėmis nuo gerklės ligų. Spalva: violetinė.

4 K – Šv. Andriejus Korsinis, vysk. ir išp. – III klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

5 Pe – Šv. Agota, merg. ir kank. – III klasė. Šventinama šv. Agotos duona ir vanduo. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: raudona.

6 Š – Šv. Titas, vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Daratos, merg. ir kank., minėjimas. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

7 S – Seksagezimos sekmadienis – II klasė. Spalva: violetinė.

8 Pi – Šv. Jonas Matietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

9 A – Šv. Kirilas Aleksandrietis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Apolonijos, merg. ir kank., minėjimas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančios atminimas.) Spalva: balta.

10 T – Šv. Skolastika, merg. – III klasė. Spalva: balta.

11 K – Nekaltosios Mergelės Marijos Apsireiškimas (Lurdo Marija) – III klasė. Spalva: balta.

12 Pe – Šv. Septyni Švč. M. Marijos Tarnų Ordino Steigėjai, išp. – III klasė. Spalva: balta.

13 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Spalva: balta.

14 S – Kvinkvagezimos sekmadienis – II klasė. Po šv. Mišių prasideda 40 valandų Švč. Sakramento adoracija (iki antradienio rytinių šv. Mišių) kaip atgaila už Užgavėnių metu padaromas ir kitas viešas nuodėmes. Spalva: violetinė.

15 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Faustino ir Jovito, kankinių, minėjimas. Spalva: violetinė.

16 A – Eilinė diena (Užgavėnės) – IV klasė. Spalva: violetinė.

 

GAVĖNIA

Draudžiama dalyvauti triukšminguose pasilinksminimuose (vestuvės, šokiai ir pan.). Penktadieniais einamas Kryžiaus kelias, vakarais giedami Kalvarijos kalnai, sekmadienį giedami „Graudūs verksmai“. Malda „Štai aš“ penktadieniais po šv. Komunijos – vis. atl.

 

Kvadragezimos laikas

 

17 T – Pelenų diena – I klasė. Privalomas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Šventinami pelenai iš praėjusių metų verbų, po to beriami tikintiesiems ant galvų kaip atgailos ženklas. Spalva: violetinė.

18 K – Ketvirtadienis po Pelenų dienos – III klasė; Šv. Simeono, vysk. ir kank., minėjimas. Spalva: violetinė.

19 Pe – Penktadienis po Pelenų dienos – III klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Erškėčių vainikas.) Spalva: violetinė.

20 Š – Šeštadienis po Pelenų dienos – III klasė. Spalva: violetinė.

21 S – I kvadragezimos (gavėnios) sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

22 Pi – Šv. apaštalo Petro Sostas – II klasė; Šv. apaštalo Pauliaus minėjimas. Katedros aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

23 A – Eilinė diena – III klasė; Šv. Petro Damijanio, vysk., išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Spalva: violetinė.

24 T – Šv. Motiejus, apaštalas – II klasė; Gavėnios metų ketvirčio dienos minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.

25 K – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

26 Pe – Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Ietis ir Vinys.) Spalva: violetinė.

27 Š – Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė; Šv. Sopulingosios Mergelės Gabrieliaus, išp., minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

28 S – II gavėnios sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

 

KOVAS

Kalbama Šv. Juozapo litanija.

 

1 Pi – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

2 A – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

3 T – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

4 K – Šv. Kazimieras, išp., pirmasis Lietuvos globėjas, pirmasis Vilniaus arkivysk. globėjas – III klasė, Lietuvoje – I klasė; Šv. Liucijaus I, pop. ir kank., minėjimas. Atlaidai Vilniuje. Kunigystės ketvirtadienis. Spalva: balta.

5 Pe – Eilinė diena – III klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus švč. Drobulė.) Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: violetinė.

6 Š – Eilinė diena – III klasė; Šv. Perpetuos ir Felicitos, kankinių, minėjimas. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: violetinė.

7 S – III gavėnios sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

8 Pi – Eilinė diena – III klasė; Šv. Dievo Jono, išp., minėjimas. Spalva: violetinė.

9 A – Eilinė diena – III klasė; Šv. Pranciškos Romietės, našlės, minėjimas. Spalva: violetinė.

10 T – Eilinė diena – III klasė; Šv. Keturiasdešimties Kankinių minėjimas. Spalva: violetinė.

11 K – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

12 Pe – Eilinė diena – III klasė; Šv. Grigaliaus I, pop., išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Penkios Žaizdos.) Spalva: violetinė.

13 Š – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

14 S – IV gavėnios sekmadienis (Laetare) – I klasė. Spalva: rožinė.

15 Pi – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

16 A – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

17 T – Eilinė diena – III klasė; Šv. Patriko, vysk. ir išp., minėjimas. Spalva: violetinė.

18 K – Eilinė diena – III klasė; Šv. Kirilo Jeruzaliečio, vysk., išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Spalva: violetinė.

19 Pe – Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis ir visuotinės Bažnyčios globėjas – I klasė. Eilinės dienos minėjimas. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Kaišiadorių vyskupijoje: vyskupijos Globėjas. Spalva: balta.

20 Š – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

 

Kančios laikas

Bažnyčioje uždengiami paveikslai ir statulos.

 

21 S – I Kančios sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

22 Pi – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

23 A – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

24 T – Eilinė diena – III klasė; Šv. Gabrieliaus, arkangelo, minėjimas. Spalva: violetinė.

25 K – Apreiškimas Švč. M. Marijai – I klasė; Eilinės dienos minėjimas. Tobulas pasiaukojimas Jėzui per Mariją pagal šv. Liudviką Grinjoną de Monforą. Prieš tai – 33 dienų pasiruošimas. Spalva: balta.

26 Pe – Eilinė diena – III klasė; Švč. M. Marijos Septynių skausmų minėjimas. Šv. Pijaus X kunigų brolijoje: Švč. M. Marijos Septyni Skausmai – I klasė; Eilinės dienos minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

27 Š – Eilinė diena – III klasė; Šv. Jono Damaskiečio, išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Spalva: violetinė.

28 S – II Kančios, arba Verbų sekmadienis – I klasė. Šventinamos verbos, vyksta procesija, šv. Mišiose skaitoma Kančios istorija pagal Matą. Spalva: violetinė.

29 Pi – Didžiosios savaitės pirmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

30 A – Didžiosios savaitės antradienis – I klasė. Kančios istorija pagal Morkų. Spalva: violetinė.

31 T – Didžiosios savaitės trečiadienis – I klasė. Kančios istorija pagal Luką. Vakare giedama Aušrinė ir Laudės (vad. „Tenebrae“), kurių metu gesinamos trikampio šviestuvo žvakės. Spalva: violetinė.

 

BALANDIS

 

1 K – Viešpaties Vakarienės ketvirtadienis (Didysis ketvirtadienis) – I klasė. Rytą vyskupas katedroje šventina ligonių aliejų, katechumenų aliejų ir šv. krizmą, kurie bus naudojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Paskutinio patepimo ir Kunigystės sakramentus. Vakare – Paskutinės vakarienės Mišios, kojų plovimas, Švč. Sakramento pernešimas į garbinimo altorių, giedant „Pange lingua“ (vis. atl.), altorių nudengimas. Naktinė Švč. Sakramento adoracija. Kunigystės ketvirtadienis. Spalva: violetinė, Mišiose: balta.

2 Pe – Viešpaties Kančios ir Mirties penktadienis (Didysis penktadienis) – I klasė. Privalomas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Rytą giedamos „Tenebrae“, einamas Kryžiaus kelias. Vakare – Didžiojo penktadienio liturgija: Kančios istorija pagal Joną, devynios maldos, kryžiaus nudengimas ir adoracija (dalyvavimas – vis. atl.), Improperijos (Priekaištai), Komunijos dalinimas. Procesija į Kristaus Kapą, naktinis budėjimas prie jo. Pradedama Dievo Gailestingumo novena. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis. Spalva: juoda ir violetinė.

3 Š – Didysis šeštadienis – I klasė. Rytą giedamos „Tenebrae“. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis. Spalva: violetinė.

 

VELYKŲ LAIKAS

 

Velykinis laikas

 

4 S – Prisikėlimo sekmadienis (Velykos) – I klasė. Vidurnaktį – Velykų vigilijos apeigos: šventinama ugnis ir Velykų žvakė, procesija į bažnyčią, diakonas gieda prekoniją, skaitiniai ir maldos, litanija, Krikšto vandens šventinimas, (gali būti iškilmingas Krikštas), Krikšto pažadų atnaujinimas (dalyvavimas – vis. atl.), Prisikėlimo Mišios, Laudės. Velykų rytą – Prisikėlimo apeigos ir procesija aplink bažnyčią, giedant „Linksma diena“, iškilmingos šv. Mišios, šventinami avinėliai, margučiai ir kiti valgiai, kurie valgomi atsigavėjimo pusryčiams. Velykų laiku šventinami namai. Tikintieji nešasi šventintos ugnies ir vandens namo, aplanko ir šv. vandeniu apšlaksto artimųjų kapus. Spalva: balta.

5 Pi – Pirmadienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

6 A – Antradienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

7 T – Trečiadienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

8 K – Ketvirtadienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

9 Pe – Penktadienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

10 Š – Baltasis šeštadienis – I klasė. Spalva: balta.

11 S – Baltasis sekmadienis, Velykų oktava (Atvelykis) – I klasė. (Dievo Gailestingumo šventė.) Spalva: balta.

12 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

13 A – Šv. Hermenegildas, kank. – III klasė. Spalva: raudona.

14 T – Šv. Justinas, kank. – III klasė; Šv. Tiburcijaus, Valerijono ir Maksimo, kankinių, minėjimas. (Šv. Jonas, Antanas ir Eustachijus, kankiniai Vilniuje.)

15 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

16 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

17 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Aniceto, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

18 S – II sekmadienis po Velykų – II klasė. Spalva: balta.

19 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

20 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

21 T – Šv. Anzelmas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

22 K – Šv. Soteras ir Kajus, popiežiai ir kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

23 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Jurgio, kank., minėjimas (Jurginės). Spalva: balta. Lietuvoje: Šv. Jurgis, kank., antrasis Lietuvos globėjas, Vilniaus arkivyskupijos globėjas – II klasė. Spalva: raudona. Arklių ir kitų gyvulių laiminimas. (Šv. Adalbertas-Vaitiekus, vysk. ir kank., prūsų apaštalas.)

24 Š – Šv. Fidelis Sigmaringietis, kank. – III klasė. Spalva: raudona.

25 S – III sekmadienis po Velykų – II klasė; Šv. Morkaus, evangelisto, minėjimas. Didžiosios litanijos (Kryžiaus diena). Procesija giedant Visų šventųjų litaniją ir suplikacijas „Šventas Dieve“. Spalva: balta.

26 Pi – Šv. Kletas ir Marcelinas, popiežiai ir kankiniai – III klasė. (Švč. M. Marija, Geroji Patarėja.). Spalva: raudona.

27 A – Šv. Petras Kanizijus, išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

28 T – Šv. Kryžiaus Paulius, išp. – III klasė. (Šv. Liudvikas Grinjonas de Monforas, išp.) Spalva: balta.

29 K – Šv. Petras (Veronietis), kank. – III klasė. Spalva: raudona.

30 Pe – Šv. Kotryna Sienietė, merg. – III klasė. Spalva: balta.

 

GEGUŽĖ

Kasdien vakarais rengiamos gegužinės pamaldos: prie gėlėmis papuošto Marijos altoriaus ar paveikslo giedama Švč. M. Marijos litanija, giesmė „Sveika, Marija, Motina Dievo“, kalbama šv. Bernardo malda „Atsimink“.

 

1 Š – Šv. Juozapas Darbininkas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis, išp. – I klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis. Spalva: balta.

2 S – IV sekmadienis po Velykų – II klasė. Spalva: balta. Motinos diena. Palaiminimas motinoms. Vakare leidžiamos vienos gedulingosios Mišios (II klasė) už mirusias motinas.

3 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Aleksandro I, pop., Evencijaus ir Teodulo, kankinių, ir šv. Juvenalio, vysk. ir išp., minėjimas. (Šv. Kryžiaus atradimas. Šventinami kryžiai.)

4 A – Šv. Monika, našlė – III klasė. Spalva: balta. (Lietuvoje: Pal. Mykolas Giedraitis, išp.)

5 T – Šv. Pijus V, pop. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

6 K – Eilinė diena – IV klasė. (Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas, Lotynų vartuose; Šv. Dominykas Savio, išp.) Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

7 Pe – Šv. Stanislovas, vysk. ir kank. – III klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: raudona.

8 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. (Švč. M. Marija, Visų Šventųjų Karalienė ir Gražiosios Meilės Motina; Švč. M. Marija, Visų Malonių Tarpininkė; Švč. M. Marija, Švč. Jėzaus Širdies Valdovė; Šv. Mykolo, arkangelo, apsireiškimas.) Spalva: balta.

9 S – V sekmadienis po Velykų – II klasė. Spalva: balta.

10 Pi – Šv. Antoninas, vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Gordijono ir Epimacho, kank., minėjimas. Kaišiadorių vyskupijoje: katedros konsekravimo metinės – I klasė. Mažosios litanijos, arba maldavimai (Kryžiaus dienos). Einama procesija, aplankant tris kryžius laukuose, giedama Visų šventųjų litanija, kunigas laimina laukus, giedamos suplikacijos „Šventas Dieve“, giesmė „Viešpatie Karaliau“. Spalva: balta.

11 A – Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai – II klasė. Mažosios litanijos, arba maldavimai (Kryžiaus dienos). Einama procesija. Spalva: raudona.

12 T – Žengimo į dangų vigilija – II klasė; Šv. Nerėjo, Achilo ir Domicelės, merg., bei Pankrato, kankinių, minėjimas. Mažosios litanijos, arba maldavimai (Kryžiaus dienos). Einama procesija. Spalva: balta.

 

Žengimo į dangų laikas

 

13 K – Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Po Evangelijos užgesinama Velykų žvakė, rengiama procesija. Spalva: balta.

14 Pe – Penktadienis po žengimo į dangų – IV klasė; Šv. Bonifaco, kank., minėjimas. Prasideda pasiruošimo Sekminėms novena – „Veni Creator“. Spalva: balta.

15 Š – Šv. Jonas Krikštytojas Salietis, išp. – III klasė. (Šv. artojas Izidorius, išp.) Spalva: balta.

16 S – Sekmadienis po Žengimo į dangų – II klasė. Spalva: balta.

17 Pi – Šv. Paskalis Bailonas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

18 A – Šv. Venantas, kank. – III klasė. Spalva: raudona.

19 T – Šv. Petras Celestinas, pop. ir išp. – III klasė; Šv. Pudencijonos, merg., minėjimas. Spalva: balta.

20 K – Šv. Bernardinas Sienietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

21 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

22 Š – Sekminių vigilija – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.

 

Sekminių oktava

 

23 S – Sekminių sekmadienis – I klasė. Rengiama procesija. „Veni, Creator“ giedojimas – vis. atl. Spalva: raudona.

24 Pi – Pirmadienis Sekminių oktavoje – I klasė. Spalva: raudona.

25 A – Antradienis Sekminių oktavoje – I klasė. Spalva: raudona.

26 T – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.

27 K – Ketvirtadienis Sekminių oktavoje – I klasė. Spalva: raudona.

28 Pe – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Spalva: raudona.

29 Š – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.

 

EILINIS METŲ LAIKAS

 

30 S – I sekmadienis po Sekminių, Švenčiausiosios Trejybės šventė – I klasė. Brevijoriaus Primoje giedamas šv. Atanazo tikėjimo išpažinimas „Quicumque“. Spalva: balta.

31 Pi – Švč. M. Marija Karalienė – II klasė; Šv. Petronėlės, merg., minėjimas. Kalbamas Pasiaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai aktas. Spalva: balta.

 

BIRŽELIS

Kasdien vakarais rengiamos birželinės pamaldos: prie Švč. Jėzaus Širdies altoriaus ar paveikslo giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija, giesmė „Iš šios žemelės“, kalbama malda „Gerasis Jėzau“.

 

1 A – Šv. Angelė Meriči, merg. – III klasė. Spalva: balta. Telšių vyskupijoje: Šv. Justinas, kankinys, vyskupijos globėjas – I klasė. Spalva: raudona.

2 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Marcelino, Petro ir Erazmo, vysk., kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

3 K – Švenčiausiojo Kristaus Kūno šventė (Devintinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Einama iškilminga procesija su Švč. Sakramentu, aplankant keturis lauke papuoštus altorius (dalyvavimas – vis. atl.). Šventinami iš devynių žolynų ar gėlių supinti vainikai, laiminamos šeimos su vaikais. Kunigystės ketvirtadienis. Spalva: balta.

4 Pe – Šv. Pranciškus Karačijolas, išp. – III klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

5 Š – Šv. Bonifacas, vysk. ir kank. – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: raudona.

6 S – II sekmadienis po Sekminių – II klasė. Tėvo diena. Palaiminimas tėvams. Vakare leidžiamos vienos gedulingos Mišios (II klasė) už mirusius tėvus. Spalva: žalia.

7 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

8 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

9 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Primo ir Felicijono, kankinių, minėjimas. (Švč. M. Marija, Malonės Motina.) Spalva: žalia.

10 K – Šv. karalienė Margarita, našlė – III klasė. Spalva: balta.

11 Pe – Švenčiausiosios Jėzaus Širdies šventė – I klasė. Malda „Gerasis Jėzau“ – vis. atl. Spalva: balta.

12 Š – Šv. Jonas Fakundas, išp. – III klasė; Šv. Bazilido, Kirino, Naboro ir Nazarijaus, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

13 S – III sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia. Vilkaviškio vyskupijoje: Šv. Antanas Paduvietis, išp. ir Bažn. mok., vyskupijos globėjas (Antaninės) – I klasė; sekmadienio minėjimas. Spalva: balta.

14 Pi – Šv. Bazilijus Didysis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. (Lietuvoje: Pal. Teofilius Matulionis, vysk. ir kank.) Spalva: balta.

15 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Vito, Modesto ir Krescencijos, kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

16 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

17 K – Šv. Grigalius Barbadikas, vysk. ir išp. – III klasė. (Eucharistinė Jėzaus Širdis.) Spalva: balta.

18 Pe – Šv. Efremas Siras, diakonas, išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Morkaus ir Marcelijono, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

19 Š – Šv. Julijona Falkonieri, merg. – III klasė; Šv. Gervazo ir Protazo, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

20 S – IV sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

21 Pi – Šv. Aloyzas Gonzaga, išp. – III klasė. Spalva: balta.

22 A – Šv. Paulinas (Nolietis), vysk. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

23 T – Joninių vigilija – II klasė. Joninių laužo šventinimas. Spalva: violetinė.

24 K – Šv. Jono Krikštytojo Gimimas (Joninės) – I klasė. Kauno arkivyskupijoje: arkivyskupijos globėjas. Spalva: balta.

25 Pe – Šv. Vilhelmas, abatas – III klasė. Spalva: balta.

26 Š – Šv. Jonas ir Paulius, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

27 S – V sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

28 Pi – Petrinių vigilija – II klasė. Spalva: violetinė.

29 A – Šv. Petras ir Paulius, apaštalai (Petrinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Bazilikos ar katedros aplankymas – vis. atl.; vyskupo palaiminto krucifikso ar rožančiaus pamaldus naudojimas – vis. atl. Spalva: raudona.

30 T – Šv. Pauliaus, apaštalo, paminėjimas – III klasė. Šv. Petro, apaštalo, minėjimas. Spalva: raudona.

 

LIEPA

Kalbama Brangiausiojo Kristaus Kraujo litanija.

 

1 K – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Brangiausiasis Kraujas – I klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Spalva: raudona.

2 Pe – Švč. M. Marijos Apsilankymas – II klasė; Šv. Proceso ir Martinijono, kankinių, minėjimas. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis. Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Spalva: balta.

3 Š – Šv. Irenėjas, vysk. ir kank. – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: raudona.

4 S – VI sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

5 Pi – Šv. Antanas Marija Zakarijas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

6 A – Eilinė diena – IV klasė. (Šv. Marija Goreti, merg. ir kank.) Spalva: žalia.

7 T – Šv. Kirilas ir Metodijus, vyskupai ir išpažinėjai – III klasė. Spalva: balta.

8 K – Šv. karalienė Elžbieta, našlė – III klasė. Spalva: balta. Kauno arkivyskupijoje: Kauno arkikatedros konsekravimo metinės – I klasė. Spalva: balta.

9 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

10 Š – Šv. Septyni Broliai, kankiniai, bei šv. Rufina ir Sekunda, mergelės ir kankinės (Miegantieji Broliai) – III klasė. Spalva: raudona.

11 S – VII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

12 Pi – Šv. Jonas Gualbertis, abatas – III klasė; Šv. Naboro ir Felikso, kankinių, minėjimas. Spalva: balta. Vilniaus arkivyskupijoje: Šv. Bonifacas (Brunonas), vysk. ir kank., antrasis arkivyskupijos globėjas – II klasė. Spalva: raudona. (Vilkaviškio vyskupijoje: Pal. Jurgio Matulaičio, vysk. ir išp., beatifikacijos diena. Atlaidai Marijampolėje.)

13 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

14 T – Šv. Bonaventūra, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

15 K – Šv. imperatorius Henrikas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

16 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Karmelio Kalno Švč. Mergelės Marijos minėjimas (Marija Škaplierinė). Spalva: žalia.

17 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Alekso, išp., minėjimas. (Švč. M. Marijos Nuolankumas.) Spalva: balta.

18 S – VIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

19 Pi – Šv. Vincentas Paulietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

20 A – Šv. Jeronimas Emilijanis, išp. – III klasė; Šv. Margaritos, merg. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

21 T – Šv. Laurynas Brunduzietis, išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Praksedos, merg., minėjimas. Spalva: balta.

22 K – Šv. Marija Magdalena, atgailotoja – III klasė. Spalva: balta.

23 Pe – Šv. Apolinaras, vysk. ir kank. – III klasė; Šv. Liborijaus, vysk. ir išp., minėjimas. Spalva: raudona.

24 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Kristinos, merg. ir kank., minėjimas. (Švč. M. Marija, Gailestingumo Motina.) Spalva: balta.

25 S – IX sekmadienis po Sekminių – II klasė; Šv. Jokūbo, apaštalo, minėjimas. Kryžių kalno atlaidai. Spalva: žalia.

26 Pi – Šv. Ona, Švč. M. Marijos Motina (Oninės) – II klasė. Spalva: balta.

27 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Pantaleono, kank., minėjimas. Spalva: žalia.

28 T – Šv. Nazarijus ir Celsas, kankiniai, Viktoras I, pop. ir kank., bei Inocentas I, pop. ir išp. – III klasė. Spalva: raudona.

29 K – Šv. Morta, merg. – III klasė; Šv. Felikso, Simplicijaus, Faustino ir Beatričės, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

30 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Abdono ir Seneno, kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

31 Š – Šv. Ignacas (Lojola), išp. – III klasė. Jėzuitų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

 

RUGPJŪTIS

 

1 S – X sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

2 Pi – Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Stepono I, pop. ir kank., minėjimas. Porciunkulės atlaidai. Bazilikos, katedros, parapinės ar pranciškonų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

3 A – Eilinė diena – IV klasė. (Šv. Stepono, pirmojo kankinio, Radimas.) Spalva: žalia.

4 T – Šv. Dominykas, išp. – III klasė. Dominikonų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

5 K – Šv. Marijos Snieginės bazilikos pašventinimas – III klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

6 Pe – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Atsimainymas – II klasė; Šv. Siksto II, pop., Felicisimo ir Agapito, kankinių, minėjimas. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis. Spalva: balta.

7 Š – Šv. Kajetonas, išp. – III klasė; Šv. Donato, vysk. ir kank., minėjimas. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

8 S – XI sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

9 Pi – Šv. Lauryno vigilija – III klasė; Šv. Romano, kank., minėjimas. Spalva: violetinė.

10 A – Šv. Laurynas, kank. – II klasė. Spalva: raudona.

11 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Tiburcijaus ir Zuzanos, merg., kankinių, minėjimas. (Šv. Filomena, merg. ir kank.) Spalva: žalia.

12 K – Šv. Klara, merg. – III klasė. Spalva: balta.

13 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Ipolito ir Kasijono, kankinių, minėjimas. (Švč. M. Marija, Nusidėjėlių Gynėja.) Spalva: žalia.

14 Š – Žolinės vigilija – II klasė; Šv. Euzebijaus, išp., minėjimas. (Šv. Meinhardas, vysk., lyvių apaštalas.) Spalva: violetinė.

15 S – Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė) – I klasė; XII sekmadienio po Sekminių minėjimas. Žolynų ir vaisių laiminimas. Atlaidai Krekenavoje, Pivašiūnuose. Spalva: balta.

16 Pi – Šv. Joakimas, Švč. M. Marijos Tėvas, išp. – II klasė. (Šv. Rokas, išp.) Spalva: balta.

17 A – Šv. Hiacintas (Jackus), išp. – III klasė. Spalva: balta.

18 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Agapito, kank, minėjimas. (Šv. imperatorienė Elena, našlė.) Spalva: žalia.

19 K – Šv. Jonas Eudas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

20 Pe – Šv. Bernardas, abatas, išp. ir Bažn. mok. – III klasė Spalva: balta.

21 Š – Šv. Joana Pranciška Fremiot de Šantal, našlė – III klasė. (Švč. M. Marija, Ligonių Sveikata.) Spalva: balta.

22 S – XIII sekmadienis po Sekminių – II klasė; Švč. M. Marijos Nekaltosios Širdies minėjimas. Spalva: žalia.

23 Pi – Šv. Pilypas Benetis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

24 A – Šv. Baltramiejus, apaštalas – II klasė. Spalva: raudona.

25 T – Šv. karalius Liudvikas (IX), išp. – III klasė. Spalva: balta.

26 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Zefirino, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: žalia. Vilniaus arkivyskupijoje: Šv. Kazimiero, arkivyskupijos globėjo, relikvijų perkėlimas – II klasė. Spalva: balta.

27 Pe – Šv. Juozapas Kalasantas, išp. – III klasė Spalva: balta.

28 Š – Šv. Augustinas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Hermio, kank., minėjimas. Augustinų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

29 S – XIV sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

30 Pi – Šv. Rožė Limietė, merg. – III klasė; Šv. Felikso ir Adaukto, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

31 A – Šv. Raimundas Nonatas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

 

RUGSĖJIS

 

1 T – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Egidijaus, abato, minėjimas; Šv. Dvylikos Brolių, kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

2 K – Šv. karalius Steponas, išp. – III klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

3 Pe – Šv. Pijus X, pop. ir išp. – III klasė. (Šv. Pijaus X kunigų brolijoje: šventasis globėjas – I klasė.) Švč. Jėzaus Širdies penktadienis. Spalva: balta.

4 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. (Švč. Mergelė Marija, Dieviškojo Ganytojo Motina.) Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

5 S – XV sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

6 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

7 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

8 T – Švč. M. Marijos Gimimas (Šilinė) – II klasė, Lietuvoje – I klasė. Šv. Adrijono, kank., minėjimas. Sėklos ir pasėlių laiminimas. Atlaidai Šiluvoje, Trakuose. Spalva: balta.

9 K – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Gorgonijaus, kank., minėjimas. Spalva: žalia.

10 Pe – Šv. Mikalojus Tolentietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

11 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Proto ir Hiacinto, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

12 S – XVI sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

13 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

14 A – Švč. Kryžiaus Išaukštinimas – II klasė. Šventinami kryžiai. Spalva: raudona.

15 T – Švč. M. Marijos Septyni Skausmai (Marija Sopulingoji) – II klasė. Šv. Nikomedo, kank., minėjimas. (Šv. Pijaus X kunigų brolijoje: I klasė.) Spalva: balta.

16 K – Šv. Kornelijus, pop., ir Kiprijonas, vysk., kankiniai – III klasė; Šv. Eufemijos, merg., Liucijos ir Geminijono, kankinių, minėjimas. Spalva: raudona.

17 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Pranciškaus, išp., šventųjų stigmų įspaudimo minėjimas (Pranciškaus Žaizdos). Spalva: žalia.

18 Š – Šv. Juozapas Kupertinietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

19 S – XVII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

20 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Eustachijaus ir draugų, kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

21 A – Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas – II klasė. Spalva: raudona.

22 T – Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė; Šv. Tomo Vilanoviečio, vysk. ir išp., minėjimas. Šv. Mauricijaus ir draugų, kankinių, minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

23 K – Šv. Linas, pop. ir kank. – III klasė; Šv. Teklės, merg. ir kank., minėjimas. Spalva: raudona.

24 Pe – Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė; Išpirkimo Švč. M. Marijos minėjimas (Marija, Belaisvių Vaduotoja). Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Spalva: violetinė.

25 Š – Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

26 S – XVIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

27 Pi – Šv. Kozmas ir Damijonas, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

28 A – Šv. kunigaikštis Vaclovas, kank. – III klasė. Spalva: raudona.

29 T – Šv. Mykolo, arkangelo, bazilikos pašventinimas – I klasė. Spalva: balta.

30 K – Šv. Jeronimas, kun., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

 

SPALIS

Kasdien kalbamas ar giedamas šv. Rožančius.

 

1 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Remigijaus, vysk. ir išp., minėjimas. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

2 Š – Šv. Angelai Sargai – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

3 S – XIX sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia. Leidžiamos 1 giedotinės ir 1 skaitytinės arba dvejos skaitytinės votyvinės Švč. M. Marijos Rožančinės Mišios (II klasė, sekmadienio minėjimas, spalva: balta).

4 Pi – Šv. Pranciškus (Asyžietis), išp. – III klasė. Pranciškonų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

5 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Placido ir draugų, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

6 T – Šv. Brunonas, išp – III klasė. Spalva: balta.

7 K – Švč. M. Marija Rožančinė – II klasė; Šv. Morkaus I, pop. ir išp., minėjimas. Kunigystės ketvirtadienis. Spalva: balta.

8 Pe – Šv. Brigita, našlė – III klasė; Šv. Sergijaus, Bacho, Marcelino ir Apulėjaus, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

9 Š – Šv. Jonas Leonardis, išp. – III klasė; Šv. Dionizo, vysk., Rustiko ir Eleuterijaus, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

10 S – XX sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

11 Pi – Švč. M. Marijos Motinystė – II klasė. Spalva: balta.

12 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

13 T – Šv. karalius Edvardas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

14 K – Šv. Kalikstas I, pop. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

15 Pe – Šv. Teresė (Avilietė), merg. – III klasė. Karmelitų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

16 Š – Šv. Jadvyga, našlė – III klasė. (Švč. M. Marijos Tyrumas.) Spalva: balta.

17 S – XXI sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

18 Pi – Šv. Lukas, evangelistas – II klasė. Spalva: raudona.

19 A – Šv. Petras Alkantarietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

20 T – Šv. Jonas Kantijus, išp. – III klasė. Spalva: balta.

21 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Hilarijono, abato, minėjimas; Šv. Uršulės ir draugių, mergelių ir kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

22 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

23 Š – Šv. Antanas Marija Klaretas, vysk. ir išp. – III klasė. (Švenčiausiasis Atpirkėjas.) Spalva: balta.

24 S – XXII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Pasaulio misijų diena, meldžiamės už misionierius. Spalva: žalia.

25 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Krizanto ir Darijos, kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

26 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Evaristo, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: žalia.

27 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

28 K – Šv. Simonas ir Judas Tadas, apaštalai – II klasė. Spalva: raudona.

29 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

30 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Spalva: balta.

31 S – Mūsų Viešpats Jėzus Kristus Karalius – I klasė. Pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas – vis. atl. Spalva: balta.

 

LAPKRITIS

 

1 Pi – Visi Šventieji – I klasė. Privaloma šventė. XI. 1–8 dienomis kapinių aplankymas – vis. atl. už mirusius. Kapai sutvarkomi, šlakstomi šv. vandeniu, uždegamos žvakės, giedamas „Viešpaties Angelas“, „Mirusiojo vardo paminėjimas“. (Šv. Pijaus X kunigų brolijos įsteigimas 1970 m.) Spalva: balta.

2 A – Visų mirusių tikinčiųjų paminėjimas (Vėlinės) – I klasė. Leidžiamos trejos gedulingos šv. Mišios. Procesija į kapines. Bažnyčios aplankymas – vis. atl. už mirusius. Spalva: juoda.

3 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

4 K – Šv. Karolis (Boromiejus), vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Vitalio ir Agrikolos, kankinių, minėjimas. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

5 Pe – Eilinė diena – IV klasė. (Šventosios Relikvijos.) Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

6 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

7 S – V papildomas sekmadienis kaip po Epifanijos – II klasė. Spalva: žalia.

8 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Keturių Karūnuotųjų kankinių minėjimas. Spalva: žalia.

9 A – Švč. Išganytojo (Laterano) arkibazilikos pašventinimas – II klasė; Šv. Teodoro, kank., minėjimas. Katedros aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

10 T – Šv. Andriejus Avelinas, išp. – III klasė; Šv. Trifono, Respicijaus ir Nimfos, merg., kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

11 K – Šv. Martynas, vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Meno, kank., minėjimas. Spalva: balta.

12 Pe – Šv. Martynas I, pop. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

13 Š – Šv. Didakas, išp. – III klasė. (Šv. Stanislovas Kostka, išp.) Spalva: balta.

14 S – VI papildomas sekmadienis kaip po Epifanijos – II klasė. Spalva: žalia.

15 Pi – Šv. Albertas Didysis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

16 A – Šv. Gertrūda, merg. – III klasė. Spalva: balta. Lietuvoje: Aušros Vartų Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina – I klasė. Spalva: balta. (Švč. Mergelės Marijos Globa.) Atlaidai Vilniuje.

17 T – Šv. Grigalius Stebukladarys, vysk. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

18 K – Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų pašventinimas – III klasė. Spalva: balta.

19 Pe – Šv. Elzbieta (Vengrė), našlė – III klasė; Šv. Poncijono, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

20 Š – Šv. Feliksas Valua, išp. – III klasė. (Šv. Rapolas Kalinauskas, išp.) Spalva: balta.

21 S – XXIV ir paskutinis sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

22 Pi – Šv. Cecilija, merg. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

23 A – Šv. Klemensas I, pop. ir kank. – III klasė; Šv. Felicitos, kank., minėjimas. Spalva: raudona.

24 T – Šv. Kryžiaus Jonas, išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Krizogono, kank., minėjimas. Spalva: balta.

25 K – Šv. Kotryna (Aleksandrietė), merg. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

26 Pe – Šv. Silvestras, abatas – III klasė; Šv. Petro Aleksandriečio, vysk. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

27 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. (Stebuklingojo medalikėlio Nekaltoji Mergelė Marija.) Spalva: balta.

 

ADVENTAS

Draudžiama dalyvauti triukšminguose pasilinksminimuose (vestuvės, šokiai ir pan.). Pastatomas advento vainikas su trimis violetinėmis ir viena rausva žvake (kiekvieną advento sekmadienį uždegama viena žvake daugiau), ant altoriaus – rarotinė žvakė su baltu ar žydru kaspinu Marijos Nekalto Prasidėjimo garbei. Sekmadieniais prieš aušrą ar kitomis dienomis giedamos Rarotos – votyvinės Mišios Švč. M. Marijos garbei (II klasė) su įžangine giesme „Rorate caeli“. Giedamos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo valandos.

 

28 S – I advento sekmadienis – I klasė. Kalėdaičių šventinimas. Spalva: violetinė.

29 Pi – Eilinė diena – III klasė; Šv. Saturnino, kank., minėjimas. Spalva: violetinė.

30 A – Šv. Andriejus, apaštalas – II klasė; Eilinės dienos minėjimas. Spalva: raudona.

 

GRUODIS

 

1 T – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

2 K – Šv. Bibijona, merg. ir kank. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: raudona.

3 Pe – Šv. Pranciškus Ksaveras, išp. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

4 Š – Šv. Petras Auksažodis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas; Šv. Barboros, merg. ir kank., minėjimas. (Pal. Kristijonas, vysk., prūsų apaštalas.) Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

5 S – II advento sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

6 Pi – Šv. Mikalojus, vysk. ir išp. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas. Vilniaus arkivyskupijoje: antrasis arkivyskupijos globėjas – II klasė; Eilinės dienos minėjimas. Kauno miesto globėjas. Spalva: balta.

7 A – Šv. Ambraziejus, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: balta.

8 T – Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas – I klasė; Eilinės dienos minėjimas. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Spalva: balta.

9 K – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

10 Pe – Eilinė diena – III klasė; Šv. Melchijado, pop. ir kank., minėjimas. (Švč. M. Marijos namo perkėlimas (Loreto Dievo Motina).) Spalva: violetinė.

11 Š – Šv. Damazas I, pop. ir išp. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas. Spalva: balta.

12 S – III advento sekmadienis (Gaudete) – I klasė. Spalva: rožinė.

13 Pi – Šv. Liucija, merg. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

14 A – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

15 T – Advento metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

16 K – Šv. Euzebijus (Vercelietis), vysk. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

17 Pe – Advento metų ketvirčio diena – II klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. XII. 17–23 dienomis giedamos mišparų „O antifonos“. Spalva: violetinė.

18 Š – Advento metų ketvirčio diena – II klasė. (Švč. M. Marijos Laukimasis.) Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

19 S – IV Advento sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

20 Pi – Eilinė diena – II klasė. (Pal. Vitas, pirmasis Lietuvos vyskupas, išp.) Spalva: violetinė.

21 A – Šv. Tomas, apaštalas – II klasė; Eilinės dienos minėjimas. Spalva: raudona.

22 T – Eilinė diena – II klasė. Spalva: violetinė.

23 K – Eilinė diena – II klasė. (Švč. M. Marijos ir šv. Juozapo Sužadėtuvės.) Spalva: violetinė.

24 Pe – Kalėdų vigilija (Kūčios) – I klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Kūčių vakarienė šeimoje, dalijamasi kalėdaičiais. Spalva: violetinė.

 

KALĖDŲ LAIKAS

 

Viešpaties Gimimo laikas

 

25 Š – Viešpaties Gimimas (Kalėdos) – I klasė; antrose Mišiose: Šv. Anastazijos, kank., minėjimas. Privaloma šventė. Vidurnaktį – prakartėlės atidarymas, Bernelių (Piemenėlių) Mišios. Dieną dar dvejos šv. Mišios. Spalva: balta.

26 S – Sekmadienis Viešpaties Gimimo oktavoje – II klasė; Šv. Stepono, pirmojo kankinio, minėjimas. Avižų šventinimas. Spalva: balta.

27 Pi – Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas – II klasė; Kalėdų oktavos minėjimas. Šv. Jono vyno ligoniams šventinimas. Spalva: balta.

28 A – Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kank. – II klasė; Kalėdų oktavos minėjimas. Spalva: raudona.

29 T – Penktoji Kalėdų oktavos diena – II klasė; Šv. Tomo (Beketo), vysk. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

30 K – Šeštoji Kalėdų oktavos diena – II klasė. Spalva: balta.

31 Pe – Septintoji Kalėdų oktavos diena – II klasė. Šv. Silvestro I, pop. ir išp., minėjimas. Metų pabaigos pamaldos, „Te Deum“ giedojimas – vis. atl. Spalva: balta.