12. Duonos, vyno, vandens ir vaisių laiminimas nuo gerklės ligų Šv. Blažiejaus šventėje (II.)

2007 05 02

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Salvátor mundi Deus, qui hodiérnam diem beatíssimi Blásii martýrio consecrásti, quique eídem inter céteras grátias, hanc prærogatívam contulísti, ut, quoscúmque gútturis morbos tua virtúte curáret: ineffábilem misericórdiam tuam supplíciter exorámus, et pétimus; ut hos panes, vinum, aquam et fructus, quæ plebs fidélis tibi devóte hódie ad sanctificándum áttulit, tua pietáte bene+dícere et sancti+ficáre dignéris: ut, qui ex his gustáverint, ab omni gútturis plaga, et quavis ália ánimæ et córporis infirmitáte, méritis et intercessióne eiúsdem beáti Blásii Mártyris tui atque Pontíficis, plenam recípiant sanitátem: Qui vivis et regnas Deus in sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Dieve, pasaulio Gelbėtojau, Tu pašventei šią dieną šventojo Blažiejaus kankinyste ir jam, be kitų malonių, suteikei ypatingą dovaną Tavo galia pagydyti bet kurias gerklės ligas. Nuolankiai meldžiame nenusakomą Tavo gailestingumą ir prašome, kad šią duoną, vyną, vandenį ir vaisius, kuriuos tikinčioji liaudis Tau šiandien pamaldžiai atnešė pašventinti, teiktumeisi savo gerumu pa+laiminti ir pa+šventinti, kad kas tik jų ragaus, dėl to šventojo kankinio ir vyskupo Blažiejaus nuopelnų ir užtarimo gautų visišką sveikatą nuo visų gerklės ligų ir kitų sielos bei kūno negalių. Tu būdamas Dievas gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

Ir apšlaksto švęstu vandeniu.