32. Sėklos ir pasėlių laiminimas per Šilines (IX. 8)

2007 05 02

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Dómine sancte, Pater omnípotens, sempitérne Deus: pétimus ac rogámus, ut hos fructus ségetum ac séminum tuis serénis óculis, hilaríque vultu aspícere dignéris: et sicut testátus es Móysi fámulo tuo in terra Aegýpti, dicens: Dic fíliis Israel, cum ingréssi fúerint terram promissiónis, quam eis dabo, ut primítias frúctuum suórum ófferant sacerdótibus, et erunt benedícti; sic et nos rogámus te, Dómine, ut per auxílium misericórdiæ tuæ emíttas super hunc fructum ségetum déxteræ tuæ bene+dictiónem, quem ad exhibéndum proférre dignéris, ut non súbruat grando, nec áeris inundátio extérminet, sed semper incólumis permáneat, propter usum animárum et córporum, et ad bene abundántem et pleníssimam maturitátem perdúcere dignéris: Qui in Trinitáte perfécta vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.

Orémus. Omnípotens sempitérne Deus, cæléstis verbi seminátor et cultor, qui nostri cordis áream spiritálibus rastris exérces: adésto propítius précibus nostris, et super agros, quibus si fúerint sémina ínsita, tuam largam benedictiónem infúnde, ac ab eis omnem vim procellárum grátia tuæ defensiónis avérte; ut omnis hic fructus et tua bene+dictióne repleátur, et ad hórrea sine impediménto pervéniat. Per Dóminum nostrum... R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, maldaujame ir prašome, kad teiktumeisi palankiomis akimis ir giedru veidu pažvelgti į šiuos pasėlių ir sėklos vaisius. Tu nurodei Tavo tarnui Mozei Egipto žemėje, kalbėdamas: „Pasakyk Izraelio vaikams, kad kai įžengs į pažadėtąją žemę, kurią jiems duosiu, tegul neša savo vaisių pirmienas kunigams, ir bus palaiminti“. Taip ir mes prašome Tave, Viešpatie, kad teikdamas Tavo gailestingą pagalbą, duotum šiems sėklų vaisiams Tavo dešinės rankos pa+laiminimą. Teikis leisti joms sudygti, kad jų nesuplaktų kruša ir nesunaikintų potvynis, bet daigai liktų sveiki gyvulių ir žmonių kūnų naudojimui. Leisk jiems augti, kad jie neštų didelį ir apstų derlių. Tu tobuliausioje Trejybėje gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

 

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, dangiškojo žodžio sėjėjau ir augintojau, Tu mūsų širdies dirvą akėji dvasiniais išbandymais. Maloningai išklausyk mūsų maldas ir suteik gausų palaiminimą laukams, kuriuose bus pasėtos sėklos. Savo ginančia malone nukreipk nuo jų visų audrų siautėjimą, kad jie Tau lai+minant prisipildytų visokių vaisių ir kad derlius be trukdymų pasiektų klėtis. Per mūsų Viešpatį... R. Amen.

Apšlaksto švęstu vandeniu ir, jei įmanoma, apsmilko.