Apie autorių

Marcelis Lefebvre‘as (1905–1991), Šv. Dvasios tėvų kongregacijos misionierius Afrikoje, buvo įšventintas vyskupu 1947 m. Kitais metais pop. Pijus XII jam suteikė arkivyskupo palijų ir paskyrė apaštaliniu delegatu visai prancūzakalbei Afrikai. 1962 m. jis išrinktas Šv. Dvasios tėvų generaliniu vyresniuoju. Vienas aktyviausių Vatikano II Susirinkimo (1962–65) rengėjų ir dalyvių, nuosekliai gynęs tradicinį Bažnyčios mokymą ir liturgiją. 1968 m. jis, nepritardamas modernistinėms reformoms, atsistatydino iš gen. vyresniojo pareigų, o 1970 m. įkūrė seminariją Ekone (Écône, Šveicarija) ir Šv. Pijaus X kunigų broliją. Brolijos tikslas ir veiklos centras – šv. Mišių auka ir kunigystė. 1975 m. prasidėjo tikras arkivyskupo ir Brolijos persekiojimas iš modernistinei teologijai pritariančių hierarchų pusės, jis trunka iki šiol.

Atskiromis knygomis išėję arkivysk. M. Lefebvre‘o raštai originalo kalba:

Lettre aux fidèles de notre diocèse sur la nécessité d’éviter les équivoques et les attitudes ambiguës et de vivre selon la vérité (Laiškas mūsų vyskupijos tikintiesiems apie būtinybę išvengti dviprasmybių bei dviprasmiškų pažiūrų ir gyventi pagal tiesą), La Cité catholique, 1961.

Le problème de la liberté (Laisvės problema), 1965.

Après le concile, l‘Église devant la crise morale contemporaine (Po Susirinkimo, Bažnyčia šiandieninės moralinės krizės akivaizdoje), Cices, 1969.

Des prêtres puor demain (Kunigai rytojui), leidykla Saint-Gabriel, 1973.

En cette crise, gardons la foi (Šitoje krizėje išsaugokime tikėjimą), leidykla Saint-Gabriel, 1973.

Un évêque parle (Vyskupas kalba), Dominique Martin Morin, 1974 (pakartotiniai leidimai 1975 ir 1976 m.).

Pour l‘honneur de l‘Église (Bažnyčios garbei), leidykla Nouvelle Aurore, 1975.

La messe de Luther (Liuterio Mišios), leidykla Saint-Gabriel, 1975.

Homélies lors du pèlerinage international à Rome (Homilijos tarptautinėje maldinėje kelionėje į Romą), leidykla Saint-Gabriel, 1975.

Homélies „été chaud 1976“ (Homilijos „karšta 1976-ųjų vasara“), leidykla Saint-Gabriel, 1976.

J‘accuse le Concile (Aš kaltinu Susirinkimą), leidykla Saint-Gabriel, 1976.

Le coup de maître de Satan (Puikiai atliktas Šėtono darbas), leidykla Saint-Gabriel, 1977.

15 ans après Vatican II, les raisons de la continuité de notre combat, entre le ralliement et la rupture (15 metų po Vatikano II susirinkimo, mūsų kovos tęsimo priežastys, tarp susivienijimo ir santykių nutraukimo), Le Pointet, 1980.

Lettre ouverte aux catholiques perplexes (Atviras laiškas sutrikusiems katalikams), Albin Michel, 1985 (lietuvių k.: Laetitia, Kaunas, 2005).

Ils l‘ont découronné (Jie Jį nukarūnavo), leidykla Fideliter (Clovis), 1987.

Dubia sur la liberté religieuse (Abejonės dėl religinės laisvės), Šv. Pijaus X seminarija, 1987. Naujas leidimas: Mes doutes sur la liberté religieuse (Mano abejonės dėl religinės laisvės), Clovis, 2000.

Lettres pastorales et écrits (Ganytojiški laiškai ir raštai), leidykla Fideliter (Clovis), 1989.

Cor Unum, lettres et avis aux membres de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (Cor Unum, laiškai ir pamokymai Šv. Pijaus X kunigų brolijos nariams), Šv. Pijaus X seminarija, 1989.

Itinéraire spirituel (Dvasinis vadovas), Šv. Pijaus X seminarija, 1990 (lietuvių k.: „Pulkim ant kelių“, Laetitia, Kaunas, Nr. 24–29, 2007–2008).

L‘Église 25 ans après Vatican II et 10 ans avant l‘an 2000 (Bažnyčia praėjus 25 metams po II Vatikano ir likus 10 metų iki 2000-ųjų), 1990.

L‘Église infiltrée par la modernisme (Bažnyčia, persunkta modernizmo), leidykla Fideliter (Clovis), 1993.

C‘est moi, l‘accusé, qui devrais vous juger! (Tai aš, kaltinamasis, turėčiau jus teisti!), leidykla Fideliter (Clovis), 1994.

La petite histoire de ma longe histoire (Trumpa mano ilgos istorijos istorija), leidykla Courrier de Rome, 1994.

Le mystère de Jésus (Jėzaus paslaptis), leidykla Clovis, 1995.

Notre Croisade (Mūsų Kryžiaus žygis), Lion leidykla, 1997.

Sermons historiques (Istoriniai pamokslai), leidykla Servir, 2001.