13. Šeimos maldos

2007 05 01

ŠEIMOS PAAUKOJIMAS NEKALTAJAI MARIJOS ŠIRDŽIAI

 

O Mergele Marija, šiandien mes aukojame savo namus ir visus, kurie juose gyvena, Tavo Nekaltajai Širdžiai. Tegu mūsų namai būna kaip namelis Nazarete – taikos ir paprastos laimės buveinė, tegul juose būna vykdoma Dievo valia, daromi artimo meilės darbai ir viešpatauja pasitikėjimas dieviškąja Apvaizda.

Rūpinkis visais mūsų šeimos nariais, padėk jiems visada gyventi krikščioniškai. Apsiausk juos visus savo motiniška globa ir teikis savo gerumu, Mergele Marija, kurstyti mūsų namų židinį, visam laikui pašvęstą Tavo Nekaltajai Širdžiai. Amen.

 

MALDA Į ŠV. ŠEIMĄ

 

Mieliausias Viešpatie Jėzau Kristau, savo nenusakomomis dorybėmis ir kasdieninio gyvenimo pavyzdžiu Tu pašventinai Šeimą, kurią šioje žemėje išsirinkai. Pažvelk maloningai ir į mūsų šeimą, kuri, suklupusi prie Tavo kojų, maldauja malonės. Prisimink, kad ši šeima priklauso Tau, nes ji ypatingu būdu pasiaukojo Tavo garbei. Maloningai ją apsaugok, gelbėk ją nuo visų pavojų, padėk jai varguose ir suteik jėgų nuolat sekti Tavo šventosios Šeimos pavyzdžiu. Suteik mums malonę žemėje Tau ištikimai tarnauti, o po to danguje Tave amžinai šlovinti ir garbinti.

Šventoji Marija, geroji Motina, mes maldaujame Tavo apsaugos, tvirtai tikėdami, jog Tavo dieviškasis Sūnus išklausys Tavo prašymą.

Taip pat ir Tu, šlovingasis patriarche, šventasis Juozapai, ateik su savo galia mums į pagalbą ir perduok mūsų maldas į Marijos rankas, kad ji įteiktų jas mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui. Amen.

 

PASIAUKOJIMO ŠVENTAJAI ŠEIMAI AKTAS

 

Jėzau Kristau, mūsų mylimasis Išganytojau, Tu esi iš dangaus atsiųstas, kad apšviestum pasaulį savuoju mokymu ir pavyzdžiu. Didžiąją savo gyvenimo dalį Tu norėjai praleisti vargingame Nazareto namelyje, paklusdamas Marijai ir Juozapui, ir taip pašventinai tą šeimą, kuri visoms krikščioniškoms šeimoms tapo pavyzdžiu. Maloningai priimk ir mūsų šeimą, kuri dabar Tau visiškai pasiaukoja. Saugok ir išlaikyk mumyse šventą pagarbą Tau. Išlaikyk mūsų šeimose ramybę ir santarvę krikščioniškos meilės dvasioje, kad ji taptų panaši į Tavo dieviškąją Šeimą, ir kad visi, kurie jai priklauso, pasiektų amžinąją palaimą.

Šventoji Marija, mylinti Jėzaus Kristaus ir mūsų visų Motina, savo meiliu užtarimu išmelsk mums malonę, kad Jėzus mūsų pasiaukojimą priimtų ir suteiktų mums savo gėrybių bei palaimos.

Šventasis Juozapai, Jėzaus ir Marijos Globėjau, savo užtarimu padėk mums visuose mūsų sielos ir kūno varguose, kad mes kartu su tavimi ir Švenčiausiąja Mergele Marija nuolat šlovintume ir dėkotume mūsų Viešpačiui ir Išganytojui Jėzui Kristui. Amen.

 

SUTUOKTINIŲ MALDA

 

Gėrio ir gailestingumo Dieve, Tavo tėviškai globai mes patikime mūsų šeimą, mūsų namus ir visa, kas mums priklauso. Viską atiduodame Tavo meilei. Gausiai dovanok mūsų namams savo palaimos, kaip šventuosius Nazareto namus palaiminai savo buvimu.

Visų pirma, atitolink nuo jų nuodėmę. Tik Tu vienas juose viešpatauk savo įstatymu, savo šventąja meile, ugdydamas kiekvieną krikščionišką dorybę. Kiekvienas iš mūsų Tau tepaklūsta, Tave temyli, ir tesirūpina sekti Tavimi, o taip pat Tavo ir mūsų gerosios Motinos bei šventojo Juozapo, Tavo tyriausiojo maitintojo, pavyzdžiu.

Atitolink nuo mūsų ir mūsų namų visokį blogį, visas nelaimes! Duok, kad mes nuolat paklustume Tavo dieviškajai valiai, taip pat ir kančiose, kuriomis mus panorėsi aplankyti. Padėk mums visiems gyventi tikroje santarvėje ir tobulai mylėti artimą. Duok, kad kiekvienas iš mūsų šventu gyvenimu užsitarnautų malonę, mirties valandą būti pastiprintas šventaisiais Sakramentais. Jėzau, palaimink mus ir apsaugok mus!

Marija, Malonės ir Gailestingumo Motina, apsaugok mus nuo piktojo priešo, sutaikink mus su savo Sūnumi, veski mus pas jį, kad būtume verti jo žadėjimų!

Šventasis Juozapai, mūsų Išganytojo maitintojau, jo tyrosios Motinos globėjau, šventosios Šeimos galva, melski už mus, nuolat laimink ir gink mūsų namus!

Šventasis Mykolai, gink mus nuo visų pragaro puolimų! Šventasis Gabrieliau, padėk mums suprasti šventąją Dievo valią! Šventasis Rapolai, apsaugok mus nuo ligų ir pavojų gyvybei! Šventieji Angelai Sargai, dieną ir naktį veskite mus dieviškuoju Išganymo keliu! Mūsų šventieji Globėjai, melskite už mus prie Dievo sosto!

Laimink mūsų namus, Dieve Tėve, kuris mus sukūrei, Dieve Sūnau, kuris už mus numirei ant kryžiaus, Dieve Šventoji Dvasia, kuris mus pašventinai Krikšte. Šventasis Dieve, Švenčiausioji Trejybe, saugok mūsų kūnus, apvalyk mūsų sielas, vadovauk mūsų širdims ir vesk mus į amžinąjį gyvenimą. Amen.

 

MALDA UŽ VAIKUS

 

Viešpatie Dieve, Tu pašaukei mus į santuoką ir palaiminai mus, duodamas vaikų. Tame šventame luome, į kurį mus paskyrei, Tu suteikei mums tam tikrą dalį Tavo kuriančioje galioje. Mes skiriame Tau savo mylimus vaikus, patikime juos Tavo tėviškai apsaugai ir Tavo niekada nesibaigiančiai globai. Duok, kad jie nuolat augtų Tavo šventoje baimėje, kad jie gyventų dorai ir krikščioniškai ir tuo pradžiugintų ne tik mus, davusius jiems gyvybę, bet ir Tave, jų Kūrėją.

Viešpatie, pažvelk į pasaulį, kuriame jie gyvena! Pažvelk į klastingas pagundas, kurios nuolat stengiasi suvilioti žmones klaidingais mokymais ir blogu pavyzdžiu. Viešpatie, prižiūrėk juos, padėk jiems ir juos apgink! O mums patiems nuolat primink, kokią griežtą apyskaitą turėsime duoti prieš Tavo teismą. Padėk mums, kad savo pavyzdingu gyvenimu, ištikimu Tavo šventojo Įstatymo vykdymu, tvirtu prisirišimu prie mūsų Motinos Bažnyčios vestume juos dorybės ir Tavo įsakymų keliu. Tačiau visas mūsų rūpestis bus veltui, jei Tu, visagali gerasis Dieve, neduosi mums savo dangiško palaiminimo.

Todėl iš sielos gelmių prašome: palaimink mus ir mūsų vaikus, kuriuos mums dovanojai! Mes pasitikime Tavo didžiu gerumu ir Tavo malonėmis, kurių tiek daug jau mums davei. Viešpatie, aukojame Tau savo vaikus! Sergėk juos kaip savo akies vyzdį, paslėpk juos savo sparnų šešėlyje! Duok, kad mes nueitume su jais į dangų ir galėtume atsidėkoti už Tavo ištikimą globą, kurią Tu, meilingasis Tėve, suteikei mūsų šeimai. Tuomet šlovinsime Tave per visą amžinybę. Amen.

 

MALDA UŽ TĖVUS

 

Dieve, Tu įsakei gerbti ir mylėti savo gimdytojus. Išklausyk mano maldą – suteik mano tėveliams kūno ir sielos sveikatos, sėkmės darbuose, kantrybės varguose, ramybės čia, žemėje, ir amžinąją laimę dangaus karalystėje. Tegul mylinti jų širdis moko mane gyvenimo išminties. Tegul lyg angelų sargų balsas veda mane tiesiu keliu. Tegu rengia mane Tavo paskirtiems uždaviniams. Atleisk, Viešpatie, kad kartais pasielgdavau su jais nemandagiai ir nekantriai. Leisk nuo šiol jiems meilę reikšti, jų širdis pradžiuginti, jų rūpesčius sumažinti. Padėk man, Viešpatie, šventai įvykdyti Tavo įsakymą per Kristų, Tavo Sūnų, kuris čia, žemėje, buvo klusnus savo globėjui Juozapui ir motinai Marijai. Amen.

 

MALDA UŽ BROLIUS IR SESERIS

 

Mano Dieve, dėkoju Tau, kad man davei brolių ir seserų. Dėkoju ir meldžiu už juos – išlaikyk mūsų tarpe meilę ir sutarimą. Leisk, kad vienas kitą suprastume ir sunkiomis valandomis neštume vienas kitam paguodą. Saugok mus nuo barnių, nesantarvės, pavydo. Apglobk mus visus savo palaiminimu, kad vienas kitam duotume gerą pavyzdį ir teiktume paguodą savo tėvams. Mūsų darbai tegarbina Tave, amžinasis Dieve, mūsų Tėve. Amen.

 

MALDA PRAŠANT DIEVO PALAIMOS NAMAMS (Iš Kompletos)

 

Vísita, quǽsumus, Dómine, habitatiónem istam, et omnes insídias inimíci ab ea longe repélle: Angeli tui sancti hábitent in ea, qui nos in pace custódiant; et benedíctio tua sit super nos semper. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

Viešpatie, meldžiame, aplankyk šiuos namus ir toli nugink nuo jų visas priešo klastas. Tavo šventieji angelai tegyvena juose ir tesaugo mūsų ramybę, o Tavo palaiminimas tebūna visados su mumis. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 
VAIKO MALDA

 

Dulcíssime Iesu, qui puer, Názaræ, Maríæ et Ioseph súbditus, exémplar præclárum púeris reliquísti pietátis et obediéntiæ in paréntes atque exímiæ in omnes reveréntiæ, fac, piíssime rogo, ut semper et in ómnibus intuéri te stúdeam, ut crescéntibus annis, grátia et amóre tui crescam: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. Amen.

Meilingasis Jėzau, Tu būdamas vaikas Nazarete buvai paklusnus Marijai ir Juozapui ir palikai vaikams nuostabų meilės ir paklusnumo tėvams bei tobulos pagarbos visiems žmonėms pavyzdį. Nuolankiai maldauju, padaryk, kad visuomet ir visuose dalykuose stengčiausi žvelgti į Tave, kad augdamas metais, augčiau ir malone bei meile Tau. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

 

SUTUOKTINIŲ MALDA Į ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDĮ

 

Sacratíssimum Cor Iesu, Rex et centrum ómnium córdium, hábita et regna in córdibus nostris fac per grátiam tuam, ut nosmetípsos ínvicem caste et vere diligámus sicut tu immaculátam tuam Sponsam, Ecclésiam, dilexísti ac temetípsum pro ea tradidísti.

Concéde nobis mútuam illam caritátem et christiánam indulgéntiam tibi summópere acceptíssimam, mutuámque in tolerándis deféctibus nostris patiéntiam; persuásum enim habémus nullam creatúram iísdem carére. Noli permíttere ut vel mínimum detriméntum cápiat plena ac suávis illa animórum concórdia, fundaméntum altérni illíus adiutórii in váriis plurimísque vitæ necessitátibus, quod finem constítuit propter quem creáta fuit múlier et viro inseparabíliter iuncta.

Inter nos, Dómine Deus, fac regnet perénne ac sanctum vitæ summópere christiánæ certámen, vi cuius magis magísque divína illa tui mýstici coniúgii cum sancta Ecclésia imágo illucéscat, quam fausto die uniónis nostræ in nobis imprímere dignátus fuísti. Præsta, quǽsumus, ut bonum vitæ nostræ exémplum fíliis nostris inservíre quéat, tamquam potens stímulus ad suam vitam tuæ sanctæ legi conformándam; ac tandem post hoc exsílium in cælum ascendámus, ubi, favénte tua grátia quam eníxe exoptámus, simul cum ipsis perpétuo consístere, teque in ætérnum laudáre ac benedícere mereámur. Amen.

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, visų širdžių Karaliau ir širdie, gyvenk ir karaliauk mūsų širdyse savo malone, kad mes vienas kitą mylėtume tikra ir skaisčia meile, kaip Tu pamilai Tavo nesuteptą Sužadėtinę Bažnyčią ir save už ją atidavei.

Suteik mums tą meilę vienas kitam ir krikščionišką atlaidumą, kuris Tau taip labai patinka, taip pat kantrybę pakenčiant vienas kito trūkumus, nes jau esam įsitikinę, kad jokiam kūriniui jų netrūksta. Neleisk, kad nė kiek nenukentėtų ta tobula ir maloni sielų santarvė – vienas kitam pagalbos pagrindas įvairiuose ir skaitlinguose gyvenimo reikaluose. Juk dėl šio tikslo buvo sukurta moteris ir neatskiriamai sujungta su vyru.

 

Padaryk, Viešpatie Dieve, kad tarp mūsų viešpatautų nuolatinis ir šventas rungimasis, kas geriau gyvens krikščionišką gyvenimą, kad jo dėka vis ryškiau nušvistų tas dieviškas Tavo mistinės santuokos su šventąja Bažnyčia paveikslas, kurį teikeisi mums įdiegti tą laimingą mūsų santuokos dieną. Suteik, meldžiame, kad mūsų gero gyvenimo pavyzdys galėtų tapti stipriu akstinu mūsų vaikams, jog jie savo gyvenimą suderintų su Tavo šventuoju įstatymu. Suteik, kad pagaliau po šios tremties mes pakiltume į dangų ir, padedant Tavo malonei, kurios karštai trokštame, pelnytume kartu su jais amžinai pasilikti bei Tave šlovinti ir garbinti per amžius. Amen.

 

Jei sutuoktiniai neturi vaikų, paskutinė pastraipa kalbama taip:

 

Inter nos, Dómine Deus, fac regnet perénne ac sanctum vitæ summópere christiánæ certámen, vi cuius magis magísque illucéscat divína illa imágo, quam fausto die uniónis nostræ imprímere dignátus es, scílicet mýstici tui coniúgii cum sancta Ecclésia, atque ita utríque ad cælum ascendámus teque in ætérnum laudáre ac benedícere mereámur. Amen.

Padaryk, Viešpatie Dieve, kad tarp mūsų viešpatautų nuolatinis ir šventas rungimasis, kas geriau gyvens krikščionišką gyvenimą, kad jo dėka vis ryškiau nušvistų tas dieviškas Tavo mistinės santuokos su šventąja Bažnyčia paveikslas, kurį teikeisi mums įdiegti tą laimingą mūsų santuokos dieną. Suteik, kad pagaliau mes abu pakiltume į dangų ir, pelnytume Tave šlovinti ir garbinti per amžius. Amen.

 

TĖVŲ MALDA UŽ VAIKUS

 

Dómine Deus, qui nos ad matrimónium advócans illud effícere fecúndum dignátus es, sublimémque hunc statum, in quo a te pósiti sumus, quadam fecunditátis tuæ infinítæ imágine lætíficas; tibi dilectíssimos líberos nostros ardénter commendámus. Ipsos in tua paterna tutéla atque omnipoténti patrocínio collocámus, ut semper in sancto tui timóre succréscant, vitam pénitus christiánam tradúcant, et non solum nobis, qui eis vitam dédimus, sed præsértim tibi, eorúmdem Creatóri, solátium áfferant.

Vide, Dómine, úbinam géntium ipsi versántur; vide cállida blandiménta quibus úndique hómines eórum mentes animúmque fallácibus doctrínis pravísque exémplis corrúmpere conántur. Ad ipsórum auxílium ac defensiónem, Dómine, vígila; nobísque concéde, ut, de permágno perículo quod ante tuam divínam iustítiam prorsus exstat certióres facti, recto nostræ vitæ nostrorúmque morum exémplo, perfectíssima tuæ sanctæ legis ac Matris Ecclésiæ observántia, eos per virtútis ac mandatórum tuórum sémitas perdúcere valeámus; cuncta vero ópera nostra inánis evádet nisi Tu, omnípotens et miséricors Deus, tua cælésti benedictióne eam fecúndam reddíderis.

Hanc ígitur benedictiónem, ex imo corde ac fidéntes bonitáte magna et favóre nobis concéssis, pétimus pro nobis atque fíliis quos nobismetípsis donáre voluísti. Tibi, Dómine, eos consecrámus; eos custódi tamquam tuórum oculórum pupíllam et sub alárum tuárum eósdem prótege, et éffice ut una simul cum ipsis ad cælum perveníre valeámus, grátias agéntes pro custódia quam, amábilis Pater, totíus famíliæ nostræ habuísti, et te in ætérna sǽcula laudántes. Amen.

Viešpatie Dieve, Tu pašaukei mus į santuoką ir teikeisi padaryti ją vaisingą. Tu džiugini mūsų kilnų luomą, kuriam esame skirti, tam tikru Tavo paties vaisingumo paveikslu. Mes karšta širdimi pavedame Tau mūsų mylimus vaikus, skiriame juos Tavo tėviškai globai ir visagalei apsaugai, kad jie nuolat augtų Tavo šventojoje baimėje, gyventų tikrai krikščionišką gyvenimą ir ne tik mums, jiems davusiems gyvybę, bet ir ypač Tau, jų Kūrėjui, neštų paguodą.

 

Pažvelk, Viešpatie, kokiame pagoniškame pasaulyje jie gyvena, žiūrėk, kokiais klastingais pataikavimais, klaidingais mokymais ir blogu pavyzdžiu žmonės visur stengiasi sugadinti jų sielas. Viešpatie, budėk juos saugodamas ir gindamas, o mums suteik, kad geriau suprasdami, kokiame didžiuliame pavojuje esame Tavo dieviškojo teisingumo akivaizdoje, geru mūsų gyvenimo ir mūsų elgesio pavyzdžiu, tobulu Tavo ir Motinos Bažnyčios švento gyvenimo laikymusi pajėgtume juos vesti į dorybę Tavo įsakymų keliu. Visi mūsų darbai liks bergždi, jei Tu, visagalis ir gailestingasis Dieve, jų savo dangišku palaiminimu nepadarysi vaisingais.

 

Todėl sau ir vaikams, kuriuos mums panorėjai duoti, meldžiame to palaiminimo ir iš visos širdies pasitikime Tavo mums rodomu didžiu gerumu bei prielankumu. Tau, Viešpatie, juos pašvenčiame – sergėk juos kaip savo akies vyzdį, saugok juos po savo sparnais ir padaryk, kad kartu su jais galėtume nueiti į dangų, dėkodami už Tavo, mylintis Tėve, mūsų visai šeimai suteiktą apsaugą ir Tave šlovindami per visus amžius. Amen.

 

VAIKŲ MALDA UŽ TĖVUS

 

Omnípotens sempitérne Deus, qui per arcána tuæ ineffábilis providéntiæ consília, ad vitam nos vocare dignátus es ópera paréntum nostrórum pro nobis tuam potestátem referéntium, exáudi filiális pietátis oratiónem quam tibi offérimus pro iis, quibus paternórum tuórum víscerum misericórdiam communicásti, ut super nostrum vitæ currículum tua sanctæ ac generósæ dilectiónis levámen effúnderent. Imple, Dómine, singuláribus tuis benedictiónibus paréntes nostros; ipsórum ánimum tua sancta grátia adáuge; præsta ut ipsi fidéliter ac semper mýstici tui cum Ecclésia connúbii imáginem custódiant, quam die suárum nuptiárum in eis sculpsísti. Tui sancti timóris spíritu, qui est sapiéntiæ princípium, eósdem reple, et quóvis moménto ipsis suáde ut eúmdem in fíliis suis infúndant atque ita semper in via mandatórum tuórum incédant, utque et in hoc terréno exsílio gáudium ipsórum, et in cælésti pátria corónam efformáre váleant. Tandem, Dómine Deus, éffice utríque ad extrémam senectútem, perpétua mentis et córporis sanitáte gaudéntes, perveníre queant, ut simul nobíscum, suis fíliis, tuas laudes in cælésti pátria cantáre perénniter mereántur et úberes grátias agant ob magnum donum eísdem oblátum, ipsis concedéndo, in hac lacrimárum valle, lumen tuæ infinítæ fecunditátis tuǽque divínæ paternitátis. Amen.

Visagali amžinasis Dieve, savo slėpiningu nenusakomos apvaizdos sprendimu Tu teikeisi mus pašaukti į gyvenimą, pasinaudojęs mūsų tėvais, kurie gavo šią galią iš Tavęs. Išklausyk vaikiškos meilės maldą, kurią skiriame Tau už tuos, kuriems davei savo nuoširdžiausio tėviško gailestingumo ir leidai jiems per visą gyvenimo kelionę teikti mums Tavo šventos ir dosnios meilės pagalbą. Pripildyk, Viešpatie, mūsų tėvus ypatingais savo palaiminimais, praturtink jų sielas savo šventąja malone, suteik, kad jie visuomet ištikimai saugotų Tavo mistinės santuokos su Bažnyčia paveikslą, kurį juose įspaudei jų santuokos dieną. Pripildyk juos Tavo šventos baimės dvasia, kuri yra išminties pradžia, visuomet jiems teik patarimų, kad jie perduotų tą dvasią savo vaikams, kad visuomet eitų Tavo įsakymų keliu, jog vaikai būtų ir jų džiaugsmas šios žemės tremtyje, ir vainikas dangaus tėvynėje. Taip pat, Viešpatie Dieve, padaryk, kad jie abu galėtų pasiekti žilos senatvės, visuomet džiaugdamiesi sielos ir kūno sveikata, kad kartu su mumis, savo vaikais, pelnytų amžiais giedoti Tau šlovę dangaus tėvynėje ir nuolat dėkoti už jiems suteiktą didelę dovaną – jiems šiame ašarų klonyje duotą Tavo begalinio vaisingumo ir Tavo dieviškos tėvystės šviesą. Amen.

 

 
JAUNUOLIO MALDA Į ŠV. ALOYZĄ GONZAGĄ

 

 
Garbingas šventasis Aloyzai, kurį Bažnyčia tinkamai pagerbė angeliško jaunuolio titulu, nes šioje žemėje gyvenai tobulai tyrą gyvenimą, šiandien ateinu pas tave su didžiausiu savo proto ir širdies atsidavimu. Tobulas pavyzdy, geras ir galingas jaunų vyrų globėjau, kaip labai man reikia tavo pagalbos! Pasaulis ir velnias siekia praryti mane. Aš gerai suvokiu, kokios karštos yra mano aistros, puikiai žinau, koks silpnas ir nepastovus mano amžius. Kas išgelbės mane, jei tu, angeliško skaistumo šventasis, jaunimo garbe, pasididžiavime ir mylintis sarge, man nepadėsi? Todėl visa savo siela kreipiuosi į tave, visa širdimi pasiduodu tavo vadovavimui. Aš nusprendžiu, pasižadu ir trokštu būti ypatingai atsidavęs tau, garbinti tave, sekdamas tavo nepaprastas dorybes, o ypač tavo angelišką tyrumą, laikytis tavo pavyzdžio ir skatinti pamaldumą į tave tarp savo draugų. Brangus šventasis Aloyzai, nuolat saugok ir gink mane, kad tavo globoje ir sekdamas tavo pavyzdžiu aš vieną dieną galėčiau prisijungti prie tavęs ir kartu regėti bei šlovinti savo Dievą danguje per amžius. Amen.

 

MOTERS MALDA PRAŠANT VAIKŲ

 

Dieve, Tu įsteigei santuoką žmonių giminės išlaikymui ir mane pašaukei į santuokinį luomą. Dėl Dievo Motinos Mergelės Marijos bei jos motinos šventosios Onos nuopelnų ir užtarimo leisk man susilaukti vaikų! Atsižvelk, gailestingasis Tėve, į mano karštą troškimą ir išpildyk mano prašymą. Aš būsiu Tau dėkinga ir matysiu vaikuose Tavo neapsakomo gerumo dovaną ir auklėsiu juos Tavo tarnybai, kad aš ir mano palikuonys per visas kartas šlovintų ir garbintų Tavo šventąjį Vardą. To prašau Tave per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

BESILAUKIANČIOS MOTINOS MALDA Į ŠV. ONĄ

 

Garbingoji Mergelės Marijos motina Ona, gerasis Dievas skyrė tave galinga globėja ir užtarėja vaikų besilaukiančioms motinoms. Nuolankiai meldžiu tave, palaimink mane ir mano vaikelį, kurį nešioju po širdimi, kad Dievas jį dosniai apdovanotų geromis savybėmis. Gerai suprasdama, kad jau prieš vaiko gimimą esu už jį atsakinga, aš šaukiuosi tavo pagalbos. Išmelsk man dorybingą gyvenimą, ištvermingumą maldoje ir pamaldžias mintis. Šventoji motina Ona, būk šalia manęs tą sunkią gimdymo valandą, tuomet pripildyk mane stiprios kantrybės ir pasiaukojančios meilės Dievui. Leisk mano vaikui tuoj tapti Dievo vaiku per šventąjį Krikštą ir leisk jį gerai išauklėti, kad jis būtų ištikimas šventosios Dievo Bažnyčios narys. Šventoji motina Ona, aš pasitikiu tavimi. Amen.

 

MOTINOS MALDA Į ŠV. ONĄ UŽ KLYSTKELIAIS NUĖJUSĮ VAIKĄ

 

Šventoji Mergelės Marijos motina Ona, tu dėl savo švenčiausiosios dukros patyrei vien didžiausią paguodą ir tyrą džiaugsmą. O, jei ir aš būčiau tokia laiminga ir galėčiau džiaugtis visais savo vaikais! Bet mane slegia rūpestis dėl vaiko N., kuris nuėjo klystkeliais. Bijau, kad jis dar giliau įklimps į nuodėmę ir pateks į pavojų pražūti amžiams. Aš trokštu padaryti viską, kad tik išgelbėčiau šį vaiką! Tegul mano žodžiai, mano maldos ir aukos nebūna veltui. Todėl pavedu šį savo nelaimingą vaiką tavo globai, šventoji Ona. Nesiliauk maldauti už mano vaiką, kuriuo taip rūpinuosi, kol jis susipras, ims nuoširdžiai atgailauti ir iš tiesų pasitaisys. Per tavo palaimintąją dukrą Mariją, geriausią iš visų vaikų, meldžiu tave, brangioji motina Ona, išgelbėk mano pasiklydusį vaiką ir neleisk jam pražūti. Amen.