05. Kenčiančiam Viešpačiui

2007 05 01

KANČIOS VALANDOS

Kad kiekvieną dienos valandą galėtume vienytis su Jėzaus Kančia

 

19 valanda. Jėzus plauna apaštalams kojas.

20 valanda. Paskutinė vakarienė ir Eucharistijos įsteigimas.

21 valanda. Jėzus duoda meilės įsakymą, Jėzaus – Vyriausiojo kunigo malda.

22 valanda. Jėzaus malda ir agonija Getsemanėje.

23 valanda. Jėzus suimamas ir vedamas į Jeruzalę.

24 valanda. Jėzus pas Aną, kareivis jį muša per veidą.

1 valanda. Jėzus pas Kajafą. Pirmasis sinedriono posėdis.

2 valanda. Jėzus įkalinamas iki ryto.

3 valanda. Petras išsigina Viešpaties.

4 valanda. Jėzus kalėjime kantriai kenčia mušimą ir patyčias.

5 valanda. Antrasis sinedriono posėdis, melagingi liudytojai.

6 valanda. Jėzus išpažįsta savo dievystę ir pasmerkiamas mirti kaip piktžodžiautojas.

7 valanda. Jėzus Piloto teisme. Jėzus paskelbia esąs Karalius.

8 valanda. Jėzus Erodo rūmuose. Jis laikomas kvailiu ir niekinamas.

9 valanda. Minia pasirenka Barabą, o Jėzus Piloto įsakymu nuplakamas ir vainikuojamas erškėčiais.

10 valanda. Jėzus neteisingai nuteisiamas mirti.

11 valanda. Su kryžiumi ant pečių Jėzus eina į Kalvariją ir triskart puola.

12 valanda. Jėzui nuplėšiami drabužiai, jis prikalamas prie kryžiaus ir iškeliamas ant jo.

13 valanda. Jėzus atleidžia savo priešams ir atveria dangų gerajam plėšikui.

14 valanda. Jėzus mums palieka savo Motiną Mariją.

15 valanda. Jėzus ant kryžiaus miršta.

16 valanda. Ieties dūriu atveriama Švenčiausioji Jėzaus Širdis.

17 valanda. Jėzus nuimamas nuo kryžiaus ir perduodamas savo Švenčiausiajai Motinai.

18 valanda. Jėzaus palaidojimas.

 

PENKIŲ VIEŠPATIES ŽAIZDŲ PAGARBINIMAS

 

V. Dieve, ateik manęs gelbėti. R. Viešpatie, skubėk man padėti.

V. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. R. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

Labiausiai meilės vertas nukryžiuotasis Viešpatie Jėzau! Štai aš nuolankiai klūpau ir garbinu kartu su Marija, Tavo Švenčiausiąja Motina, su visais angelais ir dangaus šventaisiais šventą Tavo dešiniosios rankos žaizdą. Dėkoju Tau už begalinę meilę, dėl kurios Tu noriai iškentėjai tiek karčių skausmų už mano nuodėmes. Iš visos širdies aš bjauriuosi jomis. Aš prašau Tavęs, suteik, kad Tavo Bažnyčia pergalingai įveiktų visus priešus ir kad visi jos vaikai ištikimai žengtų Tavo įsakymų keliu.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui Tėvui.

 

Labiausiai meilės vertas nukryžiuotasis Viešpatie Jėzau! Štai aš nuolankiai klūpau ir garbinu kartu su Marija, Tavo Švenčiausiąja Motina, su visais angelais ir dangaus šventaisiais šventą Tavo kairiosios rankos žaizdą. Prašau Tave, būk maloningas vargšams nusidėjėliams ir mirštantiems, visų pirma tiems, kurie nenori su Tavimi susitaikyti.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui Tėvui.

 

Labiausiai meilės vertas nukryžiuotasis Viešpatie Jėzau! Štai aš nuolankiai klūpau ir garbinu su Marija, Tavo Švenčiausiąja Motina, visais angelais ir dangaus šventaisiais Tavo dešiniosios kojos žaizdą. Prašau Tave, duok, kad iš kunigų ir Tau pašvęstų sielų tarpo kiltų daug šventųjų.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui Tėvui.

 

Labiausiai meilės vertas nukryžiuotasis Viešpatie Jėzau! Štai aš nuolankiai klūpau ir garbinu kartu su Marija, Tavo Švenčiausiąja Motina, visais angelais ir dangaus šventaisiais šventą Tavo kairiosios kojos žaizdą. Aš prašau Tave, išvaduok sielas iš skaistyklos, pirmiausia tas, kurios savo gyvenime labiausiai garbino Tavo šventąsias žaizdas.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui Tėvui.

 

Labiausiai meilės vertas nukryžiuotasis Viešpatie Jėzau! Štai aš nuolankiai klūpau ir garbinu su Marija, Tavo Švenčiausiąja Motina, visais angelais ir dangaus šventaisiais Tavo šventą šono žaizdą. Prašau Tave, palaimink ir išklausyk visus, kurie prašė mane prisiminti juos maldoje.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui Tėvui.

 

V. Sopulingoji Mergele. R. Melski už mus! (3 kartus)

Melskimės. Nukryžiuotasis Viešpatie Jėzau! Savo kančios nuopelnais suteik galios mano maldai. Padėk man šventai gyventi, duok malonę mirties valandą priimti šventuosius Sakramentus ir padovanok man amžinąją šlovę danguje. Amen.

 

ŠV. GRIGALIAUS MALDOS Į KENČIANTĮ VIEŠPATĮ

Šias septynias maldas sukūrė šv. popiežius Grigalius Didysis, kai jam laikant šv. Mišias, konsekracijos metu apsireiškė kenčiantis Išganytojas. Iš Jacobo Merlo Horsto maldaknygės „Paradisus Animæ Christianæ“ (1670).  

 

I. O Dómine Iesu, adóro te in Cruce pendéntem, corónam spíneam in cápite portántem. Déprecor te, ut tua Crux líberet me ab Angelo percutiénte. Amen.

Pater noster. Ave, María.

II. O Dómine Iesu, adóro te in Cruce vulnerátum, felle et acéto potátum. Déprecor te, ut vúlnera tua sint remédium ánimæ meæ. Amen.

Pater noster. Ave, María.

III. O Dómine Iesu, rogo per illam amaritúdinem Passiónis tuæ, quam in hora mortis sustinuísti, máxime tunc, quando ánima sanctíssima de benedícto córpore est egréssa. Miserére ánimæ meæ in egréssu suo de córpore meo, et perduc eam in vitam ætérnam. Amen.

Pater noster. Ave, María.

IV. O Dómine Iesu, adóro te in sepúlcro pósitum, myrrha et aromátibus cónditum. Déprecor te, ut tua mors sit vita mea. Amen.

Pater noster. Ave, María.

V. O Dómine Iesu, adóro te descendéntem ad ínferos et tuos inde liberántem captívos. Déprecor te, ut illuc nunquam me patiáris introíre. Amen.

Pater noster. Ave, María.

VI. O Dómine Iesu, adóro te a morte resurgéntem et in cælum ascendéntem, sedentémque ad déxteram Patris. Déprecor te, ut illuc te sequi et tibi præsentári mérear. Amen.

Pater noster. Ave, María.

VII. O Dómine Iesu, Pastor bone, iustos consérva, peccatóres iustífica, ómnibus fidélibus miserére, et propítius esto mihi mísero et indígno peccatóri. Amen.

Pater noster. Ave, María.

Orémus. Obsecro te, Dómine Iesu Christe, ut pássio tua sit virtus mea, qua múniar, prótegar, et deféndar. Vúlnera tua sint mihi cibus et potus, quibus pascar, inébrier atque delécter. Aspérsio Sánguinis tui sit ómnium peccatórum meórum ablútio. Mors tua sit mihi glória sempitérna. In his sit mihi reféctio, exsultátio, sánitas, stúdium, gáudium, desidérium córporis et ánimæ, nunc et in perpétuum.

 

Dómine Iesu Christe, Fili Dei vivi, pone Passiónem, Crucem, et Mortem tuam inter iudícium tuum et ánimam meam, nunc et in hora mortis meæ. Largíre mihi dignéris grátiam et misericórdiam, vivis véniam, defúnctis réquiem, Ecclésiæ tuæ pacem, cunctísque peccatóribus vitam et glóriam sempitérnam. Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. Amen.

I. O Viešpatie Jėzau, garbinu Tave, kabantį ant kryžiaus, su erškėčių vainiku ant galvos. Meldžiu Tave, tegul Tavo kryžius išgelbsti mane nuo angelo naikintojo. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

II. O Viešpatie Jėzau, garbinu Tave, ant kryžiaus sužeistą, tulžimi ir actu girdytą. Meldžiu Tave, Tavo žaizdos tebus vaistas mano sielai. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

III. O Viešpatie Jėzau, dėl Tavo kančios kartybės, kurią turėjai pakelti mirties valandą, ypač kai švenčiausia Tavo siela išėjo iš palaimintojo kūno, meldžiu Tave, pasigailėk mano sielos, kai ji paliks kūną, ir nuvesk ją į amžinąjį gyvenimą. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

IV. O Viešpatie Jėzau, garbinu Tave, paguldytą į kapą ir palaidotą su mira bei kvepalais. Meldžiu Tave, tegul Tavo mirtis bus man gyvenimas. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

V. O Viešpatie Jėzau, garbinu Tave, nužengiantį į pragarus ir vaduojantį iš ten savo belaisvius. Meldžiu Tave, neleisk man niekuomet tenai nužengti. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

VI. O Viešpatie Jėzau, garbinu Tave, prisikėlusį iš numirusių, žengiantį į dangų ir sėdintį Tėvo dešinėje. Meldžiu Tave, kad būčiau vertas ten įeiti paskui Tave ir būti Tau atiduotas. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

VII. O Viešpatie Jėzau, gerasis Ganytojau, saugok teisiuosius, išteisink nusidėjėlius, pasigailėk visų tikinčiųjų ir būk gailestingas man, vargšui ir nevertam nusidėjėliui. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

Melskimės. Maldauju Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, kad Tavo kančia man taptų jėga, kuri sutvirtina, apsaugo ir apgina; kad Tavo žaizdos man taptų valgiu ir gėrimu, kurie pamaitina, pagirdo ir pralinksmina; kad Tavo Kraujo išliejimas man taptų visų mano kalčių nuplovimu; kad Tavo mirtis man taptų nenykstančiu gyvenimu. Juose tebūna mano atgaiva, džiūgavimas, sveikata, siekimas, džiaugsmas ir sielos bei kūno troškimas, dabar ir amžinai.

Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, pastatyk savo Kančią, Kryžių ir Mirtį tarp Tavojo teismo ir mano sielos, dabar ir mano mirties valandą. Teikis man duoti malonę ir gailestingumą, gyviesiems atleidimą, mirusiems atilsį, savo Bažnyčiai taiką, o visiems nusidėjėliams – amžinąjį gyvenimą ir šlovę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

 

ŠV. BRIGITOS MALDOS

 

Šias 15 maldų Viešpats apreiškė šv. Brigitai Švedei (†1373), kai ji meldėsi Romoje, Šv. Pauliaus bazilikoje prie Nukryžiuotojo. Jos buvo labai populiarios Viduramžiais, yra daug vienas nuo kito besiskiriančių variantų. Čia pateiktas tekstas iš Jacobo Merlo Horsto maldaknygės „Paradisus Animæ Christianæ“ (1670). Šv. Oficija savo 1954 01 28 įspėjime paneigė, kad Viešpats yra suteikęs kokių nors ypatingų pažadų šias maldas kalbantiems ir neleido tokių pažadų skelbti.

 

Pirmoji malda  

 

O Iesu Christe, ætérna dulcédo te amántium, iúbilus excédens omne gáudium et omne desidérium, salus et amátor peccatórum, qui delícias tuas testátus es esse cum fíliis hóminum, propter hóminem homo factus es in fine témporum. Meménto omnis præmeditatiónis et íntimi mœróris quem in humáno córpore sustinuísti instánte salubérrimæ Passiónis tuæ témpore in divíno Corde præordináto.

Meménto tristítiæ et amaritúdinis, quam in ánima, teípso testánte, habuísti, quando in última cena discípulis tuis Corpus et Sánguinem tuum tradidísti, pedes eórum lavísti, ac dúlciter eos consolándo, imminéntem Passiónem prædixísti.

Meménto omnis tremóris, angústiæ, et dolóris, quem in tuo delicáto córpore ante Passiónem crucis tuæ pertulísti, quando post trinam oratiónem et Sánguinem sudórem a Iuda tuo discípulo tradebáris, ab elécta gente capiebáris, a falsis téstibus accusabáris, a tribus iudícibus iniúste iudicabáris, in elécta civitáte, in Pascháli témpore, in flórida córporis iuventúte innocénter damnabáris, veste própria exuebáris, et véstibus aliénis induebáris, colaphizabáris, óculis et fácie velabáris, álapis cædebáris, ad colúmnam ligabáris, flagellabáris, spinis coronabáris, arúndine in cápite feriebáris et innumerabílibus áliis calúmniis lacerabáris.

Da, Dómine Deus, mihi, quæso, ob memóriam harum ante crucem tuam Passiónum veram ante mortem meam contritiónem, puram confessiónem, dignam satisfactiónem, ac ómnium peccatórum remissiónem. Amen.

Pater noster. Ave, María.

O Jėzau Kristau, Tave mylintiems esi amžina saldybė, visokią laimę ir troškimus pranokstantis džiugesys. Tu esi nusidėjėlių išganytojas ir mylėtojas, prisipažinęs, jog Tavo džiaugsmas yra būti su žmonių vaikais, ir laikų gale dėl žmogaus pats tapęs žmogumi. Prisimink visus svarstymus ir gilų sielvartą, kurį iškentei žmogaus kūne, kai ėmė artėti išganingos Kančios metas, Tavo paties nustatytas Tavo dieviškoje Širdyje.

Atmink tą liūdesį ir kartumą, kurį, kaip sakei, jautė Tavo siela, kai Paskutinės vakarienės metu savo mokiniams atidavei savąjį Kūną ir Kraują, plovei jų kojas ir, juos meiliai paguodęs, perspėjai apie artėjančią Kančią.

 

Atmink visą drebėjimą, nerimą ir skausmą, kurį savo jautriu kūnu ištvėrei dar prieš kryžiaus kančias, kada po trigubos maldos ir Krauju prakaitavimo buvai savo mokinio Judo išduotas, išrinktosios tautos suimtas, netikrų liudininkų apkaltintas, trijų teisėjų neteisingai nuteistas, išrinktajame mieste, Velykų laiku, pačioje kūno jaunystėje nekaltai pasmerktas, iš savo rūbų išvilktas ir svetimais apvilktas. Tau smogė kumščiu, dengė akis ir veidą, mušė per veidą, pririšo prie stulpo, nuplakė, erškėčiais vainikavo, daužė galvą nendre ir žemino nesuskaičiuojamais kitais kankinimais.

 

Prašau, Viešpatie Dieve, atsiminęs šias savo kančias, kurias patyrei dar iki kryžiaus, duok man dar prieš mano mirtį tikrą atgailą, tyrą išpažintį, vertą atsilyginimą ir visų nuodėmių atleidimą. Amen.

 

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

 

 
Antroji malda  

 

O Iesu, mundi fabricátor, quem nulla diménsio vero in término metítur, qui terram palmo conclúdis, recordáre amaríssimi dolóris tui quem sustinébas cum Iudǽi sanctíssimas manus tuas ad crucem obtúsis clavis primo affixérunt, et ad perforándum delicatíssimos pedes tuos, cum non esses convéniens voluntáti eórum, dolórem super dolórem vulnéribus tuis addidérunt, et sic te crudéliter distraxérunt et extendérunt in longum et latum crucis tuæ, ut dissolveréntur compáges membrórum tuórum.

Déprecor te per huiúsmodi sacratíssimi et amaríssimi in cruce dolóris memóriam ut des mihi timórem et amórem tuum. Amen.

Pater noster. Ave, María.

O Jėzau, pasaulio Kūrėjau, kurio negali aprėpti jokie matmenys, kurio delne telpa žemė, prisimink tą baisų skausmą, kurį ištvėrei, kai žydai pirmiausia Tavo šventąsias rankas bukomis vinimis prikalė prie kryžiaus, o norėdami perverti Tavo jautrias kojas, kad pagal jų įgeidį tiktum prie kryžiaus ilgio ir pločio, dar pridėjo Tavo žaizdoms skausmų ir Tave taip žiauriai ištempė, jog Tavo sąnariai išniro.

 

Prašau Tave, prisiminęs tuos šventus ir karčius kryžiaus skausmus, duok man Tavęs bijoti ir Tave mylėti. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

 

Trečioji malda

 

O Iesu, cæléstis médice, recordáre languóris, livóris, et dolóris, quos in alto crucis patíbulo levátus, passus es in ómnibus dilacerátis membris tuis, quorum nullum in statu recte permansérat, ita ut nullus dolor símilis tuo dolóri invenirétur, quia a planta pedis usque ad vérticem cápitis non fuit in te sánitas, et tamen ómnium dolóris immémor, Patrem pro inimícis pie exorásti, dicens: „Pater, ignósce illis, quia nésciunt quod fáciunt“.

 

Per hanc misericórdiam et ob memóriam illíus dolóris, concéde, ut hæc memória Passiónis tuæ amaríssimæ sit ómnium peccatórum meórum plena remíssio. Amen.

Pater noster. Ave, María.

O Jėzau, dangiškasis gydytojau, prisimink tą išsekimą, sumušimus ir sopulius, kuriuos, pakeltas ant aukšto kryžiaus skersinio, kentėjai visuose savo sudraskytuose sąnariuose. Nė vienas jų nepasiliko savo vietoje, todėl nėra skausmo, panašaus į Tavo skausmą. Nuo kojų pėdų ligi viršugalvio Tavyje nebuvo sveikos vietos, tačiau, pamiršęs visus skausmus, meilingai prašei Tėvą už savo priešus: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino ką daro“.

Dėl šio gailestingumo ir tų kančių atminimo suteik, kad šios karčiausios Tavo kančios prisiminimas taptų visų mano nuodėmių atleidimu. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

 

Ketvirtoji malda

 

O Iesu, vera líbertas angelórum, paradísus deliciárum, meménto mœróris et horróris quos sustinébas cum omnes inimíci tui quasi leónes ferocíssimi te circumstetérunt et colaphizatiónibus, conspuitiónibus, ungulatiónibus, ceterísque pœnis inaudítis te molestavérunt.

Per has pœnas et per ómnia contumeliósa verba, durissimáque torménta, quibus te Dómine Iesu Christe, omnes inimíci afflixérunt, déprecor te ut líberes me ab ómnibus inimícis meis visibílibus et invisibílibus, et dones me sub umbra alárum tuárum ad perfectiónem salútis ætérnae perveníre. Amen.

Pater noster. Ave, María.

O Jėzau, tikroji angelų laisve, malonusis rojau, atmink tą sielvartą ir siaubą, kurį patyrei, kai visi Tavo priešai, Tave apstoję lyg plėšrūs liūtai, vargino smūgiais, spjūviais, spyriais ir kitais negirdėtais kankinimais.

 

Per šias kančias, per visus įžeidimus ir žiauriausius kankinimus, kuriais Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ištiko visi priešai, meldžiu Tave, išgelbėk mane nuo visų regimų ir neregimų priešų ir leisk Tavo šešėlyje pasiekti amžinojo išganymo atbaigimą. Amen.

 

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

 

Penktoji malda

 

O Iesu, spéculum claritátis ætérnæ, meménto illíus mœróris quem habuísti quando in spéculo sereníssimae maiestátis tuæ conspexísti prædestinatiónem electórum tuórum per mérita tuæ Passiónis salvandórum et reprobatiónem malórum per sua demérita damnandórum, et per abýssum miseratiónis tuæ, qua nobis pérditis peccatóribus et desperátis tunc condoluísti, et quam latróni in cruce exhibuísti dicens: „Hódie mecum eris in Paradíso“. Rogo te pie Iesu ut fácias mecum misericórdiam in hora mortis meæ. Amen.

Pater noster. Ave, María.

O Jėzau, amžinosios šviesos atspindy, atmink tą sielvartą, kai skaidrioje savo didybės šviesoje pamatei išrinktumą gerųjų, išganytų Tavo kančios nuopelnais, ir atmestinumą blogųjų, pasmerktų dėl savo nusikaltimų.

Prašau Tave dėl Tavo bedugnio gailestingumo, kuriuo tada pagailėjai mūsų, pražuvusių ir viltį praradusių nusidėjėlių, ir kurį nukryžiuotas parodei plėšikui, kai jam tarei: „Dar šiandien būsi su manimi rojuje“ – meldžiu Tave, gerasis Jėzau, būk ir man gailestingas mano mirties valandą. Amen.

 

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

 

Šeštoji malda

 

O Rex amábilis et amíce totus desiderábilis, meménto illíus mœróris, quem habuísti quando nudus et miserábilis in cruce pependísti, et omnes amíci et noti tui advérsus te stetérunt, et nullum consolántem inveniébas, nisi solum diléctam Genetrícem tuam in amaritúdine ánimæ suæ tibi fidelíssimæ astántem, quam Discípulo tuo commendásti, dicens, „Múlier, ecce fílius tuus“.

Rogo te, piíssime Iesu, per gládium dolóris, qui tunc eius ánimam pertransívit, ut compatiáris mihi in ómnibus tribulatiónibus et afflictiónibus meis corporálibus et spirituálibus, et da mihi consolatiónem in témpore tribulatiónis, et in hora mortis meæ. Amen.

Pater noster. Ave, María.

O mylimasis Karaliau, brangiausias drauge, atmink tą sielvartą, kai apnuogintas ir vargšas kabojai ant kryžiaus. Visi Tavo draugai ir pažįstami stovėjo prieš Tave, bet neradai juose jokios paguodos, tik pas savo mylimą Gimdytoją, kuri sopulinga širdimi ištikimai stovėjo šalia Tavęs, kurią atidavei savo mokiniui, sakydamas: „Moterie, štai tavo sūnus“.

 

Meldžiu Tave, meilingiausias Jėzau, dėl to skausmų kalavijo, kuris tada pervėrė jos sielą, užjausk mane visose kūno ir dvasios kančiose bei skausmuose, paguosk mane nelaimės metu ir mano mirties valandą. Amen.

 

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

 

Septintoji malda

 

O Iesu, fons inexháustæ pietátis, qui ex íntimo dilectiónis afféctu in cruce dixísti: „Sítio“, scílicet salútem géneris humáni, accénde, quæso, córdium nostrórum desidéria ad omne opus perféctum, et sitim carnális concupiscéntiae, æstum mundánæ delectatiónis in nobis pénitus refrígera et exstíngue. Amen.

Pater noster. Ave, María.

O Jėzau, neišsemiamas gerumo šaltini, iš giliausio meilės jausmo Tu ant kryžiaus tarei: „Trokštu“ žmonių giminės išganymo. Prašau Tave, uždek mūsų širdžių troškimus visiems tobulumo darbams, o kūno geidulių troškulį mumyse visiškai atšaldyk ir užgesink žemiškos meilės karštį. Amen.

 

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

 

Aštuntoji malda

 

O Iesu, dulcedo córdium, ingénsque suávitas méntium, per amaritúdinem acéti et fellis, quam pro nobis degustásti, in hora mortis nostræ, concéde nobis Corpus et Sánguinem tuum digne percípere ad remédium et consolatiónem animárum nostrárum. Amen.

Pater noster. Ave, María.

O Jėzau, širdžių saldybe, begalinis sielų saldume, dėl acto ir tulžies kartybės, kuria dėl mūsų ragavai, leisk mums mūsų mirties valandą Tavo Kūną ir Kraują vertai priimti kaip vaistą ir paguodą mūsų sieloms. Amen.

 

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

 

Devintoji malda

 

O Iesu, regális virtus, iubilúsque mentális, meménto angústiae et dolóris quem passus es, quando præ mortis amaritúdine et Iudæórum insultatióne cum magna voce te a Deo Patre derelíctum clamásti, dicens: „Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquísti me?“ Per hanc angústiam peto a te, ut in angústiis nostris non derelínquas nos, Dómine Deus noster. Amen.

Pater noster. Ave, María.

O Jėzau, karališka tvirtybe ir sielų džiaugsme, prisimink tą suspaudimą ir skausmą, kurį kentėjai, kai dėl merdėjimo kartumo ir žydų patyčių skardžiu balsu sušukai esąs Dievo Tėvo paliktas: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“ Dėl šio suspaudimo prašau Tave, neapleisk mūsų sunkumuose, mūsų Viešpatie Dieve. Amen.

 

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

 

Dešimtoji malda

 

O Iesu, Alpha et Omega, vita et virtus in omni témpore, recordáre, quod a summo cápite usque ad plantam pedis te pro nobis in aqua Passiónis demersísti.

Propter latitúdinem et longitúdinem vúlnerum tuórum, doce me, per veram caritátem, custodíre latum mandátum tuum, nimis peccátis demérsum. Amen.

Pater noster. Ave, María.

O Jėzau, Alfa ir Omega, gyvybe ir stiprume bet kuriuo metu, atmink, kaip dėl mūsų buvai visas, nuo viršugalvio lig kojų pėdų, panardintas į kančios vandenis.

Dėl Tavo žaizdų pločio ir ilgio išmokyk mane tikra meile išlaikyti lengvąjį Tavo įstatymą, nors esu giliai paskendęs nuodėmėje. Amen.

 

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

 

Vienuoliktoji malda

 

O Iesu, abýssus profundíssima misericórdiæ, rogo te propter profunditátem vúlnerum tuórum, quæ pertransiérunt medúllam óssium ac víscerum tuórum, ut me submérsum in peccátis emérgas, abscondásque me in foramínibus vúlnerum tuórum a fácie iræ tuæ, donec pertránseat furor tuus, Dómine. Amen.

Pater noster. Ave, María.

O Jėzau, giliausia gailestingumo bedugne, prašau Tave dėl Tavo žaizdų gilumo, kurios pasiekė Tavo kaulus ir vidurius, ištrauk mane iš paskendimo nuodėmėje ir paslėpk nuo savo pykčio savo žaizdų plyšiuose, kol Tavo rūstybė praeis pro šalį, Viešpatie. Amen.

 

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

 

 
Dvyliktoji malda

 

O Iesu, veritátis spéculum, signum unitátis, caritatísque vínculum, meménto multitúdinis innumerabílium vúlnerum tuórum, quibus a summo cápitis usque ad imum pedis vulnerátus fuísti, et sanctíssimo Sánguine tuo rubricátus, quam magnitúdinem dolóris in virgínea carne tua pertulísti pro nobis! Pie Iesu, quid ultra debuísti fácere et non fecísti?

Scribe, quæso, o pie Iesu, ómnia vúlnera tua in corde meo pretiosíssimo Sánguine tuo, ut in illis legam dolórem tuum et mortem, ut in gratiárum actióne usque in finem iúgiter persevérem. Amen.

Pater noster. Ave, María.

O Jėzau, tiesos paveiksle, vienybės ženkle, meilės ryšy, atmink nesuskaičiuojamų Tavo žaizdų daugybę, kuriomis nuo viršugalvio ligi kojų apačios buvai sužeistas, ir kiek daug skausmų, apsipylęs šventuoju Krauju, už mus iškentei savo nekaltu kūnu. Gerasis Jėzau, ką dar galėjai padaryti ir nepadarei?

 

Įrašyk, meldžiu Tave, gerasis Jėzau, visas savo žaizdas Tavo brangiausiuoju Krauju į mano širdį, kad jose perskaityčiau Tavo kančias ir mirtį, kad ligi galo ištverčiau, nuolat Tau dėkodamas. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

 

Tryliktoji malda

 

O Iesu, leo fortíssime, Rex immortális et invictíssime: meménto dolóris quem passus es cum omnes vires cordis et córporis tui pénitus defecérunt et inclináto cápite, „Consummátum est“ dixísti.

Per hanc angústiam et dolórem miserére mei, cum ánima mea in última consummatióne éxitus spíritus mei anxiáta fúerit et conturbáta. Amen.

Pater noster. Ave, María.

O Jėzau, stiprusis liūte, nemirtingas ir nenugalimas Karaliau, atmink, kaip kentėjai, kai galutinai išseko visos Tavo širdies ir kūno jėgos ir kai, nulenkęs galvą, tarei: „Atlikta“.

Dėl šio suspaudimo ir skausmo pasigailėk manęs, kai viską atlikus ir dvasiai išeinant, mano siela drebės išsigandusi. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

 

Keturioliktoji malda

 

O Iesu, unigénite altíssimi Patris, splendor et figúra substántiæ eius, meménto obníxæ commendatiónis, qua Patri spíritum commendásti, dicens: „In manus tuas, Dómine, comméndo spíritum meum“. Et laceráto córpore, rupto corde cum válido clamóre, patefáctis viscéribus misericórdiæ tuæ pro nobis rediméndis, expirásti.

Per hanc pretiosíssimam mortem precor te, Rex sanctórum, confórta me ad resisténdum diábolo, mundo, carni et sánguini, ut mundo mórtuus tibi vivam, et in novíssima hora éxitus mei súscipe ad te reverténtem spíritum meum éxulem et peregrínum. Amen.

Pater noster. Ave, María.

O Jėzau, aukščiausiojo Tėvo Viengimi, jo prigimties švytėjime ir atvaizde, atmink, kaip tvirtai pasiryžęs, atidavei dvasią Tėvui: „Į Tavo rankas, Viešpatie, atiduodu savo dvasią“. Atmink, kaip Tavo kūnas buvo pervertas, kaip Tau galingai šaukiant plyšo širdis, kaip dėl mūsų atpirkimo atvėręs savo gailestingumo gelmes, iškvėpei savo gyvybę.

Dėl šios brangiausios mirties prašau Tave, šventųjų Karaliau, sustiprink mane, kad pasipriešinčiau velniui, pasauliui, kūnui ir kraujui, kad miręs pasauliui, Tau gyvenčiau. Paskutinę mano išėjimo valandą priimk mano dvasią, kuri po tremties ir kelionių sugrįš pas Tave. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

 

Penkioliktoji malda

 

O Iesu, vitis vera et fecúnda, meménto supereffluéntis et abundántis effusiónis Sánguinis tui, quem tu sicut de botro expréssum copiosíssime effudísti, quando in cruce tórcular solus calcásti, et láncea militári perfósso látere nobis sánguinem et aquam propinásti, ita ut nec mínima gutta in te remanéret, et demum quasi myrrhæ fascículus in altum suspénsus fuísti, et delicáta caro tua evánuit, et liquor víscerum tuórum exáruit, et medúlla óssium tuórum emárcuit.

Per hanc amaríssimam passiónem tuam et pretiósi Sánguinis effusiónem, pie Iesu, precor te, súscipe ánimam meam in agóne mortis meæ. Amen.

Pater noster. Ave, María.

O Jėzau, tikrasis vaisingasis vynmedi, atmink, kaip gausiai ir be saiko praliejai savo Kraują. Tu jį liejai lyg išspaustą iš vynuogių vyną, kai pats vienas mynei kryžiaus spaustuvą, kai iš kareivio ietimi praverto šono mums išpylei kraują ir vandenį taip, kad Tavyje neliko nė lašelio. Galiausiai likai lyg aukštai pakabintas miros ryšulėlis, Tavo puikusis kūnas ištuštėjo, Tavo vidaus drėgmė išdžiūvo, Tavo kaulų čiulpai suvyto.

 

Per šią karčiąją savo kančią ir brangiausiojo Kraujo išliejimą, gerasis Jėzau, prašau Tave, mano mirties valandą priimk mano sielą. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

 

Pabaiga

 

O Dómine Iesu Christe, Fili Dei vivi, súscipe hanc oratiónem in amóre illo superexcellénti, in quo ómnia vúlnera tui sanctíssimi Córporis sustinuísti, et miserére mei fámuli tui, et ómnibus peccatóribus, cunctísque fidélibus tam vivis quam defúnctis da misericórdiam, grátiam, remissiónem et vitam ætérnam. Amen.

O Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, priimk šias maldas su ta viską pranokstančia meile, dėl kurios iškentei visas Tavo švenčiausiojo Kūno žaizdas. Pasigailėk manęs, savo tarno, bei visų nusidėjėlių, ir visiems tikintiesiems, gyviems ir mirusiems, duok gailestingumą, malonę, atleidimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

 

SEPTYNI JĖZAUS ŽODŽIAI ANT KRYŽIAUS

 

V. Dieve, ateik manęs gelbėti. R. Viešpatie, skubėk man padėti.

R. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. R. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 
I. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro.

 

Gerasis Jėzau, iš meilės man Tu ant kryžiaus kentėjai agonijos baimę. Savo kančiomis Tu norėjai atlyginti už mano nuodėmių kaltę. Tu atvėrei savo lūpas, kad amžinojo teisingumo akivaizdoje išmelstum man atleidimą. Būk gailestingas visoms krikščionių sieloms, kenčiančioms agoniją, pasigailėk ir manęs! Kai aš gulėsiu mirties patale, dėl savo Brangiausiojo Kraujo, pralieto mūsų išganymui, nuopelnų padovanok man nuoširdų skausmą dėl mano nuodėmių, kad mano siela galėtų nueiti į Tavo begalinio gailestingumo prieglobstį.

Garbė Dievui Tėvui...

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų!

Mano Dieve, aš tikiu į Tave, aš turiu viltį Tavyje, aš myliu Tave. Aš gailiuosi, kad Tave įžeidžiau savo nuodėmėmis.

 
II. Dar šiandien tu būsi su manimi rojuje.

 

Gerasis Jėzau, iš meilės man Tu ant kryžiaus kentėjai agonijos baimę. Tu noriai ir didžiadvasiškai išklausei pasitikėjimo pilną gerojo plėšiko prašymą. Jis nepaisant Tavo pažeminimo pažino Tavyje Dievo Sūnų, o Tu pažadėjai jam rojų. Pasigailėk visų krikščionių sielų, kenčiančių agoniją, pasigailėk ir manęs! Kai aš gulėsiu mirties patale, dėl savo Brangiausiojo Kraujo nuopelnų įkvėpk į mano širdį tokį gyvą, tvirtą ir nepajudinamą tikėjimą, kad jokios piktojo priešo pagundos manęs nesutrikdytų, kad ir aš pasiekčiau rojų danguje.

Garbė Dievui Tėvui...

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų! Mano Dieve...

 
III. Štai tavo motina! Štai tavo sūnus!

 

Gerasis Jėzau, iš meilės man Tu ant kryžiaus kentėjai agonijos baimę. Tu nežiūrėjai savo kančių ir palikai man savo šventąją Motiną kaip savo meilės laidą. Jai tarpininkaujant aš galiu savo varguose su visišku pasitikėjimu kreiptis į Tave. Būk gailestingas visoms krikščionių sieloms, kenčiančioms agoniją, pasigailėk ir manęs! Kai aš gulėsiu mirties patale, dėl Tavo mylimosios Motinos kentėjimų padovanok man tvirtą pasitikėjimą begaliniais Tavo Brangiausiojo Kraujo nuopelnais, kad išvengčiau amžino pasmerkimo, kurio nusipelniau dėl savo nuodėmių.

Garbė Dievui Tėvui...

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų! Mano Dieve...

 
IV. Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?

 

Gerasis Jėzau, iš meilės man Tu ant kryžiaus kentėjai agonijos baimę. Viena kančia po kitos užgriuvo Tave, Tu kentei ir didžiulius kūno skausmus, ir kantriai pakėlei sielos kartybę, kai Tavo amžinasis Tėvas apleido Tave. Būk gailestingas visoms krikščionių sieloms, kenčiančioms agoniją, pasigailėk ir manęs! Kai gulėsiu mirties patale, dėl savo Brangiausiojo Kraujo nuopelnų padėk man, kad aš kantriai pakelčiau visus merdėjimo skausmus ir baimę, kad suvienyčiau savo kančią su Tavąja ir taip pelnyčiau dalį Tavojoje karalystėje danguje.

Garbė Dievui Tėvui...

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų! Mano Dieve...

 
V. Trokštu!

 

Gerasis Jėzau, iš meilės man Tu ant kryžiaus kentėjai agonijos baimę. Tau dar nebuvo gana daugybės pasityčiojimų ir kankinimų. Tu norėjai dar daugiau pakelti, kad visi žmonės būtų išgelbėti. Gilios Tavo kančių jūros neužteko, kad numalšintų Tavo mylinčios Širdies troškulį. Pasigailėk visų krikščionių sielų, kenčiančių agoniją, pasigailėk ir manęs! Kai aš gulėsiu mirties patale, dėl savo Brangiausiojo Kraujo nuopelnų uždek mano širdyje tokią meilės liepsną, kad mirčiau trokšdamas susivienyti su Tavimi visai amžinybei.

Garbė Dievui Tėvui...

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų! Mano Dieve...

 
VI. Atlikta.

 

Gerasis Jėzau, iš meilės man Tu ant kryžiaus kentėjai agonijos baimę. Iš šios tiesos katedros Tu galiausiai paskelbei, kad atpirkimo darbas atliktas. Taip žmogus iš rūstybės ir pražūties vaiko tapo Dievo sūnumi ir dangaus paveldėtoju. Būk gailestingas visoms krikščionių sieloms, kenčiančioms agoniją, pasigailėk ir manęs! Kai aš gulėsiu mirties patale, dėl savo Brangiausiojo Kraujo nuopelnų visiškai išvaduok mane nuo pasaulio ir nuo manęs paties, padėk man, kad aš nuoširdžiai atnašaučiau savo gyvenimo auką kaip atgailą už mano nuodėmes.

Garbė Dievui Tėvui...

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų! Mano Dieve...

 
VII. Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią!

 

Gerasis Jėzau, iš meilės man Tu ant kryžiaus kentėjai agonijos baimę. Tu tobulai paaukojai savo sunkiąją auką ir priėmei savo amžinojo Tėvo valią. Tu atidavei savo dvasią į jo rankas, palenkei savo galvą ir iškvėpei sielą. Būk gailestingas visoms krikščionių sieloms, kenčiančioms agoniją, pasigailėk ir manęs! Kai aš gulėsiu mirties patale, dėl savo Brangiausiojo Kraujo nuopelnų padėk man, kad aš visiškai pasiduočiau Tavo dieviškajai valiai, kad būčiau pasirengęs mirti arba gyventi, jei to panorėsi, kad nieko kito nenorėčiau, tik Tavo maloningosios valios išsipildymo. Garbė Dievui Tėvui...

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų! Mano Dieve...

 
Malda į Sopulingąją Mergelę
 
Švenčiausioji Sopulingoji Mergele! Dėl baisių kančių, kurias Tu iškentėjai kryžiaus papėdėje per tris Jėzaus merdėjimo valandas, stovėk ir prie manęs, savo kančių vaiko, kai aš kentėsiu agoniją. Padėk man savo užtarimu, kad iš mirties patalo galėčiau pereiti į dangiškąjį rojų ir ten amžinai būti su Tavimi.

V. Nuo staigios ir netikėtos mirties. R. Gelbėk mus, Viešpatie!

V. Nuo velnio žabangų. R. Gelbėk mus, Viešpatie!

V. Nuo amžinosios mirties. R. Gelbėk mus, Viešpatie!

Melskimės. Dieve, savo Sūnaus skausminga mirtimi dėl žmonijos išganymo Tu davei mums pavyzdį ir išgelbėjimą. Meldžiame Tave, suteik, kad mes savo merdėjimo kančiose pajustume jo didžiulės meilės veiksmingą pagalbą ir galėtume dalyvauti mūsų Išganytojo šlovėje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

ŠV. KOTRYNOS SIENIETĖS MALDA Į NUKRYŽIUOTĄJĮ

 

Nukryžiuotasis Kristau, mes buvome ta žemė, į kurią buvo įsmeigta Tavojo kryžiaus vėliava. Mes buvome indas, į kurį subėgo Tavo Kraujas, nuo kryžiaus tekėjęs ant žemės. Juk žemė negalėjo laikyti to kryžiaus, ji nebūtų sutikusi su tokia neteisybe. Ir vinys nebūtų išlaikiusios Tavęs, sužeisto ir prikalto ant kryžiaus, jei Tavęs nebūtų palaikiusi ta nenusakoma meilė, kuria liepsnojai trokšdamas mūsų išganymo.

Jei žinosiu tą Tiesą ir su ja susižadėsiu, Tavo Kraujyje, Kristau, rasiu malonę, visus jos turtus ir jos teikiamą gyvybę. Jame rasiu drabužį mano nuogumui pridengti, liepsnojančios meilės vestuvinį rūbą, apšlakstytą krauju ir ataustą ugnimi. Juk Tu tą Kraują, suvienytą su savo dievyste, praliejai iš meilės man.

Nukryžiuotasis Kristau, padaryk, kad Tavo Kraujyje aš maitinčiausi gailestingumu. Tavo Kraujas teišsklaido tamsą ir teskleidžia šviesą, šis Kraujas tesunaikina mano savimeilės tamsybes ir kankinančią vergišką baimę, o atneša šventą Dievo baimę ir tikrumą dėl Dievo meilės, randamos jame. Kas nepasidarys tos Tiesos mylėtoju, liks tamsoje ir be malonės rūbo.

Padaryk, kad aš paskęsčiau Tavo Kraujyje, Kristau, kuriame Tu mane maudai ir kuriuo mane aprengi. Jei būsiu neištikima, pakrikštyk mane Krauju, jei šėtonas aptemdys mano proto akis, nuplauk jas Krauju, jei būsiu nedėkinga už neįkainojamas dovanas, savo Krauju suteik man dėkingumo. Padaryk, kad Kraujo kaitra sunaikintų mano drungnumą, o Kraujo šviesa teišsklaido tamsumą, kad galėčiau tapti Tiesos nuotaka. Amen.

 

MALDA IŠ ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO TESTAMENTO

 

Adorámus te, sanctíssime Dómine Iesu Christe, hic et ad omnes Ecclésias tuas, quæ sunt in toto mundo, et benedícimus tibi; quia per sanctam Crucem tuam redemísti mundum. Amen.

Garbiname Tave, švenčiausiasis Viešpatie Jėzau Kristau, čia ir visose Tavo bažnyčiose, esančiose visame pasaulyje, ir šloviname Tave, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį. Amen.

 

ŠV. ANZELMO KRYŽIAUS PAŠLOVINIMAS

 

Ave, crux sancta, virtus nostra. Ave, crux adoránda, laus et glória nostra. Ave, crux, auxílium et refúgium nostrum. Ave, crux, consolátio ómnium mœréntium; salve, crux, victória et spes nostra; salve crux, defénsio et vita nostra. Salve, crux, redémptio et liberátio nostra. Salve, crux, signum salútis, atque inexpugnábilis murus contra omnem virtútem inimíci. Sit mihi crux semper spes Christianitátis meæ. Sit mihi crux resurréctio, mortis meæ. Sit mihi crux triúmphus advérsus dǽmones. Sit mihi crux mater consolatiónis meæ. Sit mihi crux réquies tribulatiónis meæ. Sit mihi crux báculus senectútis meæ. Sit mihi crux medicína ægrotatiónis meæ. Sit mihi crux protéctio nuditátis meæ. Sit mihi crux consolátio vitæ meæ. Sit mihi crux in ómnibus angústiis meis solátium. Sit mihi crux remédium in tribulatiónibus meis. Sit mihi crux in infirmitátibus meis medicaméntum, atque contra ómnia advérsa tutaméntum. Amen.

Sveikas, šventasis kryžiau, mūsų galybe! Sveikas, garbingasis kryžiau, mūsų šlove ir garbe! Sveikas, kryžiau, mūsų pagalba ir prieglobsti! Sveikas, kryžiau, visų liūdinčiųjų paguoda! Sveikas, kryžiau, mūsų pergale ir viltie! Sveikas, kryžiau, mūsų gynėjau ir gyvenime! Sveikas, kryžiau, mūsų atpirkime ir išvadavime! Sveikas, kryžiau, išganymo ženkle ir neįveikiamas mūre prieš visą priešo galybę! Tegul kryžius man visuomet bus mano krikščioniška viltis. Tebus man kryžius prisikėlimas mirštant. Tebus man kryžius triumfas prieš demonus. Tebus man kryžius mane guodžianti motina. Tebus man kryžius atilsis mano varguose. Tebus man kryžius lazda mano senatvėje. Tebus man kryžius vaistas sergant. Tebus man kryžius mano nuogumo uždengimas. Tebus man kryžius mano gyvenimo paguoda. Tebus man kryžius guodėjas visuose mano prispaudimuose. Tebus man kryžius vaistas nuo visų vargų. Tebus man kryžius vaistas mano ligoms ir apsauga nuo visų priešingumų. Amen.

 

ŠV. APAŠTALO ANDRIEJAUS KRYŽIAUS PAGARBINIMAS

 

Šv. apaštalas Andriejus buvo nukryžiuotas ant X formos kryžiaus Patras mieste Graikijoje. Vedamas prie kryžiaus, jis kalbėjo šią maldą.

 

O bona crux, quæ decórem ex mémbris Dómini suscepísti, diu desideráta, sollícite amáta, sine intermissióne quæsíta, et aliquándo cupiénti ánimo præparáta: áccipe me ab homínibus, et redde me magístro meo: ut per te me recípiat, qui per te me redémit. Amen.

O gerasis kryžiau, gavęs puošnumą iš Viešpaties kūno narių! Ilgai trokštasis, rūpestingai mylėtas, be perstojo ieškotas ir galiausiai paruoštas trokštančiai sielai! Pasiimk mane iš žmonių tarpo ir grąžink mane mano Mokytojui, kad tas, kuris tavimi mane atpirko, per tave mane ir pasiimtų. Amen.

 

TRYS POP. INOCENTO III MALDOS Į KENČIANTĮ VIEŠPATĮ

Galima kalbėti, apmąstant „Arma Christi“ – Kristaus kančios įrankius.

 

I. Dómine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui pro redemptióne nostra nasci, et circumcídi voluísti, et a Iudǽis reprobári, a Iuda ósculo tradi, capi et ligári, et cum vínculis Annæ, Caiphæ, Heródi, Piláto offérri, et coram eis illúdi, cólaphis, álapis, flagéllis et arúndine cædi, fácie velári, et sputo cónspui, spinis coronári, a falsis quoque téstibus accusári, iudicári, et ut agnus ínnocens tuam crucem feréndo ad víctimam duci, clavis perforári, felle et acéto potári, atque in cruce morte turpíssima condemnári, ac láncea vulnerári. Tu per has sacratíssimas pœnas ab ómnibus peccátis et pœnis nos líbera, et per sanctam crucem tuam illuc perduc nos míseros peccatóres, quo perduxísti tecum crucifíxum latrónem sero pœniténtem. Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. Amen.

 

II. Auxiliéntur nobis, pie Dómine Iesu Christe, omnes passiónes tuæ, et deféndant nos ab omni dolóre et tristítia, ab omni perículo et miséria, ab omni peccáto et cordis immundítia, ab omni scándalo et infámia, a morbis malis ánimæ et córporis, et a morte subitánea et improvísa, et ab omni persecutióne inimicórum visibílium et invisibílium, scimus enim quod in quacúnque hora vel die passiónis tuæ memóriam habuérimus, salvi érimus: ídeo de imménsa tua pietáte confísi te deprecámur, piíssime Salvátor, per benigníssimas sacratissimásque passiónes tuas, ut benígno nos prótegas auxílio, et contínua pietáte ab omni malo nos consérves. Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. Amen.

III. Dómine Deus de Deo, lumen de lúmine, qui humánum genus ex præcépto Patris patíbulo crucis próprio sánguine redímere dignátus es, te supplíciter exorámus, ut non secúndum peccáta nostra fácias nobis, sed secúndum misericórdiam tuam salvos fac nos indígnos fámulos tuos: tu quoque exsúrge in adiutórium nostrum, et esto nobis turris fortitúdinis, et clýpeus inexpugnábilis iustítiæ, a fácie tam corporális, quam incorporális inimíci, atque ab omni peccáto et pœna misericórditer nos líbera, et ab omni adversitáte córporis et ánimæ cleménter nos defénde. Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. Amen.

I. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, Tu dėl mūsų atpirkimo panorėjai gimti ir būti apipjaustytas, žydų atmestas, Judo pabučiavimu išduotas, sugautas ir surištas, su pančiais pas Aną, Kajafą, Erodą ir Pilotą vestas, jų akivaizdoje išjuoktas, kumščiais, antausiais, rykštėmis ir nendre muštas, uždengtu veidu ir apspjaudytas, erškėčiais vainikuotas, melagingų liudininkų apkaltintas, nuteistas ir kaip nekaltas avinėlis, nešdamas savo kryžių, paaukoti vestas, vinimis pervertas, tulžimi ir actu girdytas, gėdingiausiai kryžiaus mirčiai pasmerktas ir ietimi sužeistas. Per šias švenčiausias kančias išvaduok mus nuo visų nuodėmių bei bausmių ir savo šventuoju kryžiumi nuvesk mus vargšus nusidėjėlius ten, kur nusivedei kartu su Tavimi nukryžiuotą atgailaujantį plėšiką. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

II. Tepadeda mums, gerasis Viešpatie Jėzau Kristau, visos Tavo kančios ir teapgina mus nuo visų skausmų ir liūdnumo, nuo visų pavojų ir vargų, nuo visų nuodėmių ir širdies netyrumo, nuo visų papiktinimų ir negarbės, nuo piktų sielos ir kūno negalių, nuo staigios ir netikėtos mirties, nuo visokių regimų ir neregimų priešų persekiojimų. Juk žinome, kad kurią tik valandą ar dieną prisiminsime Tavo kančią, būsime išgelbėti. Todėl pasitikėdami begaliniu Tavo gerumu meldžiame Tave, meilingasis Išganytojau, per malones teikiančias ir švenčiausias Tavo kančias, kad mus sergėtum maloninga pagalba ir nesiliaujančiu gerumu mus apsaugotum nuo visokio blogio. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

III. Viešpatie, Dieve iš Dievo, šviesa iš šviesos, Tu Tėvui įsakius teikeisi žmonių giminę ant kryžiaus medžio atpirkti savuoju Krauju. Nuolankiai Tave meldžiame, kad neatlygintum mums pagal mūsų nuodėmes, bet pagal savo gailestingumą išgelbėtum mus, nevertus Tavo tarnus. Pakilki mums į pagalbą ir būk mums stiprybės bokštas, nepramušamas teisumo skydas tiek kūniško, tiek bekūnio priešo akivaizdoje. Gailestingai mus gelbėk nuo visokios nuodėmės ir bausmės, maloningai apgink mus nuo visų kūno ir sielos priešų. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

 

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO MALDA, kurią jis kalbėdavo prie Nukryžiuotojo San Damiano bažnyčioje

 

Summe, glorióse Deus, illúmina ténebras cordis mei, et da mihi fidem rectam, spem certam et caritátem perféctam, sensum et cognitiónem, Dómine, ut fáciam tuum sanctum et verax mandátum. Amen.

Aukščiausiasis, šlovingasis Dieve, apšviesk mano širdies tamsumas ir duok man teisingą tikėjimą, tvirtą viltį ir tobulą meilę, supratimą ir pažinimą, Viešpatie, kad vykdyčiau Tavo šventus ir teisius įsakymus. Amen.

 

MALDA Į NUKRYŽIUOTĄJĮ (Tibi offerimus)

 

Tibi offérimus, Dómine Iesu Christe, mérita Maríæ, Matris tuæ et nostræ, stantis iuxta Crucem, ut, suo piíssimo intervéntu, Passiónis ac Mortis tuæ efféctum felícem consequámur. Amen.

Tau aukojame, Viešpatie Jėzau Kristau, Marijos, Tavo ir mūsų Motinos, stovinčios šalia kryžiaus, nuopelnus, kad, jai meilingai užtariant, pasiektume laimingą Tavo kančios ir mirties veikimą. Amen.

 

SKAUDŽIAUSIA JĖZAUS ŽAIZDA

 

Šv. Bernardas Klervietis maldoje klausė Viešpaties Jėzaus, koks buvo didžiausias skausmas, kurį jis jautė savo kūne kančios metu. Viešpats jam atsakė: „Nuo kryžiaus nešimo turėjau petyje trijų pirštų platumo žaizdą, kurioje matėsi trys atviri kaulai. Žmonės mažai apie ją galvoja, todėl ta žaizda mažai kam žinoma. Tu stenkis apie ją paskelbti visiems žmonėms. Žinok, kokios malonės jie prašys dėl tos žaizdos, tokią jiems suteiksiu, jei jie su meile pagarbins tą žaizdą, kasdien sukalbėdami tris „Tėve mūsų“, tris „Sveika, Marija“ ir tris „Garbė Dievui Tėvui“. Jiems atleisiu mažas nuodėmes, ir jų sunkiųjų nuodėmių neprisiminsiu. Jie nemirs staiga, o mirties valandą juos aplankys Švč. Motina Marija. Jie gaus malonę ir mano pasigailėjimą“.

 

Malda į Viešpaties Jėzaus peties žaizdą

 

Mylimiausias mano Jėzau, nuolankusis Dievo Avinėli! Aš, būdamas nusidėjėlis, nusižeminęs garbinu Tavo šventąją peties žaizdą, kuri Tau buvo iš visų žaizdų skaudžiausia, nes ant šio šventojo peties Tu nešei sunkų kryžių. Garbinu Tave ir dėkoju už šią iškentėtą skaudžiausią žaizdą.

Nuolankiai maldauju Tave, per šią iškentėtą skaudžiausią žaizdą ir per Tavo be galo sunkų kryžiaus nešimą pasigailėk manęs, nusidėjėlio, ir atleisk man nuodėmes. Suteik man malonę eiti kruvinomis Tavo pėdomis ir nuvesk mane pas save, į amžinąją laimę danguje. Amen.

 

SEPTYNIŲ KRISTAUS KRAUJO PRALIEJIMŲ PAGARBINIMAS

 

O Jėzau, priimk šią maldą į savo Švenčiausiąją Širdį, iš kurios iki paskutiniojo lašo išliejai savo Brangiausiąjį Kraują, atsilygindamas už mano ir viso pasaulio nuodėmes.

I. Amžinasis Tėve, per Nekaltąją Marijos Širdį ir dieviškąją Jėzaus Širdį aš aukoju Tau pirmąją žaizdą, pirmąjį skausmą ir pirmąjį Kraujo praliejimą, kurį Jėzus iškentėjo paklusdamas apipjaustymo įstatymui. Viešpatie Jėzau, per šį praliejimą nuplauk mano ir visų žmonių vaikystės bei jaunystės nuodėmes.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

II. Amžinasis Tėve, per Nekaltąją Marijos Širdį ir dieviškąją Jėzaus Širdį aš aukoju Tau tas baisias Jėzaus kančias Alyvų sode ir kiekvieną lašelį Brangiausiojo Kraujo, kurį Jėzus išliejo su prakaitu, slegiamas viso pasaulio nuodėmių. Viešpatie Jėzau, per šį savo Kraujo praliejimą nuplauk mano ir visų žmonių puikybės nuodėmes.

 

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

III. Amžinasis Tėve, per Nekaltąją Marijos Širdį ir dieviškąją Jėzaus Širdį aš aukoju Tau baisias Jėzaus žaizdas, nepakeliamą skausmą ir Brangiausiąjį Kraują, kurį jis išliejo plakamas. Viešpatie Jėzau, per šį savo Kraujo praliejimą apvalyk mane ir visus žmones nuo kūniškų netyrumo nuodėmių.

 

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

IV. Amžinasis Tėve, per Nekaltąją Marijos Širdį ir dieviškąją Jėzaus Širdį aš aukoju Tau įkyrų ir ilgai trunkantį skausmą, kurį Jėzus patyrė karūnuotas erškėčiais, taip pat visą Kraują, kuris ištekėjo iš jo šventosios galvos. Viešpatie Jėzau, per šį savo Kraujo praliejimą nuplauk mano ir visų žmonių nuodėmes, daromas mintimis.

 

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

V. Amžinasis Tėve, per Nekaltąją Marijos Širdį ir dieviškąją Jėzaus Širdį aš aukoju Tau Jėzaus kančias nešant kryžių ir visą tą Kraują, kuris ištekėjo iš Viešpaties žaizdų, ypač skaudžios peties žaizdos. Viešpatie Jėzau, per šį savo Kraujo praliejimą atsiteisk už mūsų nenorą priimti Tavo siunčiamus išbandymus ir kančias.

 

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

VI. Amžinasis Tėve, per Nekaltąją Marijos Širdį ir dieviškąją Jėzaus Širdį aš aukoju Tau visą Kraują, ištekėjusį iš vinimis pervertų Jėzaus rankų ir kojų, Jį prikalant prie kryžiaus ir per tris jo agonijos valandas. Viešpatie Jėzau, per šį savo Kraujo praliejimą atleisk mums visas nuodėmes daromas iš drungnumo ir abejingumo.

 

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

VII. Amžinasis Tėve, per Nekaltąją Marijos Širdį ir dieviškąją Jėzaus Širdį aš aukoju Tau tą paskutinį Kraują ir vandenį, išbėgusį iš ietimi perverto Jėzaus šono po jo mirties. Viešpatie Jėzau, per šį savo Kraujo praliejimą dovanok visas nuodėmes ir piktžodžiavimus, kuriuos patiri Švenčiausiame Sakramente.

 

Sopulingoji ir Nekaltoji Marijos Širdie, Tu priėmei į save visą Tavo Sūnaus pralietą Kraują, sekdama jo kruvinomis pėdomis kryžiaus kelyje ir stovėdama po kryžiumi. Atnaujink mumyse Krikšto malonę, kai mūsų sielos rūbas buvo išbalintas Avinėlio Kraujyje, ir įkvėpk mums drąsos vėl eiti prie to Kraujo šventojoje išpažintyje, kai šį rūbą sutepame nuodėme. Amen.

 
MALDA Į BRANGIAUSIĄJĮ JĖZAUS KRAUJĄ 

 

Brangiausiasis Jėzaus Kraujau! Tu esi brangioji išpirkos kaina už nuodėmingą žmoniją. Tu esi išganymo gėrimas, šaltinis mūsų sielų apvalymui. Tu be paliovos užstoji žmones prie didžiojo Gailestingumo sosto. Nuolankiai Tave maldauju ir noriu kiek galėdamas atsilyginti už neteisybes ir įžeidimus, kuriais žmonės nuolat Tave įžeidžia, visų pirma už tuos, kurie dėl savo puikybės net drįsta Tau piktžodžiauti. Kas galėtų šio Kraujo nešlovinti? Jo kaina begalinė. Kas galėtų nemylėti Jėzaus, kuris jį išliejo? Kas būtų iš manęs, jei nebūčiau buvęs atpirktas šiuo dieviškuoju Krauju? Kas leido jam iki paskutinio lašelio ištekėti iš mano Viešpaties gyslų? Tik meilė! Taip, beribė yra meilė, padovanojusi mums šį išganymo balzamą! Jis toks brangus! Jis ištekėjo iš niekada neišsenkančio meilės šaltinio. Duok, kad visos širdys, visi liežuviai Tave šlovintų, Tave garbintų, Tau dėkotų dabar ir per visus amžius. Amen.

 

MALDA KRISTAUS AGONIJOS ATMINIMUI (KETVIRTADIENĮ PO KOMPLETOS)

 

In monte Olivárum dixit Iesus discípulis suis: Tristis est ánima mea usque ad mortem; sustinéte hic et vigiláte mecum.

Pater noster...

Et pósitis génibus orábat dicens: Pater, si vis, transfer cálicem istum a me; verúmtamen non mea volúntas, sed tua fiat. Appáruit autem illi Angelus de cælo confórtans eum.

 

Pater noster...

Et factus in agonía, prolíxius orábat. Et factus est sudor eius, sicut guttæ sánguinis decurréntis in terram.

Pater noster...

Ant. Omnes nos quasi oves errávimus, unusquísque in viam suam declinávit: et pósuit Dóminus in eo iniquitátem ómnium nostrum.

V. Próprio Fílio suo non pepércit Deus. R. Sed pro nobis ómnibus trádidit eum. Orémus. Dómine Iesu Christe, qui pro redemtióne mundi misérias et angústias, oppróbria et convítia, pœnas et afflictiónes, passiónem et mortem patiénter pro nobis míseris peccatóribus rediméndis ferre voluísti: te súpplices exorámus, ut omnes cruciátus, vitam et mortem tuam inter iudícium tuum et ánimas nostras nunc et in hora mortis nostræ interpónere, et largíri dignéris vivis misericórdiam et grátiam, defúnctis réquiem et véniam, et nobis peccatóribus vitam et lætítiam sempitérnam. Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.

Alyvų kalne Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Mano siela mirtinai nuliūdusi. Likite čia ir pabudėkite kartu su manimi“. (Mt 26, 38)

Tėve mūsų...

Jis atsiklaupęs ėmė melstis: „Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet tavo valia!“ Jam pasirodė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. (Lk 22, 41–43)

Tėve mūsų...

Mirtino sielvarto apimtas, jis dar karščiau meldėsi. Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai, varvantys žemėn. (Lk 22, 44)

Tėve mūsų...

Ant. Visi mes pakrikome lyg avys, kiekvienas eidamas savo keliu, o Viešpats užkrovė jam mūsų visų kaltę. (Iz 53, 6)

 

V. Savo Sūnaus nepagailėjo Dievas. R. Bet atidavė jį už mus visus.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, Tu panorėjai dėl pasaulio atpirkimo, kad atpirktum mus, varganus nusidėjėlius, kantriai nešti vargus ir suspaudimus, patyčias ir kaltinimus, bausmes ir kankinimus, kančią ir mirtį. Nuolankiai Tave meldžiame, kad visais savo kentėjimais, gyvenimu ir mirtimi užstotum mūsų sielas nuo savo teismo dabar ir mūsų mirties valandą. Teikis duoti gyviesiems gailestingumą ir malonę, mirusiems – atilsį ir atleidimą, o mums nusidėjėliams – amžinąjį gyvenimą ir džiaugsmą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

 

MALDA KRISTAUS MIRTIES ATMINIMUI (PENKTADIENĮ PO NONOS)

 

Ténebræ factæ sunt, cum crucifixíssent Iesum Iudǽi, a sexta hora usque ad horam nonam. Et obscurátus est sol.

Pater noster...

Et circa horam nonam clamávit Iesus voce magna, dicens: Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquísti me?

Pater noster...

Et cum accepísset Iesus acétum, dixit: Consummátum est. Et íterum clamans voce magna, ait: Pater, in manus tuas comméndo spíritum meum. Et inclináto cápite trádidit spíritum.

Pater noster...

Ant. Christus factus est pro nobis obédiens usque ad mortem, mortem autem Crucis: propter quod et Deus exaltávit illum, et dedit illi nomen, quod est super omne nomen.

V. Adorámus te, Christe, et benedícimus tibi. R. Quia per Crucem tuam redemísti mundum.

Orémus. Réspice, quǽsumus Dómine, super hanc famíliam tuam, pro qua Dóminus noster Iesus Christus non dubitávit mánibus tradi nocéntium, et Crucis subíre torméntum. Qui tecum vivit et regnat in sǽcula sæculórum. R. Amen.

Stojo sutemos, kai žydai nukryžiavo Jėzų, nuo šeštos valandos iki devintos, saulei užtemus.

Tėve mūsų...

Apie devintą valandą Jėzus garsiai sušuko: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“ (Mt 27, 46)

Tėve mūsų...

Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: „Atlikta!“ Ir vėl sušuko galingu balsu: „Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią“. Ir, nuleidęs galvą, atidavė dvasią. (Jn 19, 30, Lk 23, 46)

 

Tėve mūsų...

Ant. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų (Fil 2, 8).

V. Garbiname, Tave, Kristau, ir šloviname Tave. R. Kad savuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį.

Melskimės. Viešpatie, meldžiame Tave, pažvelk į šią savo šeimą, už kurią mūsų Viešpats Jėzus Kristus nedvejodamas pasidavė į nusikaltėlių rankas ir pakėlė kryžiaus kančią. Jis su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. R. Amen.

 

VIENIJIMASIS SU KRISTAUS KANČIA (dominikonė sesuo Martina)

 

Viešpatie, Tu žinai mano silpnumą – jei Tavo ranka manęs nesulaiko, įžeidžiu Tave daugeliu nuodėmių, nes be Tavo malonės ir pagalbos nieko kito ir nemoku. Todėl neleisk, kad Tave šiandien įžeisčiau. Verčiau atimk iš manęs gyvybę, bet neleisk susitepti kad ir mažiausia kalte.

Sujunk mano jutimus ir jėgas su Tavo žaizdomis, kad visi mano veiksmai būtų nukreipti vien į Tave. Sujunk mano galvą su savo erškėčių vainiku, kad Tavyje būtų visos mano mintys. Suvienyk mano akis su Tavo šventosiomis akimis, aptemusiomis nuo kraujo, kad mano žvilgsnis nesusiteptų kenksmingais vaizdais. Sujunk mano ausis su Tavo šventąja klausa, įžeista piktžodžiavimų, kad jos visuomet būtų uždaros blogiems ir pasaulietiškiems žodžiams, o atviros vien Tavo balsui ir šventiems įkvėpimams. Suvienyk mano lūpas su Tavo lūpomis, pilnomis tulžies kartybės, kad jos nepasiduotų apsirijimui ar apkalboms. Savo liežuvį noriu naudoti vien Tavęs, mano Dievo ir Išganytojo, garbinimui.

Prikalk mano rankas kartu su Tavo šventosiomis rankomis prie kryžiaus, kad Tavęs neįžeisčiau savo piktais darbais ir kad visi mano veiksmai būtų skirti Tau. Prikalk mano kojas tomis vinimis, kuriomis buvo sužeistos Tavo šventosios kojos, kad mano žingsniai Tavo tarnyboje būtų tiesūs ir šventi. Perverk mano širdį ta ietimi, kuri perdūrė Tavo Švenčiausiąją Širdį, kad pasibjaurėjęs pasauliu, Tavyje panardinčiau visus savo jausmus ir norus. Suteik mano kūnui tą įtempimą, nuo kurio išniro ir pasruvo krauju Tavo šventosios rankos, kad manyje pranyktų geismai ir nugalėtų skaistybė.

Tu, Jėzau, esi Galva, o aš – nenaudingas Tavo Kūno narys. Suvienyk mane visą su savimi, kad visos mano mintys būtų malonios Tavo šventosioms akims. Amen.