17. Trumpos maldelės

2007 05 01
Trumpos maldelės yra paprasčiausias būdas tarp dienos rūpesčių pakylėti mintis į Dievą, atsiprašyti už nuodėmę, nugalėti pagundas, padėkoti už malonę. Tai gali būti trumpi žodžiai iš Šv. Rašto, liturgijos ar tiesiog iš širdies.
 
Mano Viešpatie, duok man Tave mylėti ir atsilygink už mano meilę, leisdamas Tave kasdien vis labiau mylėti. (Šv. Ignacas Lojola)
Mano Jėzau, gailestingumo! (Šv. Leonardas a Porto Mauritio)
Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio! (Rytų Bažnyčios „Jėzaus malda“)
Amžinasis Tėve, aukoju Tau Brangiausiąjį Jėzaus Kraują kaip atlygį už mano nuodėmes.
Jėzaus Širdie, liepsnojanti meile mums, uždek mūsų širdis meile Tau!
Šventas, Šventas, Šventas Viešpats, galybių Dievas, pilni dangūs ir žemė jo garbės! (Iš Mišiolo)
Švenčiausiasis Viešpatie Jėzau Kristau, čia ir visose pasaulio bažnyčiose garbiname ir šloviname Tave, nes savo šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį! (Šv. Pranciškus Asyžietis)
Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus. (Mt 16, 16)
Jėzau, Tau gyvenu, Tau mirštu, esu Tavo gyvenime ir mirtyje!
Gerasis Jėzau, būk man ne Teisėjas, bet Išganytojas! (Šv. Jeronimas Emilianis)
Į Tavo rankas, Viešpatie, atiduodu savo dvasią! (Ps 31, 6)
Mano Dievas ir mano Viskas! (Šv. Pranciškus Asyžietis)
Mano Dieve, dėkoju Tau už visa, ką man duodi, ir už visa, ką iš manęs atimi. Teesie Tavo valia!
Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Nemirtingasis, pasigailėk mūsų! (Iš Mišiolo)
Amžių Karaliui, nemirtingajam, neregimajam, vieninteliam Dievui tebūna garbė ir šlovė per amžių amžius! Amen. (1 Tim 1, 17)
Jėzau, pasitikiu Tavimi! (Šv. Faustina)
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, aukoju Tau save per Mariją!
Tegul bus pagarbinta Jėzaus Širdis Švenčiausiame Sakramente!
Jėzau, Marija, Juozapai!
Telaimina mus meilingoji Mergelė Marija ir jos Kūdikis!
Marija, gailestingumo Motina, melski už mus!
Viskas didesnei Dievo garbei. (Šv. Ignacas Lojola)