09. Nekaltajai Marijos Širdžiai

2007 05 01

PIRMIEJI MĖNESIŲ ŠEŠTADIENIAI

 

1917 metais Portugalijos kaimelyje Fatimoje trims piemenėliams Liucijai, Jacintai ir Pranciškui apsireiškė Švč. Mergelė Marija. 1917 m. birželio 13 d. ji kalbėjo: „Jėzus nori žemėje įsteigti mano Nekaltosios Širdies garbinimą. Kas jį priims, tam aš pažadu išganymą. Šios sielos bus Dievo mylimos lyg gėlės, kurias aš dedu, kad papuoščiau Jo sostą“.

Liepos 13 d. Dievo Motina mokė vaikus: „Aukokitės už nusidėjėlius ir dažnai kalbėkite, ypač kai atliekate auką: „O Jėzau, tai darau iš meilės Tau, už nusidėjėlių atsivertimą ir norėdamas atsilyginti už nuodėmes prieš Nekaltąją Marijos Širdį“. Po šių žodžių Marija parodė vaikams siaubingą pragaro viziją ir kalbėjo: „Jūs matėte pragarą, į kurį eina vargšų nusidėjėlių sielos. Kad jas išgelbėtų, Dievas nori pasaulyje įsteigti pamaldumą mano Nekaltajai Širdžiai. Jei bus daroma, ką jums sakau, daug sielų bus išgelbėta, ir bus taika... Kad apsaugočiau nuo to, aš ateisiu prašyti Rusijos paaukojimo mano Nekaltajai Širdžiai ir atgailos Komunijos pirmaisiais [mėnesių] šeštadieniais. Jei mano norų bus klausoma, Rusija atsivers, ir bus taika; jei ne, tuomet jinai išplatins savo klaidas visame pasaulyje, sukels karus ir Bažnyčios persekiojimus, gerieji bus kankinami ir Šventasis Tėvas daug kentės. Atskiros tautos bus sunaikintos. Bet galiausiai mano Nekaltoji Širdis triumfuos. Šventasis Tėvas paaukos man Rusiją, kuri atsivers, ir pasauliui bus dovanotas taikos laikotarpis... Kai kalbate rožančių, po kiekvienos paslapties kalbėkite: „O mano Jėzau, atleisk mums mūsų nuodėmes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurios labiausiai reikalingos Tavo gailestingumo“.

Rugpjūčio 13 d. Marija dar paragino vaikus: „Melskitės, daug melskitės ir aukokitės už nusidėjėlius! Daug sielų eina į pragarą, nes niekas už jas nesiaukoja ir nesimeldžia“. Regėtojai uoliai vykdė šį Dievo Motinos pažadą, savo apsimarinimu ir malda siekdami atsilyginti už nuodėmes, daromas prieš Nekaltąją Marijos Širdį. Jacinta ir Pranciškus mirė vaikystėje, pasiekę šventumo (jie paskelbti palaimintaisiais 2000 05 13).

Apsireiškimų Fatimoje antgamtiškumą Leirijos vyskupas oficialiai pripažino 1930 10 13, pirmųjų šeštadienių pamaldumą – 1939 09 13.

Liucija tapo vienuole. 1925 m. gruodžio 10 d. Pontevedros vienuolyne jai vėl apsireiškė Švč. Mergelė Marija ir parodė savo Sopulingąją Širdį. Dievo Motina kalbėjo: „Mano dukra, štai mano Širdis, vainikuota erškėčių, kuriais ją nuolat bado nedėkingi žmonės savo piktžodžiavimais ir nedėkingumu. Bent jau tu stenkis mane paguosti ir paskelbk, kad visiems, kurie penkis mėnesius, kiekvieną I šeštadienį...
- atliks išpažintį,
- priims šventąją Komuniją,
- sukalbės trečdalį rožančiaus
- ir pabus kartu su manimi 15 minučių, mąstydami apie 15 rožančiaus paslapčių,
- kad man atsilygintų,
aš pažadu padėti mirties valandą visomis malonėmis, reikalingomis jų sielų išganymui“.
Atlikdami pirmuosius šeštadienius, mes ne tik ypatingai pagarbiname Nekaltąją ir Sopulingąją Marijos Širdį, ne tik įvykdome Fatimos Dievo Motinos nurodymą melstis už nusidėjėlių atsivertimą, bet ir maldaujame Viešpatį Rusijos atsivertimo bei pažadėtojo Nekaltosios Marijos Širdies triumfo.

Norint gauti šias didžiules malones, reikia:

1. Prieiti sakramentinės išpažinties. 1926 02 15 ses. Liucijai apsireiškė Kūdikėlis Jėzus. Sesuo paklausė, ar išpažintį galima atlikti iki aštuonių dienų prieš I šeštadienį. Jėzus atsakė: „Taip, ir netgi ilgiau, svarbu, kad tie, kurie mane priima, būtų malonės būklėje ir kad turėtų ketinimą atsilyginti Nekaltajai Marijos Širdžiai“.

2. Vertai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją. Ją reikia priimti būtinai pirmaisiais šeštadieniais ir penkis kartus be pertraukos – dėl kokių nors priežasčių praleidus Komuniją, reikia pradėti skaičiuoti iš naujo.

1930 05 29 sesuo Liucija prašė Viešpaties paaiškinimo, kodėl reikia atlikti būtent penkis pirmuosius šeštadienius. Apsireiškęs Jėzus kalbėjo: „Mano dukra, priežastis yra paprasta. Yra penkių rūšių įžeidimai ir šventvagystės prieš Nekaltąją Marijos Širdį:
- šventvagystės prieš Nekaltąjį Prasidėjimą,
- prieš jos nuolatinę mergystę,
- prieš jos dieviškąją motinystę, kartu nepripažįstant jos ir žmonių Motina,
- šventvagystės tų, kurie viešai siekia įdiegti vaikų širdyse abejingumą, panieką ar netgi neapykantą šiai Nekaltajai Motinai,
- ir tų, kurie ją tiesiogiai įžeidžia jos atvaizduose“.
Tuomet Liucija paklausė, ar šv. Komuniją galima perkelti į sekmadienį po pirmojo šeštadienio. Viešpats atsakė: „Ši pamaldi praktika bus taip pat priimtina sekmadienį, einantį po pirmojo šeštadienio, jei dėl rimtos priežasties mano kunigas tai leis“.

3. Užtenka sukalbėti vieną rožančiaus dalį (penkias paslaptis).

4. Reikia (atskirai nuo rožančiaus) bent 15 minučių mąstyti apie vieną ar kelias iš 15 rožančiaus paslapčių.

5. Visa tai reikia daryti siekiant permaldauti ir paguosti Nekaltąją Marijos Širdį, žeidžiamą nuodėmių ir abejingumo.

 

PASIAUKOJIMO NEKALTAJAI MARIJOS ŠIRDŽIAI AKTAS

Kalbamas pirmaisiais mėnesių šeštadieniais ir Nekaltosios Marijos Širdies šventėje

 

Marija, galingoji Mergele, gailestingoji Motina, dangaus Karaliene ir nusidėjėlių Gynėja, mes aukojamės Tavo Nekaltajai Širdžiai.

Aukojame Tau save ir savo gyvenimą: visa, ką turime, ką mylime ir kas esame. Tau tebūna skirtos mūsų kūno jėgos, širdis ir siela, Tau mūsų namų židiniai, šeimos ir Tėvynė. Visa, kas yra mumyse ir aplink mus, tepriklauso Tau ir tesinaudoja Tavo motiniška globa.

Kad šis mūsų pasiaukojimas būtų tvirtas ir nepaliaujamas, šiandien mes prie Tavo kojų atnaujiname Krikšto įžadus ir Pirmosios šventosios Komunijos pasiryžimus.

Mes pasižadame visuomet drąsiai išpažinti šventąjį tikėjimą, visuomet, kaip dera tikriems katalikams, klausyti popiežiaus bei jo skirtų vyskupų.

Mes pasižadame stropiai laikytis Dievo ir Bažnyčios įsakymų, sąžiningai švęsti sekmadienį ir įsakytomis dienomis uoliai dalyvauti šventosiose Mišiose.

Mes ryžtamės kaip galima dažniau naudotis dvasią stiprinančiomis religinėmis priemonėmis, ypač išpažintimi ir šventąja Komunija.

Galingoji Dievo Motina, meilingoji mūsų globėja, pasižadame iš visos širdies šventai darbuotis, kad išplistų Tavo Nekaltosios Širdies viešpatavimas ir tuo būdu mūsų ir visų žmonių sielose, mūsų Tėvynėje ir visame pasaulyje kuo greičiau ir kuo tvirčiau įsikurtų garbingojo Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus karalystė. Amen.

 

POPIEŽIAUS PIJAUS XII PASAULIO PAAUKOJIMAS NEKALTAJAI MARIJOS ŠIRDŽIAI (1942 10 31)

 

Šventojo Rožančiaus Karaliene, krikščionių Pagalba, žmonių giminės Priebėga, nugalėtoja visuose Dievo mūšiuose! Nuolankiai suklaupę prieš Tavąjį sostą, mes tvirtai tikimės gauti pasigailėjimą, malonę ir reikiamą pagalbą mūsų varguose. Mes pasitikime ne savo nuopelnais, bet vien tik begaliniu Tavo motiniškos Širdies gerumu.

Tau ir Tavo Nekaltajai Širdžiai [Mes, didžiosios krikščionių šeimos tėvas, vikaras Tojo, kuriam buvo duota visa galia danguje ir žemėje, iš kurio mes gavome atsakomybę už tiek daug sielų, atpirktų jo Brangiausiuoju Krauju, ir už visas pasaulio tautas] šią tragišką žmonijos istorijos valandą patikime, pašvenčiame ir atiduodame ne tik šventąją Bažnyčią, Tavo Sūnaus Jėzaus mistinį Kūną, kraujuojantį ir kenčiantį daugelyje narių ir taip labai vargstantį, bet ir visą pasaulį – savo paties nedorybių auką, – draskomą mirtinos nesantaikos, degantį neapykantos liepsna.

Tegul Tave sugraudina tokia daugybė medžiaginių ir dorovinių griuvėsių, tiek daug skausmo, tiek siaubo tėvų, motinų, našlių, brolių ir seserų bei nekaltų vaikelių, tiek daug pražuvusių pačiame jėgų žydėjime, tiek sudarkytų kūnų, tiek iškankintų ir prislėgtų sielų, tiek daug žmonių, kuriems gresia amžina pražūtis. Gailestingumo Motina, išmelsk Dievą taikos, išprašyk ypač tų malonių, kurios gali akimirksniu atversti piktas širdis, malonių, kurios paruošia, atneša ir įtvirtina tikrąją taiką. Taikos Karaliene, melski už mus ir duok pasauliui taiką, kurios trokšta tautos – taiką tiesoje, teisingume ir Kristaus meilėje! Duok taiką ginklams ir taiką sieloms, kad Dievo karalystė galėtų augti tvarkingoje ramybėje.

Suteik apsaugą netikintiems ir tiems, kurie dar gyvena mirties šešėlyje! Duok jiems taiką ir leisk virš jų patekėti teisybės saulei! Tegul ir jie su mumis kartoja vieninteliam pasaulio Išganytojui: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms!“

Duok taiką tautoms, atskirtoms klaidų ir nesutarimų, kurios Tave ypatingai garbina, kuriose nėra namų, kur nekabėtų Tavo šventoji ikona, gal šiandien paslėpta, kol ateis geresnės dienos. Sugrąžink jas atgal į vieną Kristaus kaimenę, vedamą vienintelio tikrojo Ganytojo!

Išmelsk taiką ir visišką laisvę šventajai Dievo Bažnyčiai! Sulaikyk kylantį pagonybės ir materializmo tvaną, ugdyk tikinčiųjų širdyse meilę skaistumui, krikščionišką gyvenimo būdą, apaštališką uolumą, kad Dievui tarnaujantys žmonės augtų nuopelnais ir skaičiumi.

Bažnyčia ir visas pasaulis jau yra paaukoti Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai, kad joje sudėję visą savo viltį, turėtų pergalės ir išganymo laidą. Tegul nuo šiandien jie būna amžinai paaukoti Tavo Nekaltajai Širdžiai, pasaulio Motina ir Karaliene, kad Tavo meilė ir apsauga pagreitintų Dievo karalystės triumfą, kad visos žmonių tautos, taikoje tarp savęs ir su Dievu, galėtų skelbti Tavo šlovę ir su Tavimi nuo vieno žemės krašto ligi kito giedoti amžiną „Magnificat“, šlovindamos, mylėdamos ir dėkodamos Jėzaus Širdžiai, kurioje vienoje jos gali rasti Tiesą, Gyvenimą ir Taiką. Amen.

 

RUSIJOS PAAUKOJIMAS NEKALTAJAI MARIJOS ŠIRDŽIAI ŠV. PIJAUS X KUNIGŲ BROLIJOJE (1987 08 22)

 

Suklaupę priešais Tavąjį malonės sostą, šventojo Rožančiaus Karaliene, mes norime, kiek tai nuo mūsų priklauso, išpildyti reikalavimus, kuriuos Tu perdavei, apsireiškusi Fatimoje.

Siaubingos pasaulio nuodėmės, Jėzaus Kristaus Bažnyčios persekiojimai, o dar labiau tautų ir krikščionių sielų atkritimas, daugybei žmonių užmiršus Tavo maloningąją motinystę, perpildė Tavo Sopulingąją ir Nekaltąją Širdį, kurią užuojauta taip artimai susiejo su Švenčiausiosios Tavo dieviškojo Sūnaus Širdies kančia.

Kad būtų atlyginta už tokią gausybę nusikaltimų, Tu nurodei įvesti atgailos Tavo Nekaltajai Širdžiai pamaldumą. Kad būtų sulaikytos Tavo pačios išpranašautos Dievo bausmės, Tu tapai Aukščiausiojo pasiuntine ir pareikalavai, kad Kristaus vietininkas, vienybėje su visais pasaulio vyskupais, paaukotų Rusiją Tavo Nekaltajai Širdžiai. Deja, Tavoji žinia dar nebuvo išgirsta.

Mes trokštame pagreitinti šios laimingos dienos atėjimą, kai Vyriausiasis ganytojas išpildys Tavo dieviškojo Sūnaus reikalavimus. Tačiau mes nenorime priskirti sau valdžios, kurios neturime. Todėl nuoširdžiai susirūpinę visos Bažnyčios likimu, nuolankiai melsdami Tavo Nekaltąją Širdį, vienybėje su visais ištikimais vyskupais, kunigais ir tikinčiais, mes norime bent iš savo pusės atsakyti į dangaus reikalavimus.

Priimk, Dievo Motina, pirmiausia iškilmingą atsilyginimą, kurį mes aukojame Tavo Nekaltajai Širdžiai už visus įžeidimus, kuriais nusidėjėliai ir bedieviai perpildė Tavo Širdį kartu su Jėzaus Širdimi.

Antra, mes dovanojame, perduodame ir pašvenčiame, kiek tai nuo mūsų priklauso, Rusiją Tavo Nekaltajai Širdžiai. Mes maldaujame Tave, su motinišku gailestingumu paimk šią tautą į savo galingą apsaugą ir paversk ją savo karalyste, kurioje Tu viešpatautum lyg Karalienė. Padaryk šią persekiojimų šalį Tavo išsirinktu ir palaimintu kraštu. Mes karštai Tave prašome, visiškai užvaldyk šią tautą, kad ji, atversta iš valstybinės bedievystės, taptų nauja mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus karalyste, nauju paveldu jo švelniajam skeptrui. Tegul jinai sugrįžta vienybėn iš savo senosios schizmos į amžinojo Ganytojo vienintelę avidę, kad paklusdama Tavo dieviškojo Sūnaus vietininkui, visose žemės tautose taptų uolia Jėzaus Kristaus apaštale, skelbiančia jo karališkumą.

Galiausiai meldžiame Tave, Gailestingumo Motina, kad tokiu visiems matomu savo užtariančios visagalybės stebuklu įrodytum pasauliui, jog esi visų malonių Tarpininkė. Taikos Karaliene, dovanok pasauliui taiką, kurios pasaulis negali duoti, ramybę ginklams ir ramybę sieloms, duok Kristaus taiką Kristaus karalystei ir Kristaus karalystę per Tavo Nekaltosios Širdies viešpatavimą, o Marija. Amen.

 

ŠV. PIJAUS X KUNIGŲ BROLIJOS PAAUKOJIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI BEI JOS SOPULINGAJAI IR NEKALTAJAI ŠIRDŽIAI (1984 12 08)

 

Ad te, o Immaculáta Dei Génitrix, confúgimus in hoc summo géneris humáni discrímine, immo inter has nunquam invéntas tempestátes quæ Ecclésiam fúnditus concútiunt. Quæ stans iuxta Crucem, passiónibus divíni Fílii tui tam íntime olim compássa sis, qua autem compassióne de Ecclésiæ mýstici eius Córporis passióne hódie non moveáris!

Dum foris communísmus quocúmque erróres suos ita diffúndit, ut Ecclésia eis inficiátur, tum in ipso eius grémio falsi œcumenísmi virus innúmeras venénat ánimas, a veræ fídei unitáte et única Arca salútis álias avérsas, álias reténtas.

 

Inter tot ruínas proditionésque, Deo pláceat ad instar véteris exémpli hanc Fraternitátem nostram paráre uti parvam restauratórum áciem, quæ vero infirmitátis sibi cónscia ad te, Virgo potens, Auxílium christianórum, hódie vértitur. Præ enim latitúdine nobis commíssi óperis própriis víribus diffísi, matérnæ ac poténti tuæ protectióni nos subiícere vólumus, o Virgo terríbilis ut castrórum ácies ordináta, Cui ab inítio serpéntis caput contérere promíssum est. Inter imminéntia nobis perícula, súpplices Deum exorámus, qui nos ad Ecclésiam suam serviéndam vocáre dignátus est, ut per te nostram vocatiónem sancíre dignétur, o Foéderis Arca.

Itaque, o Virgo Immaculáta, ante tuum thronum grátiæ hódie nos prostérnimus, et laudem et glóriam tuam augére cupiéntes, ut párvulam partem nostram filiáli erga te, dulcíssimam Matrem nostram, Christi Fílii tui amóri iungámus, tibi, singulári tui dolorósi et Immaculáti Cordis título, Fraternitátem nostram Sacerdotálem Sancti Pii X irrevocabíliter consecrámus, cum eius Sacerdótibus, Seminarístis Fratribúsque, Soróribus, Oblátis et Tertiáriis, cuncta eius spirituáli família.

Cuius Fraternitátis nostræ ut iam Dómina sis, tibi perpétua in mánibus tuis donatióne res domósque nostras offérimus et commíttimus, quæ vere tuæ fiant; córpora quoque et ánimas, nos plane totos, trádimus et consecrámus ut tuo arbítrio nos præsto hábeas. Animas étiam nobis commíssas tibi trádimus ut eas sub matérna tutéla custódias; apostolátum dénique nostrum tibi commendámus ut iam sit apostolátus tuus, o Regína Apostolórum!

Domínium ergo tuum posthac est Fratérnitas nostra; quam ita fírmiter tene, Turris Davídica, ut dévia nunquam esse possit. Serva, o Virgo fidélis, unumquódque eius membrum inconcússe ei inhǽsum. Virginálem custódi fidem nostram, o Virgo puríssima, quæ cunctas hǽreses interiméndi in univérso mundo potestátem accepísti. Serva Ecclésiæ, o grátia Plena, Missæ sacrifícium iuxta véterem et venerábilem gratiámque afferéntem Románum ritum, et ei nos serva fidéles. Fac in nobis flóreat, o Regína Sanctórum ómnium, sacerdótii, religiónis familiǽque sánctitas. Custódi, o Mater divínæ grátiæ, Fraternitátem nostram uti frugíferum et semper vivum ramum Sanctæ Cathólicæ Románæ Ecclésiæ. Impetra nobis, o Mater Ecclésiæ, grátiam qua in dies instruméntum in Dei mánibus docílius ac magis idóneum efficiámur ad quam plúrimas ánimas salvándas. Ut cognoscámus autem te preces nostras exaudísse, o Virgo clemens, mitte nobis permúltos operários quos Divínus ille Dóminus messis vocat in messem suam. Concéde nobis dénique, Mater summi et ætérni Sacerdótis, grátiam qua ad cathólicum sacerdótium instaurándum eóque ad sacerdotális Christi ánimæ fulgórem diffundéndam concurrámus, cuius rádiis illuminátæ stabilítum Regnum eius tandem accípiant persónæ, famíliæ et natiónes.

Apostolórum Iesu et Maríæ nómine freti, tibi pollicémur, o Regína Mártyrum et Confessórum, nos ad últimum usque spíritum allaboratúros, ad ómnia in Christo instauránda, Regnum eius dilatándum, gloriosúmque parándum triúmphum tui dolorósi et Immaculáti Cordis, o María. Amen.

Mes bėgame pas Tave, Nekaltoji Dievo Gimdytoja, šiuo lemiamų žmonijai išbandymų metu, kai neregėtos audros sujudino net Bažnyčios pamatus. Stovėdama šalia kryžiaus, Tu kadaise vienijaisi su Tavo dieviškojo Sūnaus kančiomis – kaip galėtum nejausti užuojautos, kai kenčia Bažnyčia, jo mistinis Kūnas?

 

Tuo metu, kai komunizmas savo klaidas aplink taip paskleidė, kad net Bažnyčia tapo užkrėsta, klaidingo ekumenizmo virusas jos viduje apnuodijo daugybę sielų, vienas išstumdamas iš tikrojo tikėjimo vienybės ir vienintelės išganymo arkos, kitoms neleisdamas įeiti.

Šitokio griovimo ir išdavystės akivaizdoje tegul Dievas teikiasi senųjų laikų pavyzdžiu šią mūsų Broliją padaryti maža atstatytojų armija, kuri gerai suvokdama savo silpnumą, šiandien kreipiasi į Tave, galingoji Mergele, krikščionių Pagalba. Matydami mums pavesto darbo dydį ir nepasitikėdami savo jėgomis, mes norime pasiduoti Tavo stipriai motiniškai apsaugai, o Mergele, baisi lyg kovai išrikiuotos gretos. Juk nuo pradžių Tau buvo pažadėta, kad Tu sutraiškysi žalčio galvą. Mums gręsiančių pavojų akivaizdoje nuolankiai meldžiame Dievą, kuris mus teikėsi pašaukti į savo Bažnyčios tarnybą, kad jis per Tave patvirtintų mūsų pašaukimą, o Sandoros skrynia!

Todėl Nekaltoji Mergele, šiandien parpuolę priešais Tavo malonės sostą ir trokšdami padidinti Tavo šlovę ir garbę, mes jungiame šią mažą dalelę prie sūniškos meilės, kurią Tau, meilingajai mūsų Motinai, jautė Kristus, Tavo Sūnus, bei neatšaukiamai aukojame Tau ir ypač Tavo Sopulingajai ir Nekaltajai Širdžiai mūsų Švento Pijaus X-ojo kunigų broliją, jos kunigus, seminaristus ir brolius, seseris, oblates ir tretininkus bei visą jos dvasinę šeimą.

 

Kad nuo šiol būtum šios mūsų Brolijos Valdovė, aukojame ir perduodame į Tavo rankas kaip amžiną dovaną mūsų turtą ir namus, kad jie taptų Tavo nuosavybe. Mes atiduodame ir pašvenčiame Tau visą save, mūsų kūnus bei sielas, kad valdytum mus savo nuožiūra. Atiduodame ir mums pavestas sielas, kad saugotum jas savo motiniška globa. Galiausiai Tau pavedame mūsų apaštalavimą, kad jis būtų Tavo darbas, apaštalų Karaliene!

 

Kadangi mūsų Brolija jau yra Tavo nuosavybė, laikyk ją tvirtai, Dovydo bokšte, kad ji niekada nenuklystų nuo kelio. Laikyk, ištikimoji Mergele, kiekvieną jos narį nepajudinamai prie jos prisirišusį. Saugok tyrą mūsų tikėjimą, tyriausioji Mergele, kuri esi gavusi galią išnaikinti visas erezijas visame pasaulyje. Išlaikyk Bažnyčiai, malonės pilnoji, Mišių auką pagal seną, garbingą ir malones nešantį Romos ritualą ir saugok mūsų ištikimybę jam. Padaryk, visų šventųjų Karaliene, kad mūsų tarpe klestėtų kunigų, vienuolių ir šeimų šventumas. Išlaikyk, dieviškos malonės Motina, mūsų Broliją kaip vaisingą ir visuomet gyvą Šventosios Romos Katalikų Bažnyčios šaką. Išprašyk mums malonę, Bažnyčios Motina, kad kasdien taptume vis klusnesniu ir tinkamesniu įrankiu Dievo rankose ir išgelbėtume kuo daugiau sielų. Kad žinotume, jog Tu išklausei mūsų maldas, maloningoji Mergele, atsiųsk mums kuo daugiau darbininkų, kuriuos dieviškasis pjūties Šeimininkas šaukia į savo pjūtį. Galiausiai suteik mums malonę, vyriausiojo amžinojo Kunigo Motina, kad bendrai dirbtume katalikų kunigystės atnaujinimui ir kunigiškos Kristaus sielos platesniam nušvitimui, kurios spinduliais apšviesti žmonės, šeimos ir tautos kada nors visiems laikams pasieks jo karalystę.

 

Didžiuodamiesi Jėzaus ir Marijos apaštalų vardu, pažadame Tau, kankinių ir išpažinėjų Karaliene, kad ligi paskutinio atodūsio dirbsime, jog visa būtų atnaujinta Kristuje, kad išplistų jo karalystė ir kad būtų paruoštas šlovingas Tavo Sopulingosios ir Nekaltosios Širdies triumfas, o Marija. Amen.

 

NEKALTOSIOS MARIJOS ŠIRDIES LITANIJA (Šv. Margarita Marija Alakok)

 

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Marijos Širdie, R. melski už mus!

Marijos Širdie, panaši į Dievo Širdį,

Marijos Širdie, su Jėzaus Širdimi suvienytoji,

Marijos Širdie, Šventosios Dvasios įranki,

Marijos Širdie, Švenčiausiosios Trejybės šventove,

Marijos Širdie, įsikūnijusio Žodžio tabernakuli,

Marijos Širdie, gimtosios nuodėmės nesuteptoji,

Marijos Širdie, gausus malonių lobyne,

Marijos Širdie, pagirta tarp visų širdžių,

Marijos Širdie, spindintis šlovės soste,

Marijos Širdie, nuolankumo bedugne,

Marijos Širdie, dieviškosios meilės auka,

Marijos Širdie, su Atpirkėju nukryžiuotoji,

Marijos Širdie, nuliūdusiųjų paguoda,

Marijos Širdie, nusidėjėlių prieglobsti,

Marijos Širdie, mirštančiųjų viltie,

Marijos Širdie, Dievo gailestingumo tvirtove, R. melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

V. Nekaltoji Dievo Motina, švelnios ir nuolankios Širdies. R. Padaryk mūsų širdis panašias į Išganytojo Širdį.

Melskimės. Švelnusis ir gerasis Dieve, rūpindamasis nusidėjėlių išganymu ir kenčiančiųjų apsauga, Tu padarei Nekaltąją Marijos Širdį savo meile ir gailestingumu panašią į Tavo dieviškojo Sūnaus Širdį. Duok, kad visi, kurie garbina nekaltą ir meilingą Dievo Motinos Širdį, dėl jos nuopelnų ir užtarimo būtų perkeisti pagal Jėzaus Kristaus Širdį. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. R. Amen.

 

MALDA MARIJOS ŠIRDŽIAI

 

Marijos, Dievo ir mūsų Motinos Širdie, labiausiai verta meilės! Tavyje gyvena Švenčiausioji Trejybė, Tu esi verta visų angelų ir žmonių garbinimo ir meilės. Širdie, labiausiai panaši į Jėzaus Širdį – Tu esi tobulas jos atvaizdas. Širdie, pilna gerumo, visuomet užjaučianti mūsų vargus – sutirpdyk mūsų ledines širdis ir suteik, kad jos būtų visiškai perkeistos ir padarytos panašios į Jėzaus, mūsų dieviškojo Išganytojo Širdį. Įliek į jas Tavo dorybių meilę, uždek jas ta dieviška liepsna, kuria Tu pati visuomet liepsnoji. Tavyje šventoji Bažnyčia teranda saugią užuovėją – saugok ją ir būk jos saugiausiu prieglobsčiu, jos stiprybės bokštu, neįveikiamu jokiems jos priešo puolimams. Būk kelias, vedantis į Jėzų, kanalas, kuriuo mes gauname visas malones, reikalingas išganymui. Būk mūsų prieglauda vargo laikais, paguoda išbandymuose, stiprybė pagundose, dangus persekiojimuose, pagalba kiekviename pavojuje ir ypač mirties valandą, kai pragaras paleis prieš mus visus savo legionus, kad jie pagrobtų mūsų sielas – tą baisią akimirką, pilną siaubo valandą, nuo kurios priklauso mūsų amžinybė. Tuomet, meilingiausioji Mergele, leisk mums pajusti Tavo motiniškos Širdies gerumą ir Tavo užtarimo pas Jėzų galią. Prie to gailestingumo šaltinio suteik mums saugų prieglobstį, kad mes galėtume patekti į rojų ir jame jį be galo šlovinti. Amen.

 

ŠEIMOS PASIAUKOJIMAS NEKALTAJAI MARIJOS ŠIRDŽIAI

 

Šventoji Marija, Dievo ir mūsų Motina, dangaus ir žemės Karaliene, Tavo tyrajai Širdžiai pasiaukoja visa mūsų šeima. Visa, kas mes esame, kuo gyvename ir ką turime su visišku pasitikėjimu perduodame Tavo galingai globai ir Tavo motiniškam palaiminimui. Viešpatauk kaip Karalienė mūsų namuose, valdyk visą mūsų šeimą ir kiekvieną jos narį kaip savo nuosavybę.

Tavo padedami, mes vėl pasižadame laikytis Dievo ir Bažnyčios įsakymų, ypač įsakymo pašventinti Viešpaties dieną. Suteik mums malonę net didžiausiuose išbandymuose nesvyruojant laikytis savo tikėjimo ir Bažnyčios. Padėk mums teisingai apsispręsti visuose gyvenimo sunkumuose.

Priimk mus į savo tarnybą. Suteik, kad vis labiau sektume Tavo meile Dievui, Tavo nuolankumu, tyrumu ir pasiaukojimu. Duok mums malonę, kad mes savo aplinkoje vis labiau spinduliuotume Tavo meile, kad mūsų šeima būtų taikos ir susitaikymo vieta. Leisk, kad savo elgesiu, malda, žodžiais ir darbais būtume pagalba ir šviesa abejojantiems ir klystantiems. Sustiprink mūsų valią, kad darytume atgailą už visas nuodėmes ir bedievystę, kuri siaučia aplinkui, kad kasdien paaukotume Dievui visus savo darbus ir sunkumus.

O Marija, priglausk mus prie savo kančia išbandytos motiniškos širdies ir vesk mus vis giliau į Tavo dieviškojo Sūnaus paslaptis, nes tik jame galime rasti kelią, tiesą ir gyvenimą. Amen.

 

ŠV. ANTANO KLARETO TRYS PRAŠYMAI MARIJOS ŠIRDŽIAI

 

Aš garbinu Tave, labiausiai meilės vertoji Marijos Širdie, kurioje visuomet dega gyvoji Dievo meilės liepsna. Dėl šios meilės prašau Tave, o mano geroji Motina, uždek mano drungnoje širdyje tą ugnį, kuria Tu pati liepsnoji.

„Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

Aš garbinu Tave, tyriausioji Marijos Širdie, iš kurios auga gražioji mergaitiško tyrumo lelija. Dėl šio tyrumo prašau Tave, mano nekaltoji Motina, nuskaistink mano suteptą širdį, įkvėpdama jai meilę tyrumui ir skaistybei.

 

„Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

Aš garbinu Tave, liūdinti Marijos Širdie, perverta skausmo kalavijo dėl Tavo mylimojo Sūnaus Jėzaus kančios ir mirties, ir dėl įžeidimų, kurie iki šiol tenka dieviškajai didybei. Teikis, mano sopulingoji Motina, mano kietą širdį persmelkti gyva atgaila už mano nuodėmes ir stipriu skausmu dėl paniekinimų ir piktžodžiavimų, kurias mano garbingojo Atpirkėjo dieviškoji Širdis be sustojimo patiria iš nusidėjėlių.

 

„Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

Malonioji Marijos Širdie, būk mano išganymas!

 

 
FATIMOS DIEVO MOTINOS „MĖLYNOJI ARMIJA“

 

Amerikiečiai mons. Haroldas Colganas (†1972) ir Johnas Haffertas (†2001) 1947 m. spalį įsteigė Fatimos judėjimą „Mėlynoji armija“ kaip priešpriešą komunistinei Raudonajai armijai. 1950 m. judėjimą palaimino popiežius Pijus XII. Dalyvavimas „Mėlynojoje armijoje“ yra vienas geriausių būdų asmeniškai atsiliepti į Fatimoje 1917 m. apsireiškusios Dievo Motinos prašymus ir pagreitinti jos žadėtą Rusijos atsivertimą į katalikų tikėjimą bei Marijos Nekaltosios Širdies triumfą.

Tereikia duoti „Mėlynosios armijos“ priesaiką, vykdyti ja duodamus pažadus ir kasdien kalbėti rytinį pasiaukojimą. Šis pasiaukojimas kartu yra puikus būdas atnaujinti ketinimą gauti visus dalinius ir visuotinius atlaidus, kuriuos dažnai pamirštame. Taip pat patariama atlikti penkių pirmųjų mėnesio šeštadienių pamaldumą.

 

„Mėlynosios armijos“ priesaika

 

Brangioji Karaliene ir Motina, kuri Fatimoje pažadėjai atversti Rusiją ir atnešti taiką visai žmonijai, aš iškilmingai pažadu, atsilygindamas Tavo Nekaltajai Širdžiai už savo ir viso pasaulio nuodėmes:

1. Kiekvieną dieną aukoti aukas, kurių reikalauja mano kasdienės pareigos,

2. Kasdien sukalbėti vieną rožančiaus dalį, apmąstydamas jos paslaptis,

3. Dėvėti Karmelio kalno škaplierių kaip šio pažado ir pasiaukojimo Tau ženklą.

Aš dažnai atnaujinsiu šį pažadą, ypač kilus pagundoms.

 

Rytinis pasiaukojimas

 

O mano Dieve, vienybėje su Nekaltąja Marijos Širdimi (pabučiuoti škaplierių) aš aukoju Tau Brangiausiąjį Jėzaus Kraują ant visų altorių pasaulyje, jungdamas su juo kaip auką visas savo šios dienos mintis, žodžius ir darbus.

O mano Jėzau, aš trokštu šiandien gauti visus galimus atlaidus ir nuopelnus ir aukoju juos bei save patį Nekaltajai Marijai, kad ji geriausiai panaudotų juos Tavo Švenčiausiosios Širdies labui.

Brangiausiasis Jėzaus Kraujau, gelbėk mus! Nekaltoji Marijos Širdie, melski už mus! Švenčiausioji Jėzaus Širdie, pasigailėk mūsų! Pasaulio Gelbėtojau, gelbėk Rusiją!