22. Didžiosios ir Mažosios litanijos

2007 05 02

Kunigas, užsidėjęs violetinę stulą ir kapą, su patarnautojais eina prie altoriaus, priklaupia, klaupiasi trumpai maldai. Tuomet stoja ir gieda:

Orémus, dilectíssimi nobis, Deum Patrem omnipoténtem, ut cunctis mundum purget erróribus, morbos áuferat, famem depéllat, apériat cárceres, víncula dissólvat; peregrinántibus réditum, infirmántibus sanitátem, navigántibus portum salútis indúlgeat, et pacem tríbuat in diébus nostris, insurgentésque depéllat inimícos, et de manu inférni líberet nos propter nomen suum.

V. Peccávimus, Dómine, cum pátribus nostris. R. Iniúste égimus, iniquitátem fécimus.

Orémus. Miserére, quǽsumus, Dómine, famíliæ tuæ; et, intercedéntibus ómnibus Sanctis tuis, múnera compunctiónis áperi, et largitáte pietátis exáudi. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Melskime, mūsų mylimieji, visagalį Dievą Tėvą, kad apvalytų pasaulį nuo visų klaidų, pašalintų ligas, atitolintų badą, atvertų kalėjimus, sutraukytų pančius, suteiktų keleiviams grįžimą, ligoniams sveikatą, jūreiviams saugų uostą, o mūsų dienoms duotų taiką, nuvytų puolančius priešus ir mus dėl savo vardo išvaduotų nuo pragaro rankos.

 

V. Nusidėjome, Viešpatie, kaip ir mūsų tėvai. R. Nedorai elgėmės, darėme neteisybę.

 

Melskimės. Pasigailėk, meldžiame, Viešpatie, savosios šeimos. Užtariant visiems Tavo šventiesiems, priimk mūsų atgailos aukas ir mus išklausyk dėl savo dosnaus gerumo. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Tuomet kunigas pradeda ir visi stovėdami gieda antifoną:

 

Exsurge, Domine.

 

Pakilk, Viešpatie, padėki mums ir išvaduok mus dėl Tavo vardo.

 

Tada visi klaupiasi ir pradedama giedoti Visų Šventųjų litanija.

Po žodžių „Sancta Maria“ visi stojasi, priklaupia ir pradeda procesiją: patarnautojas su procesijos kryžiumi, šalia jo du patarnautojai su žvakėmis, dvasininkai pagal laipsnį, celebrantas su dviem patarnautojais, kurie neša knygą ir šv. vandenį, tikintieji.

Einant toliau giedama litanija. Po eilutės „Ut animas nostras“ procesija sustoja, kunigas laimina laukus, dirvas, ganyklas ar pievas:

V. Ut hos campos (vel agros, vel has alpes, vel hæc páscua, vel prata) bene+dícere dignéris. R. Te rogámus, audi nos.

V. Ut hos campos (vel agros, vel has alpes, vel hæc páscua, vel prata) bene+dícere et con+serváre dignéris. R. Te rogámus, audi nos.

V. Ut hos campos (vel agros, vel has alpes, vel hæc páscua, vel prata) bene+dícere, con+serváre, et ab omni dǽmonum infestatióne custo+díre dignéris. R. Te rogámus, audi nos.

V. Ut fúlgura, grándines, sævas tempestátes et nóxias aquárum inundatiónes a loco isto cleménter expéllere et effugáre dignéris. R. Te rogámus, audi nos.

V. Šiuos laukus (arba šias dirvas, šiuos šlaitus, šias ganyklas, šias pievas) pa+laiminti teikis, R. Tave meldžiame, išklausyk mus!

V. Šiuos laukus (arba šias dirvas, šiuos šlaitus, šias ganyklas, šias pievas) pa+laiminti ir iš+laikyti teikis, R. Tave meldžiame, išklausyk mus!

V. Šiuos laukus (arba šias dirvas, šiuos šlaitus, šias ganyklas, šias pievas) pa+laiminti, iš+laikyti ir nuo bet kokio velnio puolimo ap+saugoti teikis, R. Tave meldžiame, išklausyk mus!

V. Žaibus, krušą, smarkias audras ir žalingus vandens potvynius nuo šios vietos maloningai atitolinti ir nuvaryti teikis, R. Tave meldžiame, išklausyk mus!

Ir apšlaksto švęstu vandeniu.

Procesija tąsiama. Jei procesija ilga, prieš litanijos maldas įterpiamos Septynios atgailos psalmės. Ties 69 psalmės (ir kitų psalmių) „Gloria Patri“ procesija sustoja, visi stovi pasilenkę iki „Sicut erat“.

Jei sustojama prie kryžių ar koplytėlių laukuose, galima įterpti šias maldas:

 

Šventojo Kryžiaus garbei

 

Crucem sanctam.

 

Šventajam Kryžiui pasidavė Tas, kuris sulaužė pragarą. Apsijuosęs galybe, prisikėlė trečią dieną, aleliuja.

 

V. Dícite in natiónibus, allelúia. R. Quia Dóminus regnávit a ligno, allelúia.

Orémus. Deus, qui pro nobis Fílium tuum Crucis patíbulum subíre voluísti, ut inimíci a nobis expélleres potestátem: concéde nobis fámulis tuis; ut resurrectiónis grátiam consequámur. Per eundem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Skelbkite tautoms, aleliuja. R. Kad Dievas karaliauja nuo medžio, aleliuja.

Melskimės. Dieve, Tu panorėjai, kad Tavo Sūnus dėl mūsų ištvertų kryžiaus kančią, jog nuvytum nuo mūsų priešo galybę. Suteik mums, savo tarnams, kad mes pasiektume prisikėlimo malonę. Per tąjį Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Švč. M. Marijos garbei

Regina caeli.

 

Dangaus Karaliene, džiūgauki, aleliuja. * Nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja. * Prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja. * Melski už mus Dievą, aleliuja.

 

V. Gaude et lætáre, Virgo María, allelúia. R. Quia surréxit Dóminus vere, allelúia.

Orémus. Deus, qui per resurrectiónem Fílii tui, Dómini nostri Iesu Christi mundum lætificáre dignátus es: præsta, quǽsumus; ut per eius Genetrícem Vírginem Maríam perpétuæ capiámus gáudia vitæ. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Džiaukis ir džiūgauk, Mergele Marija, aleliuja. R. Nes Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja.

Melskimės. Dieve, kuris teikeisi pradžiuginti pasaulį savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimu, suteik, prašome, kad per jo Gimdytoją Mergelę Mariją gautume amžinojo gyvenimo džiaugsmą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Meldžiant giedros ar lietaus

 

Dómine Rex, * Deus Abraham, dona nobis benignitátem (serenitátem) (plúviam congruéntem) super fáciem terræ: ut sciat pópulus tuus, quia tu es Dóminus Deus noster, allelúia.

V. Dóminus dabit benignitátem (serenitátem) (plúviam congruéntem). R. Et terra nostra dabit fructum suum.

Prašant gero oro ar giedros:

 

Orémus. Ad te nos, Dómine, clamántes exáudi: et áeris benignitátem (serenitátem) nobis tríbue supplicántibus; ut qui iuste pro peccátis nostris afflígimur, misericórdia tua præveniénte cleméntiam sentiámus. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Prašant lietaus:

 

Orémus. Deus, in quo vívimus, movémur, et sumus: plúviam nobis tríbue congruéntem; ut præséntibus subsídiis sufficiénter adiúti, sempitérna fiduciálius appetámus. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Viešpatie Karaliau, * Abraomo Dieve, duoki mums gerą orą (giedrą) (reikalingą lietų) ant žemės veido, kad Tavo tauta žinotų, jog Tu esi Viešpats, mūsų Dievas, aleliuja.

 

V. Viešpats duos gerą orą (giedrą) (reikalingą lietų). R. Ir mūsų žemė išaugins derlių.

 

Melskimės. Išgirsk mus, Viešpatie, kurie šaukiamės Tavęs, ir mums, prašantiems, suteik gerą orą (giedrą), kad mes, kuriuos teisingai baudi už nuodėmes, pajustime Tavo ateinančio pasigailėjimo gerumą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

 

 

Melskimės. Dieve, Tavyje mes gyvename, judame ir esame, todėl duok mums reikalingą lietų, kad pakankamai aprūpinti laikinomis gėrybėmis, su didesniu pasitikėjimu siektume amžinųjų. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Meldžiant taikos

 

Da pacem Domine.

 

Duoki taiką, Viešpatie, * mūsų dienomis, nes nėra kito, kuris kovotų už mus, nei Tu, mūsų Dieve.

 

V. Fiat pax in virtúte tua. R. Et abundántia in túrribus tuis.

Orémus. Deus, a quo sancta desidéria, recta consília, et iusta sunt ópera: da servis tuis illam, quam mundus dare non potest, pacem; ut et corda nostra mandátis tuis dédita, et hóstium subláta formídine, témpora sint, tua protectióne, tranquílla. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Teateina taika iš Tavo galios. R. Ir gerovė Tavo bokštams.

Melskimės. Dieve, iš kurio kyla šventi troškimai, geri sumanymai ir teisūs darbai, duok savo tarnams tos ramybės, kurios pasaulis negali duoti, kad mūsų širdys pasiduotų Tavo įsakymams ir kad laikai, priešų baimei pranykus bei Tau globojant, būtų ramūs. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Grįžus į bažnyčią, kunigas klaupiasi ant altoriaus laiptų, giedamos eilutės, po to kunigas atsistojęs gieda oracijas. Baigus litaniją, kunigas persirengia Mišių rūbais, laikomos Maldavimų Mišios. Jos pradedamos iškart altoriaus pabučiavimu ir smilkymu.

Jei procesija negalima, litanija giedama bažnyčioje.