08. Švč. Mergelei Marijai

2007 05 01

TOBULAS PASIAUKOJIMAS JĖZUI PER MARIJĄ 

 

Pagal šv. Liudviko Grinjono de Monforo „Traktatą apie tikrą pamaldumą Šventajai Mergelei“ (1715). Šventasis savo Traktate siūlo šią maldą kaip tobulą pamaldumo Švč. M. Marijai aktą, geriausią Krikšto pažadų atnaujinimo būdą, begalinių malonių šaltinį. Tobulą pasiaukojimą geriausia atlikti Apsireiškimo Marijai šventėje (kovo 25 d.). Šv. Liudvikas ragina tam per 33 dienas pasiruošti, naudojant Traktato apmąstymus.

O amžinoji įsikūnijusi Išmintie! O labiausiai meilės ir garbinimo vertas Jėzau, tikras Dieve ir tikras žmogau, vienatinis amžinojo Tėvo ir visuomet Mergelės Marijos Sūnau! Su giliausia pagarba aš Tave garbinu Tavo Tėvo prieglobstyje ir šlovėje, kur esi amžinai, taip pat nekaltose Tavo kilniosios Motinos Marijos įsčiose Tau įsikūnijus.

Aš dėkoju Tau, kad išsižadėjai savęs ir prisiėmei vergo išvaizdą, norėdamas išlaisvinti mane iš žiaurios šėtono vergijos. Šlovinu ir aukštinu Tave, nes panorėjai tapti visame kame pavaldus savo šventajai Motinai Marijai, kad per ją ir mane padarytum savo ištikimu vergu.

Tačiau koks nedėkingas ir neištikimas aš buvau! Aš nesilaikiau priesaikų ir pažadų, kuriuos Tau iškilmingai daviau savo Krikšto metu. Aš nevykdžiau savo įsipareigojimų; aš nesu vertas vadintis Tavo vaiku, netgi Tavo vergu, ir manyje nėra nieko, kas nebūtų verta Tavo pasibjaurėjimo ir pykčio, todėl nebedrįstu pats artintis prie Tavo švenčiausios ir aukščiausios didybės.

Tad ieškau prieglobsčio pas Tavo šventosios Motinos užtarimą ir gailestingumą, nes davei ją man kaip savo Tarpininkę. Per jos tarpininkavimą aš turiu viltį gauti iš Tavęs gailestį dėl savo nuodėmių ir jų atleidimą, per ją įgyti ir išsaugoti Išmintį.

Dėl to sveikinu Tave, nekaltoji Mergele, gyvasis Dievo tabernakuli, kuriame pasislėpusi amžinoji Išmintis nori būti angelų ir žmonių garbinama.

Aš sveikinu Tave, dangaus ir žemės Karaliene, kurios viešpatavimui pavesta visa, kas pavaldu Dievui.

Aš sveikinu Tave, saugus nusidėjėlių prieglobsti, kurio gailestingumo dar niekam nėra pritrūkę; išgirsk, kaip aš šaukiuosi dieviškos Išminties ir todėl priimk šiuos pažadus bei dovanas, kuriuos Tau aukoja mano menkystė.

Aš N., neištikimas nusidėjėlis, šiandien atnaujinu ir sutvirtinu Tavo rankose savo Krikšto pažadus. Visiems laikams atsižadu šėtono, jo puikybės ir darbų, ir visiškai atiduodu save Jėzui Kristui, įsikūnijusiai Išminčiai, kad neščiau paskui jį savo kryžių per visas gyvenimo dienas.
Kad būčiau jam ištikimesnis nei lig šiol buvau, aš renkuosi šiandien Tave, o Marija, viso dangaus dvaro akivaizdoje, savo Motina ir Valdove. Aš perduodu ir pašvenčiu Tau, kaip Tavo vergas, savo kūną ir savo sielą, savo vidines bei išorines gėrybes ir net savo buvusių, dabartinių ir būsimų gerų darbų vertę. Visiškai ir pilnai perduodu Tau teisę naudoti savo nuožiūra mane ir be išimties visa, kas man priklauso, didesnei Dievo garbei laike ir amžinybėje.
Priimk, maloningoji Mergele, šią mažą mano vergovės auką, kad pagerbčiau ir sekčiau tą pasidavimą, kurį Tavo motinystei teikėsi rodyti amžinoji Išmintis, kad nuolankiai pripažinčiau galią, kurią Jūs abu turite man, niekingam kirminui ir vargšui nusidėjėliui, kad padėkočiau už tuos malonės pranašumus, kuriais Tave papuošė Švenčiausioji Trejybė. Aš patvirtinu, kad nuo šiol kaip Tavo tikras vergas sieksiu Tavo garbės ir visuose dalykuose Tau paklusiu.

O nuostabioji Motina, pristatyk mane savo mylimajam Sūnui kaip amžiną vergą, kad jis mane per Tave priimtų, kaip per Tave yra mane atpirkęs.

O gailestingumo Motina, suteik man malonę įgyti iš Dievo tikros išminties, ir todėl priimk mane į skaičių tų, kuriuos Tu myli ir mokai, vedi ir maitini, kuriuos Tu saugai kaip savo vaikus ir savo vergus.

O ištikimoji Mergele, padaryk mane visuose dalykuose tobulu įsikūnijusios Išminties Jėzaus Kristaus, Tavo Sūnaus, mokiniu, sekėju ir vergu, kad per Tavo užtarimą ir Tavo pavyzdį pasiekčiau jo amžiaus žemėje ir jo šlovės danguje pilnatvę. Amen.

 

PASIAUKOJIMAS MARIJAI (T. Zucchi)

 

O Dómina mea! O Mater mea! Tibi me totum óffero, atque, ut me tibi probem devótum, cónsecro tibi óculos meos, aures meas, os meum, cor meum, plane me totum. Quóniam ítaque tuus sum, o bona Mater, serva me, defénde me ut rem ac possessiónem tuam. Amen.

Mano Valdove, mano Motina Marija, Tau visą save aukoju! Kad įrodyčiau atsidavimą Tau, pašvenčiu Tau savo akis, ausis, lūpas ir širdį – visą save. Esu Tavo, geroji Motina, todėl saugok bei gink mane kaip savo turtą ir nuosavybę. Amen.

 

ŠV. LUIZOS DE MARILLAC PASIAUKOJIMAS MARIJAI

 

Švenčiausioji Mergele, aš tikiu ir išpažįstu Tavo šventąjį ir nekaltąjį, tyrą ir be dėmės Prasidėjimą, o tyriausioji Mergele! Per savo mergaitišką nekaltybę, savo Nekaltąjį Prasidėjimą, savo šlovingą Dievo Motinos titulą išprašyk man iš savo brangiojo Sūnaus nusižeminimo, artimo meilės, didelio širdies, kūno ir proto tyrumo, šventos ištvermės gerame iki galo, pamaldumo dovanos, gero gyvenimo ir geros mirties. Amen.

 

ŠV. ALFONSO LIGUORIO HIMNAS NEKALTAI PRADĖTAJAI

 

Mano Nekaltoji Karaliene Marija, aš džiaugiuosi kartu su Tavimi, jog Dievas Tave apdovanojo tokiu dideliu tyrumu. Aš dėkoju mūsų Kūrėjui, kad jis Tave apsaugojo nuo bet kokių kaltės dėmių. Aš tvirtai tikiu šia tiesa ir esu pasirengęs, jei reikia, net gyvybę paaukoti dėl šio didingo ir nepakartojamo Tavo Nekaltojo Prasidėjimo pranašumo. Aš trokštu, jog visas pasaulis pažintų ir šlovintų Tave – puikiąją ryto aušrą, visuomet pasipuošusią dieviška šviesa, išrinktąją išganymo arką, kuri vienintelė apsaugota nuo sudužimo nuodėmėje, tobulą ir nekaltą balandę, kaip pats dieviškasis Sužadėtinis Tave pavadino, uždarytą sodą, kuriame Dievui patinka gyventi, užantspauduotą šaltinį, prie kurio piktasis priešas niekada neprieis. Aš trokštu, jog visas pasaulis Tave pažintų kaip aną baltą leliją, augančią tarp erškėčių – Adomo vaikų, kurie visi yra nuodėme susitepę ir jau gimę nesantaikoje su Dievu. Tik Tu viena spindi tyrumu ir šventumu, Tu jau gimei savo Kūrėjo širdingai mylima.

Prašau, leisk man Tave girti, kaip pats Dievas Tave giria: Tu tobulai graži ir nėra Tavyje dėmės, Tu visų švenčiausia ir gražiausia. Tu visada buvai Dievo numylėtinė. Kokia Tu graži, mano mylimiausia, mano Nekaltoji Mergele, kokia Tu nuostabi Dievo akyse! Pažvelk savo gailestingomis akimis į baisias mano vargšės sielos žaizdas. Pažiūrėk į mane, pasigailėk manęs ir išgydyk, nuostabi mano širdies Mylimoji, patrauk mano varganą širdį prie savęs! Kokių malonių Tau galėtų neduoti Dievas, kuris Tave išsirinko savo Motina ir Sužadėtine, Tave apsaugojo nuo bet kokios nuodėmės pėdsako bei išaukštino virš visų kūrinių? Nekaltoji Mergele Marija, leisk man nuolat apie Tave galvoti ir nepamiršk manęs, kol aš pamatysiu Tavąjį grožį danguje. Ten aš dar karščiau Tave šlovinsiu ir mylėsiu, o mano Motina, mano Karaliene, puikiausioji, tyriausioji, Nekaltoji Mergele Marija. Amen.

 

MARIJOS DVYLIKOS ŽVAIGŽDŽIŲ VAINIKAS (Šv. Juozapas Kalasantas)

 

Šlovinkime Švenčiausiąją Trejybę ir dėkokime jai, kuri apreiškė mums Mergelę Mariją, apsigobusią saule, su mėnuliu po kojų ir paslaptingu dvylikos žvaigždžių vainiku ant galvos. R. Šlovinkime ir dėkokime jai per visus amžius. Amen.
 
Šlovinkime Dievą Tėvą ir dėkokime jam, nes jis Mariją išsirinko savo dukterimi. R. Amen.

Tėve mūsų...

1. Garbė Dievui Tėvui, kuris paskyrė ją savo dieviškojo Sūnaus Motina. R. Amen.

Sveika, Marija...

2. Garbė Dievui Tėvui, kuris Nekaltuoju Prasidėjimu apsaugojo ją nuo nuodėmės. R. Amen.

Sveika, Marija...

3. Garbė Dievui Tėvui, kuris jai gimus apdovanojo ją aukščiausiais tobulumais. R. Amen.

Sveika, Marija...

4. Garbė Dievui Tėvui, kuris davė jai globėju ir skaisčiuoju sužadėtiniu šventąjį Juozapą. R. Amen.

Sveika, Marija... Garbė Dievui Tėvui...

 

Šlovinkime Dievą Sūnų ir dėkokime jam, nes jis išsirinko Mariją savo Motina. R. Amen.

Tėve mūsų...

5. Garbė Dievui Sūnui, kuris jos įsčiose tapo žmogumi ir ten buvo devynis mėnesius. R. Amen.

Sveika, Marija...

6. Garbė Dievui Sūnui, kuris iš jos gimė ir buvo maitinamas jos krūtine. R. Amen.

Sveika, Marija...

7. Garbė Dievui Sūnui, kuris būdamas vaiku norėjo būti jos auginamas. R. Amen.

Sveika, Marija...

8. Garbė Dievui Sūnui, kuris apreiškė jai pasaulio išganymo paslaptį. R. Amen.

Sveika, Marija... Garbė Dievui Tėvui...

 

Šlovinkime Dievą Šventąją Dvasią ir dėkokime jam, nes jis Mariją išsirinko savo Sužadėtine. R. Amen.

Tėve mūsų...

9. Garbė Dievui Šventajai Dvasiai, kuris jai pirmai apreiškė savo vardą. R. Amen.

Sveika, Marija...

10. Garbė Dievui Šventajai Dvasiai, kurio veikimu ji buvo vienu metu Mergelė ir Motina. R. Amen.

Sveika, Marija...

11. Garbė Dievui Šventajai Dvasiai, kurio veikimu ji tapo gyva Švenčiausiosios Trejybės šventykla. R. Amen.

Sveika, Marija...

12. Garbė Dievui Šventajai Dvasiai, kuri išaukštino ją virš visų kūrinių ir paėmė į dangų. R. Amen.

Sveika, Marija... Garbė Dievui Tėvui...

 

POPIEŽIAUS PIJAUS XII MALDA Į IŠAUKŠTINTĄJĄ DIEVO MOTINĄ JOS ĖMIMO Į DANGŲ DOGMATIZAVIMO PROGA

 

Nekaltoji Mergele, Dievo ir žmonių Motina!

Visomis savo tikėjimo jėgomis mes išpažįstame, jog Tu buvai su kūnu ir siela šlovingai paimta į dangų, kur Tave visi angelų chorai ir šventųjų minios garbina kaip karalienę. Ir mes jungiamės prie jų, garbindami ir šlovindami Viešpatį, kuris Tave išaukštino virš visų kūrinių, ir teikdami Tau mūsų pamaldų atsidavimą bei meilę.

Mes žinome, jog čia žemėje Tu motinišku žvilgsniu žiūrėjai į Jėzaus tarno išvaizdą ir į jo kančias. Dabar gi danguje Tu matai nesutvertosios Išminties perkeistą žmogystę, ir Tavo širdis palaimingai džiūgauja, veidu į veidą regėdama Švenčiausiąją Trejybę. O mes, vargšai nusidėjėliai, mes, kurių dvasiai kūnas neleidžia pakilti, meldžiame Tave, apvalyk mūsų sielas, kad mes jau žemėje, kur mus vilioja kūriniai, išmoktume mylėti vien Dievą.

Mes tikime, jog Tavo gailesčio pilnos akys žvelgia į mūsų vargus ir baimes, mūsų kovas ir silpnybes, kad Tavo veidas meilingu šypsniu lydi mūsų džiaugsmus ir pergales. Tu girdi, ką Jėzus Tau kalba apie kiekvieną iš mūsų, kaip anuomet apie savo mylimąjį mokinį: „Štai Tavo sūnus“. Ir mes, kurie šaukiamės Tavęs kaip savo Motinos, renkamės Tave lyg Jonas savo Vadove, kad Tu būtum mums šiame žemiškame gyvenime jėga ir paguoda.

Mes džiaugiamės, būdami tikri, kad Tavo akys, apverkusios Jėzaus Krauju prisigėrusią žemę, ir dabar yra nukreiptos į pasaulį, niokojamą karų, kenčiantį nuo teisiųjų ir silpnųjų persekiojimo bei priespaudos. Šio ašarų klonio tamsoje mes laukiame iš Tavojo išaukštinimo danguje ir Tavo švelnaus gerumo, kad numalšintum mūsų širdžių skausmą ir padėtum Bažnyčiai ir Tėvynei išbandymuose.

Galiausiai mes tikime, jog savo šlovėje viešpataudama, apsigaubusi saule ir karūnuota žvaigždėmis, Tu esi šalia Jėzaus visų angelų ir šventųjų džiaugsmas bei palaima. Ir mes šioje žemėje keliaudami lyg maldininkai ir tikėdami į būsimąjį prisikėlimą, žvelgiame į Tave, mūsų Gyvenime, mūsų Palaima, mūsų Viltie!

Patrauk mus meiliu savo balso skambesiu ir, mūsų tremčiai pasibaigus, parodyk mums Jėzų, garbingą Tavo įsčių vaisių, o geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija! Amen.

 

MALDA Į ŠILUVOS DIEVO MOTINĄ

 

Švenčiausioji Mergele Marija, kuri Šiluvos laukuose pasirodei piemenėliams, kuri skausmo ašaromis laistei akmenį, išlikusį altoriaus vietoje, ir skundo balsu kalbėjai: „Čia kitados buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar ariama ir sėjama!“, duok, kad Tavo ašarų sugraudinti, mes, kaip kitados mūsų protėviai, keltume Tavo Sūnaus garbę apleistoje mūsų širdžių dirvoje, atstatytume griūvančias mūsų šeimų šventoves, permaldautume Viešpatį už visos mūsų tautos apsileidimus ir nuodėmes.

Dievo Motina, mes trokštame iškelti iš užmaršties griuvėsių Tavo apsireiškimo garbę, dar labiau garbinti Tave, mūsų žemės Globėją, ir Tau padedant išmelsti mūsų kraštui gyvą tikėjimo dvasią. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

ŠV. ALFONSO LIGUORIO MALDA Į ŠVČ. M. MARIJĄ

 

Šventoji Marija, nekaltoji Mergele, mano Motina! Tu esi mano Viešpaties Motina, pasaulio Karalienė, Užtarėja, nusidėjėlių viltis ir prieglobstis. Šiandien ateinu pas Tave, nors esu niekingiausias iš visų. Aš garbinu Tave, didžioji Karaliene, dėkoju Tau už visas malones, kurias man suteikei, visų pirma už tai, kad apsaugojai mane nuo pragaro, kurį aš taip dažnai užsitarnavau. Aš myliu Tave, mieliausioji Valdove! Kadangi myliu Tave, aš noriu nuolat Tau tarnauti ir viską daryti, ką tik pajėgiu, kad ir kiti Tave pamiltų. Tik Tavimi aš visiškai pasitikiu, į Tavo rankas sudedu savo išganymą. Priimk mane kaip savo tarną, paslėpk mane po savo apsiaustu, o Gailestingumo Motina! Tu esi tokia galinga pas Dievą, apsaugok mane nuo kiekvienos pagundos ar bent suteik jėgų iki gyvenimo pabaigos kaskart jas įveikti. Padaryk, kad aš tikrai mylėčiau Jėzų Kristų. Per Tave aš viliuosi atėjus metui palaimingai numirti. Geroji Motina, vardan Tavosios meilės Dievui, meldžiu Tave, visada padėk man, ypač paskutiniąją mano gyvenimo akimirką. Neapleisk manęs tol, kol Tu mane laimingą išvysi danguje! Ten aš šlovinsiu Tave ir giesme girsiu Tavo gailestingumą per amžius. Aš turiu viltį, tebūnie taip!

 

MALDA Į ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES DIEVO MOTINĄ (Minėjimas gegužės 8 d.)

 

Memoráre, o Dómina Nostra a Sacro Corde, quam ineffábilem tibi poténtiam Fílius tuus divínus contúlerit in suum ipsíus Cor adorábile. Pleni nos fidúciæ in méritis tuis, accédimus implorántes tuum præsídium. O Cordis Iesu Thesaurária cæléstis, illíus Cordis, fontis inexháusti gratiárum ómnium, quod potes ipsa pro tua voluntáte reclúdere, ut défluant inde in hómines divítiæ amóris et misericórdiæ, lúminis et salútis, quæ in ipso continéntur; concéde nobis, obsecrámus, benefícia quæ pétimus: ... Nulla nobis, nulla a te erit repúlsa, et, quóniam Mater Tu nostra es, o Dómina Nostra a Sacro Corde, preces nostras benígne habe et benígne exáudi. Amen.

Atsimink, Švenčiausiosios Širdies Dievo Motina, kokią nenusakomą galią savo garbingajai Širdžiai Tau suteikė Tavo dieviškasis Sūnus. Pilni pasitikėjimo Tavo nuopelnais, maldingai kreipiamės į Tave pagalbos. O dangiškoji Jėzaus Širdies Iždininke, Širdies, kuri yra neišsemiamas visų malonių šaltinis – Tu gali laisva valia jį atverti, kad iš jo žmonėms tekėtų dieviškoji meilė ir gailestingumas, šviesa ir sveikata. Meldžiame, suteik mums geradarybę, kurios prašome: ... Niekuomet, niekuomet neatstumk mūsų! Juk Tu esi mūsų Motina, o Švenčiausiosios Širdies Dievo Motina, todėl meilingai priimk mūsų maldas ir maloniai išklausyk. Amen.

 

MARIJOS PAŠLOVINIMAS

 

Ši malda dažnai priskiriama šv. Augustinui, bet ją sukūrė vysk. Fulbertas Šartrietis (†1029), ji randama jo IX pamoksle „De Annuntiatione Dominica“. Jos dalis nuo „Sancta Maria“ įtraukta į Brevijoriaus maldą.

 

O beáta Virgo María, quis tibi digne váleat iura gratiárum ac laudum præcónia repéndere, quæ singulári tuo assénsu, mundo succurrísti pérdito? Quas tibi laudes fragílitas humáni géneris persólvat, quæ solo tuo commércio recuperándi adítum invénit?

 

Accipe ítaque quascúmque exíles, quascúmque méritis tuis impáres gratiárum actiónes, et cum suscéperis vota, culpas nostras orándo excúsa. Admítte nostras preces intra sacrárium exauditiónis et repórta nobis antidótum reconciliatiónis. Sit per te excusábile quod per te ingérimus; fiat impetrábile quod fida mente póscimus.

Accipe quod offérimus, redóna quod rogámus, excúsa quod timémus, quia tu es spes única peccatórum. Per te sperámus véniam delictórum et in te, beatíssima, nostrórum est expectátio præmiórum. Sancta María, succúrre míseris; iuva pusillánimes; réfove flébiles; ora pro pópulo; intervéni pro clero; intercéde pro devóto femíneo sexu: séntiant omnes tuum iuvámen, quicúmque célebrant tuam sanctam commemoratiónem.

Assíste paráta votis poscéntium et repórta nobis optátum efféctum. Sint tibi stúdia assídua oráre pro pópulo Dei, quæ meruísti, benedícta, Redemptórem ferre mundi, qui vivit et regnat in sǽcula sæculórum. Amen.

O Švenčiausioji Mergele Marija, kas galėtų teisingai Tau atsilyginti padėkos ir šlovės giesme, Tau, kuri savo ypatingu sutikimu atėjai į pagalbą pražuvusiam pasauliui? Kokį gyrių Tau gali suteikti trapi žmonių giminė, kuri vien dėl Tavo rūpesčio rado kelią iš nelaisvės?

Todėl priimk šią padėką, kad ir kokia menka, kad ir kaip neatitinkanti Tavo nuopelnų ji būtų. Išgirdusi mūsų troškimus, išmelsk mums kalčių atleidimą. Paimk mūsų maldavimus į išklausymo iždą ir atnešk mums sutaikinimo priešnuodį. Tebūna per Tave atleista tai, ko per Tave prašome, tebūna suteikta, ko ištikima siela maldaujame.

Priimk, ką aukojame, dovanok, ko prašome, atleisk, dėl ko bijome, nes Tu esi vienintelė nusidėjėlių viltis. Per Tave tikimės kalčių atleidimo ir Tavyje, Švenčiausioji, laukiame savo atlygio. Šventoji Marija, pagelbėk vargšams, padėk nusiminusiems, paguosk verkiančius, melski už liaudį, užtark kunigiją, užstok įžadais pasiaukojusias moteris. Visi tejaučia Tavo globą, kurie švenčia Tavo šventą atminimą.

Palaikyk maldaujančiųjų prašymus ir atnešk mums trokštamą poveikį. Tebūna Tavo nuolatinis rūpestis melstis už Dievo tautą, nes Tu, Švenčiausioji, pelnei nešioti pasaulio Atpirkėją, kuris gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen.

 

ŠV. TOMO AKVINIEČIO MALDA MARIJAI

 

O beatíssima et dulcíssima virgo María, mater Dei, omni pietáte pleníssima, summi regis fília, dómina Angelórum, mater ómnium credéntium: in sinum pietátis tuæ comméndo hódie et ómnibus diébus vitæ meæ corpus meum et ánimam meam, omnésque actus meos, cogitatiónes, voluntátes, desidéria, locutiónes, operatiónes, omnémque vitam, finémque meum: ut per tua suffrágia disponántur in bonum, secúndum voluntátem dilécti fílii tui dómini nostri Iesu Christi: ut sis mihi, o dómina mea sanctíssima, adiútrix et consolátrix contra insídias et láqueos hostis antíqui, et ómnium inimicórum meórum.

A dilécto fílio tuo dómino nostro Iesu Christo mihi impetráre dignéris grátiam cum qua poténter resístere váleam tentatiónibus mundi, carnis et Dǽmonis, ac semper habére firmum propósitum ultérius non peccándi; sed in tuo et dilécti fílii tui servítio perseverándi. Déprecor te étiam, dómina mea sanctíssima, ut ímpetres mihi veram obediéntiam et veram cordis humilitátem, ut veráciter me agnóscam míserum ac frágilem peccatórem et impoténtem non solum ad faciéndum quodcúmque opus bonum, sed étiam ad resisténdum contínuis impugnatiónibus, sine grátia et adiutório creatóris mei, et sanctis précibus tuis. Impetra mihi étiam, o dómina mea dulcíssima, perpétuam mentis et córporis castitátem: ut puro corde et casto córpore, dilécto fílio tuo et tibi in tuo órdine váleam deservíre. Obtine mihi ab eo voluntáriam paupertátem cum patiéntia et mentis tranquillitáte, ut labóres eiúsdem órdinis váleam sustinére, et pro salúte própria et proximórum váleam laboráre.

Impetra mihi étiam, o dulcíssima dómina, caritátem veram, qua sacratíssimum fílium tuum dóminum nostrum Iesum Christum toto corde díligam: et te post ipsum super ómnia; et próximum in Deo et propter Deum. Sicque de bono eius gáudeam, de malo dóleam, nullúmque contémnam, neque temerárie iúdicem, neque in corde meo alicúi me præpónam. Fac étiam, o regína cæli, ut dulcíssimi fílii tui timórem páriter et amórem semper in corde meo hábeam; et de tantis benefíciis mihi, non meis méritis, sed ipsíus benignitáte collátis, semper grátias agam: ac de peccátis meis puram et sincéram confessiónem, et veram pœniténtiam fáciam, ut suam cónsequi mérear misericórdiam et grátiam. Oro étiam, ut in fine vitæ meæ, cæli porta et peccatórum advocáta, me indígnum servum tuum a sancta fide Cathólica deviáre non permíttas; sed tua magna pietáte et misericórdia mihi succúrras, et a malis spirítibus me deféndas: ac benedícta fílii tui gloriósa passióne, étiam in tua própria intercessióne spe accépta, véniam de peccátis meis ab eo mihi ímpetres, atque me, in tua et eius dilectióne moriéntem, in viam salvatiónis et salútis dírigas. Amen.

O Švenčiausioji, meilingoji Mergele Marija, Dievo Motina, visokio gerumo pilnoji, aukščiausiojo Karaliaus dukra, angelų Valdove, visų tikinčiųjų Motina! Tavo meilingai globai šiandien ir per visas mano gyvenimo dienas pavedu savo kūną ir sielą, visus savo veiksmus, mintis, norus, troškimus, kalbas, darbus bei visą gyvenimą ir savąjį galą, kad dėl Tavo užtarimo visa tai pasitarnautų gėriui ir būtų pagal Tavo mylimojo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus valią. O mano švenčiausioji Valdove, būk man padėjėja ir guodėja prieš senojo priešo bei visų mano priešininkų klastas ir pinkles.

Teikis iš Tavo mylimojo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus išprašyti malonę, kurios padedamas pajėgčiau tvirtai atsispirti pasaulio, kūno ir velnio pagundoms, visuomet turėti tvirtą pasiryžimą daugiau nebenusidėti bei ištverti Tavo ir Tavo mylimojo Sūnaus tarnyboje. Taip pat meldžiu Tave, mano švenčiausioji Valdove, išmelsk man tikro paklusnumo ir tikro širdies nuolankumo, kad iš tiesų suvokčiau, jog esu vargšas ir trapus nusidėjėlis, be mano Kūrėjo malonės ir pagalbos bei Tavo šventųjų maldų negalintis ne tik nuveikti kokių nors gerų darbų, bet ir atsispirti nuolatiniams puolimams. Išprašyk man, meilingoji mano Valdove, nuolatinį sielos ir kūno skaistumą, kad tyra širdimi ir skaisčiu kūnu pajėgčiau Tavo mylimajam Sūnui ir Tau tarnauti Tavajame ordine. Išmelsk man iš jo noriai prisiimtą neturtą, kantrybę ir sielos ramybę, kad pakelčiau to ordino darbus ir pajėgčiau darbuotis savo ir artimo išganymo labui.

 

Taip pat išmelsk man, o meilingoji Valdove, tikros meilės, kuria iš visos širdies mylėčiau Tavo švenčiausiąjį Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, o po jo – Tave virš visko, taip pat artimą Dieve ir dėl Dievo, kad džiaugčiausi dėl jo gėrio, liūdėčiau dėl blogio, nieko nesmerkčiau ir neapgalvotai neteisčiau, kad savo širdyje neiškelčiau savęs virš kitų. Taip pat padaryk, dangaus Karaliene, kad nuolatos turėčiau širdyje Tavo meilingojo Sūnaus baimę ir meilę, kad visuomet dėkočiau už tokias geradarybes, suteiktas ne dėl mano nuopelnų, bet dėl jo dosnumo, kad dėl savo nuodėmių atlikčiau gryną ir nuoširdžią išpažintį bei tikrą atgailą ir taip pelnyčiau pasiekti jo pasigailėjimą ir malonę. Taip pat meldžiu, kad mano gyvenimo pabaigoje, o dangaus vartai ir nusidėjėlių Užtarėja, neleistum man, nevertam Tavo tarnui, nuklysti nuo šventojo katalikų tikėjimo, bet dėl Tavo didžiojo gerumo ir gailestingumo ateitum man į pagalbą bei apgintum nuo piktųjų dvasių. Padaryk, kad gaučiau viltį Tavo Sūnaus šlovingąja kančia ir Tavo užtarimu. Išmelsk, kad jis man atleistų mano nuodėmes ir mane, mirštantį Tavo ir jo meilėje, nuvesk išganymo ir išgelbėjimo keliu. Amen.

 

ŠV. ALOYZO GONZAGOS MALDA Į ŠVČ. MERGELĘ MARIJĄ

 

O Dómina mea, sancta María, me in tuam benedíctam fidem ac singulárem custódiam et in sinum misericórdiæ tuæ, hódie et quotídie et in hora éxitus mei ánimam meam et corpus meum tibi comméndo. Omnem spem et consolatiónem meam, omnes angústias et misérias meas, vitam et finem vitæ meæ tibi commítto, ut per tuam sanctíssimam intercessiónem et per tua mérita, ómnia mea dirigántur et disponántur ópera secúndum tuam tuíque Fílii voluntátem. Amen.

O mano Valdove, šventoji Marija, Tavo palaimingai globai, neprilygstamai apsaugai bei Tavo gailestingumo prieglobsčiui šiandien ir mano iškeliavimo valandą pavedu savo sielą ir savo kūną. Tau skiriu visokią savo viltį ir paguodą, kiekvieną suspaudimą ir vargą, savo gyvenimą ir gyvenimo pabaigą, kad dėl Tavo švenčiausiojo užtarimo bei nuopelnų visi mano veiksmai būtų nukreipti ir sutvarkyti pagal Tavo ir Tavo Sūnaus valią. Amen.

 

MALDA Į DIEVO MOTINĄ (O excellentissima)

 

O excellentíssima, gloriosíssima atque sanctíssima semper intemeráta Virgo María, Mater Dómini nostri Iesu Christi, Regína mundi et totíus creatúræ Dómina, quæ nullum, qui ad te puro et húmili corde recúrrit, desolátum dimíttis, noli me despícere propter innumerabília et gravíssima peccáta mea, noli me derelínquere propter nímias iniquitátes meas, nec étiam propter durítiam et immundítiam cordis mei: ne abiícias me fámulum tuum a grátia tua et amóre tuo.

Exáudi me míserum peccatórem in tua misericórdia et pietáte confidéntem; succúrre mihi, piíssima Virgo María, in ómnibus tribulatiónibus, angústiis et necessitátibus meis; et ímpetra mihi a dilécto Fílio tuo omnipoténte Deo et Dómino nostro Iesu Christo indulgéntiam et remissiónem ómnium peccatórum meórum et grátiam timóris et amóris tui, sanitátem quoque et castitátem córporis, et liberatiónem ab ómnibus malis et perículis ánimæ et córporis.

In extrémis meis esto mihi pia auxiliátrix, et ánimam meam ac ánimas ómnium paréntum meórum, fratrum, sorórum et amicórum consanguineórum et benefactórum meórum omniúmque fidélium vivórum et defunctórum ab ætérna calígine et ab omni malo líbera, Illo auxiliánte quem in tuo sanctíssimo útero novem ménsibus portásti et in præsépe tuis sanctis mánibus reclinásti, Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui est benedíctus in sǽcula sæculórum. Amen.

O kilniausioji, šlovingiausioji ir švenčiausioji, niekuomet nepaliesta Mergele Marija, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Motina, pasaulio Karaliene ir visos kūrinijos Valdove, Tu nepaleidi nusivylusio nei vieno, kas bėga pas Tave tyra ir nuolankia širdimi. Nepaniekink manęs dėl nesuskaičiuojamų ir be galo sunkių mano nuodėmių, neapleisk manęs dėl mano didžiulių nedorybių ir mano širdies kietumo bei nešvarumo. Neatstumk manęs, Tavo tarno, nuo savo malonės ir meilės.

 

Išklausyk manęs, vargšo nusidėjėlio, pasitikinčio Tavo gailestingumu ir gerumu, pagelbėk man, meilingoji Mergele Marija, visuose mano varguose, suspaudimuose ir reikaluose. Išprašyk man iš Tavo mylimojo Sūnaus, visagalio Dievo ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus visų mano nuodėmių atleidimą ir dovanojimą, taip pat Tavo baimės ir meilės malonę, kūno sveikatą ir tyrumą, išvadavimą iš visų blogybių bei pavojų sielai ir kūnui.

Paskutinę mano valandą būk man meilinga padėjėja, išgelbėk mano sielą ir mano tėvų, brolių, seserų, draugų, giminaičių ir geradarių, taip pat visų gyvų ir mirusių tikinčiųjų sielas nuo amžinosios tamsos ir visokio blogio, padedant Tam, kurį devynis mėnesius nešiojai Tavo šventosiose įsčiose ir savo rankomis paguldei į prakartėlę – mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui, Tavo Sūnui, kuris yra pagirtas per amžių amžius. Amen.

 

MALDA Į DIEVO MOTINĄ IR ŠV. APAŠTALĄ JONĄ (žinoma nuo XII a.)

 

O intemeráta et in ætérnum benedícta, singuláris atque incomparábilis Virgo Dei Génetrix María, gratíssimum Dei templum, Spíritus Sancti sacrárium, iánua regni cælórum, per quam post Deum totus vivit orbis terrárum. Inclína, Mater misericórdiæ, aures tuæ pietátis indígnis supplicatiónibus meis, et esto mihi misérrimo peccatóri pia, et propítia in ómnibus auxiliátrix.

 

O Ioánnes beatíssime, Christi familiáris et amíce, qui ab eódem Dómino nostro Iesu Christo virgo es eléctus, et inter céteros magis diléctus, atque in mystériis cæléstibus ultra omnes imbútus; Apóstolus enim et Evangelísta factus es præclaríssimus: Te étiam ínvoco cum María matre eiúsdem Dómini nostri Iesu Christi salvatóris, ut mihi opem tuam cum ipsa conférre dignéris.

O duæ gemmæ cæléstes, María, et Ioánnes. O duo luminária divínitus ante Deum lucéntia, vestris rádiis scélerum meórum effugáte núbila.

Vos enim estis illi duo, in quibus Deus Pater per Fílium suum speciáliter ædificávit sibi domum et in quibus ipse Fílius Dei unigénitus ob sinceríssimæ virginitátis méritum, dilectiónis suæ confirmávit privilégium in cruce pendens, uni vestrum ita dicens: „Múlier ecce fílius tuus“: deínde ad álium: „Ecce mater tua“.

In huius ergo tam sacratíssimi amóris dulcédine, qua tunc ore Domínico, velut mater et fílius ad ínvicem coniúncti estis, vobis duóbus ego misérrimus peccátor comméndo hódie corpus et ánimam meam: ut in ómnibus horis atque moméntis, intus et extérius firmi custódes, et pii apud Deum intercessóres mihi exístere dignémini.

Credo enim fírmiter et indubitánter fáteor, quia velle vestrum velle Dei est et nolle vestrum nolle Dei est; unde et quicquid ab illo pétitis sine mora obtinétis. Per hanc ergo tam potentíssimam vestræ dignitátis virtútem póscite, quæso, mihi peccatóri, córporis et ánimæ salútem.

Agite, quæso, ágite vestris sacris précibus, ut cor meum invisére, et inhabitáre dignétur spíritus almus, gratiárum largítor óptimus, qui me a cunctis vitiórum sórdibus expúrget, virtútibus sacris illústret, et exórnet: in dilectióne Dei et próximi mei perfécte stare, et perseveráre me fáciat: et post huius vitæ cursum ad gáudia ducat electórum suórum benigníssimus paráclitus. Qui cum Deo patre et filio coætérnus et consubstantiális cum eis et in eis vivit et regnat omnípotens Deus in sǽcula sæculórum. Amen.

O nepaliestoji ir per amžius palaiminta, vienintele ir neprilygstama Mergele, Dievo Motina Marija, brangiausioji Dievo šventykla, Šventosios Dvasios lobyne, dangaus karalystės vartai, per kurią po Dievo gyvena visas pasaulis. Palenk, gailestingumo Motina, savo meilingas ausis į nevertus mano prašymus ir būk man, vargingiausiam iš nusidėjėlių, gera, gailestinga bei visuose reikaluose padedanti.

O šventasis Jonai, Kristaus artimasis ir drauge, tave mūsų Viešpats Jėzus Kristus išsirinko būti nekaltu ir labiau už visus įvedė į savo dangiškąsias paslaptis. Tu tapai nuostabiu apaštalu ir evangelistu, todėl šaukiuosi tavęs kartu su Marija, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Išganytojo Motina, kad kartu su ja man teiktumeisi suteikti pagalbą.

O jūs, abu dangaus brangakmeniai, Marija ir Jonai! O, du žibintai, dieviškai šviečiantys Dievo akivaizdoje, savo spinduliais nuvykite mano nusikaltimų miglas.

Jūs esate tie du, kuriuose Dievas Tėvas per savo Sūnų pastatė sau ypatingą būstą. Jumyse pats Dievo viengimis Sūnus dėl nuoširdžiausios mergystės nuopelnų, kabėdamas ant kryžiaus, įtvirtino savo meilės privilegiją, vienam iš jūsų sakydamas: „Moterie, štai tavo sūnus“, o kitam: „Štai tavo motina“.

Dėl šio tokios šventos meilės saldumo, kuriuo Viešpaties lūpomis esate sujungti kaip motina ir sūnus, aš, varganas nusidėjėlis, jums šiandien pavedu savo kūną ir sielą, kad kiekvieną valandą ir akimirką jūs teiktumėtės būti tvirti mano saugotojai iš vidaus ir išorės bei maloningi užtarėjai pas Dievą.

 

Juk aš tvirtai tikiu ir be dvejonių išpažįstu, kad jūsų norai yra Dievo norai, o to, ko jūs nenorite, nenori ir Dievas. Todėl jūs nedelsiant gaunate visa, ko iš jo prašote. Dėl šios tokios galingos jūsų kilnumo galios išprašykite, meldžiu, man, nusidėjėliui, kūno ir sielos sveikatos.

Veikite, prašau, veikite savo šventomis maldomis, kad į mano širdį teiktųsi pažvelgti ir joje apsigyventi Dvasia maitintoja, geriausioji malonių teikėja, kuri apvalys mane nuo visų ydų sutepimo, apšvies ir papuoš šventomis dorybėmis. Ji tepadaro, kad tobulai išsaugočiau ir ištverčiau Dievo ir artimo meilėje, o po šio gyvenimo bėgimo ji, geroji Guodėja, tenuveda mane į išrinktųjų džiaugsmus. Ji kartu su Dievu Tėvu ir Sūnumi yra kartu amžina ir vienos prigimties, ji būdama visagalis Dievas su jais ir juose gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen.

 

ŠV. EFREMO SIRO MALDA NEKALTAI PRADĖTAJAI

 

O pura et immaculáta, eadémque benedícta Virgo, magni Fílii tui universórum Dómini Mater inculpáta, íntegra et sacrosanctíssima, desperántium atque reórum spes, te collaudámus. Tibi ut grátia pleníssimæ benedícimus, quæ Christum genuísti Deum et Hóminem: omnes coram te prostérnimur: omnes te invocámus et auxílium tuum implorámus. Eripe nos, o Virgo sancta atque intemeráta, a quæcúmque ingruénte necessitáte et a cunctis tentatiónibus diáboli.

Nostra conciliátrix et advocáta in hora mortis atque iudícii esto: nosque a futúro inexstinguíbili igne et a ténebris exterióribus líbera: et Fílii tui nos glória dignáre, o Virgo et Mater dulcíssima ac clementíssima. Tu síquidem única spes nostra es securíssima et sanctíssima apud Deum, cui glória et honor, decus atque impérium in sempitérna sǽcula sæculórum. Amen.

O tyroji ir nekaltoji, palaimintoji Mergele, be kaltės, nepaliesta ir švenčiausia didžiojo Tavo Sūnaus, visatos Viešpaties Motina, netenkančiųjų vilties ir kaltųjų pasitikėjime, mes šloviname Tave. Garbiname Tave, malonės pilnąją, pagimdžiusią Dievą ir Žmogų. Mes puolame prieš Tave ant kelių, visi šaukiamės Tavęs ir meldžiame Tavo pagalbos. Gelbėk mus, šventoji ir nepaliestoji Mergele, nuo visų užgriūvančių nelaimių ir visų velnio gundymų.

Būk mūsų Sutaikytoja ir Užtarėja mirties ir teismo valandą, saugok mus nuo būsimos neužgesinamos ugnies ir išorinių tamsybių. Laikyk mus vertus Tavo Sūnaus garbės, o geroji ir meilingoji Mergele ir Motina. Juk Tu esi vienintelė, saugiausia ir švenčiausia mūsų viltis pas Dievą, Tau tebūna garbė ir šlovė, pagarba ir valdžia per visus amžių amžius. Amen.

 

MALDA Į DIEVO MOTINĄ (Iš XV amžiaus Valandų knygos)

 

Obsecro te, Dómina Sancta María, Mater Dei, pietáte pleníssima, summi regis fília, Mater gloriosíssima, Mater orphanórum, consolátio desolatórum, via errántium, salus et spes in te sperántium, Virgo ante partum, Virgo in partu, et Virgo post partum, fons misericórdiæ, fons salútis et grátiæ, fons pietátis et lætítiæ, fons consolatiónis et indulgéntiæ, et per illam sanctam ineffábilem lætítiam qua exultávit spíritus tuus in illa hora quando tibi per Gabriélem Archángelum annuntiátus et concéptus Fílius Dei fuit, et per illud divínum mystérium quod tunc operátus est Spíritus Sanctus, et per illam sanctam ineffábilem grátiam, pietátem, misericórdiam, amórem, et humilitátem per quas Fílius Dei descéndit humánam carnem accípere in venerabilíssimo útero tuo, et in quibus te respéxit quando te commendávit sancto Ioánne apóstolo et evangelísta, et quando te exaltávit super choros angelórum, et per illam sanctam ineffábilem humilitátem qua respondísti Archángelo Gabriéli, „Ecce ancílla Dómini. Fiat mihi secúndum verbum tuum“.

 

Et per gloriosíssima quíndecim gáudia quæ habuísti de Fílio tuo Dómino nostro Iesu Christo, et per illam sanctam máximam compassiónem et acerbíssimum cordis dolórem quem habuísti quando Dóminum nostrum Iesum Christum ante crucem nudátum et in ipsa levátum vidísti, pendéntem, crucifíxum, vulnerátum, sitiéntem fel appóni, clamántem audísti et moriéntem vidísti...

Et per quinque vúlnera Fílii tui, et per contractiónem víscerum suórum præ nímio dolóre vúlnerum, et per dolórem quem habuísti quando vidísti eum vulnerári, et per fontes sánguinis sui et per omnem passiónem eius et per omnem dolórem cordis tui, et per fontes lacrimárum tuárum et cum ómnibus sanctis et eléctis Dei...

Vénias et festínes in auxílium et consílium meum. In ómnibus oratiónibus et requisítis meis. Et in ómnibus angústiis et in necessitátibus meis et in ómnibus rebus illis in quibus ego sum factúrus, locutúrus, aut cogitatúrus ómnibus diébus ac nóctibus, horis, atque moméntis vitæ meæ. Et in fámulo tuo ímpetres a dilécto Fílio compleméntum omni misericórdia et consolatióne, omni consílio, omni auxílio et omni adiutório, omni benedictióne et sanctificatióne, omni salvatióne, pace et prosperitáte, omni gáudio et alacritáte, étiam abundántiam ómnium bonórum spirituálium et corporálium et grátiam Spíritus Sancti qui me bene per ómnia dispónat, ánimam meam custódiat, corpus regat, sensus érigat, mores compónat, actus probet, vota et desidéria mea profíciat, cogitatiónes sanctas instítuat, prætérita mala indúlgeat, præséntia eméndet, futúra moderétur, vitam honéstam et honorábilem mihi tríbuat. Et victóriam contra omnes adversitátes huius mundi, beátam pacem spirituálem et corporálem mihi tríbuat. Bonam spem, caritátem, fidem, castitátem, humilitátem et patiéntiam. Et quinque sensus córporis mei regat et prótegat, septem ópera misericórdiæ complére me fáciat, duódecim artículos fídei et decem præcépta legis fírmiter crédere et tenére me fáciat. Et a septem peccátis mortálibus me líberet et deféndat usque in finem vitæ meæ.

Et in novíssimis diébus meis osténde mihi fáciem tuam. Et annúnties mihi dies et hora óbitus mei. Et hanc oratiónem meam súpplicem suscípias et exáudias. Et vitam ætérnam mihi tríbuas. Audi et exáudi me dulcíssime Virgo María, Mater Dei et misericórdiæ. Amen.

Meldžiu Tave, Valdove šventoji Marija, Dievo Motina, pilnoji gerumo, aukščiausiojo Karaliaus dukra, garbingoji Motina, našlaičių Motina, apleistųjų paguoda, nuklydusiųjų kely, Tavimi pasitikinčiųjų išgelbėjime ir viltie, Mergele prieš gimdymą, Mergele gimdymo metu, Mergele po gimdymo, gailestingumo šaltini, išganymo ir malonės šaltini, gerumo ir džiaugsmo šaltini, paguodos ir atleidimo šaltini. Dėl to švento ir neapsakomo džiaugsmo, kurį jautė Tavo dvasia tą valandą, kai arkangelas Gabrielius Tau paskelbė Dievo Sūnų ir kai jis buvo pradėtas; dėl tos dieviškos paslapties, kurią tuomet įvykdė Šventoji Dvasia; dėl tos švento ir nenusakomo meilumo, gerumo, gailestingumo, meilės ir nuolankumo, dėl kurių Dievo Sūnus nužengė, kad priimtų žmogaus kūną Tavo garbingose įsčiose, dėl kurių jis į Tave pažvelgė, kai pavedė Tave šventajam apaštalui ir evangelistui Jonui, kai Tave išaukštino virš angelų chorų; dėl tos švento ir nenusakomo nusižeminimo, su kuriuo atsakei arkangelui Gabrieliui: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūnie man pagal tavo žodį“...

Dėl šlovingųjų penkiolikos džiaugsmų, kuriuos patyrei su savo Sūnumi, mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi; dėl tos šventos giliausios užuojautos ir žiauriausio širdies skausmo, kurį patyrei, kai žvelgei į mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, apnuogintą prieš nukryžiuojant ir pakeltą ant kryžiaus, ant jo kabantį, prikaltą, sužeistą, trokštantį, geriantį tulžį, kai girdėjai jį šaukiantį ir matei mirštantį...

Dėl penkių Tavo Sūnaus žaizdų, dėl jo širdies prislėgimo, kenčiant baisų sužeidimų skausmą, dėl sopulių, kuriuos jautei matydama jį žeidžiant, dėl jo kraujo šaltinių ir visos jo kančios, dėl viso Tavo širdies sopėjimo, dėl Tavo ašarų šaltinio ir kartu su visais Dievo šventaisiais ir išrinktaisiais...

 

Ateik ir paskubėk man padėti ir man patarti visose mano maldose ir reikaluose, visuose mano suspaudimuose ir varguose, visuose dalykuose, kuriuos aš darysiu, kalbėsiu ar apie kuriuos mąstysiu, per visas dienas ir naktis, kiekvieną mano gyvenimo valandą ir minutę. Išmelsk man, Tavo tarnui, kad Tavo mylimasis Sūnus pripildytų mane visokiu savo gailestingumu ir paguoda, kiekvienu patarimu, pagalba ir parama, visokiu palaiminimu ir pašventinimu, išgelbėjimu, ramybe ir gerove, visais džiaugsmais ir linksmumu, taip pat visomis gausiomis dvasios ir kūno gėrybėmis bei Šventosios Dvasios malone, kuri mane gerai paruoštų, saugotų mano sielą, vestų kūną, pakeltų jusles, sutvarkytų įpročius, patikrintų veiksmus, ištobulintų norus ir troškimus, įkvėptų šventų minčių, atleistų praeities blogybes, pataisytų dabartinius ir valdytų ateities darbus, suteiktų man dorą ir garbingą gyvenimą. Tesuteikia jis pergalę prieš visus šio pasaulio priešingumus bei palaimingą dvasios ir kūno ramybę, gerą viltį, meilę, tikėjimą, skaistumą, nuolankumą ir kantrumą. Tevaldo ir tesaugo penkis mano kūno jutimus, teleidžia vykdyti septynis gailestingumo darbus, tvirtai tikėti į dvyliką tikėjimo punktų ir laikytis dešimties įsakymų. Teapsaugoja mane nuo septynių mirtinųjų nuodėmių ir tegina iki pat mano gyvenimo galo.

 

Paskutinėmis dienomis parodyk man savąjį veidą, pranešk man mano mirties dieną ir valandą. Priimk ir išklausyk šią nuolankią mano maldą ir suteik man amžinąjį gyvenimą. Išgirsk ir išklausyk mane, geroji Mergele Marija, Dievo ir gailestingumo Motina. Amen.

 

ŠV. VINCENTO PALOČIO MALDA NEKALTAI PRADĖTAJAI

 

Immaculáta Mater Dei, Regína cælórum, Mater misericórdiæ, advocáta et refúgium peccatórum, ecce ego illuminátus et incitátus grátiis, a te matérna benevoléntia large mihi impetrátis ex thesáuro divíno, státuo nunc et semper dare in manus tuas cor meum Iesu consecrándum.

Tibi ígitur, beatíssima Virgo, coram novem choris Angelórum cunctísque Sanctis illud trado, Tu autem, meo nómine, Iesu id cónsecra; et ex fidúcia filiáli, quam profíteor, certum mihi est te nunc et semper quantum póteris esse factúrum, ut cor meum iúgiter totum sit Iesu, ímitans perfectíssime Sanctos, præsértim sanctum Ioseph, Sponsum tuum puríssimum. Amen.

Nekaltoji Dievo Motina, dangaus Karaliene, gailestingumo Motina, nusidėjėlių užtarėja ir prieglobsti, štai aš, apšviestas ir paskatintas malonių, kurias Tavo motiniškas gerumas man gausiai išprašė iš Dievo lobyno, dabar ir visiems laikams nutariu atiduoti į Tavo rankas savo širdį, kad ją pašventintum Jėzui.

Todėl devynių angelų chorų ir visų šventųjų akivaizdoje atiduodu ją Tau, Švenčiausioji Mergele, o Tu mano vardu ją paaukok Jėzui. Dėl sūniško pasitikėjimo Tavimi, kurį aš išpažįstu, esu tikras, kad dabar ir visados darysi visa, ką gali, kad mano širdis visiškai priklausytų Jėzui ir tobulai sektų šventuosius, ypač šventąjį Juozapą, Tavo tyriausiąjį Sužadėtinį. Amen.

 

SEPTYNIŲ MARIJOS SKAUSMŲ VAINIKĖLIS

 

+ Dieve, ateik manęs gelbėti. R. Viešpatie, skubėk man padėti.

Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. R. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

I. Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl Tavo liūdnumo, kuris užgulė Tavo jautrią Širdį, išgirdus senojo Simeono pranašystę. Mylimoji Motina, dėl šio gilaus nusiminimo išmelsk man nuolankumo dorybę ir Dievo baimės dovaną.

Sveika, Marija...

II. Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl tos baimės ir nerimo, kurį Tavo jautri Širdis turėjo iškęsti bėgant į Egiptą ir gyvenant ten. Meilioji Motina, dėl šių Tavo rūpesčių išmelsk man dosnumo neturtingiesiems dorybę ir pamaldumo dovaną.

Sveika, Marija...

III. Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl to išgąsčio, kurio buvo pilna Tavo rūpestingoji Širdis, kai Tu pametei savo mylimąjį Sūnų. Brangioji Motina, dėl šio didelio nerimo ir susirūpinimo išmelsk man tyrumo dorybę ir žinojimo dovaną.

Sveika, Marija...

IV. Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl to sielvarto, kuris pervėrė Tavo Širdį, kai sutikai Jėzų kryžiaus kelyje. Mieloji Motina, dėl šio išgąsčio išprašyk man kantrumo dorybę ir stiprybės dovaną.

Sveika, Marija...

V. Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl tos kankinystės, kurią patyrė Tavo kilnioji Širdis, kai turėjai stebėti Jėzaus agoniją. Geroji Motina, dėl šio kartaus ir siaubingo skausmo išmelsk man saikingumo dorybę ir patarimo dovaną.

Sveika, Marija...

VI. Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl tos gilios žaizdos, kuri atsivėrė Tavo mylinčioje Širdyje, kai ietis pradūrė Jėzaus šoną ir plyšo jo meilingoji Širdis. Geroji Motina, dėl šio Tavosios Širdies pervėrimo išmelsk man broliškos meilės dorybę ir supratimo dovaną.

Sveika, Marija...

VII. Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl baisaus skausmo, kurį Tavo mylinti Širdis kentėjo Jėzų guldant į kapą. Brangioji Motina, dėl to beribio Tavo Širdies nuliūdimo išprašyk man uolumo dorybę ir išminties dovaną.

Sveika, Marija...

V. Melski už mus, Sopulingoji Mergele. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, meldžiame Tave, tegul Tavo Motina, Švenčiausioji Mergelė Marija, dabar ir mūsų mirties valandą būna mūsų Užtarėja Tavojo gailestingumo akivaizdoje, nes jos šventąją sielą Tavo kančios valandą pervėrė skausmo kalavijas. Meldžiame Tave, Jėzau Kristau, pasaulio Išganytojau, kuris su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per visus amžius. R. Amen.

 

Septynių Marijos skausmų stočių Šiluvoje ėjimas

 

Klūpant sukalbama „Sveika, Marija“, giedama giesmė „Marijos vardas“ arba (jei yra Švč. Sakramentas) „Garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą“. Einant tarp stočių giedama „Stovi Motina“, stotyse skaitomas skaitinys ir sukalbama „Sveika, Marija“ (galima sukalbėti septyniskart „Tėve mūsų“ ir „Sveika, Marija“). Grįžus klūpant giedamas „Viešpaties Angelas“ su „Amžinąjį atilsį“.

 

SOPULINGOSIOS DIEVO MOTINOS LITANIJA

Sukurta popiežiaus Pijaus VII 1809 metais, esant Napoleono nelaisvėje  

 

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Christe, audi nos. R. Christe, exáudi nos.

 

Pater de cælis, Deus, R. miserére nobis.

Fili, Redémptor mundi, Deus,

Spíritus Sancte Deus,

Sancta Trínitas, unus Deus,

Sancta María, R. ora pro nobis.

Sancta Dei Génetrix,

Sancta Virgo vírginum,

Mater crucifíxa,

Mater dolorósa,

Mater lacrimósa,

Mater afflícta,

Mater derelícta,

Mater desoláta,

Mater fílio orbáta,

Mater gládio transverberáta,

Mater ærúmnis confécta,

Mater angústiis repléta,

Mater cruci corde affíxa,

Mater mæstíssima,

Fons lacrymárum,

Cúmulus passiónum,

Spéculum patiéntiæ,

Rupes constántiæ,

Ancora confidéntiæ,

Refúgium derelictórum,

Clípeus oppressórum,

Debellátrix incredulórum,

Solátium miserórum,

Medicína languéntium,

Fortitúdo debílium,

Portus naufragántium,

Sedátio procellárum,

Recúrsus mœréntum,

Terror insidiántium,

Thesáurus fidélium,

Oculus Prophetárum,

Báculus Apostolórum,

Coróna Mártyrum,

Lumen Confessórum,

Margaríta Vírginum,

Consolátio Viduárum,

Lætítia Sanctórum ómnium, R. ora pro nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, R. parce nobis, Iesu.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, R. exáudi nobis, Iesu.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, R. miserére nobis, Iesu.

V. Réspice super nos, líbera nos. R. Salva nos ab ómnibus angústiis in virtúte Iesu Christi.

Orémus. Scribe, Dómina, vúlnera tua in corde meo, ut in eis legam dolórem et amórem: dolórem, ad sustinéndum per te omnem dolórem: amórem, ad contemnéndum per te omnem amórem. R. Amen.

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, R. melski už mus!

Šventoji Dievo Gimdytoja,

Šventoji Mergelių Mergele,

Motina nukryžiuotoji,

Motina sopulingoji,

Motina verkiančioji,

Motina liūdinčioji,

Motina paliktoji,

Motina apleistoji,

Motina Sūnaus netekusi,

Motina kalavijo pervertoji,

Motina vargų išsekintoji,

Motina nerimo pilnoji,

Motina, kurios Širdis prikalta prie kryžiaus,

Motina gedinčioji,

Ašarų šaltini,

Kentėjimų pilnatve,

Kantrumo paveiksle,

Tvirtybės uola,

Pasitikėjimo inkare,

Apleistųjų prieglobsti,

Prislėgtųjų skyde,

Netikėlių nukariautoja,

Vargšų paguoda,

Sergančiųjų vaiste,

Nusilpusiųjų stiprybe,

Jūroje skęstančiųjų uoste,

Audrų nuramintoja,

Liūdinčiųjų prieglobsti,

Klastingųjų baime,

Ištikimųjų lobi,

Pranašų akie,

Apaštalų lazda,

Kankinių vainike,

Išpažinėjų šviesa,

Mergelių perle,

Našlių paguoda,

Visų šventųjų džiaugsme, R. melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Jėzau!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Jėzau!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų, Jėzau!

V. Pažvelk į mus ir išvaduok. R. Gelbėk mus iš visų vargų Jėzaus Kristaus galybe.

Melskimės. Valdove Marija, įrašyk savo žaizdas į mano širdį, kad jose skaityčiau Tavo skausmą ir meilę: skausmą, kad dėl Tavęs pakelčiau visas kančias; meilę, kad dėl Tavęs niekinčiau bet kokią kitą meilę. R. Amen.

 

MALDA Į SOPULINGĄJĄ MERGELĘ

 

O Virgo et Mater sanctíssima, cuius ánimam in divíni Fílii tui passióne dolóris gládius pertransívit, et quæ in gloriósa eius resurrectióne perénnem triumphántis lætítiam percepísti; ímpetra nobis supplícibus tuis, ita sanctæ Ecclésiæ adversitátibus Summíque Pontíficis dolóribus consociári, ut optátis étiam consolatiónibus lætificári cum ipsis mereámur, in caritáte et pace eiúsdem Christi Dómini nostri. Amen.

O švenčiausioji Mergele ir Motina, Tavo sielą Tavo dieviškojo Sūnaus valandą pervėrė skausmo kalavijas, o jam šlovingai prisikėlus Tu gavai amžinąjį triumfo džiaugsmą. Suteik mums, Tave meldžiantiems, kad mes taip jungtumės su šventosios Bažnyčios vargais ir Aukščiausiojo Pontifiko skausmais, kad pelnytume kartu su jais džiaugtis gavę trokštamą paguodą, to Kristaus, mūsų Viešpaties meilėje ir taikoje. Amen.

 

ŠV. BONAVENTŪROS MALDA Į SOPULINGĄJĄ DIEVO MOTINĄ

 

Sopulingoji Motina Marija! Aš liūdžiu su Tavimi dėl Tavo Sūnaus kančių, kuris dėl mūsų prakaitavo krauju, dėl mūsų buvo nuplaktas ir vainikuotas erškėčiais, už mus nešė kryžių ir vietoj mūsų buvo nukryžiuotas. O, visas Jėzaus gyvenimas buvo vienas kryžius! Ir Tu dėl savo širdingiausios meilės jam buvai prikalta prie to kryžiaus. Tavo sielą iš tiesų pervėrė kalavijas: jis kentėjo sužeisto kūno kančias, o Tu – užjaučiančios sielos skausmus. Visos žaizdos, kurios buvo jo švenčiausiame kūne, Tavo sieloje susijungė į vieną vienintelę žaizdą.

Tu iš tiesų esi „Marija“, nes Tavo vardas reiškia „Kartybė“. Jis pranašingai išsipildė visuose Tavo Sūnaus karčiuose kentėjimuose, kuriuos iškentei ir Tu. O Dievo Motina, pripildyk ir mano širdį meilės Jėzui, giliai spausk į ją visą jo kančią, kad ir aš su juo kentėčiau. Jūsų žaizdos, o mano Jėzau ir Tu, Mergele Marija, yra mano sveikata laike ir mano išganymas per visą amžinybę. Amen.

 

PENKIOS MARIJOS PSALMĖS

 

I psalmė

 

Kristaus Motina Marija, didi Valdove ir Karaliene, labai šlovinga mūsų Dievo mieste ir visame jo išrinktųjų susirinkime!

Tavo gailestingumas ir Tavo malonės visur skelbiamos; Dievas laimina Tavo rankų darbus.

Melski už mus, Valdove, išgydyk mūsų ligas, atimk sopulius ir mūsų širdžių suspaudimą.

Atsiųsk mums šventą angelą, kuris mus gintų nuo priešų.

Melski už mus mūsų suspaudimo dieną ir savo teisybe apšviesk mus.

Melski už mus, Valdove, melski už mus, nes Tu esi viltis ir šviesybė visų, kas Tavimi pasitiki.

Atmink mus, Marija, išklausyk mūsų verksmą ir dūsavimą.

Melski už mus, Valdove, užtark mus ir ramia linksmybe paversk mūsų vargus.

Atmink savo tarnus, Valdove, ir neleisk, kad savo pagundose kentėtume suspaudimą.

Melski už mus, garbės ir šlovės Karaliene, ir nuo visokios prapulties sergėk mus vargstančius.

Melski už mus, Išganytojo Motina, ir suteik paguodos mūsų nuliūdimuose.

Išgydyk susigraudinusiųjų širdis, išganymo Valdove, ir apliek jas malonės aliejumi.

Garbė Dievui Tėvui...

 

II psalmė

 

Tavęs šauksiuosi, Valdove, ir Tu išklausysi mane, liežuviu garbinsiu Tave, ir Tu pralinksminsi mane.

Tavęs šaukiausi, kai suspausta buvo mano širdis, Tu manęs išklausei iš savo šventojo kalno.

Apkabinkim, nusidėjėliai, Marijos pėdas, ir pulkime prie jos kojų.

Eikime prie jos su pagarba ir maldingumu, ir tesidžiaugia mūsų širdys ją sveikindamos.

Eikite pas ją jūsų varguose, ir jos veido šviesa pastiprins jus.

Iš tykojančių, praryt pasirengusių ir iš rankų tų, kurie mūsų ieškojo, jos malone esam išgelbėti.

Klausykit, žmonės, Dievo įsakymų ir neužmirškit dangaus Karalienės.

Atverkit širdis Jos ieškodami, ir lūpas ją šlovindami.

Teužsidega širdinga meilė, kad ją mylėtume, ir ji sugėdins mūsų priešus.

Ji nuėmė nuo širdies nuliūdimą ir gailestį, ir savo saldybe pasaldino mūsų sielas.

Pulkite prieš Dievą jos asmenyje, garbinkit jos grožio Sutvėrėją.

Jos padedami esam išvaduoti nuo amžinosios mirties, ir nuo baisaus maro esame laisvi.

Garbė Dievui Tėvui...

 

III psalmė

 

O Valdove, esi gelbėtoja mūsų varguose ir stipriausia galybė priešams sunaikinti.

Visi dievobaimingieji, gerbkite ją, nes ji yra mūsų Karalienė ir Užtarėja.

Bėkim pas ją mūsų rūpesčiuose, ir ji ištrauks mus iš mūsų prapulties.

Atmink, Valdove, kad užtartum mus ir kad atitolintum nuo mūsų Tavo Sūnaus rūstybę.

Pažvelk į mūsų vargus, garbingoji Valdove, ir neužmiršk atitolinti suspaudimus ir vargus.

Atmink, Valdove, pavargusius ir neturtėlius ir sutvirtink juos savo pagalbos linksmybe.

Atmink, Valdove, mus visuose mūsų reikaluose, būk pagalba mūsų mirties valandą, ir atrasime amžinąjį gyvenimą.

Apšlakstyk mūsų širdis savo saldybe, padaryk, kad užmirštumėm šio vargingo gyvenimo bėdas.

Pažvelk, Valdove, į Tavo tarnų nusižeminimą ir neleisk jiems pakliūti į amžinąją prapultį.

Pripildyk mus, savo tarnus, šventomis dorybėmis, ir Dievo rūstybė tenesiartina prie mūsų.

Pažvelk, Valdove, į mūsų širdžių nusižeminimą ir išvaduok mus iš sunkių vargų.

Atsimink, Valdove, savo gailestingumą, padėk mums mūsų mirties valandą.

Garbė Dievui Tėvui...

 

IV psalmė

 

Ir aš Tavimi, Valdove, pasitikiu dėl Tavo vardo didžio gailestingumo.

Išteisink mane, Valdove, nors atsitraukiau nuo savo nekaltybės, tuomet nenusilpsiu, nes Tavimi viliuosi.

Į Tavo rankas atiduodu savo kūną ir sielą, visą savo gyvenimą ir paskutinę savo dieną.

Išliek mums savo gailestingumo spindulius ir apšviesk mus savo pasigailėjimo šviesa.

Padaryk stebuklą, kad patirtume Tavo vardo pagalbą.

Užtark mus, Dievo Motina, pagimdžiusi mums išganymą.

Apdalink malonėmis iš savo turtų ir numaldyk mūsų skausmus.

Testoja mūsų maldos Tavo akivaizdon, ir nepaniekink dūsaujančių balso.

Tavo rankose, Valdove, mūsų išganymas ir gyvenimas, mūsų amžinoji linksmybė ir garbingas gyvenimas.

Teatranda pas Dievą malonę, kas savo reikaluose melsis Tau.

Nelaimėse ir varguose, abejonėse ir visuose reikaluose teatranda maloningą užtarimą.

Nes Tu gydai sugraudintas širdis ir sustiprini malonių aliejumi.

Garbė Dievui Tėvui...

 

V psalmė

 

Kad ir buvau varguose, bet kai šaukiausi Marijos, ji gailestingai išklausė mane.

Į Tave, Valdove, keliu savo sielą Dievo teismo dieną, ir Tavo užtariamas nebūsiu sugėdintas.

Būk pagarbinta, malonės pilnoji, Dievas su Tavimi, per Tave pasauliui ruošiamas išganymas.

Užžengei linksmai giedant minioms angelų, apsupta arkangelų rožėmis ir vainikuota lelijomis.

Nuplauk, Valdove, visas mūsų nuodėmes, išgydyk visas mūsų ligas.

Atitolink nuo mūsų visus vargus ir pasaldink visus mūsų skausmus.

Tenutolsta per Tave nuo mūsų Dievo rūstybė, permaldauk jį savo nuopelnais ir maldomis.

Tegul mums per Tave bus atverti teisybės vartai, kad pašlovintumėm stebuklingus Tavo darbus.

Prisiartink prie Viešpaties mūsų reikaluose, kad per Tave būtumėm išvaduoti iš savo prispaudimų.

Teesie mūsų pagalba Tavo vardo galybėje, per Tave tebūna daromi visi mūsų darbai.

Nuo visokio sumišimo išgelbėk savo tarnus, duok, kad jie gyventų Tavo apgynimo ramybėje.

Tegul prieš Tave puola tautų namai, tegul Tave šlovina visi angelų pulkai.

Garbė Dievui Tėvui...

 

Melskimės. Viešpatie, prašome Tave, per šlovingosios visuomet Mergelės Marijos užtarimą apgink šį pasaulį nuo visokių vargų, karo, maro, ugnies ir bado. Maloningai saugok visus, nuoširdžiai parpuolusius prieš Tave, nuo visokių ligų, netikėtos mirties ir nuo visokių nelaimių. Tu gyveni ir viešpatauji su Dievu Tėvu Šventosios Dvasios vienybėje per amžių amžius. Amen.

 

ŠV. ALFONSO LIGUORIO PADĖKA ŠVČ. TREJYBEI UŽ MARIJĄ

 

Iš visos širdies dėkoju Tau, Dieve Tėve, už tą malonę, kurią Tavo akyse rado Tavo duktė, Švenčiausioji Mergelė Marija.

Iš visos širdies dėkoju Tau, vienatini dangiškojo Tėvo Sūnau, už tą gerumą, kuriuo Tu apgaubei savo Motiną, Švenčiausiąją Mergelę Mariją.

Iš visos širdies dėkoju Tau, Dieve Šventoji Dvasia, už tą meilę, kurią suteikei Tavo Sužadėtinei, Švenčiausiajai Mergelei Marijai.

O Tu, šventoji Marija, parodyk man savo meilingąjį veidą, kad aš dėl Tavo motiniško užtarimo Dievo akyse rasčiau malonę ir pasiekčiau amžinąją laimę. Amen.

 

ATSILYGINIMO MALDA MARIJAI

 

Švenčiausioji Mergele, Dievo Motina, maloningai pažvelk iš dangaus, kur Tu sėdi karalienės soste, į mane, vargšą nusidėjėlį, nevertą Tavo tarną. Nors gerai žinau savo nevertumą, bet norėdamas atsilyginti už įžeidimus, kuriuos Tau kalba bedieviški ir šventvagiški liežuviai, aš iš širdies gelmių šlovinu ir aukštinu Tave kaip tyriausią, skaisčiausią, švenčiausią iš visų Dievo kūrinių. Aš garbinu Tavo šventąjį vardą, giriu Tavo didžią tikros Dievo Motinos privilegiją, išpažįstu Tave, visuomet Mergelę, pradėtą be nuodėmės sutepimo, žmonių giminės Bendraatpirkėją. Garbinu amžinąjį Tėvą, kuris ypatingu būdu išsirinko Tave savo dukra. Garbinu įsikūnijusį Žodį, kuris prisiėmė mūsų prigimtį Tavo įsčiose ir taip padarė Tave savo Motina. Šlovinu Šventąją Dvasią, kuri paėmė Tave kaip Sužadėtinę. Visa garbė, šlovė ir padėka Švenčiausiajai Trejybei, kuri prieš visus amžius Tave numatė ir be saiko mylėjo, išaukštino Tave virš visų kūrinių į dangaus aukštumas. O Mergele, šventa ir gailestinga, išmelsk visiems, kurie Tave įžeidžia, atgailos malonę ir maloningai priimk šį menką patarnavimą iš manęs, savo tarno, gaudama iš savo dieviškojo Sūnaus ir man pasigailėjimą ir visų mano nuodėmių atleidimą. Amen.

 

NUSIDĖJĖLIO MALDA MARIJAI (Šv. Alfonsas Liguoris)

 

Dievo Motina, Švenčiausioji Marija, kaip dažnai savo nuodėmėmis jau esu nusipelnęs pragaro kančių! Nuosprendis jau galėjo būti paskelbtas, gal net man pirmąkart nusidėjus, jei savo maloningu gailestingumu nebūtum sulaikiusi dieviškojo teisingumo rankos. Tu įveikei mano širdies kietumą ir meiliai patraukei mane, kad visiškai Tavimi pasitikėčiau. Kaip dažnai turėjau nupulti, visokiems pavojams tykant mano žingsnių, jei Tu, mylinti Motina, nebūtum manęs apsaugojusi malonėmis, kurias man gavai. Tačiau ką man padės Tavo gailestis ir maloningumas, jei galų gale aš pats save pasmerksiu? Jei kada buvo metas, kai Tavęs nemylėjau, tai dabar Tave, šalia Dievo, myliu labiau už viską. O neleisk, kad vėl atsukčiau nugarą Tau ir mano Dievui, kuris per Tave man padarė tiek daug stebuklų. Argi galėsi regėti, kaip vienas iš Tave mylinčių tarnų krenta į pragarą? O Marija, ką į tai atsakysi? Ar aš pats sau parengsiu pasmerkimą? Tikrai taip, jei apleisiu Tave! Bet kas gi galėtų turėti tokią širdį, kad Tave paliktų? Kaip galėčiau pamiršti meilę, kurią man parodei? Ne, tikrai nepražus tas, kuris ištikimai pasiveda Tau ir kreipiasi į Tave! O mano mieloji Motina, nepalik manęs mano paties jėgoms, nes tuomet tikrai mirsiu. Suteik, kad visuomet ieškočiau Tavo apsaugos. Išgelbėk mane, nes Tu esi mano viltis, gelbėk mane nuo pragaro kančių, bet ypač nuo nuodėmės, kuri vienintelė turi galią pasmerkti mane pražūties liepsnoms. Amen.

 

MALDA MERGELEI MARIJAI (Ave, benignissima)

 

Ave, benigníssima misericórdiæ Mater, salve, véniæ conciliátrix optatíssima María, quis te non amet? Tu in rebus dúbiis lumen, et in mœróribus solátium, in angústiis levámen, in perículis et tentatiónibus refúgium. Tu post unigénitum tuum certa salus; beáti qui díligunt te, Dómina! Inclína, quæso, aures tuæ pietátis ad preces huius servi tui, huius míseri peccatóris; et calíginem vitiórum meórum rádiis tuæ sanctitátis díssipa, ut tibi pláceam.

Sveika, meilingoji gailestingumo Motina, sveika, geriausia atleidžianti guodėja Marija, kas gali Tavęs nemylėti? Tu esi šviesa dvejonėse, paguoda skausmuose, prieglobstis pavojuose ir pagundose. Po Tavojo Viengimio Tu esi tikriausias išganymas, todėl šventieji myli Tave, Valdove! Meldžiu, palenk savo gerumo ausis į šio Tavo tarno, šio vargano nusidėjėlio maldas ir Tavo šventumo spinduliais išsklaidyk mano ydų tamsybes, kad Tau patikčiau.

 

MALDA MERGELEI MARIJAI (O Mater pietatis)

 

O Mater pietátis et misericórdiæ, beatíssima Virgo María, ego miser et indígnus peccátor ad te confúgio toto corde et afféctu; et precor pietátem tuam ut, sicut dulcíssimo Fílio tuo in Cruce pendénti adstitísti, ita et mihi mísero peccatóri et fidélibus ómnibus sacrosánctum Fílii tui Corpus suméntibus cleménter adsístere dignéris, ut tua grátia adiúti, digne ac fructuóse illud súmere valeámus. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. Amen.

O geroji ir gailestingoji Motina, Švenčiausioji Mergele Marija, aš vargšas ir nevertas nusidėjėlis bėgu prie Tavęs iš visos širdies ir iš meilės. Prašau Tavo gerumą, kad kaip stovėjai šalia savo mylimiausio Sūnaus, kabančio ant kryžiaus, taip maloningai teiktumeisi stovėti ir prie manęs, vargšo nusidėjėlio, ir visų tikinčiųjų, priimančių švenčiausiąjį Tavo Sūnaus Kūną, kad Tavo malonės padedami, pajėgtume vertai ir vaisingai jį priimti. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

MALDA Į ROŽANČIAUS KARALIENĘ

 

Švenčiausiojo Rožančiaus Karaliene, šiais begėdiško bedieviškumo laikais parodyk savo galią, kaip savo praeities pergalėse, ir nuo savo sosto, iš kur dalini atleidimą ir malones, gailestingai užtark Tavo Sūnaus Bažnyčią, jo vikarą žemėje, visus dvasininkų laipsnius ir pasauliečius, taip prislėgtus šioje baisioje kovoje. Tu, galingoji visų erezijų nugalėtoja, paskubink gailestingumo valandos atėjimą, nors nesuskaitomos žmonių nuodėmės kasdien kursto Dievo teisingumą ir artina jo valandą. Man, menkiausiam iš žmonių, maldingai klūpančiam prieš Tave, suteik malonę teisiai gyventi žemėje ir karaliauti su šventaisiais danguje. O dabar kartu su visų ištikimųjų krikščionių bendrija visame pasaulyje aš sveikinu Tave ir skelbiu Tave švenčiausiojo Rožančiaus Karaliene. Švenčiausiojo Rožančiaus Karaliene, melski už mus!

 

MALDA Į KARMELIO KALNO DIEVO MOTINĄ

 

Švenčiausioji Mergele, malonės pilnoji, visų šventųjų Karaliene, kaip džiaugiuosi garbindamas Tave, Karmelio Kalno Dievo Motiną! Aš prisimenu pranašo Elijo dienas, kai ant Karmelio kalno pasirodė Tavo provaizdis – mažas debesėlis, kuris išaugo ir davė gausų lietų. Tas lietus primena pašvenčiamąją malonę, kurią gauname per Tave. Jau nuo apaštalų laikų Tu buvai gerbiama šiuo paslaptingu vardu. Šiandien esu pilnas džiaugsmo, kai pagalvoju, kad esame vienybėje su tais pirmaisiais Tavo tarnais, su kuriais sveikiname Tave: Karmelio papuošale, Libano šlove, tyriausia lelija, paslaptingoji rože ir žaliuojantis Bažnyčios sode! Dabar, mergelių Mergele, pažvelk į mano vargą ir parodyk man save kaip Motiną. Išliek virš manęs vis daugiau gyvosios šviesos ir to tikėjimo, kuris padarė Tave švenčiausiaja. Uždek mane dangiška meile, kuria mylėjai savo brangųjį Sūnų Jėzų Kristų. Esu pilnas dvasinių ir kūniškų vargų, mane slegia kūno ir sielos skausmai, todėl kaip vaikas bėgu ir slepiuosi po Tavo motiniško rūpesčio rūbu. Tu, Dievo Motina, turi galią išmelsti man iš pagirtojo Jėzaus dangiškų nuolankumo, skaistumo, švelnumo dovanų, kurios buvo nuostabiausi Tavo nekaltos sielos papuošalai. Leisk man būti stipriu vidury pagundų ir sunkumų, kurie taip dažnai slegia mano dvasią. O kai pagal šventąją Dievo valią bus baigtos mano žemiškos kelionės dienos, suteik, kad mano siela gautų rojaus garbę, dėl Kristaus nuopelnų ir Tavo užtarimo. Amen.

 

MALDA Į MARIJĄ KRIKŠČIONIŲ PAGALBĄ

 

Nekaltoji Mergele, Dievo ir mūsų Motina Marija, Tu matai, kaip velnias ir pasaulis visur puola katalikų tikėjimą, kuriame iš Dievo malonės norime gyventi ir mirti, kad pasiektume amžinąją garbę. Todėl Tu, Krikščionių Pagalba, atnaujink savo senąsias pergales ir gelbėk savo vaikus. Tau patikime jų tvirtą sprendimą niekuomet neįsirašyti į draugijas, priešiškas mūsų šventajai religijai. Tu, būdama pati švenčiausia, perduok savo dieviškajam Sūnui mūsų gerus pasiryžimus ir gauk mums malonę, kurios mums reikia, kad jų nesvyruodami laikytumės iki pat mirties. Sutvirtink regimąją Bažnyčios galvą, palaikyk katalikų vyskupus, saugok visus dvasininkus ir liaudį, kuri skelbia Tave Karaliene. Savo užtarimo galia priartink tą dieną, kai visos tautos susirinks prie vyriausiojo ganytojo kojų. Amen.

Marija, Krikščionių Pagalba, melskis už mus!

 

MALDA Į GALINGĄJĄ MERGELĘ

Prisimenant Rožančiaus Karalienės pergalę prieš turkų laivyną prie Lepanto 1571 m.

 

Galingiausioji Mergele, mylinti krikščionių liaudies globėja, kaip mes turime Tau dėkoti už tą paramą, kurią suteikei mūsų tėvams, kurie, gręsiant turkų bedievių puolimui, šaukėsi Tavo motiniškos pagalbos, pamaldžiai kalbėdami rožančių! Iš dangaus Tu pamatei juos žūstant, bet išgirdai jų balsus, meldžiančius Tavo pasigailėjimo. Jų nuolankios maldos, prie kurių jungėsi didysis popiežius, šventasis Pijus V, buvo Tau priimtinos, todėl greitai atskubėjai į pagalbą. Suteik, didžioji Motina, kad ir mūsų dienomis šventosios Kristaus sužadėtinės nesibaigiančios dejonės pasiektų Tavo sostą ir paskatintų Tavo gailestį. Vėl pajusk užuojautą jai, vėl pakilk ir išvaduok ją nuo daugybės priešų, kurie ją spaudžia iš visų pusių.

Šiandien iš visų keturių pasaulio pusių kyla mylinčios maldos link Tavo sosto, kad pasigailėtum mūsų šiais neramiais laikais, kaip ir praeityje. Deja, mūsų nuodėmės trukdo ar bent stabdo tų maldų poveikį. Todėl, brangioji Motina, gauk mums tikrą gailestį dėl mūsų nuodėmių ir tvirtą pasiryžimą geriau mirti, nei grįžti prie ankstesnių niekšybių. Mes esam susirūpinę, kad dėl mūsų kaltės Tavo pagalba, kurios mums be galo reikia, gali būti atsakyta ar ateiti per vėlai.

Todėl pakilk, Marija, pasilenk ir išgirsk viso katalikiško pasaulio maldas, sutriuškink puikybę tų niekšų, kurie begėdiškai piktžodžiauja prieš visagalį Dievą ir nori sugriauti jo Bažnyčią. Bet, kaip sako neklystami Kristaus žodžiai, pragaro vartai jos niekuomet nenugalės. Todėl dar kartą parodyk, kad kai Tu pakyli ginti Bažnyčios, pergalė yra neišvengiama. Amen.

 

ŠV. JONO BOSKO MALDA Į KRIKŠČIONIŲ PAGALBĄ

 

O Marija, galingoji Mergele, Tu esi neįveikiama ir šlovinga Bažnyčios gynėja. Tu esi nuostabioji Krikščionių Pagalba, baisi, kaip mūšiui išrikiuota armija. Tu viena sunaikinai visas erezijas visame pasaulyje. Mūsų sielvartuose, mūsų kovose ir nelaimėse, apgink mus nuo priešo galios ir mūsų mirties valandą pasiimk mūsų sielas į rojų. Amen.

 

MALDA Į LA SALETO DIEVO MOTINĄ

 

Atsimink, La Salete apsireiškusi Dievo Motina, tikra Sopulingoji Motina, tas ašaras, kurias praliejai už mane Kalvarijoje. Prisimink, su kokiu nuolatiniu rūpestingumu Tu stengeisi mane užstoti nuo Dievo teisingumo – pagalvok, argi gali dabar apleisti savo vaiką, dėl kurio taip daug stengeisi? Įkvėptas šios paguodžiančios minties, aš ateinu ir puolu po Tavo kojomis, nepaisant savo neištikimybės ir nedėkingumo. Neatmesk mano maldos, o Sutaikinimo Mergele, atversk mane, gauk man malonę mylėti Jėzų Kristų virš visų dalykų ir guosti Tave savo šventu gyvenimu, kad vieną dieną galėčiau Tave išvysti danguje. Amen.

 

ŠV. METODIJAUS MALDA MERGELEI MARIJAI

 

Be dėmės Mergele, kaip žėrinti aušra Tu patekėjai šiam pasauliui. Tu atnešei mums šlovės Saulę, per Tave buvo išsklaidyta siaubinga naktis, kuri gaubė žemę. Tu įveikei tirono galią, nugalėjai mirtį ir pragarą. Tu panaikinai priešiškumą, kuris žmogų skyrė nuo Dievo. Tu užtikrinai mums taiką, pagydei sielos ligas šventumo malone. Tu apšvietei pasaulį spindinčiu tiesos švytėjimu.

Būk pasveikinta, Mergele Marija, neišsemiamas džiaugsmo šaltinis visai žmonijai! Tu esi brangus Dievo karalystės perlas, Tu – gyvasis Duonos altorius, kuri mus maitina amžinajam gyvenimui. Sveika, amžinojo Tėvo meilės brangakmeni! Sveika, Sūnaus gailestingumo šuliny! Sveika, pavėsį teikiantis Šventosios Dvasios kalne! Amen.

 

MALDA IŠAUKŠTINTAJAI DIEVO MOTINAI (Šv. Pijus X)

 

Marija, Tu vainikuota žvaigždėmis, mėnulis yra po Tavo kojomis, Tavo sostas – virš angelų chorų. Maloningai pažvelk žemyn, į šį ašarų klonį ir išgirsk mūsų šauksmą! Tik Tavimi pasitikime, į Tave sudedame visas savo viltis. Tu jau mėgaujiesi begaline dangaus palaima. Bet ir Tu patyrei mūsų tremties kentėjimus ir žinai, kokios karčios yra dienos žmonių, kurie čia gyvena, varginami skausmų.

Ant Kalvarijos kalno Tu girdėjai Sūnaus balsą: „Moterie, štai tavo sūnus, aš jį duodu tau vietoj savęs“. Taip Tu buvai paskirta visų tikinčiųjų Motina. Koks būtų vargšų Adomo vaikų gyvenimas be Tavęs? Juk kiekvienas iš jų turi vargą, kuris jį kankina, rūpestį, kuris jį slegia, žaizdą, kurią jam skauda. Visi eina prie Tavęs, į išganymo uostą, prie paguodos šaltinio. Kai kyla vėtros ir uraganai, jūreiviai šaukiasi Tavęs ir meldžia ramaus oro. Našlaitis maldauja Tavęs, paliktas gyvenimo audroms lyg lauko gėlė. Vargšai žvelgia į Tave, kai jiems pritrūksta kasdienės duonos, ir nei vienas nelieka be pagalbos ir paguodos.

Marija, brangioji Motina, apšviesk mūsų protą, paliesk mūsų širdis! Tyra meilė, šviečianti iš Tavo akių, tepaliečia visus ir visiems atneša nuostabių vaisių, kuriuos mums pelnė Tavo Sūnus, kuris praliejo savo Kraują, kai Tu po Jo kryžiumi kentei baisiausią kančią. Amen.

 

MALDA ANGELŲ KARALIENEI

 

1864 m. sausio 13 d. tėvas Louisas Cestacas, Marijos tarnaičių kongregacijos įkūrėjas, regėjo viziją, kaip piktosios dvasios buvo išleistos į pasaulį ir pradėjo visuotinį puolimą prieš Bažnyčią. Po to jam apsireiškė Mergelė Marija, išmokė šios maldos ir nurodė ją platinti. Regėjimo tikrumą patvirtino Bayonne vyskupas, šv. popiežius Pijus X 1908 07 08 šiai maldai priskyrė dalinius atlaidus.

 

Kilnioji dangaus Karaliene, aukščiausioji angelų Valdove! Tu nuo pat pradžių gavai iš Dievo galią ir užduotį sutraiškyti šėtonui galvą (Pr 3, 15). Nuolankiai meldžiame Tave: išsiųsk dangaus legionus! Tavo vadovaujami, jie turi pradėti mūšį su piktosiomis dvasiomis, turi visur prieš jas kovoti, palaužti jų puikybę ir nutremti jas į bedugnę. Kas kaip Dievas?

Geroji, meilingoji Motina, mes norime visuomet Tave mylėti ir turėti viltį Tavyje. Dievo Motina, pasiųsk šventuosius angelus! Tegul jie saugo mane ir toli nuveja piktąjį priešą. Šventieji angelai ir arkangelai, saugokite ir ginkite mus! Amen.

 

MALDA Į MARIJĄ NUOLATINĘ GELBĖTOJĄ (Tradicinė vokiečių malda)

 

Mergele, manoji Dievo Motina, leisk, kad būčiau visiškai Tavo, Tavo gyvenime ir mirtyje, nelaimėje, baimėse ir varguose. Kad priklausyčiau Tau kryžiuose ir skaudžiuose kentėjimuose, laike ir amžinybėje. Mergele, manoji Dievo Motina, leisk, kad būčiau visiškai Tavo!

Motina, Tavimi pasitikiu ir remiuosi! Motina, Tavęs šaukiuosi ir verkiu! Motina maloningoji, būk šalia manęs! Motina galingiausioji, saugok mane!

O Motina, ateik ir išmokyk mane melstis! O Motina, ateik ir išmokyk mane kovoti! O Motina, ateik ir padėk man kentėti! O Motina, ateik ir lik su manimi!

Tu gali man padėti, galingoji, Tu nori padėti, geriausioji, turi man padėti, ištikimoji, tikrai man padėsi, gailestingoji!

Malonės Motina, krikščionių Globėja, nusidėjėlių prieglobsti, išganymo vartai, visos žemės viltie, dangaus papuošale, nuliūdusiųjų paguoda, visus saugantis skyde!

Kas veltui šaukėsi Tavo pagalbos? Kada esi pamiršusi vaikišką maldą? Todėl ištvermingai šaukiuosi kryžiuje ir kančioje: „Marija, visuomet padėk! Tu visada padedi!“ Pilnas pasitikėjimo šaukiu kentėjimuose ir mirtyje: „Marija, padėk kiekviename varge!“ Tuo tikiu, tuo gyvenu iki pat mirties: „Marija, padėk man nueiti į dangų!“

Mergele, manoji Dievo Motina, leisk, kad būčiau visiškai Tavo: Tavo gyvenime ir mirtyje, nelaimėje, baimėse ir varguose. Kad priklausyčiau Tau kryžiuose ir skaudžiuose kentėjimuose, laike ir amžinybėje. Mergele, manoji Dievo Motina, leisk, kad būčiau visiškai Tavo!

 

MALDA Į IŠAUKŠTINTĄJĄ DIEVO MOTINĄ (Pop. Pijus XII)

 

O Marija, graži kaip mėnulis, šviečianti kaip saulė, į Tavo veidą žvelgia šventieji, jame lyg veidrodyje save mato angelai! Padaryk, kad mes, Tavo vaikai, taptume panašūs į Tave. Leisk, kad mūsų sielos priimtų Tavojo grožio spindesį, kad jis bėgant metams nenyktų ir naujai nušvistų amžinybėje.

O Marija, dangaus saule, prikelk gyvybę, kur ji apmirusi, apšviesk protą, kai jis aptemęs. Tu apšvieti savo vaikų veidus – duok mums Tavosios šviesos spindesį ir kaitrą!

O Marija, stipri kaip armija, atnešk pergalę mūsų gretoms! Esame tokie silpni, o mūsų priešas siautėja su tokia jėga. Bet po Tavo vėliava esame tikri, kad laimėsime. Velnias žino Tavo kojos jėgą, jis bijo Tavo žvilgsnio didybės.

Gelbėk mus, o Marija, „graži kaip mėnulis, šviesi kaip saulė, stipri kaip išrikiuota armija“ (Gg 6, 10), kuri galinga ne pykčiu, o meilės liepsnomis. Amen.