01. Viešpačiui Dievui

2007 04 30

ANGELO MALDOS FATIMOJE

 

Mano Dieve, aš tikiu į Tave, aš garbinu Tave, aš pasitikiu Tavimi, aš myliu Tave. Prašau Tave atleisti visiems, kurie netiki į Tave, negarbina Tavęs, nepasitiki Tavimi ir nemyli Tavęs.

 

Švenčiausioji Trejybe, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, su giliausia pagarba aš šlovinu Tave ir aukoju Tau brangiausiąjį Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę, esančius visuose žemės tabernakuliuose, kad atsilyginčiau už visus piktžodžiavimus, šventvagystes ir abejingumą, kuriais jis įžeidžiamas. Dėl begalinių jo Švenčiausiosios Širdies bei Nekaltosios Marijos Širdies nuopelnų aš prašau Tave vargšų nusidėjėlių atsivertimo.

 

TIKĖJIMO, VILTIES, MEILĖS IR GAILESČIO AKTAI

 

Tikiu, Dieve, visa, ką Tu apreiškei ir per šventąją savo Bažnyčią davei mums tikėti, nes Tu, būdamas pati Tiesa, negali suklysti nei kitų suklaidinti. Viešpatie, padidink mano tikėjimą!

Turiu viltį, Viešpatie, ir tvirtai tikiuosi, kad dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų duosi man išganymui reikalingų malonių ir, jeigu laikysiuosi Tavo įsakymų, amžinąją garbę danguje, nes Tu pats, Viešpatie, tai pažadėjai, o ką pažadi, visuomet įvykdai. Viešpatie, sustiprink mano viltį!

Myliu Tave, Dieve, visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis, nes Tu esi be galo geras, be galo vertas meilės. Dėl Tavo meilės myliu kiekvieną žmogų ir iš širdies atleidžiu visiems savo kaltininkams. Duok man, Viešpatie, vis labiau Tave mylėti!

Gailiuosi, mano Dieve, kad ne visada buvau ištikimas Tau, kad esu nusikaltęs Tavo meilei. Atleisk man, Viešpatie! Nuoširdžiai ryžtuosi taisytis. Jėzau, stiprink mane! Amen.

 

TRUMPI DIEVIŠKŲJŲ DORYBIŲ IR GAILESČIO AKTAI

 

Deus meus, credo in te, spero in te, amo te super ómnia ex tota ánima mea, ex toto corde meo, ex totis víribus meis; amo te quia es infiníte bonus et dignus qui améris; et quia amo te, me pǽnitet ex toto corde te offendísse: miserére mihi peccatóri. Amen.
Arba:
In te credo, in te spero, te amo, te adóro, beáta Trínitas unus Deus, miserére mei nunc et in hora mortis meæ et salva me. Amen.

Mano Dieve, tikiu į Tave, viliuosi Tavimi, myliu Tave labiau už viską, visa savo siela, visa širdimi, visomis jėgomis. Myliu Tave, nes esi be galo geras ir vertas meilės. Aš myliu Tave, todėl visa širdimi gailiuosi, kad Tave įžeidžiau. Pasigailėk manęs, nusidėjėlio! Amen.

Arba:

Tave tikiu, Tavimi viliuosi, Tave myliu, Tave garbinu, Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve! Pasigailėk manęs dabar ir mano mirties valandą, išgelbėk mane! Amen.

 

 
ŠV. AUGUSTINO MALDA (Domine Iesu, noverim me)
 

 

Dómine Iesu, nóverim me, nóverim te,
Nec áliquid cúpiam nisi te.

Oderim me et amem te.

Omnia agam propter te.

Humíliem me, exáltem te.

Nihil cógitem nisi te.

Mortíficem me et vivam in te.

Quæcúmque evéniant accípiam a te.

Pérsequar me, sequar te,

Sempérque optem sequi te.

Fúgiam me, confúgiam ad te,

Ut mérear deféndi a te.

Tímeam mihi, tímeam te,

Et sim inter eléctos a te.

Diffídam mihi, fidam in te.
Obœdíre velim propter te.

Ad nihil affíciar nisi ad te,

Et pauper sim propter te.

Aspice me, ut díligam te.

Voca me, ut vídeam te,

Et in ætérnum fruar te. Amen.

Viešpatie Jėzau, kad pažinčiau save, kad pažinčiau Tave,

Ir nieko netrokščiau be Tavęs.

Kad nekęsčiau savęs ir mylėčiau Tave.

Kad viską daryčiau dėl Tavęs.

Kad žeminčiau save ir aukštinčiau Tave.

Kad apie nieką negalvočiau, tik apie Tave.

Kad apmarinčiau save ir gyvenčiau Tavyje.

Kad visa, kas atsitinka, priimčiau iš Tavęs.

Persekiok mane, seksiu Tave.

Kad visados rinkčiausi sekti Tave.

Kad bėgčiau nuo savęs ir skubėčiau pas Tave,

Kad pelnyčiau būti Tavo apgintas.

Kad bijočiau savęs ir bijočiau Tavęs,

Kad būčiau tarp Tavo išrinktųjų.

Kad nepasitikėčiau savimi ir pasitikėčiau Tavimi.

Kad norėčiau paklusti dėl Tavęs.

Kad prie nieko neprisiriščiau, tik prie Tavęs,

Ir būčiau vargšas dėl Tavęs.

Pažvelk į mane, kad pamilčiau Tave.

Pašauk mane, kad regėčiau Tave

Ir per amžius gėrėčiausi Tavimi. Amen.

 

ŠV. PRANCIŠKUI PRISKIRIAMA MALDA

 

Ši malda pirmąkart pasirodė Italijoje XX a. pradžioje, buvo priskiriama šv. Vilhelmui, nuo XX a. vidurio priskiriama šv. Pranciškui Asyžiečiui.  

 

Dómine, fac me servum pacis tuæ, ubi ódium, amórem seram; ubi iniúria, véniam; ubi dúbium, fidem; ubi desperátio, spem; ubi calígo, lucem; ubi tristitia, laetitiam.
 
O Dómine cæléstis, concéde mihi ut ne tam petam consolári quam consoláre, intéllegi quam intellígere, amári quam amáre.
 
Nam in dando recípimus, in ignoscéndo ignóscimur, et in moriéndo ad vitam ætérnam náscimur. Amen.

Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės tarnu, kad sėčiau meilę, kur neapykanta, atleidimą – kur neteisybės, pasitikėjimą – kur abejonės, viltį – kur nusivylimas, šviesą – kur tamsybės, džiaugsmą – kur liūdesys.

O dangiškasis Viešpatie, suteik man, kad ne tiek trokščiau būti guodžiamas, kiek pats guosti, ne tiek būti suprastas, kiek pats suprasti, ne tiek būti mylimas, kiek pats mylėti.

Nes duodami gauname, atleisdami sulaukiame atleidimo, o mirdami gimstame amžinajam gyvenimui. Amen.

 

Lietuvoje ši malda kalbama taip:

Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta; santaiką, kur vyrauja barniai; vienybę, kur yra skilimas; tikėjimą, kur kankina abejonės; tiesą, kur viešpatauja klaida; viltį, kur braunasi nusivylimas; džiaugsmą, kur slegia liūdesys; šviesą, kur užgulusios tamsybės.

 

Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas; kitus suprasti, o ne pats būti suprastas; kitus mylėti, o ne pats būti mylimas, nes kas duoda – gauna, kas atleidžia, tam atleidžiama, kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi. Amen.
 
ŠV. MARGARITOS MARIJOS ALAKOK MALDA Į DIEVĄ TĖVĄ

 

Amžinasis Tėve, aš aukoju Tau tą begalinį atlyginimą, kurį Jėzus nusidėjėlių vardu Tavo teisingumui paaukojo ant kryžiaus medžio. Prašau Tave, kad jo Brangiausiojo Kraujo nuopelnai padėtų visoms nusikaltusioms sieloms, kurioms nuodėmė atnešė mirtį. Duok, kad jos prisikeltų malonės gyvenimui ir amžinai Tave šlovintų.

Amžinasis Tėve, aš aukoju Tau dieviškosios Jėzaus Širdies meilės ugnį kaip atgailą už Tavo išrinktosios tautos šaltumą ir abejingumą. Prašau Tave, dėl tos liepsnojančios meilės, kuri jį vedė mirti, dovanok šaltoms širdims naują uolumą Tavo tarnyboje, uždek jose savo paties meilę, kad jos Tave amžinai mylėtų.

Amžinasis Tėve, aš aukoju Tau Jėzaus atsidavimą Tavo valiai ir prašau Tavęs dėl jo nuopelnų, kad Tavo malonės visada būtų ištikimai panaudotos, o Tavo šventoji valia būtų visuomet tobulai išpildyta. Amen.

 

ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS MALDA

 

Norėdama kiekvieną akimirką gyventi tobuloje meilėje, aš aukoju save kaip deginamąją auką Tavo gailestingajai meilei. Aš prašau Tave, padaryk mane vis tobulesnę, leisk į mano sielą tekėti be galo švelnios meilės srovei, trykštančiai iš Tavęs. Mano Dieve, padaryk mane Tavosios meilės kankine! Šis meilės skausmas tepadaro mane vertą artintis prie Tavęs ir galiausiai teatneša man mirtį. Tuomet mano siela nebetrukdoma pakils į amžiną Tavo gailestingosios meilės glėbį. Su kiekvienu mano širdies plakimu aš noriu begalybę kartų atnaujinti atsidavimą Tau, mano mylimasis, kol galiausiai pranyks šešėliai ir aš galėsiu per amžius veidu į veidą rodyti Tau savo meilę. Amen.

 

KARDINOLO DŽONO HENRIO NJŪMENO ATSIDAVIMO DIEVUI MALDA

 

Tėve, aš visiškai atsiduodu į Tavo rankas: daryk su manimi visa, ką tik nori! Tu mane sau sukūrei. Aš nebenoriu daugiau apie save galvoti, aš tenoriu sekti Tavimi. Ko norėtum, kad aš padaryčiau? Eik savuoju keliu ir veskis mane. Ko tik Tu pareikalausi, aš įvykdysiu. Aš aukoju Tau savo troškimus, džiaugsmus, silpnybes, ketinimus ir pažiūras, kurios mane nuo Tavęs atitolina ir sugrąžina prie savęs paties. Daryk su manimi ką nori, aš nesiderėsiu dėl nieko. Aš nebandysiu iš anksto sužinoti, ką Tu esi man numatęs. Aš noriu būti toks, kokį Tu mane nori turėti ir noriu būti tuo, kuo Tu nori mane padaryti. Aš nesakau: noriu sekti Tave, kur Tu eini, nes aš esu per silpnas. Bet aš atiduodu Tau save, kad mane vestum, nesvarbu kur. Aš noriu Tave sekti tamsoje ir tik prašau jėgų šiai dienai.
O Dieve, Tu padarei tiek stebuklų mano gyvenimo dienomis! Tu neapleisi manęs ir toliau. Aš tai žinau, nors neturiu jokių teisių prieš Tave. Neleisk man eiti savuoju keliu, apie Tave nepagalvojus! Leisk man viską atnešti Tavo akivaizdon ir paprašyti Tavo sutikimo kiekvienam savo norui bei Tavojo palaiminimo kiekvienam savo darbui. Kaip saulės laikrodis yra valdomas saulės, taip ir aš norėčiau priklausyti tik nuo Tavęs. Taip tebūnie, mano Jėzau Kristau! Aš visiškai Tau save atiduodu. Amen.

 

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO „SESERS SAULĖS GIESMĖ“

 

Aukščiausiasis Visagali, gerasis Viešpatie,
 Tau visa garbė, šlovė ir gyrius!

  Iš Tavęs – visa palaima.

Tau vienam, Aukščiausiasis, visa priklauso,

  Ir joks mirtingasis

  Tavo vardo nėra vertas ištarti.

Tegarbina Tave, o Viešpatie, visi tavieji kūriniai,

  Ypač puikioji sesė Saulė,

  Kuria teiki mums dienos šviesą;

Kokia graži jinai ir spinduliuojanti,

  Ji primena Tave, Aukščiausiasis.

Garbinkim Tave, o Viešpatie, su broliu Mėnesiu ir sesėm Žvaigždėm;

  Tu sukūrei juos danguje gražius,

  Šviesius ir skaisčius.

Garbinkim Tave, o Viešpatie, su broliu Vėju ir Oru

  – debesuotu, giedru, permainingu,

  Per juos Tu savo kūriniams teiki gyvastingumą.

Garbinkim Tave, o Viešpatie, su broliu Vandeniu –

  Naudingu, nuolankiu, maloniu ir tyru.

Garbinkim Tave, o Viešpatie, su sese Ugnimi,

  Kurią Tu mums teiki, kad šviestų tamsią naktį.

  Jinai graži, džiaugsminga ir stipri, galinga.

Garbinkim Tave, o Viešpatie, su sese Žeme, mūs motina,

  Kuri maitina mus ir valdo,

  Ir augina visokį vaisių, žiedus spalvingus, žolę.

Garbinkim Tave, o Viešpatie,

  Kuris Tavosios meilės padedamas atleidžia

  Ir ištveria sunkius mėginimus ir kančią.

Palaiminti, išsaugantys ramybę,

  Jie bus, o Aukščiausiasis, Tavo vainikuoti.

Tegarbina Tave, o Viešpatie, sesė Mirtis mūs kūniškoji,

  Kurios joks mirtingasis negali išvengti.

Vargas tiems, kurie miršta sunkiai nusidėję.

  Palaiminti, kuriuos jinai atranda Švenčiausios Tavo valios kelyje,

  Antroji mirtis jiems nebegresia.

Garbinkite, šlovinkite mano Viešpatį ir Jam dėkokite,

  Ir tarnaukite su didžiu nusižeminimu.

 

ŠV. GERTRŪDOS MALDA

 

O meilės Dieve, Tu esi visokio gėrio pradžia ir pabaiga. Tu amžinai myli tuos, kuriuos išsirenki. Tu neatstumi nei vieno, kas atsiduoda į Tavo rankas, bet saugai jį su didžiausiu rūpesčiu. Todėl prašau Tave, pasiimk mane kaip amžiną savo nuosavybę.
O meilės Dieve, Tu sutvėrei mane – sukurk mane iš naujo savo meilėje. O Meile, kuri mane atpirkai, Tu pati papildyk, ko manyje trūksta ir sunaikink manyje visokį apsileidimą Tave mylint.

O meilės Dieve, Tu įsigijai mane sau Tavojo Kristaus Krauju – pašvęsk mane Tavojoje tiesoje.

O meilės Dieve, Tu priglaudei mane kaip savo vaiką – padaryk mane panašų į Tavo Širdį. O Meile, Tu išsirinkai mane dėl savęs, o ne dėl kitų – padaryk, kad visiškai Tau priklausyčiau.

O meilės Dieve, Tu pamilai mane be mano nuopelnų – suteik malonę, kad mylėčiau Tave visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis. Amen.

 

ŠV. TOMO AKVINIEČIO MALDA

 

Į Tave, o Dieve, gailestingumo Šaltini, kreipiuosi aš, nusidėjėlis, nes esu pilnas dėmių, o Tu gali mane apvalyti.
Teisingumo Saule, apšviesk neregį!

Amžinasis Gydytojau, pagydyk sužeistąjį!

Karalių Karaliau, aprenk nuogą!

Tarpininke tarp Dievo ir žmonių, grąžink kaltąjį vienybėn su Tavimi!

Gerasis Ganytojau, parvesk avidėn paklydusį!

Suteik, Viešpatie, gailestingumą vargšui, atleidimą kaltajam, gyvenimą mirusiajam, išteisinimą bedieviui, savo malonės patepimą užkietėjusiai širdžiai.

Maloningasis Dieve, pašauk atgal pabėgėlį, patrauk besipriešinantį, pakelk parpuolusį, palaikyk stovintį ant kojų, vesk keliaujantį.

Nepamiršk to, kuris Tave pamiršo, neapleisk to, kuris Tave apleido, nepaniekink nusidėjėlio. Nusidėdamas įžeidžiau Tave, mano Dieve, padariau skriaudą artimui, negailėjau net savęs paties.

Būk man gailestingas! Amen.

 

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO „DIEVO GARBINIMAS“

 

Tu esi šventas, Viešpatie, vienatinis Dieve,

  ir Tavo darbai yra įstabūs.

Tu esi galingas.

  Tu esi didis,

  Tu esi Aukščiausiasis,

  Tu esi visagalis.

  Tu, Šventas Tėve, esi

  Karalius Dangaus ir žemės.

Tu esi Trejybė ir Vienybė,

  Viešpatie Dieve, visas gėris.

  Tu esi Geras, visas Gėris, aukščiausiasis Gėris,

  Viešpatie Dieve, gyvasis ir tikrasis.

Tu esi meilė.

  Tu esi išmintis.

  Tu esi nusižeminimas,

  Tu esi kantrybė.

  Tu esi poilsis,

  Tu esi ramybė,

  Tu esi džiugesys ir linksmumas.

  Tu esi teisingumas ir saikingumas.

  Tu esi visas mūsų turtas,

  Ir Tavęs mums pakanka.

Tu esi grožis.

  Tu esi švelnumas.

  Tu esi mūsų globėjas,

  Tu esi mūsų sergėtojas ir gynėjas.

  Tu esi drąsa.

  Tu esi mūsų dangus ir viltis.

Tu esi mūsų tikėjimas,

  Didi mūsų paguoda.

  Tu esi mūsų amžinasis gyvenimas,

  Didingas ir nuostabus Viešpatie,

  Dieve visagali,

  Gailestingasis Išganytojau.

 

ŠV. BERNARDO MALDA

 

Tu, o Viešpatie, esi mano viltis. Ką tik turiu daryti ar palikti, ką iškentėti ar ko trokšti, Tu, Viešpatie, visame kame esi mano viltis. Tik dėl Tavęs aš laukiu viso kito.

Kas nori, tegu kelia savo nuopelnus, tegul giriasi, kad pakelia dienos sunkumus ir kaitrą, tegu kalba, kad šeštadieniais dukart pasninkauja, galiausiai tegu didžiuojasi, kad nėra toks, kaip kiti žmonės. Tačiau man naudingiausia yra glaustis prie Tavęs, Tavyje, Viešpatie Dieve, sudėti savo viltį.

Tegu žmonės viliasi kitais dalykais, jei nori, tegu pasitiki pasaulietiškais sugebėjimais ir gudrumu, kilmingumu, garbe ar kitomis tuštybėmis. Aš gi, iš meilės Tau, laikau visa tai praradimu ir sąšlavomis, nes Tu, Viešpatie, esi mano viltis.

Kas nori, tegu deda viltis į nesaugius turtus, o aš nesitikiu šalia Tavęs net gyvenimui reikalingiausių daiktų, pasitikėdamas vien Tavo žodžiais, kuriais sustiprintas visko išsižadėjau: „Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa tai jums bus pridėta“.

Jei man buvo pažadėtas atlygis, turiu viltį jį gauti iš Tavo gerumo, o jei prieš mane pakils kovos, jei pasaulis priešinsis, pilnas pykčio, jei net kūnas sukiltų prieš dvasią – aš visados pasitikėsiu Tavimi. Amen.

 

ŠV. AUGUSTINO MALDA (Conversi)

 

Convérsi ad Dóminum Deum Patrem omnipoténtem, puro corde ei, quántum potest párvitas nostra, máximas atque veras grátias agámus: precántes toto ánimo singulárem mansuetúdinem eius, ut preces nostras in beneplácito suo exaudíre dignétur; inimícum quoque a nostris áctibus et cogitatiónibus sua virtúte expéllat, nobis multíplicet fidem, mentem gubérnet, spirituáles cogitatiónes concédat, et ad beatitúdinem suam perdúcat per Iesum Christum Fílium eius. Amen.

Atsigręžę į Viešpatį, visagalį Dievą Tėvą, tyra širdimi jam be galo ir nuoširdžiai dėkojame, kiek tai pajėgia mūsų menkumas. Visa siela meldžiame jo nepaprasto meilingumo, kad teiktųsi dėl savo gerumo išklausyti mūsų maldas, kad savąja galia nuvytų priešą nuo mūsų veiksmų ir minčių, padaugintų mūsų tikėjimą, vestų mūsų protą, suteiktų dvasinių minčių ir nuvestų į savąją palaimą, per savo Sūnų Jėzų Kristų. Amen.

 

MALDA Į DIEVĄ TĖVĄ (Jokūbas Milanietis (XIV a.), priskiriama šv. Bonaventūrai)

 

Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus, propter tuam largitátem et Fílii tui, qui pro me sustínuit passiónem et mortem, et Matris eius excellentíssimam sanctitátem, atque ómnium Sanctórum mérita, concéde mihi peccatóri, et omni tuo benefício indígno, ut te solum díligam, tuum amórem semper sítiam, benefícium passiónis contínuo in corde hábeam, meam misériam recognóscam, et ab ómnibus conculcári et contémni cúpiam; nihil me contrístet nisi culpa. Amen.

Šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, dėl Tavo dosnumo ir Tavo Sūnaus, dėl manęs iškentusio kančią ir mirtį, gerumo, dėl jo Motinos nepaprasto šventumo ir visų šventųjų nuopelnų, suteik man, nusidėjėliui, nevertam visų Tavo geradarybių, kad vien Tave mylėčiau, visuomet trokščiau Tavo meilės, nuolat nešiočiausi širdyje kančios dovaną, pažinčiau savo vargą ir trokščiau būti visų trypiamas bei niekinamas. Tegul niekas manęs neliūdina, tik kaltė. Amen.

 

MALDA Į GAILESTINGĄJĮ DIEVĄ TĖVĄ

 

O Pater misericordiárum, fons omnis boni, te supplex exóro per sacratíssimum tuíque amantíssimum Cor Iesu dilectíssimi Fílii tui, Dómini et Redemptóris nostri, in quo tibi semper bene compláces, dignáre concédere mihi grátiam vivæ fídei, firmæ spei et ardéntis caritátis erga te et próximum meum: ínsuper grátiam vere doléndi de ómnibus peccátis meis una cum firmíssimo propósito te in pósterum numquam offendéndi; ut secúndum divínum beneplácitum tuum semper vívere, voluntátem tuam sanctíssimam corde magno et ánimo volénti in ómnibus adimplére, et in amóre tuo usque ad finem vitæ meæ perseveráre váleam. Amen.

O gailestingasis Tėve, visokio gėrio šaltini, nuolankiai meldžiu Tave per Tavo brangiojo Sūnaus Švenčiausiąją ir Tavo mylimiausiąją Širdį, kuri Tau visuomet labai patinka, – teikis duoti man gyvo tikėjimo, tvirtos vilties bei liepsnojančios meilės Tau ir mano artimui malonę, taip pat malonę nuoširdžiai gailėtis dėl visų mano nuodėmių ir tvirtai pasiryžti niekuomet Tavęs nebeįžeisti. Duok, kad visuomet gyvenčiau pagal Tavo dieviškuosius norus, kad kilniaširdiškai ir noriai visame kame vykdyčiau Tavo šventąją valią ir kad pajėgčiau iki savo gyvenimo pabaigos ištverti Tavo meilėje. Amen.

 

ŠV. BENEDIKTO MALDA

 

Dignéris mihi donáre, Pater pie et sancte, intelléctum qui te intélligat, sensum qui te séntiat:

Animum qui te sápiat, diligéntiam quæ te quærat, sapiéntiam quæ te invéniat, ánimum qui te cognóscat:

Víscera quæ te ament, cor quod te cógitet, actum qui te áugeat, audítum qui te áudiat:
Oculos qui te vídeant, linguam quæ te prǽdicet, conversatiónem quæ tibi pláceat, patiéntiam quæ te sustíneat, perseverántiam quæ te exspéctet:

Finem perféctum, præséntiam tuam sanctam, resurrectiónem bonam, retributiónem, vitam ætérnam. Amen.

Gerasis ir šventasis Tėve, teikis man dovanoti protą, kuris Tave suvoktų, jausmą, kuris Tave aprėptų.

Duok sielą, kuri Tavimi skonėtųsi, meilę, kuri Tavęs ieškotų, išmintį, kuri Tave rastų, protą, kuris Tave pažintų.

Duok krūtinę, kuri Tave mylėtų, širdį, kuri apie Tave mąstytų, darbus, kurie Tave išaukštintų, ausis, kurios Tavęs klausytųsi.

Suteik akis, kurios Tave regėtų, liežuvį, kuris Tave skelbtų, elgesį, kuris Tau patiktų, kantrybę, kuri su Tavęs lauktų, ištvermę, kuri Tavęs tikėtųsi.

Duok tobulą pabaigą, Tavo šventą akivaizdą, gerą prisikėlimą, atlygį ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

 

PRAŠYMAS DIEVO PALAIMOS (Pietate tua)

 

Pietáte tua, quǽsumus, Dómine, nostrórum solve víncula peccatórum, et intercedénte beáta sempérque Vírgine Dei Genetríce María cum beáto Ioseph ac beátis Apóstolis tuis Petro et Paulo et ómnibus Sanctis, nos fámulos tuos et loca nostra in omni sanctitáte custódi; omnes consanguinitáte, affinitáte ac familiaritáte nobis coniúnctos a vítiis purga, virtútibus illústra; pacem et salútem nobis tríbue; hostes visíbiles et invisíbiles rémove; carnália desidéria repélle: áerem salúbrem indúlge; amícis et inimícis nostris caritátem largíre; Urbem tuam custódi; Pontíficem nostrum N. consérva; omnes Prælátos, Príncipes cunctúmque pópulum christiánum ab omni adversitáte defénde. Benedíctio tua sit super nos semper, et ómnibus fidélibus defúnctis réquiem ætérnam concéde. Amen.

Viešpatie, prašome Tave, savo gerumu išrišk mūsų nuodėmių pančius ir, užtariant Švenčiausiajai visuomet Mergelei, Dievo Motinai Marijai, šventajam Juozapui, šventiesiems Tavo apaštalams Petrui ir Pauliui ir visiems šventiesiems, išlaikyk mūsų, Tavo tarnų, ir mūsų namų šventumą. Visus, kurie mums artimi dėl giminystės, svainystės ar draugystės, apvalyk nuo ydų ir apšviesk dorybėmis. Suteik mums ramybės ir sveikatos, atitolink regimus ir neregimus priešus, nugink kūno geidulius, suteik sveiką orą, mūsų draugams ir priešams duok meilės. Saugok savąjį Romos miestą, išlaikyk mūsų popiežių N., nuo visokių blogybių gink visus prelatus, valdovus ir visą krikščionių liaudį. Tavo palaima visuomet tebūna virš mūsų, o visiems mirusiems tikintiesiems suteik amžinąjį atilsį. Amen.

 

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO „TĖVE MŪSŲ“ PARAFRAZĖ

 

Tėve mūsų: Švenčiausiasis mūsų Kūrėjau ir Atpirkėjau, mūsų Išganytojau ir Guodėjau.

Kuris esi danguje: savo angeluose ir šventuosiuose. Tu juos apšvieti, kad jie galėtų pažinti, nes esi, Viešpatie, šviesa. Tu juos uždegi, kad jie galėtų mylėti, nes esi, Viešpatie, meilė. Tu nuolat gyveni juose ir pripildai palaimos, kad jie galėtų būti laimingi, nes Tu, Viešpatie, esi aukščiausias gėris, amžinas gėris, ir visa, kas gera, iš Tavęs kyla, o be Tavęs gėrio iš viso nėra.

Teesie šventas Tavo vardas: tegu mes vis labiau Tave pažįstame, idant suvoktume Tavo geradarybių dydį ir Tavo pažadų tvirtumą, Tavo didybės aukštį ir Tavo sprendimų gilumą.

Teateinie Tavo karalystė: idant Tu savo malone viešpatautumei mumyse ir įvestumei mus į savo karalystę, kur mes aiškiai Tave regėsime, tobulai Tave mylėsime, būsime laimingi bendraudami su Tavimi, amžinai Tavimi gėrėsimės.

Teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje: idant mes mylėtume Tave visa širdimi, nuolat mąstydami apie Tave, visa siela, nuolat susitelkdami į Tave ir siekdami visur Tavo garbės, visomis jėgomis, atiduodami visą kūno ir sielos stiprybę ir meilę vien Tavajai meilei. Temylime savo artimus kaip save pačius, padrąsindami juos Tave mylėti, džiaugdamiesi kitų sėkme kaip savo, užjausdami juos varguose, nieko neįžeisdami ir neįskaudindami.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien: savo mylimąjį Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kad primintų mums savo meilę, kad padėtų suprasti ir priimti ją ir visa, ką Jis darė, kalbėjo ar kentėjo.

Ir atleisk mums mūsų kaltes: savo beribiu gailestingumu, neapsakoma savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kančios galia ir per Švenčiausiosios Mergelės Marijos ir visų šventųjų nuopelnus bei užtarimą.

Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams: ir jeigu mes atleidžiame netobulai, padėk, Viešpatie, tai padaryti tobulai, kad mes galėtume tikrai iš meilės Tau mylėti savo priešus ir karštai melstis už juos, ne vienam neatlygindami blogiu už blogį, o vien trokšdami Tavyje tarnauti kiekvienam.

Ir neleisk mūsų gundyti: slapta ar tiesiogiai, staiga ar nenumatytai.

Bet gelbėk mus nuo pikto: dabartinio, buvusio ar būsimo. Amen.

 

ŠV. PRANCIŠKAUS MALDA (Absorbeat)

 

Absórbeat, quæso, Dómine, mentem meam ab ómnibus, quæ sub cælo sunt igníta et mellíflua vis amóris tui, ut amóre amóris tui móriar, qui amóre amóris mei dignátus es mori.

Tegul ugningos ir saldžios kaip medus Tavo meilės galybė atpratina, meldžiu, Viešpatie, mano širdį nuo visko, kas yra po dangumi, kad galėčiau numirti iš meilės Tavo meilei, kuris teikeisi numirti iš meilės mano meilei.

 

ŠV. PIJAUS X MALDA

 

Dieve, aš garbinu Tave. Žinau, kad prieš Tavo dievišką didybę esu niekas. Tu vienas esi Būtis, Gyvenimas, Tiesa, Grožis ir Gėris. Aš šlovinu Tave, garbinu Tave, dėkoju Tau ir myliu Tave, nors esu bejėgis ir nevertas. Darau tai vienybėje su Tavo brangiausiuoju Sūnumi Jėzumi Kristumi, mūsų Išganytoju ir mūsų Broliu, gailestingoje jo Širdies meilėje, jo begalinių nuopelnų galia. Trokštu tarnauti Tau, patikti Tau, Tavęs klausyti ir visuomet Tave mylėti vienybėje su Nekaltąja Marija, Dievo Motina ir mūsų Motina. Iš meilės Tau noriu mylėti ir savo artimą bei jam tarnauti.

Todėl duok man savo Šventąją Dvasią, kad ji apšviestų mane, mane mokytų ir vestų Tavo įsakymų keliu į visokį tobulumą, kol pagaliau išvysiu dangaus laimę, kurioje garbinsime Tave per amžių amžius. Amen.