30. Laužo laiminimas Šv. Jono Krikštytojo šventės išvakarėse (VI. 23)

2007 05 02

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Dómine Deus, Pater omnípotens, lumen indefíciens, qui es cónditor ómnium lúminum: novum hunc ignem sanctí+fica, et præsta; ut ad te, qui es lumen indefíciens, puris méntibus post huius sǽculi calíginem perveníre valeámus. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Viešpatie Dieve, visagali Tėve, nenykstančioji šviesa, Tu esi visokios šviesos Kūrėjas. Pa+šventink šią naują ugnį ir suteik, kad galėtume po šio pasaulio tamsybių tyromis sielomis ateiti pas Tave, neblėstančią šviesą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Ir apšlaksto laužą švęstu vandeniu.

Po to giedamas himnas:

 

Ut queant laxis.

 

1. Kad tarnai sugebėtų laisvomis stygomis * groti apie nuostabius tavo darbus, * išrišk suteptų lūpų kaltę, * šventasis Jonai.

2. Pasiuntinys, atvykęs iš aukštojo Olimpo, * iš eilės paskelbė tavo tėvui, * kad gimęs būsi didis, tavo vardą * ir tavo gyvenimo eigą.

3. Jis, suabejojęs aukštybių pažadu, * tuoj prarado kalbėjimo galią, * bet gimęs atstatei jo sugedusias * balso stygas.

4. Gulėdamas uždarytų įsčių lovoje, * pajutai Karalių, dar esantį savo guolyje, * iš čia Gimdytoja dėl gimusiojo nuopelnų atvėrė įsčių slaptumą.

5. Tebūna gyrius Tėvui ir gimusiajam Palikuoniui, * ir Tau, Dvasia, jiems visuomet * prilygstanti galia, vienas Dieve, * per visus laikų amžius. Amen.

 

Tada kunigas kalba:

V. Fuit homo missus a Deo. R. Cui nomen erat Ioánnes.

Orémus. Deus, qui præséntem diem honorábilem nobis in beáti Ioánnis nativitáte fecísti: da pópulis tuis spirituálium grátiam gaudiórum; et ómnium fidélium mentes dírige in viam salútis ætérnæ. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Buvo žmogus, pasiųstas Dievo. R. Jo vardas buvo Jonas.

Melskimės. Dieve, Tu šią dieną mums skyrei, kad pagerbtume šventojo Jono gimimą. Suteik savo tautoms dvasinių džiaugsmų malonę ir visų tikinčiųjų sielas nukreipk į amžinojo išganymo kelią. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.