09. Namų laiminimas per Tris Karalius (I. 6)

2007 05 02

Kunigas, įėjęs į namus, taria:

V. Pax huic dómui. R. Et ómnibus habitántibus in ea.

V. Ramybė šiems namams. R. Ir visiems jų gyventojams.

 

Kunigas kalba:

Ant. Ab Oriénte venérunt Magi in Béthlehem, adoráre Dóminum: et apértis thesáuris suis pretiósa múnera obtulérunt, aurum Regi magno, thus Deo vero, myrrham sepultúræ eius. Allelúia.

Ant. Iš rytų atėjo Išminčiai į Betliejų, kad pagarbintų Viešpatį, ir, atidarę savo skrynias, suteikė brangių dovanų: auksą – didžiam Karaliui, smilkalų – tikrajam Dievui, miros – jo laidotuvėms. Aleliuja.

 

Tuomet įdeda smilkalų į smilkytuvą, kalbėdamas „Magnificat“ šlaksto pagrindines namų patalpas ir jas apsmilko. Po to pakartoja antifoną „Ab Oriente“.

Tuomet kalba:

Pater noster (tyliai iki:)

V. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R. Sed líbera nos a malo.

V. Omnes de Saba vénient. R. Aurum et thus deferéntes.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Deus, qui hodiérna die Unigénitum tuum Géntibus stella duce revelásti: concéde propítius; ut, qui iam te ex fide cognóvimus, usque ad contemplándam spéciem tuæ celsitúdinis perducámur. Per eúmdem Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

Responsorium: Illumináre, illumináre, Ierúsalem, quia venit lux tua: et glória Dómini super te orta est, Iesus Christus ex María Vírgine.

V. Et ambulábunt Gentes in lúmine tuo: et reges in splendóre ortus tui. R. Et glória Dómini super te orta est.

Orémus. Béne+dic, Dómine, Deus omnípotens, locum istum (vel domum istam): ut sit in eo (ea) sánitas, cástitas, victóriæ virtus, humílitas, bónitas, et mansuetúdo, plenitúdo legis, et gratiárum áctio Deo Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto; et hæc benedíctio máneat super hunc locum (vel hanc domum), et super habitántes in eo (ea). Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Tėve mūsų (tyliai iki:)

 

V. Ir neleisk mūsų gundyti. R. Bet gelbėk mus nuo pikto.

V. Visi eina iš Sabos. R. Nešini auksu ir smilkalais.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Dieve, kuris šiandien vedančia žvaigžde apreiškei savo Viengimį pagonims, maloningai suteik, kad mes, kurie jau pažinome Tave tikėjimu, būtume nuvesti į Tavo aukštybės regėjimą. Per tąjį mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Resp. Nušvisk, nušvisk, Jeruzale, nes atėjo tavo šviesa! Virš tavęs patekėjo Viešpaties šlovė – Jėzus Kristus iš Mergelės Marijos.

 

V. Tautos vaikščios tavo šviesoje, ir karaliai – tavo aušros švytėjime. R. Nes virš tavęs patekėjo Viešpaties šlovė.

Melskimės. Pa+laimink, Viešpatie, visagalis Dieve, šią vietą (arba šiuos namus), kad joje (juose) būtų sveikata, tyrumas, pergalės jėga, nuolankumas, gerumas ir švelnumas, įstatymo pilnatvė ir padėka Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Tegul šis palaiminimas pasilieka virš šios vietos (arba šių namų) ir visų, gyvenančių joje (juose). Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.