07. Šventajai Dvasiai

2007 05 01

ŠVENTOSIOS DVASIOS LITANIJA

 

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýrie eléison!

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Iš Tėvo ir Sūnaus einančioji Dvasia,

Supratimo ir išminties Dvasia,

Patarimo ir tvirtumo Dvasia,

Žinojimo ir mokslo Dvasia,

Dievo baimės ir maldingumo Dvasia,

Tikėjimo, vilties ir meilės Dvasia,

Nuolankumo ir švelnumo Dvasia,

Kantrybės ir ištvermės Dvasia,

Gerumo ir gailestingumo Dvasia,

Skaistybės ir santūrumo Dvasia,

Ištikimybės ir tiesumo Dvasia,

Dieviškojo pašaukimo ir tobulumo Dvasia,

Bažnyčios saugotoja ir vadove,

Žmonių širdžių tyrėja,

Dangaus malonių dalintoja,

Nuliūdusiųjų ramybe,

Amžinoji šviesa,

Šventoji ugnie,

Gyvybės versme,

Dvasios balzame,

Angelų džiaugsme,

Patriarchų šviesa,

Pranašų įkvėpėja,

Apaštalų mokytoja,

Kankinių tvirtume,

Išpažinėjų paguoda,

Mergelių nekaltume,

Visų šventųjų laime,

Būk mums maloningas, R. gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo visokio blogio

Nuo visokių nuodėmių

Nuo pikto priešo pagundų

Nuo klaidų ir melo

Nuo piktžodžiavimo ir šmeižto

Nuo netikėjimo ir prietarų

Nuo tuščio smalsumo ir tingumo

Nuo neskaisčių polinkių

Nuo per didelio pasitikėjimo savimi

Nuo nusiminimo ir vilties netekimo

Nuo prieštaravimo pažintai tiesai

Nuo kietos ir atgailai nerangios širdies

Teismo dieną

Mes nusidėjėliai R. meldžiam Tave, išklausyk mus!

Bažnyčios narius gaivinti ir pašvęsti teikis,

Aukštuosius ganytojus apšviesti ir stiprinti teikis,

Jaunimo sielas kilnių siekimų pripildyti teikis,

Klaidas pašalinti teikis,

Visus krikščionis suvienyti ir tikroje santarvėje išlaikyti teikis,

Visas tautas į tikrojo tikėjimo vienybę atvesti teikis,

Savo malone mus į gėrį kreipti ir jame stiprinti teikis,

Gyvą dvasią ir kilnią širdį mumyse sukurti teikis,

Visiems mums išganymą duoti teikis, R. meldžiam Tave, išklausyk mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

V. Dieve, sukurk mumyse tyrą širdį. R. Ir atgaivink mūsų sielose tiesos Dvasią.

V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą. R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia.

Melskimės. Dieve, Tu pažįsti kiekvieną širdį ir žinai visas jos paslaptis. Nuvalyk Šventosios Dvasios malone mūsų dvasios dėmes, kad Tave tobulai mylėtume ir būtume verti tinkamai Tave garbinti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Šventoji, amžinai žėrinti Ugnie, teisybės Dvasia, aplankyk, pripildyk ir apšviesk mūsų širdis. R. Amen.

 

ŠV. ANZELMO MALDA

 

Visagale Dvasia Guodėja, maloningoji nuliūdusiųjų paguoda, persmelk mano širdies vidų savo galinga jėga. Gailestingasis Svety, apšviesk savo žėrinčia šviesa visus tamsius mano sielos pakampius. Aplankęs ją, atgaivink savo rasos gausumu tai, ką ilga sausra susilpnino ar sunaikino. Numalšink mano troškulį savo meilės srove, kad nebenorėčiau ragauti niekingų pasaulio malonumų. Išmokyk mane vykdyti Tavo valią – juk Tu esi mano Dievas!

Laimingas, kuris nusipelno priimti Tave kaip svečią! Per Tave jame apsigyvena Tėvas ir Sūnus. Todėl ateik, maloningas nuvargintos sielos Guodėjau, gelbėtojau kentėjimuose. Ateik, Tu nuplauni nuodėmes ir gydai žaizdas. Ateik, palūžusiųjų stiprybe, paremk tuos, kurie griūva. Ateik, nuolankiųjų Mokytojau, Tu, kuris pažemini išdidžiuosius. Ateik, meilingasis našlaičių Tėve, maloningas našlių gynėjau. Ateik, vargšų viltie, nusilpusiųjų gaivintojau. Ateik, jūreivių žvaigžde, jūroje skęstančių prieplauka. Ateik, visų gyvųjų papuošale ir vienintelis mirštančiųjų išganyme. Amen.

 

MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI

 

Ateik, Šventoji išminties Dvasia, atverk mūsų sieloms dangus paslaptis, jų begalinę didybę, galingumą ir grožį. Mokyk mus mylėti Tave labiau už visus žemės turtus, džiaugsmus ir malonumus.

Ateik, palaimintoji supratimo Dvasia, apšviesk mūsų mintis, kad teisingai suprastume gilias Apreiškimo tiesas ir, žemės gyvenimui pasibaigus, būtume verti gėrėtis nuostabiąja Švenčiausiosios Trejybės vienybe.

Ateik, Šventoji patarimo Dvasia, vesk ir saugok mus, kad visuomet vykdytume Tavo valią. Patrauk mūsų širdis, nukreipk nuo blogo, vesk mus tiesiu įsakymų keliu į amžinybę, be kurios niekur savo laimės nesurasime.

Ateik, Šventoji tvirtumo Dvasia, sutvirtink mūsų sielas kiekviename sunkume ir priešingume, stiprink kiekvieną gerą mūsų pastangą. Sustiprink silpnas mūsų jėgas, suteik drąsos kovoje su kliūtimis, siekiant tobulumo, kad nebūtume atskirti nuo Tavęs, mūsų Dievo, nuo paties didžiausio Gėrio ir Grožio.

Ateik, Šventoji žinojimo Dvasia, kad suprastume dangaus Tėvo valią. Parodyk pasaulio niekingumą ir padėk, kad viskuo naudotumės vien Dievo garbei ir savo išganymui, kad pro viską matytume ir Tavo atpildą amžinybėje.

Ateik, Šventoji maldingumo Dvasia, užvaldyk mūsų širdis, palenk jas tikėti Tavo meile, kad visa širdimi ieškotume Tavęs ir rastume Tave, savo tikrąjį džiaugsmą.

Ateik, Šventoji Dievo pagarbos ir baimės Dvasia, perimk visą mūsų būtybę, kad visuomet turėtume prieš akis Tavo teismą ir vengtume visko, kas Tave įžeidžia, – kad taptume verti pasirodyti Tavo dieviškosios didybės akivaizdoje ir dalyvauti Tavo begalinėje laimėje. Amen.

 

KARDINOLO MERSJĖ MALDA

 

Šventoji Dvasia, mano sielos siela, aš garbinu Tave. Apšviesk mane, vesk mane, sustiprink mane, paguosk mane, pamokyk mane, įsakyk man, ką turiu daryti. Pažadu paklusti Tau visur, kur to iš manęs reikalausi, ir priimti viską, ką leisi man patirti. Amen.

 

MALDA Į ŠV. DVASIĄ (O Sancte Spiritus)

 

O Sancte Spíritus, qui sollémni Pentecóstes die repénte per dispertítas linguas tamquam ignis in Apóstolos descéndens, intra cenáculum congregátos, ita eórum mentes illuminásti, eórum ánimos incendísti, eorúmque voluntátes roborásti, ut inde per univérsum mundum proficisceréntur et ubicúmque animóse fidentérque Iesu Christi doctrínam annuntiárent, eámque suo profúso cruóre obsignárent, rénova, quǽsumus, in ánimas quoque nostras prodigiáles grátiæ tuæ effusiónes.

Quanta mentes nostræ ignorántia labórant circa natúram gravitatémque divinárum veritátum, quæ obiéctum fídei effíciunt, sine qua salútem némini speráre licet. Quot aberratiónes a iusta terrenórum bonórum æstimatióne, quæ sǽpius ánimæ ípsimet anteponúntur. Quam sæpe corda nostra non, ut debent, Creatóris amóre pálpitant, sed ignobíliter creaturárum cupídine. Quam sæpe falso humani iudícii respéctu impéllimur, cum debémus Iesu Christi præcépta palam profitéri, eáque sincére et cum rerum étiam iactúra in vitæ usum dedúcere. Quanta infírmitas in amplecténda ferendáque seréno libentíque ánimo huius vitæ cruce, quæ christiánum solúmmodo potest divíni Magístri sui discípulum dignum effícere.

O Sancte Spíritus, mentes nostras illúmina, corda nostra purífica, voluntatésque nostra redíntegra; ita quidem ut infinítum ánimæ nostræ prétium plane cognóscamus, itémque peritúra huius mundi bona pro níhilo habeámus; ut Deum supra res omnes adamémus, eiúsque amóre próximos, quemádmodum nosmetípsos, diligámus; ut fidem nostram non modo palam demonstráre ne timeámus, sed de éadem pótius gloriémur; ut dénique non tantum res prósperas sed res étiam advérsas quasi de manu Dómini accipiámus, confísi prorsus ómnia Eum in eórum bonum esse conversúrum, qui erga Eum amóre ferántur. Fac, quǽsumus, ut nos, suávibus grátiæ tuæ impulsiónibus constánter respondéntes ac perseveránti ánimo operántes bonum, amplíssimam sempitérnæ glóriæ messem aliquándo accípere mereámur. Amen.

O Šventoji Dvasia, Tu Sekminių šventės dieną lyg pasidalinusiais ugnies liežuviais nužengei ant apaštalų, susirinkusių Paskutinės vakarienės salėje, ir taip apšvietei jų protus, uždegei jų sielas bei sustiprinai jų valią, kad po to jie apkeliavo visą pasaulį, visur uoliai bei ištikimai skelbė Jėzaus Kristaus mokslą ir patvirtino jį savo kraujo praliejimu. Meldžiame Tave, atnaujink ir mūsų sielose nuostabiąsias Tavo malonės dovanas.

 

 
Kaip mūsų protai kenčia nuo dieviškų tiesų prigimties ir svarbos neišmanymo, ir kokios dėl to atsiranda kliūtys tikėjimui, be kurio niekas negali tikėtis išganymo! Kiek paklydimų neteisingai vertinant žemiškas gėrybes, kai jos net labiau branginamos, nei siela! Kaip dažnai mūsų širdys plaka ne meile Kūrėjui, kaip turėtų, bet neišmintingu kūrinių geidimu! Kiek kartų mus veda klaidingas žmonių nuomonės paisymas, nors turėtume atvirai išpažinti Jėzaus Kristaus įsakymus ir juos nuoširdžiai, netgi nepaisydami nuostolių, įgyvendinti. Kokie silpni esame, kai reikia ramia siela ir noriai priimti bei nešti šio gyvenimo kryžius, nors tik jie gali padaryti krikščionį jo dieviškojo Mokytojo vertu mokiniu.
 
O Šventoji Dvasia, apšviesk mūsų sielas, nuskaistink mūsų širdis, atgaivink mūsų valią, kad gerai suvoktume begalinę mūsų sielos vertę ir niekintume pražūstančias šio pasaulio gėrybes, kad mylėtume Dievą labiau už viską ir dėl jo meilės pamiltume artimą kaip save pačius, kad ne tik nebijotume atvirai parodyti savo tikėjimą, bet ir juo didžiuotumės, kad ne tik sėkmę, bet ir nelaimes priimtume lyg iš Viešpaties rankų, pasitikėdami, kad jis viską pakreips į gera tiems, kuriuos veda meilė jam. Meldžiame, padaryk, kad mes nuolat atsilieptume į meilingus Tavo malonės įkvėpimus ir, ištvermingai darydami gera, galiausiai pelnytume gauti gausų amžinosios šlovės derlių. Amen.

 

ŠV. MARIJOS MAGDALENOS DE PAZZI MALDA Į ŠV. DVASIĄ

 

Veni, Sancte Spíritus. Véniat únio Patris, beneplácitum Verbi. Tu, Spíritus veritátis, es prǽmium sanctórum, refrigérium animárum, lux tenebrárum, páuperum divítiæ, amántium thesáurus, esuriéntium satíetas, consolátio peregrinórum; tu dénique ille es, in quo omnes thesáuri continéntur.

Veni, qui descéndens in Maríam fecísti, ut, carnem súmeret Verbum, atque in nobis operáre per grátiam quod in illa es per grátiam naturámque operátus.

Veni, qui es omnis castæ cogitatiónis aliméntum, fons omnis cleméntiæ, omnis puritátis cúmulus.

Veni et in nobis absúme quicquid ímpedit ne nos absumámur in te. Amen.

Ateik, Šventoji Dvasia! Ateik, vieninga su Tėvu, Žodžiui patinkanti! Tu, tiesos Dvasia, esi šventųjų atlygis, sielų atgaiva, šviesa tamsybėse, varguolių turtas, mylinčiųjų lobis, alkstančių pasotinimas, klajojančių paguoda. Tu esi ta, kurioje slypi visi turtai.

 

Ateik Tu, kuri nužengei į Mariją ir padarei, kad Žodis priimtų kūną, savo malone nuveik mumyse tą patį, ką tame kūne nuveikei malone ir prigimtimi.

Ateik Tu, kuri maitini kiekvieną skaisčią mintį. Tu esi visokio romumo šaltinis, bet kokio tyrumo viršūnė.

Ateik į mus ir nutolink nuo mūsų visas kliūtis, kad mes patys nenutoltume nuo Tavęs. Amen.

 

ŠV. PIJAUS X PASIAUKOJIMAS ŠVENTAJAI DVASIAI

 

O Šventoji Dvasia, dieviškoji šviesos ir meilės Dvasia, aukoju Tau savo protą, savo valią, visą savo asmenį laike ir amžinybėje. Tegul mano protas visuomet paklūsta Tavo dangiškiems įkvėpimams ir mokymams šventosios Katalikų Bažnyčios, kurios neklystanti Vadovė Tu esi. Tegul mano širdis visuomet liepsnoja Dievo ir artimo meile, tegul manoji valia visuomet atitinka dieviškąją valią, o visas mano gyvenimas tebūna ištikimas sekimas mūsų Viešpaties ir Išganytojo Jėzaus Kristaus gyvenimu ir dorybėmis. Su juo ir Tėvu Tau tebūna šlovė ir garbė per amžius. Amen.

 

ŠV. AUGUSTINO MALDA

 

Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa.

Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa.

Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau, kas šventa.

Paremk mane, Šventoji Dvasia, kad aš vis skleisčiau, kas šventa.

Globok mane, Šventoji Dvasia, kad neprarasčiau, kas šventa. Amen.