11. Šventiesiems

2007 05 01

MALDA Į ŠV. GLOBĖJĄ

 

Cæléstis Patróne N., cuius nómine glórior, semper precáre pro me apud Deum. In fide confírma, in virtúte róbora; in pugna tuére, ut victor de hoste malígno glóriam ætérnam cónsequi mérear. Amen.

Dangiškasis Globėjau N., kurio vardą turiu garbę nešioti, visados melsk už mane Dievą. Sutvirtink tikėjimą, sustiprink dorybę, kovose apgink, kad nugalėjęs piktąjį priešą, pelnyčiau amžinąją garbę. Amen.

 

ŠV. PIJAUS X MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ, DARBININKŲ PAVYZDĮ

 

Garbingasis šventasis Juozapai, visų dirbančiųjų pavyzdy! Išmelsk man malonę dirbti atgailos dvasia, kad taip atsiteisčiau už daugybę savo nuodėmių; dirbti sąžiningai ir labiau žiūrėti savo pareigų vykdymo nei asmeninių polinkių; dirbti su dėkingumu ir džiaugsmu, laikydamas garbe savo darbu panaudoti ir ugdyti iš Dievo gautas dovanas; dirbti tvarkingai, ramiai, santūriai ir kantriai, niekada nebėgant nuo nuovargio ir sunkumų. O ypač gauk malonę, kad dirbčiau gryna dvasia ir neieškodamas savęs, visada turėdamas prieš akis mirtį ir apyskaitą, kurią turėsiu duoti dėl veltui sugaišto laiko, dėl nepanaudotų talentų, nepadarytų gerų darbų ir dėl tuščio puikavimosi pasisekimuose, kuris taip kenkia Dievo darbui.

Viskas Jėzui, viskas per Mariją, viskas pagal tavo pavyzdį, patriarche Juozapai! Tebūna tai mano šūkis gyvenime ir mirties valandą. Amen.

 

MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ (Memorare)

 

Memoráre, o puríssime Sponse Vírginis Maríæ, o dulcis Protéctor mi, sancte Ioseph, non esse audítum a sǽculo, quémquem ad tua implorántem auxília, tua peténtem suffrágia, esse derelíctum. Ego tali animátus confidéntia ad te vénio, tibíque férvide me comméndo. Noli, quæso, o Pater putatíve Redemptóris, verba mea despícere, sed audi propítius. Amen.

Atmink, tyrasis Mergelės Marijos Sužadėtini, meilusis mano Globėjau, šventasis Juozapai, jog per amžius nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupinas, ir aš skubu prie tavęs ir visiškai tau save pavedu. Meldžiu tave, kuris buvai laikomas Išganytojo tėvu, nepaniekink mano žodžių, bet maloningai išklausyk. Amen.

 

ŠV. BERNARDINO SIENIEČIO MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ

 

Meménto nostri, beáte Ioseph, et tuæ oratiónis suffrágio apud tuum putatívum Fílium intercéde; sed et beatíssimam Vírginem, sponsam tuam, nobis propítiam redde, quæ Mater est eius, qui cum Patre et Spíritu Sancto vivit et regnat per infiníta sǽcula sæculórum. Amen.

Prisimink mus, šventasis Juozapai, ir savo malda užtark pas savo globotinį Sūnų. Padaryk, kad mums maloninga būtų ir Švenčiausioji Mergelė, tavo Sužadėtinė, Motina tojo, kuris su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per nesibaigiančius amžių amžius. Amen.

 

PASIAUKOJIMAS ŠV. JUOZAPUI

 

Šlovingasis šventasis Juozapai! Tu buvai Dievo išrinktas Jėzaus globėju, tyriausiu nepaliestos Mergelės Marijos sužadėtiniu ir šventosios Šeimos galva. Kristaus įpėdinio tu buvai paskelbtas Viešpaties įsteigtos Bažnyčios dangiškuoju Globėju ir Gynėju. Su didžiausiu pasitikėjimu šiandien meldžiu tave: uoliai gink visą kovojančią Bažnyčią! Savo tėviška meile ypač globok Šventąjį Tėvą, visus vyskupus ir kunigus, esančius vienybėje su šventuoju Petro Sostu. Būk sargas visų, kurie šiais sunkiais ir vargingais laikais dirba sielų gelbėjimo darbą. Duok, kad visos žemės tautos noriai paklustų Bažnyčiai, kuri yra visiems būtina išganymui.

Šventasis Juozapai, noriu save tau paaukoti. Maloningai priimk mano atsidavimą! Dovanoju tau visą save, nuo šiol būk mano tėvu, mano gynėju, mano vadovu išganymo kelyje. Išmelsk man tobulą širdies tyrumą ir palinkimą į vidinį maldos gyvenimą. Duok, kad tavo pavyzdžiu visi mano veiksmai būtų skirti didesnei Dievo garbei, kad aš visuomet likčiau vienybėje su dieviškąja Jėzaus Širdimi, su Nekaltąja Marijos Širdimi ir su tavimi, šventasis Juozapai! Galiausiai prašau, kad ir man tektų patirti tą ramybę ir džiaugsmą, kurią tu jautei palaimingai mirdamas. Amen.

 

MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ

 

Garbingasis šventasis Juozapai! Tu esi amžinoje tėvynėje, ramybės uoste, o mes, tavo globotiniai, dar tebevargstame tremtyje. Kadaise išgelbėjęs Vaikelį iš Erodo rankų, gelbėk dabar ir mus. Gink mus nuo visokių piktojo kėslų ir vesk ten, kur garbingas ir laimingas esi su Kristumi ir Marija.

Tūkstančiai nuliūdusių sielų patyrė, kiek tavo užtarimas teikia pagalbos ir džiaugsmo. Ir mes šaukiamės tavęs, skaistusis Marijos Sužadėtini. Ta švelnia meile, kuria čia, žemėje, buvai apsupęs Jėzų ir Mariją, guosk dabar ir mus vargstančius, padėk mūsų reikaluose. Vienas tavo žodis palenks Išganytoją į mus maloningai pažvelgti ir palaiminti. Amen.

Jėzau, Marija, Juozapai! R. Jums atiduodu savo širdį!

Melskimės. Šventasis Juozapai, tu buvai išrinktas Jėzaus maitintoju ir labai rūpestingai globojai tau pavestą dieviškąjį vaikelį. Vardan tos tėviškos meilės, kuria mylėjai Jėzų, būk tėvas ir mums; išmelsk, kad eitume tavo pėdomis, sektume tavo šventu nuolankumu, su meile priimtume iš Dievo rankų vargus bei pažeminimus ir viską panaudotume jo tarnybai. R. Amen.

 

ŠV. JUOZAPO SEPTYNI SKAUSMAI IR DŽIAUGSMAI

 

I. Šlovingasis šventasis Juozapai, tyriausias Švenčiausiosios Mergelės Marijos Sužadėtini! Didelis buvo tavo sielvartas ir rūpestis, kai tu manei, jog turėsi atleisti savo nepaliestąją Nuotaką. Nenusakomas buvo ir tavo džiaugsmas, kai angelas apreiškė tau didingąją Dievo Sūnaus įsikūnijimo paslaptį. Dėl šio sielvarto ir šio džiaugsmo prašau tave, dovanok mūsų sieloms doro krikščioniško gyvenimo malonę dabar, o paskutinę valandą – panašią į tavo šventą mirtį Jėzaus Marijos rankose.

Tėve mūsų..., Sveika, Marija...

II. Šlovingasis šventasis Juozapai, laimingasis Patriarche! Tu buvai išrinktas įsikūnijusio Žodžio Globėju. Tavo liūdesys matant, kokiame skurde gimė Kūdikėlis Jėzus, greitai virto dangišku džiaugsmu, kai išgirdai angelų giesmę ir išvydai tos šlovingos nakties didybę. Dėl šio liūdnumo ir šio džiaugsmo išmelsk mums malonę, kad ir mes po mūsų žemiškos kelionės išgirstume angelų giedojimą ir galėtume regėti dangaus šlovę.

Tėve mūsų..., Sveika, Marija...

III. Šlovingasis šventasis Juozapai, tu noriai paklusai Viešpaties Įstatymui. Tave liūdino tas Brangiausiasis Kraujas, kurį mūsų Atpirkėjas, būdamas kūdikiu, praliejo apipjaustant, bet Jėzaus Vardas tau suteikė paguodą ir pripildė tave džiaugsmo. Dėl šio nuliūdimo ir šio džiaugsmo suteik mums malonę, kad šiame gyvenime liktume nesusitepę jokia nuodėme ir ateity laimingi iškvėptume savo sielą su švenčiausiuoju Jėzaus Vardu lūpose ir širdyje.

Tėve mūsų..., Sveika, Marija...

IV. Šlovingasis šventasis Juozapai, dėl savo ištikimybės tu buvai vertas sužinoti paslaptingą pasaulio išganymo planą. Simeono pranašystė apie kančias, kurios laukia Jėzaus ir Marijos, sukėlė tau didelį skausmą, bet išganymas ir prisikėlimas, apie kuriuos jis kalbėjo, kurie teks daugeliui sielų, pripildė tave palaimingo džiaugsmo. Dėl šio skausmo ir šios laimės išmelsk mums malonę, kad ir mes būtume priskaityti prie tų, kurie dėl Jėzaus nuopelnų ir dėl Mergelės Marijos užtarimo prisikels amžinajai šlovei.

Tėve mūsų..., Sveika, Marija...

V. Šlovingasis šventasis Juozapai, rūpestingas įsikūnijusio Dievo Sūnaus gynėjau! Kiek daug rūpesčių tau kainavo Aukščiausiojo Sūnaus sergėjimas ir išlaikymas, ypač kai teko bėgti į Egiptą! Bet kokia didelė buvo ir tavo laimė gyventi šalia paties Dievo ir regėti griūvant egiptiečių stabus! Dėl šių rūpesčių ir šios laimės išmelsk ir mums malonę, kad vengtume visų progų nusidėti, kad vytume šalin piktąjį priešą ir iš mūsų širdies pašalintume visus stabus – visokį prisirišimą prie žemiškų dalykų. Mes norime pasišvęsti Jėzaus ir Marijos tarnybai, gyventi vien jų garbei ir jų globoje palaimingai numirti.

Tėve mūsų..., Sveika, Marija...

VI. Šlovingasis šventasis Juozapai, gyvenęs angelišką gyvenimą! Tu nustebęs matei, kaip dangaus Karalius paklūsta kiekvienam tavo žodžiui. Tavo džiaugsmas, kai jį galėjai parvesti iš Egipto, buvo aptemdytas Archelajo baimės. Bet angelas tave vėl nuramino, ir tu galėjai su Jėzumi ir Marija laimingai apsigyventi Nazarete. Dėl šios baimės ir šios ramybės išmelsk mums malonę, kad mūsų širdys nejaustų jokios baimės, kad mes išsaugotume sąžinės ramybę, laimingai gyventume su Jėzumi ir Marija ir galėtume mirti jų tarpe.

Tėve mūsų..., Sveika, Marija...

VII. Šlovingasis šventasis Juozapai, šventumo pavyzdy! Be savo kaltės tu pametei vaikelį Jėzų ir tris dienas susirūpinęs jo ieškojai, kol pagaliau su džiaugsmu jį radai šventykloje tarp Rašto aiškintojų. Dėl šio rūpesčio ir šio džiaugsmo prašome tave iš visos širdies: paimk mus savo globon, kad niekada dėl sunkios nuodėmės neprarastume Jėzaus! O jei tokia nelaimė atsitiktų, tuomet padėk mums jo be perstojo ieškoti, kol vėl jį laimingai rasime, ypač mūsų mirties valandą. Tada galėsime jį danguje regėti ir amžinai šlovinti jo dievišką gailestingumą.

Tėve mūsų..., Sveika, Marija...

V. Melski už mus, šventasis Juozapai. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Dieve, savo nenusakoma Apvaizda Tu teikeisi išrinkti šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Suteik, prašome, kad jį žemėje garbindami kaip globėją, pelnytume turėti užtarėju danguje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

 

MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ (O Ioseph, virgo)

 

O Ioseph, virgo Pater Iesu, puríssime Spónse Vírginis Maríæ, quotídie deprecáre pro nobis ipsum Iesum Fílium Dei, ut, armis suæ grátiæ muníti legítime certántes in vita, ab eódem coronémur in morte.

O Juozapai, nekaltasis Jėzaus Tėve, tyrasis Mergelės Marijos Sužadėtini, kasdien melskis už mus tam Jėzui, Dievo Sūnui, kad mes, aprūpinti jo malonės ginklais, tinkamai kovotume gyvenime ir būtume jo vainikuoti po mirties.

 

MALDA Į ŠV. PIJŲ X (Pop. Pijus XII)

 

O šventasis popiežiau Pijau, tu esi ištikimas Viešpaties tarnas, nuolankus ir atsidavęs dieviškojo Mokytojo mokinys. Visi matė tavyje Kristaus kaimenės ganytoją ir liūdnomis, ir džiugiomis dienomis, visuose varguose ir rūpesčiuose. Atkreipk savo žvilgsnį į mus, suklupusius prieš tavo kūno relikvijas. Vargingas laikas, kuriame mes gyvename, sunki našta, kurios jis reikalauja iš mūsų. Tavo ganytojiškam rūpesčiui anuomet buvo patikėta Kristaus Sužadėtinė, kurią ir vėl užgriuvo negandos. Gausybė pavojų gresia jos vaikų kūnams ir sieloms. Kaip riaumojantis liūtas pasaulio dvasia sėlina ir ieško ką praryti. Daugelis jau tapo jos aukomis. Jie turi akis, bet nemato, turi ausis, bet negirdi. Jie užmerkė savo akis amžinosios Tiesos šviesai, jie klausosi tik saldžiai viliojančio apgaulingų pažadų balso. Anuomet tu buvai didis Dievo tautos žadintojas ir vadovas. Būk ir dabar pagalba ir parama mums visiems, kurie save laikome Kristaus sekėjais.

Tavo širdis plyšo, matydama pasaulį, kuris pasineria į kruviną kovą. Tad skubėk gelbėti žmoniją, padėk krikščionijai, šiandien patekusiai į panašų pavojų. Išmelski mums iš dieviškojo Gailestingumo ilgalaikės taikos dovaną. Kad ši taika ateitų, padėk širdims grįžti prie tikros brolybės dvasios, kuri gali žmonėms ir tautoms suteikti Dievo trokštą teisingumą ir vienybę. Amen.

 

ŠV. KAZIMIERO LITANIJA

(Sukurta vyskupo Kazimiero Paltaroko)

 

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison!

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventasis Kazimierai, R. melski už mus!

Angeliškasis jaunuoli,

Dievo meilės žibury,

Ištvermingasis Kristaus sekėjau,

Uolusis Marijos garbintojau,

Gražiausių dorybių gėlyne,

Nuolatinės maldos brangintojau,

Maldos ir darbo jungėjau,

Pasninkų ir santūros mylėtojau,

Skaistusis nekaltybės karžygy,

Jaunatviškos skaistybės mokytojau,

Didysis artimo mylėtojau,

Švelnusis prislėgtųjų guodėjau,

Dosnusis našlių šelpėjau,

Jautrusis našlaičių tėve,

Tikroji paliegėlių viltie,

Tikėjimo palaikytojau,

Bažnyčios ir valstybės taikintojau,

Tiesos ir teisingumo vykdytojau,

Krikščioniškosios drausmės atstove,

Nuostabios išminties vyre,

Pavyzdy pasaulio galiūnams,

Mūsų Bažnyčios papuošale,

Mūsų Tėvynės užtarėjau,

Garbingasis Lietuvos sūnau ir globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris nikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

V. Melski už mus, šv. Kazimierai. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Dieve, Tu šventąjį Kazimierą stiprinai ištvermės dorybe tarp karaliaus dvaro malonumų ir pasaulio vilionių. Jam užtariant, padėk ir visiems savo tikintiesiems neprisirišti prie žemės ir pastoviai siekti dangaus. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

MALDA Į ŠV. KAZIMIERĄ

 

Šventasis Kazimierai, didis dangaus Karalienės, Švenčiausiosios Marijos garbintojau, daug kartų parodęs ypatingą globą savo Tėvynei, teikis, meldžiame, ją globoti ir visuose reikaluose jai padėti. Išganytojo nuopelnų ir Švenčiausiosios Motinos Marijos užtarimo remiamas, išmelski iš Viešpaties malonę, kad mūsų širdyse suliepsnotų gyvas tikėjimas ir tarpusavio meilė, kad mūsų jaunimas suprastų skaistaus ir doro gyvenimo grožį ir kad Viešpaties tėviškoji Apvaizda vestų visą tautą savo įstatymų meilės keliu į taiką ir gerovę. Amen.

Šventasis Kazimierai, R. melski už mus!

 

ŠV. ANTANO LITANIJA

 

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison!

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventasis Antanai Paduvieti, R. melski už mus!

Šventasis Dievo mylėtojau,

Dievo rūstybės permaldautojau,

Klusnusis Jėzaus mokiny,

Tikrasis Bažnyčios sūnau,

Bažnyčios papuošale,

Šventojo Pranciškaus ordino garbe,

Šventos išminties vyre,

Šventojo tikėjimo platintojau,

Klaidingų mokslų griovėjau,

Tikinčiųjų vadove,

Apaštališkasis pamokslininke,

Griežto gyvenimo atsiskyrėli,

Dorybių būste,

Skaistybės mylėtojau ir paveiksle,

Nuolankumo ir kantrumo pavyzdy,

Ypatingo pamaldumo vyre,

Vargšų ir našlaičių tėve,

Ligonių gydytojau,

Nuliūdusiųjų guodėjau,

Padėjėjau varguose ir nelaimėse,

Kalinių globėjau,

Keleivių vadove,

Jūroje skęstančiųjų gelbėtojau,

Pagundų nugalėtojau,

Šlovingasis dangaus gyventojau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

V. Melski už mus, šventasis Antanai. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, garbingąjį savo išpažinėją ir Bažnyčios mokytoją Antaną papuošęs stebuklingais darbais ir didžiomis dorybėmis, jam užtariant, suteik mums, ko trokštame ir ko reikia mūsų išganymui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

MALDA Į ŠV. ANTANĄ PADUVIETĮ

 

Šventasis Antanai, visų nelaimingųjų viltie ir paguoda, ligonių gydytojau ir vargstančiųjų suramintojau, maloniai pažvelk ir į mus. Galingu savo užtarimu išprašyk iš Dievo mums reikalingų malonių, kad visu savo gyvenimu jam patiktume ir būtume jo saugomi nuo visokių nelaimių.

Šventasis Antanai, tu tūkstančiams varge padėjai, padėk ir mums mūsų reikaluose.

V. Melski už mus, šventasis Antanai. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Visagalis Dieve, taikos ir meilės davėjau, šventajam Antanui užtariant, suteik mums prašomų malonių, kad, Tavo neišsakomą gerumą ir beribį gailestingumą arčiau pajutę, dėkinga ir meilės kupina širdimi amžinai Tau tarnautume. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

MALDA Į ŠV. ANTANĄ PRAŠANT PAGALBOS

 

Bažnyčios mokytojas šv. Antanas turėjo brangią psalmių knygą, kurią naudojo dėstydamas. Kartą vienas pranciškonų novicijus pabėgo iš vienuolyno ir pasiėmė tą psalmyną. Antanas ėmė karštai melstis, ir susigėdęs novicijus grąžino knygą bei buvo priimtas atgal į vienuolyną. Tuoj po Antano mirties tikintieji patyrė, kad jo užtarimu atsirasdavo dingę ar pavogti daiktai, grįždavo pasimetę artimieji.

 

Nuostabusis šventasis Antanai, išgarsėjęs savo šlovingais stebuklais, Tu turėjai laimės paimti į savo rankas mūsų pagirtąjį Viešpatį vaikelio pavidalu. Gauk man dėl Jo dosnumo šią malonę, kurios trokštu visa širdimi. Tu buvai toks gailestingas vargšams nusidėjėliams. Nežiūrėk, kad man, kuris tavęs šaukiasi, trūksta nuopelnų, bet atmink Dievo šlovę, kuri bus vėl išaukštinta dėl tavęs, jei dėl mano sielos išganymo išpildysi šį prašymą, kurį dabar teikiu karštai trokšdamas.

Kaip dėkingumo ženklą aš prašau tave priimti mano pažadą nuo šiol gyventi tiksliau laikantis Evangelijos mokymo ir rūpintis pasitarnauti vargšams, kuriuos tu visada mylėjai ir ligi šiol labai myli. Palaimink šį mano pasiryžimą ir gauk man malonę būti ištikimam iki mirties. Amen.

 

PADĖKA ŠV. ANTANUI

 

Šlovingas stebukladary šventasis Antanai, vargšų tėve ir patekusių į nelaimę guodėjau, tu taip rūpestingai padėjai man ir davei man daug stiprybės. Štai aš, parpuolęs prie tavo kojų, iš visos širdies dėkoju tau. Priimk šią padėką ir kartu mano tvirtą pažadą, kurį dabar atnaujinu, visuomet gyventi Jėzaus ir artimo meilėje. Ir toliau maloningai užstok mane savo apsauga bei išmelsk man galutinę malonę, kad vieną dieną nueičiau į dangaus karalystę ir tenai su tavimi giedočiau, dėkodamas amžinajam Dievo gailestingumui. Amen.

 

ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS LITANIJA

 

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison!

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, R. melski už mus!

Šventoji Dievo Gimdytoja,

Šventoji Mergelių Mergele,

Šventasis Juozapai,

Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Terese,

Šventoji švenčiausiojo Veido Terese,

Mažoji Jėzaus gėlele,

Šventosios Dvasios mylimoji,

Dievo meilės pilnoji,

Atsidavusi Dievo tarnybai,

Deganti Jėzaus meile,

Visuomet nusižeminusioji,

Dievo Motinos stebuklingai išgydytoji,

Galingoji pas Dievą,

Dievo gerumo skelbėja,

Dvasinės kūdikystės mokytoja,

Švenčiausiojo Sakramento garbintoja,

Gilaus tikėjimo pavyzdy,

Nekaltoji lelija,

Meilingoji rože,

Garbingoji dangaus gėlele,

Atsižadėjimo paveiksle,

Kryželių mylėtoja,

Didžioji atgailotoja,

Dorybių žvaigžde,

Vienuolių pavyzdy,

Vadove į dangų,

Nelaimingųjų gelbėtoja,

Skausmų ramintoja,

Vargšų užtarėja,

Misijų globėja,

Dangaus rožių dalytoja,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums,Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

V. Melski už mus, šventoji Terese. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Gailestingasis Viešpatie Dieve, šventajai Teresei užtariant, išklausyk mūsų nuolankių maldavimų. Sutvirtink mūsų tikėjimą, uždek mūsų širdyse savo meilę, leisk mums pažinti ir įvykdyti Tavo šventąją valią, kad būtume verti su šventąja Terese ir visais šventaisiais amžinai Tave garbinti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

MALDA Į ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĘ

 

Šventoji Terese, mažoji Jėzaus gėlele, globok ir užtark mus! Tavo gyvenimas rodo, jog šventumas yra vertingesnis dalykas, negu visa pasaulio teikiama pagarba; jog dorybė yra daug brangesnė, negu visi pasaulio turtai; kad didžiausias gėris, kurį mes galime palikti žmonėms, – tai pavyzdys, kaip reikia šventai gyventi. Šiame turtus, garbę ir malonumus pamėgusiame pasaulyje mums reikia dvasios paprastumo ir meilės, reikia tyrumo, pamaldumo ir pasiaukojimo dvasios. Šventoji Terese, padėk mums pažinti ir pamilti Dievą visa širdimi. Globok visas tas sielas, kurios mums yra brangios ar už kurias privalome melstis. Išprašyk mums iš Dievo tų malonių, kurių labiausiai reikia mūsų sielos išganymui.

V. Melski už mus, šventoji Terese. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Viešpatie, Tu esi pasakęs: „Jei nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę“ (Mt 18, 3). Todėl mes trokštame nuolankia ir pagarbia širdimi sekti šventosios mergelės Teresės pėdomis ir su ja džiaugtis Tavimi amžinojoje Tėvynėje, kur Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.

 

 
MALDA Į ŠV. JURGĮ, ANTRĄJĮ LIETUVOS GLOBĖJĄ

 

Šventasis Jurgi, didysis Bažnyčios kankiny, kareivių, ūkininkų ir visų prislėgtųjų galingas Globėjau, kuris nepaprasta krikščioniška drąsa, ištverme ir teisingumu, savo dvasios stiprybe ir gailestingumu sužavėjai tautas, užtark mus, nuolankiai tave prašome, pas visagalį Dievą, išmelsk mums malonę, kad drąsiai nugalėdami visus mūsų išganymo priešus, skaisčia ir tyra širdimi įtiktume galybių Viešpačiui ir apsisaugotume nuo visų nelaimių.

Dieve, kuris mus džiugini šventojo Jurgio, savo kankinio, nuopelnais ir užtarimu, maloningai suteik, kad mes, kurie per jį prašome Tavo gėrybių, jas gautume kaip Tavo malonės dovaną. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

 
MALDA Į ŠV. JONĄ KRIKŠTYTOJĄ

 

I. Garbingas šventasis Jonai Krikštytojau, didžiausias pranašas tarp gimusiųjų iš moters (Lk 7, 28), nors tu buvai pašventintas dar motinos įsčiose ir gyvenai labiausiai nekaltą gyvenimą, vis tiek savo valia pasitraukei į dykumą, kad ten pasišvęstum griežtos atgailos vykdymui. Išmelsk mus savo Viešpatį malonės, kad būtume visiškai neprisirišę, bent savo širdyse, prie žemiškųjų gėrybių ir imtumės krikščioniško apsimarinimo, kartu su vidiniu susikaupimu ir šventosios maldos dvasia.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

II. Uoliausias apaštale, tu nedarydamas jokių stebuklų kitiems, vien savo atgailos gyvenimo pavyzdžiu ir savojo žodžio galia patraukei prie savęs minias, kad parengtum jas vertam Mesijo priėmimui ir jo dangiškojo mokymo klausymui. Suteik, kad dėl tavo švento gyvenimo pavyzdžio ir darant gerus darbus mes galėtume atvesti daug sielų pas Dievą, bet ypač visas tas sielas, kurias gaubia klaidos ir nežinojimo tamsa, ar kurios nuklydo paskui ydas.

 

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

III. O nenugalimas kankiny, tu dėl Dievo garbės ir sielų išganymo tvirtai ir ištvermingai atsilaikei prieš Erodo nedorumą, tu net atiduodamas savo gyvybę viešai jį sudraudei dėl jo nedoro ir palaido gyvenimo. Dėl tavo maldų gauk mums drąsią ir kilnią širdį, kad mes nežiūrėtume į žmonių nuomonę ir atvirai išpažintume savo tikėjimą, ištikimai paklusdami mūsų dieviškojo Mokytojo Jėzaus Kristaus mokymui.

 

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

V. Melski už mus, šventasis Jonai Krikštytojau. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

 

Melskimės. Dieve, kuris šią dieną padarei mums šlovingą šventojo Jono gimimu (arba atminimu), suteik savo tautoms dvasinių džiaugsmų malonę ir visų tikinčiųjų sielas nukreipk amžinojo išganymo keliu. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 
MALDA Į ŠV. APAŠTALĄ PETRĄ

 

Garbingas šventasis Petrai, tu už savo gyvą ir didžiadvasį tikėjimą, gilų ir nuoširdų nuolankumą ir už tavo liepsnojančią meilę buvai Jėzaus Kristaus apdovanotas ypatingomis privilegijomis, o ypač vadovavimu kitiems apaštalams ir primatu visai Bažnyčiai, kurios kertiniu akmeniu tu tapai. Išmelsk mums gyvo tikėjimo malonę, kad nebijotume jį viešai išpažinti visą ir visais atvejais, net jei aplinkybės reikalautų pralieti kraują ir paaukoti patį gyvenimą. Taip pat gauk mums nuoširdų pasidavimą mūsų šventajai motinai Bažnyčiai. Suteik, kad mes visuomet liktume stipriai ir iš širdies susivieniję su Romos popiežiumi, kuris yra tavo tikėjimo ir valdžios įpėdinis – viena, tikra, regima Katalikų Bažnyčios galva, Bažnyčios, kuri yra ta paslaptinga arka, už kurios ribų nėra išganymo. Taip pat suteik, kad mes nuolankiai ir romiai sektume jos mokymu ir patarimais, kad būtume paklusnūs visiems jos įsakymams, kad jau čia žemėje turėtume tikrą ir nepajudinamą ramybę, o vieną dieną danguje pasiektume amžinąją laimę. Amen.

V. Melski už mus, šventasis apaštale Petrai. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Dieve, kuris šventajam Petrui suteikei dangaus karalystės raktus bei galią surišti ir išrišti, suteik, kad jo užtarimo padedami būtume išvaduoti iš mūsų nuodėmių pančių. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

MALDA Į ŠV. APAŠTALĄ PAULIŲ

 

Garbingas šventasis Pauliau, tu buvai krikščionių vardo persekiotojas, bet tapai uoliausiu apaštalu ir, norėdamas Jėzaus, mūsų dieviškojo Išganytojo, pažinimą nunešti į tolimiausius žemės kampelius, džiugiai kentėjai kalėjimą, plakimus, užmėtymą akmenimis, laivo sudužimą ir visokiausius persekiojimus, o gyvenimą baigei praliedamas savo kraują iki paskutinio lašo. Suteik mums malonę priimti kaip Dievo gailestingumo dovaną mūsų silpnumą, kentėjimus ir šio gyvenimo nesėkmes, kad dėl šių mūsų tremties aplinkybių nepailstume tarnauti Dievui, bet pasirodytume vis labiau atsidavę. Amen.

V. Melski už mus, šventasis apaštale Pauliau. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Dieve, kuris pamokei daugybę tautų šventojo Pauliaus pamokslu, duok mums, meldžiame, kad gerbdami jo gimimą dangui, pajustume jo užtarimą pas Tave. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

ŠV. BENEDIKTO LITANIJA

 

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison!

Christe, audi nos. R. Christe, exáudi nos.

 

Pater de cælis, Deus, R. miserére nobis.

Fili, Redémptor mundi, Deus,

Spíritus Sancte, Deus,

Sancta Trínitas, unus Deus,

Sancta María, R. ora pro nobis.

Sancte Pater Benedícte,

Pater veneránde,

Pater admiránde,

A púero sanctitáte pollens,

Mortificatiónis typus,

Ruricolárum didáscale,

Dómitor carnis,

Regulárum concinnátor,

Futurórum cógnitor,

Maurum super aquas incédere fáciens,

Plácidum ab aquis líberans,

Soróris ánimam in cælum volántem videns,

Abraham novi testaménti,

Revelátor arcanórum humáni cordis,

Olíva fructífera in domo Dómini,

Amátor castitátis,

Bone consolátor afflictórum,

Imitátor Iesu Christi,

Calcátor sǽculi,

Instaurátor vitæ monásticæ,

Doctor disciplínæ,

Spéculum perfectiónis,

Régula paupertátis,

Magíster obœdiéntiae,

Magíster discretiónis,

Exémplum humilitátis,

Præcéptor taciturnitátis,

Flos religiositátis,

Lux contemplatiónis,

Exémplum religiosórum,

Protéctor ad te clamántium,

Patriárcha Monachórum,

Resuscitátor mortuórum,

Símilis mártyrum,

Victor et triumphátor dǽmonum,

Propítius esto, R. parce nobis Dómine.

Propítius esto, R. exáudi nos Dómine.

A prævaricatióne mandatórum tuórum, R. líbera nos, Dómine.

Per sanctam conversiónem Patris nostri Benedícti,

Per ardentíssimam caritátem eius,

Per profúndam humilitátem eius,

Per ferventíssimas oratiónes eius,

Per mérita et intercessiónes eius,

Peccatóres, R. Te rogámus, audi nos.

 

Ut perféctum amórem tuum effúndere, et in nobis conserváre dignéris,

Ut perféctam mortificatiónem sénsuum et própriæ voluntátis nóstræ nobis donáre dignéris,

Ut contínuum in virtútum acquisitióne proféctum nobis concédere dignéris,

Ut perseverántiam in tuo sancto servítio nobis donáre dignéris,

Christe audi nos, R. Christe exáudi nos.

 

Kýrie eléison. Christe eléison. Kýrie eléison.

V. Ora pro nobis Sancte Pater Benedícte. R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus. Omnípotens sempitérne Deus, qui per gloriósa beáti Benedícti abbátis exémpla, humilitátis nobis triumphále ostendísti iter: da, quǽsumus, ut viam plácitæ tibi obœdiéntiæ, per quam ille venerábilis Pater noster antecéssit illǽsus, nos præcláris méritis eius adiúti, sine erróre sequámur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison!

 

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, R. melski už mus!

Šventasis tėve Benediktai,

Garbingasis tėve,

Nuostabusis tėve,

Nuo vaikystės pasižymėjęs šventumu,

Apsimarinimo pavyzdy,

Žemdirbių mokytojau,

Kūno tramdytojau,

Regulos sudarytojau,

Ateisties numatytojau,

Padaręs, kad Mauras galėtų eiti vandeniu,

Placidą išgelbėjęs iš vandens,

Regėjęs sesers sielą kylančią į dangų,

Naujojo Testamento Abraome,

Žmogaus širdies slėpinių atskleidėjau,

Vaisingas alyvmedi Dievo namuose,

Skaistumo mylėtojau,

Gerasis nuliūdusiųjų guodėjau,

Jėzaus Kristaus sekėjau,

Pasaulio niekintojau,

Vienuolinio gyvenimo atstatytojau,

Tvarkos mokytojau,

Tobulumo paveiksle,

Neturto rodytojau,

Paklusnumo mokytojau,

Dvasių skyrimo mokytojau,

Nuolankumo pavyzdy,

Įsakytojau laikytis tylos,

Religingumo žiede,

Kontempliacijos šviesa,

Vienuolių pavyzdy,

Tavęs besišaukiančiųjų saugotojau,

Vienuolių patriarche,

Mirusiųjų prikėlėjau,

Panašus į kankinius,

Velnio triumfuojantis nugalėtojau,

Būk maloningas, R. atleisk mums, Viešpatie!

Būk maloningas, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Nuo Tavo įsakymų niekinimo R. gelbėk mus, Viešpatie!

Mūsų tėvo Benedikto šventuoju gyvenimu

 

 
Jo karčiausia meile

Jo didžiausiu nuolankumu

Jo uoliausiomis maldomis

Jo nuopelnais ir užtarimu

Mes nusidėjėliai, R. Tave meldžiame, išklausyk mus!

Tavo tobulą meilę įlieti ir mumyse išsaugoti teikis,

Tobulą mūsų jutimų ir savos valios apmarinimą mums dovanoti teikis,

 

 
Nuolatinę pažangą įgyjant dorybes mums duoti teikis,

Ištvermę Tavo šventojoje tarnyboje mums dovanoti teikis,

Kristau, išgirsk mus, R. Kristau, išklausyk mus!

Kýrie eléison. Christe eléison. Kýrie eléison.

V. Melski už mus, šventasis tėve Benediktai. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu šlovingu šventojo abato Benedikto pavyzdžiu parodei mums nuolankumo triumfo kelią. Suteik, meldžiame, kad nenuklysdami eitume Tau patinkančio paklusnumo keliu, kuriuo sėkmingai nukeliavo tas mūsų garbingasis tėvas. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

MALDA Į JĖZŲ KRISTŲ PER ŠV. BENEDIKTO NUOPELNUS

 

Pietátem tuam, Iesu mitíssime, humíliter déprecor per mérita et intercessiónes beáti Benedícti sanctíssimi confessóri tui, ut cordis mei ténebras lúmine cæléstis sapiéntiæ illustráre, mentem meam ad supérna dirígere, affectiónes sanctas, et cor mundum in me creáre, ac iusta áugens desidéria, perfécta docens ópera, me in tuo sancto famulátu confortáre, et adiuváre dignéris, quátenus tua ineffábili largiénte cleméntia, bonum propósitum laudabíliter cómpleam, ipsum imitándo, qui eiúsdem sanctæ professiónis forma lucidíssima, non solum ore, sed ópere et veritáte, ac summa perfectiónis virtúte in tota enítuit Ecclésia; teque Iesu pie vera caritáte díligens, tibi in hac mortalitáte placére, et post hanc vitam perénniter in te mérear gaudére. Et tu beatíssime Pater Benedícte, sis fragilitátis meæ pius apud misericórdiam Redemptóris nostri adiútor, ut per tuas dignas preces ómnium peccatórum meórum, negligentiárum et omissiónum plenam a Dómino Deo indulgéntiam cónsequi, et illórum consórtio, qui tua sanctíssima imitáti fúerint vestígia, perpétuo in cælis mérear associári: Te præstánte Iesu Christe Salvátor mundi, qui vivis et regnas Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. Amen.

Nuolankiai meldžiu Tavo gerumą, švelnusis Jėzau, kad dėl šventojo Benedikto, švenčiausiojo Tavo išpažinėjo nuopelnų ir užtarimo mano širdies tamsybes apšviestum dangiškos išminties šviesa, teiktumeisi nukreipti mano sielą į aukštybes, sukurti manyje šventus jausmus ir tyrą širdį, padidinti teisingus troškimus, išmokyti tobulų darbų, sutvirtinti mane ir pagelbėti man Tavo šventojoje tarnyboje. Tegul Tavo neapsakomas gerumas suteikia, kad aš pagirtinai įvykdyčiau gerus sumanymus, sekdamas tą, kuris, tapęs ryškiai švytinčiu to šventojo pašaukimo pavyzdžiu, ne tik žodžiais, bet ir darbais, teisumu bei aukščiausio tobulumo dorybėmis papuošė visą Bažnyčią. Tegul aš, nuoširdžia ir tikra meile Tave mylėdamas, būsiu vertas Tau patikti šiame mirtingame kūne ir po šio gyvenimo Tavyje amžinai džiaugtis. O tu, šventasis tėve Benediktai, meilingai padėk mano trapumui pasiekti mūsų Atpirkėjo gailestingumą, kad dėl tavo vertų maldų gaučiau iš Viešpaties Dievo visišką savo visų nuodėmių, apsileidimų ir nerūpestingumų atleidimą bei tapčiau vertas amžinai danguje prisijungti prie tų, kurie ėjo tavo šventosiomis pėdomis. Suteik man tai, Jėzau Kristau, pasaulio Išganytojau, kuris būdamas Dievas gyveni ir viešpatauji per visus amžių amžius. Amen.

 

MALDA Į ŠV. TOMĄ, FILOSOFŲ IR TEOLOGŲ GLOBĖJĄ

 

Doctor angélice, sancte Thoma, theologórum princeps et philosophórum norma, præclárum christiáni orbis decus et Ecclésiæ lumen, scholárum ómnium catholicárum cælestis Patróne, qui sapiéntiam sine fictióne didicísti et sine invídia commúnicas, ipsam Sapiéntiam Fílium Dei deprecáre pro nobis, ut veniénte in nos Spíritu sapiéntiæ, quæ docuísti intelléctu conspiciámus, et quæ egísti imitatióne compleámus; doctrínæ et virtútis, quibus in terris, solis instar, semper eluxísti, partícipes efficiámur; ac tandem eárum suavíssimis frúctibus perénniter tecum delectémur in cælis, divínam Sapiéntiam collaudántes per infiníta sǽcula sæculórum. Amen.

Angeliškasis mokytojau, šventasis Tomai, teologų kunigaikšti ir filosofų pavyzdy, nuostabusis krikščioniškojo pasaulio papuošale ir Bažnyčios šviesa, visų katalikų besimokančiųjų dangiškasis globėjau! Tu mokei išminties be prasimanymų ir ja dalinaisi be pavydo. Melski už mus pačią Išmintį, Dievo Sūnų, kad atėjus pas mus išminties Dvasiai, protu suvoktume tai, ko mokei, kad sekdami vykdytume tavo darbus ir taptume dalininkais to mokslingumo bei dorybių, kuriomis būdamas žemėje visuomet švietei lyg saulė. Išmelsk, kad mes kada nors amžinai su tavimi mėgautumės tų dorybių saldžiaisiais vaisiais, kartu šlovindami dieviškąją Išmintį per nesibaigiančius amžių amžius. Amen.

 

MALDA Į ŠV. DOMINYKĄ

 

I. Garbingas šventasis Dominykai, tu buvai apsimarinimo ir skaistumo pavyzdys, tu baudei savo nekaltą kūną plakimu, pasninkais ir budėjimu, tu išlaikei nepažeistą savo skaistybės leliją. Išmelsk mums malonės daryti kilniaširdišką atgailą ir išlaikyti nesuteptą mūsų kūno ir širdies tyrumą.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

 

II. O didis šventasis, tu liepsnodamas dieviška meile radai palaimą maldoje ir glaudžioje vienybėje su Dievu. Išprašyk, kad mes būtume ištikimi savo kasdienėms maldoms, kad karštai mylėtume mūsų Viešpatį ir laikytumės jo įsakymų su vis didesne ištikimybe.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

 

III. Garbingas šventasis Dominykai, tu buvai pilnas uolumo dėl sielų išganymo, tu skelbei Evangeliją laiku ir nelaiku, tu įsteigei Brolių pamokslininkų ordiną, kad jis dirbtų eretikų ir vargšų nusidėjėlių atvertimui. Melski už mus, kad jis suteiktų mums nuoširdžią meilę visiems mūsų broliams ir mes galėtume savo maldomis bei gerais darbais nuolat prisidėti prie jų pašventimo ir amžinojo išganymo.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

 

V. Melski už mus, šventasis Dominykai. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Meldžiame Tave, visagali Dieve, suteik, kad mes, kuriuos slegia mūsų nuodėmių našta, pakiltume užtariant Tavo išpažinėjui šventajam Dominykui. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen. 

 

ŠV. IGNACO LOJOLOS LITANIJA

 

Kýrie eléison. Christe eléison. Kýrie eléison.

Kristau, išgirsk mus, R. Kristau, išklausyk mus.

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, R. melski už mus!

Šv. Ignacai, Jėzaus Draugijos įsteigėjau,

Šv. Ignacai, uolusis Dievo Sūnaus sekėjau,

Šv. Ignacai, nuostabusis Švenčiausiosios Mergelės garbintojau,

Šv. Ignacai, klaidingų mokslų naikintojau,

Šv. Ignacai, kariaujančios Bažnyčios galinga pagalba,

Šv. Ignacai, uolusis dažnos Komunijos platintojau,

Šv. Ignacai, tikrojo tikėjimo gynėjų vade,

Šv. Ignacai, jaunimo globėjau,

Šv. Ignacai, Jėzaus Vardui garbinti išrinktasis įranki,

Šv. Ignacai, stropusis katalikų tikėjimo gynėjau,

Šv. Ignacai, rūpestingasis kovotojau su ydomis,

Šv. Ignacai, uolusis tikrojo tikėjimo platintojau,

Šv. Ignacai, dėl didesnės Dievo garbės kovotojau,

Šv. Ignacai, veikliojo Jėzaus gyvenimo uolusis sekėjau,

Šv. Ignacai, krikščionybės švytury,

Šv. Ignacai, išmintingasis ir protingasis sielų vadove,

Šv. Ignacai, dvasinio gyvenimo šviesusis mokytojau,

Šv. Ignacai, dvasinių pratybų autoriau,

Šv. Ignacai, savo minčių ir darbų griežtas prižiūrėtojau,

Šv. Ignacai, tikrojo pamaldumo paveiksle,

Šv. Ignacai, nuolankumo stebukle,

Šv. Ignacai, ligonių gydytojau,

Šv. Ignacai, mirusiųjų prikėlėjau,

Šv. Ignacai, didis stebuklų darytojau,

Šv. Ignacai, sielų išganymo stropusis rėmėjau,

Šv. Ignacai, nelaimingųjų prieglobsti,

Šv. Ignacai, nuliūdusiųjų paguoda,

Šv. Ignacai, Dievo meile deganti auka,

Šv. Ignacai, klusnumo pavyzdy,

Šv. Ignacai, skaistybės mylėtojau ir gynėjau,

Šv. Ignacai, didis Kristaus neturto sekėjau,

Šv. Ignacai, piktųjų dvasių nugalėtojau,

Šv. Ignacai, dorybių pavyzdy,

Šv. Ignacai, dideliais apšvietimais gausiai Dievo apdovanotas,

Šv. Ignacai, dangaus Tėvo sujungtas su kryžių nešančiu Išganytoju,

Šv. Ignacai, kuris Švenčiausios Trejybės paslaptį įžvelgei pačiose jos gelmėse,

Šv. Ignacai, kuris šventuosius angelus pamaldžiai garbinai,

Šv. Ignacai, kuris kaip tikras apaštalas dirbai sielų išganymui,

Šv. Ignacai, kuris buvai pripildytas pranašiškos malonės ir dvasios,

Šv. Ignacai, mūsų galingas užtarėjau prie Dievo sosto,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

V. Melskis už mus, šv. Ignacai, R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Dieve, kuris savo Vardo didesnei garbei platinti per šv. Ignacą savo kariaujančią Bažnyčią sustiprinai nauja parama, suteik mums malonės, kad jo pagalba ir pavyzdžiu kariaudami čia žemėje laimėtumėm kartu su juo danguje garbės vainiką. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

ŠV. PIJAUS X KUNIGŲ BROLIJOS PASIŠVENTIMO ŠVENTAJAM JUOZAPUI, VISOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS GLOBĖJUI, AKTAS

O Joseph gloriosissime, Immaculatae Virginis sponse ac Filii Dei nutritie, sanctae familiae praeses totiusque Ecclesiae patronus caelestis constitutus ;

qui tua fide dubium superasti, castissimam pariter ac justissimam vitam peregesti, obedientia sapientiam demonstrasti, fortitudine prudentiam roborasti, magnitudinem cum humilitate conjunxisti ;

exemplar laborantium, spes militantium, terror daemonum adversus Redemptoris opus saevissime renitentium ;

qui omni virtutum ope Verbum incarnatum a gravissimis periculis praeservasti tuoque patrocinio caelesti ejusdem mysticum corpus, ab hostium suorum novis semper incursibus exercitatum, in praesenti conteges ;

respice, quaesumus, super hanc humillimam partem dominici gregis quam inscrutabili suo proposito Deus excitavit, ad catholicum sacerdotium fidemque integre conservandam.

Ex sese nihil posse conscia, potenti tamen patrocinio tuo incessanti confidentia innixa, o Joseph, patriarcha beatissime, Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii decimi plane totam tibi se devovet, omnibus cum suis membris operibusque, ad gloriam tuam virtutesque magis ac magis exaltandas.

Dignare hanc devotionem nostram retribuere, tu qui Regis aeternae gloriae largitiones magnifice dispensare soles, ideoque fac hanc tuam parvulam societatem eadem beneficia recipere quae toti Ecclesiae paterno tuo affectu semper dispertisti. Dignare eam sicut tuam peculiarem portionem tueri. Fac, quaesumus, eam in statutis suis semper fidelem permanere, de sacro altaris sacrificio jugiter vitam haurire ejusdemque fructus omnibus animis indesinenter propinare. Tribue etiam ut de die in diem per Spiritus Sancti gratiam intus proficiat. Concede insuper nos ejusdem societatis membra in sanctitate et in castitate stabiliri ad mensuram nostrae religionis, in sanctis apostolatus laboribus perpetiendis animi fortitudinem incessanter invenire. Da nobis praecipue sancto tuo ductu bonum fidei certamen feliciter certare, hostiles insidias superare atque de sancta Dei Ecclesia bene promerere.

Praesta tandem, fidelis noster intercessor, ut haec humilis legio ad Christi regnum resuscitandum excitata Romano Pontifici firmissimum subsidium semper afferat viamque paret eidem confirmandi fratres suos in illa nitida et integraque beati Petri professione : Tu es Christus Filius Dei vivi.

Quem Dei Providentia a dextris Mariae Reginae collocavit, confidimus apud Jesum, summum sacerdotem et regem aeternae gloriae efficacissimo tuo interventu nobis ita profuturum ut ejusdem Jesu Christi divinitatem, sacerdotium regnumque cum omnibus sequelis suis per totam vitam nostram retineamus et aliis praedicemus, qui cum Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat in saecula seculorum.

Amen.

O šlovingiausias Juozapai, Nekaltosios Mergelės sužadėtini ir Dievo Sūnaus augintojau, paskirtas šventosios Šeimos galva ir visos Bažnyčios dangiškuoju globėju!

Tu savo tikėjimu nugalėjai abejones, gyvenai skaisčiausią ir teisingiausią gyvenimą, paklusdamas parodei išmintį, savo sumanumą stiprinai tvirtumu, o kilnumą jungei su nuolankumu.

Tu esi darbininkų pavyzdys, kovojančiųjų viltis, Tu keli siaubą demonams, įnirtingai besipriešinantiems Atpirkėjo darbui.

Tu visomis išgalėmis sergėjai įsikūnijusį Žodį nuo rimčiausių pavojų, o dabar savo dangiška globa pridengi Jo Mistinį Kūną, kurį vėl vargina jo priešų puolimai.

Prašome Tave, pažvelk į šią nuolankią Viešpaties kaimenės dalį, kurią Dievas savo nesuvokiamu sprendimu pašaukė išsaugoti nepažeistą katalikų kunigystę ir tikėjimą.

Suvokdama savo bejėgiškumą, bet nesiliaudama pasitikėti Tavo galinga globa, o šventasis Patriarche Juozapai, Šventojo Pijaus Dešimtojo kunigų brolija su visais jos nariais ir darbais visiškai atsiduoda Tau, kad dar labiau išaukštintų Tavo šlovę ir dorybes.

Tu esi pratęs dosniai dalyti amžinosios šlovės Karaliaus dovanas, todėl teikis atsilyginti už šį mūsų pasišventimą ir padaryk, kad ši maža bendrija gautų visų geradarybių, Tavo tėviškos meilės visuomet dosniai dalijamų visai Bažnyčiai. Teikis saugoti Broliją kaip savo ypatingą nuosavybę. Prašome Tave, visuomet sergėk jos ištikimybę Statutams, kad ji nuolat semtųsi gyvybės iš šventosios altoriaus Aukos ir nesiliautų dalinti jos vaisius visoms sieloms. Taip pat suteik, kad ji kasdien viduje augtų Šventosios Dvasios malone. Duok, kad mes, tos Brolijos nariai, sustiprėtume šventumu ir skaistumu pagal mūsų įžadų reikalavimus, kad visuomet rastume dvasios jėgų tęsti mūsų šventojo apaštalavimo darbus. Duok mums, Tau šventai vadovaujant, sėkmingai kovoti gerą tikėjimo kovą, įveikti priešų žabangas ir gerai pasitarnauti šventajai Dievo Bažnyčiai.

Galiausiai, mūsų ištikimasis Užtarėju, padaryk, kad šis kuklus legionas, suburtas pakelti Kristaus karalystę, visada teiktų tvirčiausią paramą Romos popiežiui bei paskatintų jį stiprinti brolius ir išpažinti gryną ir nesumažintą šventojo Petro tikėjimą: „Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus.“

Tave Dievo Apvaizda pastatė Marijos Karalienės dešinėje, todėl tikimės, jog savo veiksmingiausiu užtarimu padėsi mums pas Jėzų, vyriausiąjį Kunigą ir amžinosios šlovės Karalių, kad visą savo gyvenimą laikytumės Jėzaus Kristaus dievystės, kunigystės ir karališkumo bei visko, kas iš jų išplaukia, ir juos skelbtume kitiems. Jis kartu su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžių amžius.

Amen.