20. Valgių laiminimas, ypač per Velykas

2007 05 02

Avinėlio ar kt. mėsos laiminimas

 

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

Orémus. Deus, qui per fámulum tuum Móysen, in liberatióne pópuli tui de Aegýpto, agnum occídi iussísti in similitúdinem Dómini nostri Iesu Christi, et utrósque postes domórum de sánguine eiúsdem agni perúngi præcepísti: tu bene+dícere, et sancti+ficáre dignéris hanc creatúram carnis, quam nos fámuli tui ad laudem tuam súmere desiderámus, per resurrectiónem eiúsdem Dómini nostri Iesu Christi: Qui tecum vivit et regnat in sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

Melskimės. Dieve, Tu per savo tarną Mozę iš Egipto išvaduotajai Tavo tautai įsakei papjauti avinėlį kaip mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus paveikslą bei liepei to avinėlio krauju patepti abi namų durų staktas. Teikis pa+laiminti ir pa+šventinti šį mėsos kūrinį, kurį mes, Tavo tarnai, norime Tavo garbei valgyti, per tojo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimą, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. R. Amen.

 

Kiaušinių (margučių) laiminimas

 

Orémus. Subvéniat, quǽsumus, Dómine, tuæ bene+dictiónis grátia huic ovórum creatúræ: ut cibus salúbris fiat fidélibus tuis, in tuárum gratiárum actióne suméntibus, ob resurrectiónem Dómini nostri Iesu Christi: Qui tecum vivit et regnat in sǽcula sæculórum. R. Amen.

Melskimės. Tenusileidžia, meldžiame, Viešpatie, Tavo pa+laiminimo malonė ant šių kiaušinių kūrinių, kad Tavo tikintiesiems, kurie juos valgys Tau dėkodami, jie taptų sveiku maistu, dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. R. Amen.

 

Duonos laiminimas

 

Orémus. Dómine Iesu Christe, panis Angelórum, panis vivus ætérnæ vitæ, bene+dícere dignáre panem istum, sicut benedixísti quinque panes in desérto: ut omnes ex eo gustántes, inde córporis et ánimæ percípiant sanitátem: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, angelų Duona, gyvoji amžinojo gyvenimo duona, teikis pa+laiminti šią duoną, kaip palaiminai penkis duonos kepalėlius dykumoje, kad visi, kurie jos ragaus, iš jos gautų kūno ir sielos sveikatą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

 

Naujų vaisių laiminimas

 

Orémus. Béne+dic, Dómine, hos novos fructus N., et præsta: ut, qui ex eis in tuo sancto nómine vescéntur, córporis et ánimæ salúte potiántur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Melskimės. Pa+laimink, Viešpatie, šiuos naujus N. vaisius ir suteik, kad visi, kurie jais dėl Tavo šventojo vardo maitinsis, gautų kūno ir sielos sveikatą. R. Amen.

 

Įvairių valgių laiminimas

 

Orémus. Béne+dic, Dómine, creatúram istam N. (creatúras istas), ut sit (sint) remédium salutáre géneri humáno: et præsta per invocatiónem sancti nóminis tui; ut quicúmque ex ea (eis) súmpserint, córporis sanitátem, et ánimæ tutélam percípiant. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Melskimės. Pa+laimink, Viešpatie, šį kūrinį N. (šiuos kūrinius), kad jis (jie) būtų išganingu vaistu žmonių giminei, ir mums, besišaukiantiems Tavo šventojo vardo, suteik, kad visi, kurie jo (jų) valgys, gautų kūno sveikatą ir sielos apsaugą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Alyvų aliejaus laiminimas

 

Exorcízo te, creatúra ólei, per Deum + Patrem omnipoténtem, qui fecit cælum et terram, mare, et ómnia, quæ in eis sunt. Omnis virtus adversárii, omnis exércitus diáboli, et omnis incúrsus, omne phantásma sátanæ eradicáre, et effugáre ab hac creatúra ólei, ut fiat ómnibus, qui eo usúri sunt, salus mentis et córporis, in nómine Dei + Patris omnipoténtis, et Iesu + Christi Fílii eius Dómini nostri, et Spíritus + Sancti Parácliti, et in caritáte eiúsdem Dómini nostri Iesu Christi, qui ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos, et sǽculum per ignem. R. Amen.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Dómine Deus omnípotens, cui astat exércitus Angelórum cum tremóre, quorum servítium spirituále cognóscitur, dignáre respícere, bene+dícere, et sancti+ficáre hanc creatúram ólei, quam ex olivárum succo eduxísti, et ex eo infírmos inúngi mandásti, quátenus sanitáte percépta, tibi Deo vivo et vero grátias ágerent: præsta, quǽsumus; ut hi, qui hoc óleo, quod in tuo nómine bene+dícimus, usi fúerint, ab omni languóre, omníque infirmitáte, atque cunctis insídiis inimíci liberéntur, et cunctæ adversitátes separéntur a plásmate tuo, quod pretióso sánguine Fílii tui redemísti, ut numquam lædátur a morsu antíqui serpéntis. Per eúmdem Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

Egzorcizuoju tave, aliejaus kūriny, dėl Dievo, + visagalio Tėvo, kuris sukūrė dangų ir žemę, ir visa, kas juose yra. Visokia priešininko galia, visos velnio gaujos, visoks puolime, visokia šėtono apgaule, išeikite ir pasitraukite nuo šio aliejaus kūrinio, kad jis visiems, kurie juo naudosis, neštų sielos ir kūno sveikatą, vardan Dievo + Tėvo visagalio, ir Jėzaus + Kristaus, jo Sūnaus, mūsų Viešpaties, ir Šventosios + Dvasios Guodėjos, dėl meilės tojo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris ateis teisti gyvųjų ir mirusių, ir pasaulio ugnimi. R. Amen.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Visagali Viešpatie Dieve, Tau drebėdama tarnauja angelų kareivija, kurios dvasinę tarnystę mes jaučiame. Teikis pažvelkti, pa+laiminti ir pa+šventinti šį aliejaus kūrinį, kurį darai iš alyvuogių sulčių ir liepi juo tepti ligonius, kad jie, atgavę sveikatą, dėkotų Tau, gyvajam ir tikrajam Dievui. Suteik, meldžiame, kad tie, kas naudosis šiuo aliejumi, kurį lai+miname Tavo vardu, būtų išvaduoti nuo visų negalavimų ir visų ligų, jog visi priešingumai pasitrauktų nuo Tavojo kūrinio, kurį atpirkai Brangiausiuoju Tavo Sūnaus Krauju, kad jam niekuomet neįgeltų senoji gyvatė. Per tąjį mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Ir apšlaksto švęstu vandeniu.