24. Kryžių laiminimas ir palaiminimas prieš žaibą, krušą ir audrą

2007 05 02

Kryžių laukuose, vynuogynuose ir kt. laiminimas Šv. Kryžiaus radimo šventėje (V. 3) ar artimiausią sekmadienį

 

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dómine exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Omnípotens sempitérne Deus, Pater totíus consolatiónis et pietátis, per Unigéniti Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi acerbíssimæ Passiónis méritum, quam pro nobis peccatóribus in ligno Crucis sustinére dignátus est: béne+dic has Cruces, quas tui fidéles in hortis, víneis, agris, aliísve locis plantándas áfferunt, ut a prǽdiis quibus defíxæ fúerint, fragor absit grándinum, procélla túrbinum, ímpetus tempestátum, et omnis infestátio inimíci: quátenus eórum fructus ad maturitátem perdúcti, in tui nóminis honórem colligántur a sperántibus in virtúte sanctæ Crucis eiúsdem Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi, qui tecum vivit et regnat in sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, visokios paguodos ir gerumo Tėve, dėl nuopelnų Tavo viengimio Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žiauriosios kančios, kurią jis teikėsi už mus nusidėjėlius ištverti ant kryžiaus medžio, pa+laimink šiuos kryžius, kuriuos Tavo tikintieji čia atnešė ir pastatys soduose, vynuogynuose, laukuose ar kitose vietose, kad nuo vietų, kuriose jie stovės, pasitrauktų daužanti kruša, siaučiančios vėtros, audrų galybė ir visoks priešo puolimas, kad juose augantys vaisiai subręstų ir būtų surinkti Tavojo vardo garbei tų, kurie turi viltį šventojo kryžiaus galia – kryžiaus tojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. R. Amen.

Iš apšlaksto švęstu vandeniu.

 

Palaiminimas prieš žaibą, krušą ir audrą kasdien nuo Šv. Kryžiaus radimo šventės (V. 3) iki Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventės (IX. 14)

 

V. A fúlgure, grándine et tempestáte. R. Líbera nos, Dómine Iesu Christe.

V. Osténde nobis Dómine misericórdiam tuam. R. Et salutáre tuum da nobis.

 

V. Dómine exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Quǽsumus omnípotens Deus, ut intercessióne sanctæ Dei Genitrícis Maríæ, sanctórum Angelórum, Patriarchárum, Prophetárum, Apostolórum, Mártyrum, Confessórum, Vírginum, Viduárum et ómnium Sanctórum tuórum contínuum nobis præstes subsídium, auram tranquíllam permíttas, nosque indígnos a fúlgure et tempestáte deféndas et déxteræ tuæ poténtia aéreas cónteras potestátes. Per eúndem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Orémus. Deus, qui rerum natúram per ipsos áeris motus ad cultum tuæ maiestátis instítuis: cæli serenitátem nobis supplicántibus largíre; ut cuius iram expavéscimus, cleméntiam sentiámus. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

Kunigas laimina šv. Kryžiaus relikvija ar krucifiksu:

 

V. Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris +, et Fílii, et Spíritus Sancti, descéndat super vos, locum istum, fructus terræ et máneat semper. R. Amen.

V. Nuo žaibų, krušos ir audros. R. Gelbėk mus, Viešpatie Jėzau Kristau.

V. Parodyk mums, Viešpatie, Tavo gailestingumą. R. Ir suteik mums savo išganymą.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Meldžiame, visagalis Dieve, kad užtariant šventajai Dievo Gimdytojai Marijai, šventiesiems angelams, patriarchams, pranašams, apaštalams, kankiniams, išpažinėjams, mergelėms, našlėms ir visiems Tavo šventiesiems mums teiktum nuolatinę pagalbą, duotum ramų orą, mus nevertus gintum nuo žaibo bei audros ir Tavo dešinės rankos jėga įveiktum oro galybes. Per tąjį Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

 

Melskimės. Dieve, Tu nustatei daiktų prigimtį taip, kad ir oro judėjimas garbintų Tavo didybę. Mums, Tave meldžiantiems, suteik giedrą dangų, kad mes, kurie bijome Tavo pykčio, pajustume Tavo gerumą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

 

 

V. Visagalio Dievo Tėvo, + ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios palaiminimas tenužengia ant jūsų, šios vietos bei žemės vaisių ir visuomet tepasilieka. R. Amen.