Apie mus

Kas yra Šv. Pijaus X kunigų brolija?

Šv. Pijaus X kunigų brolija (lotyniškai, Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii Decimi, FSSPX) yra tarptautinė Romos Katalikų Bažnyčios kongregacija, kurios svarbiausias tikslas yra ugdyti ir rengti šventus kunigus. Tie kunigai vėliau siunčiami į pasaulį kaip MISIONIERIAI tam, kad skleistų ir stiprintų tradicinį katalikų tikėjimą ir padėtų sieloms šiais sudėtingais ir neramiais laikais, prasidėjusiais Bažnyčioje po Vatikano II Susirinkimo. Brolija savo globėju yra pasirinkusi popiežių šv. Pijų X, kuris valdė Katalikų Bažnyčią 1903–1914 m. ir drąsiai kovojo prieš modernizmo ereziją.


Brolijos įkūrimas

Broliją įkūrė arkivyskupas Marcelis Lefebvre‘as (sk. Marselis Lefebras), kuris per daug metų buvo Šventosios Dvasios Tėvų kongregacijos misionierius ir generalinis vyresnysis prancūzakalbėje Afrikoje. Po Vatikano II Susirinkimo (1962-1965) jaunų kunigų ugdymas nusirito iki apverktino lygio. Todėl daug jaunuolių kreipėsi į jau į pensiją išėjusį Arkivyskupą su prašymu padėti jiems pasiruošti tradicinei kunigystei.  Jo atsakymu tapo Šv. Pijaus X kunigų brolijos kongregacija. 

 • Šv. Pijaus X kunigų broliją 1970 m. lapkričio 1 d. kanoniškai įsteigė Fribūro (Šveicarija) vyskupas François Charrière‘as.
 • 1971 m. vasario 18 d. laišku Šventosios klero kongregacijos prefektas kard. Johnas Wrightas patvirtino Brolijos įsteigimą ir paskatino tęsti jos veiklą.

Tradicinės Šv. Mišios lotynų kalba ir Katalikų Tradicijos atstatymas

Mūsų brolijos kunigai aukoja šv. Mišias ir teikia sakramentus tik tradicinėmis apeigomis lotynų kalba. Nors ir gerbdami teisėtą Bažnyčios vyresnybę, mes nepriimame naujųjų Mišių ir naujųjų sakramentų apeigų (įsteigtų po Vatikano II Susirinkimo).

Šv. Pijaus X kunigų brolija laikosi visų amžių šv. Tradicijos - nekintamo Bažnyčios mokymo ir praktikos tikėjimo, liturgijos, bažnytinio gyvenimo srityse, ir priešinasi visoms doktrininėms bei liturginėms naujovėms, kurios atrodo prieštaraujančios šiam mokymui. Arkivysk. Marcelis Lefebvre'as ir Šv. Pijaus X brolija pradėjo „Tradicijos“ judėjimą, išplitusį visame pasaulyje ir siekiantį tikros reformos, pagrįstos nekintamomis katalikų tikėjimo tiesomis.

„Brolija yra iš esmės misionieriška, nes tokia yra ir Mišių auka“, – rašo arkivyskupas M. Lefebvre‘as jos įstatuose, todėl Brolijos kitas pavadinimas yra „Jėzaus ir Marijos apaštalų brolija“. 

Šv. Pijaus X kunigų brolijos nariai yra:

 • kunigai,
 • seminaristai,
 • broliai (gyvenantys prioratuose ir padedantys kunigams),
 • seserys oblatės (gyvenančios prioratuose ir padedančios kunigams),
 • pasauliečiai tretininkai.

Brolija išlaiko Šv. Pijaus X seserų vienuolių kongregaciją ir bendradarbiauja su daugeliu vienuoliškų bendruomenių: karmelitėmis, dominikonais, pranciškonais, redemptoristais.


Prioratai

Būdami misionieriai, Brolijos kunigai gyvena prioratuose. Žodis „PRIORATAS“ yra kilęs iš prancūzų kalbos (Prieuré). Prioratas yra tarsi mažas vienuolynas ar religiniai namai, kur mūsų kongregacijos kunigai, broliai ir seserys oblatės gyvena bendrą maldos ir darbo gyvenimą.  

Arkivyskupas Lefebvre'as yra pasakęs: „Prioratas - geriausias sprendimas išsaugoti kunigišką malonę ir kunigų uolumą.  Prioratas yra kaip tvirtovė mūšio lauke... Jeigu mūsų prioratai išnyktų, išnyktų ir Brolija... Brolija iš esmės remiasi prioratais ir bendruomeniniu gyvenimu...“

Brolija remia pirmuosius krikščionybės amžius siekiantį, daugelio šventųjų ir Susirinkimų rekomenduotą bendruomeninio kunigų gyvenimo idealą, labai tinkantį mūsų laikams, kada ypač sunku pavieniui atsispirti su pasaulėjimo dvasiai.

Vienas iš pagrindinių jos uždavinių – dvasiškai padėti dieceziniams kunigams, kenčiantiems dėl Bažnyčios krizės.

Koplyčios

Brolija stengiasi įkurti koplyčias tuose miestuose ir vietovėse, į kurias mus pakviečia katalikai. Mūsų koplyčios yra maldos, katekizmo ir apaštalavimo centrai, kuriuose aukojamos Tradicinės Mišios, teikiami sakramentai pagal tradicinį ritualą ir mokoma tradicinio katalikų tikėjimo.


Šv. Pijaus X kunigų brolija pasaulyje

Brolijos generaliniai namai (būstinė) yra Šveicarijoje (vokiečių kalba - Priorat Mariae Verkündigung, Schwandegg, CH-6313 Menzingen, ZG). Šiuo metu (2018 m. sausio mėn.)

 • Brolijai priklauso 672 kunigai, 138 broliai, 195 seserys, 76 seserys oblatės, 19 Kenijos misionierių seserys. 
 • Brolijos nariai dirba 72 pasaulio šalyse, jie gyvena 167 prioratuose ir aptarnauja virš 800 Mišių centrų, 9 rekolekcijų namus, apie 30 vidurinių bei 60 pradinių mokyklų.
 • Prie Sorbonos universiteto Paryžiuje veikia aukštoji mokykla Institut Universitaire Saint-Pie-X.
 • Šešiose Brolijos seminarijose (Šveicarijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, JAV, Argentinoje ir Australijoje) bei dviejose preseminarijose (Gabone ir Filipinuose) mokosi 204 seminaristai. Tradiciją visame pasaulyje remia apie 2 mln. katalikų.

Malda už mūsų kongregaciją

Omnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna solus: praetende super famulos tuos, et super congregationes illis commissas, spiritum gratiae salutaris; et, ut in veritate tibi complaceant, perpetuum eis rorem tuae benedictionis infunde. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

Visagali amžinasis Dieve, Tu vienas darai didžiulius stebuklus. Išganingos malonės dvasia pridenk savo tarnus bei jiems pavestas bendruomenes ir išliek jiems amžiną savo palaimos rasą, kad jie Tau paklustų tiesoje. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. Amen.

 

Brolijos šventasis globėjas

Brolijos įkūrėjas

Brolijos istorija

Brolijos veikla Lietuvoje