10. Šv. angelams

10. Šv. angelams Spausdinti El. paštas
2007 05 01

ŠV. ANGELŲ LITANIJA (Iš „Paradisus Angelicus“, Lüttich, 1711)

 

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, R. melski už mus!

Šventoji Dievo Gimdytoja,

Šventoji Mergelių Mergele,

Šventasis Mykolai, kuris gynei Dievo tautą,

Šventasis Mykolai, kuris išvarei šėtoną ir jo sekėjus iš dangaus,

Šventasis Mykolai, kuris mūsų broliams mirštant nuveji pragaro kaltintojus,

Šventasis Gabrieliau, kuris paaiškinai Danieliui pranašystę,

Šventasis Gabrieliau, kuris pranešei Jono Krikštytojo gimimą ir pašaukimą,

Šventasis Gabrieliau, kuris paskelbei dieviškojo Žodžio įsikūnijimą,

Šventasis Rapolai, kuris parvedei sveiką namo Tobiją,

Šventasis Rapolai, kuris išvarei demoną į dykumą,

Šventasis Rapolai, vienas iš septynių, stovinčių priešais Dievo sostą,

Šventieji angelai, kurie supate Dievo šlovę, R. melskite už mus!

Šventieji angelai, kurie Dievą be paliovos šlovinate ir garbinate,

Šventieji angelai, kurie išsklaidote mūsų tamsybę,

Šventieji angelai, kurie skelbiate žmonėms Dievo valią,

Šventieji angelai, kurie esate Dievo paskirti žmonių sargais,

Šventieji angelai, kurie nuolat regite Tėvo veidą danguje,

Šventieji angelai, kurie džiaugiatės dėl kiekvieno nusidėjėlio, darančio atgailą,

Šventieji angelai, kurie išvedėte Lotą iš bedievių tarpo,

Šventieji angelai, kurie Jokūbo regėjime lipote kopėčiomis aukštyn ir žemyn,

Šventieji angelai, kurie ant Sinajaus perdavėte Mozei Dievo įsakymus,

Šventieji angelai, kurie paskelbėte Kristaus gimimą žmonėms,

Šventieji angelai, kurie tarnavote Kristui dykumoje,

Šventieji angelai, kurie nunešėte Lozorių į Abraomo glėbį,

Šventieji angelai, kurie baltais rūbais sėdėjote Kristaus kape,

Šventieji angelai, kurie Teismo dieną eisite su kryžiumi priešais Kristų,

Šventieji angelai, kurie užrašote visus papiktinimus, vykstančius Kristaus karalystėje,

Šventieji angelai, kurie atskirsite pasmerktuosius nuo teisiųjų,

Šventieji angelai, kurie nunešate žmonių maldas Dievui,

Šventieji angelai, kurie padedate mirštantiems,

Šventieji angelai, kurie palydite nuskaistintas vėles į dangų,

Šventieji angelai, kurie Dievo galia darote stebuklus,

Šventieji angelai, kurie esate pasiųsti tarnauti žmonėms, išganymo paveldėtojams,

Šventieji angelai, kurie globojate karalystes ir šalis,

Šventieji angelai, kurie Dievui ištikimus žmones gelbėjate nuo pavojų,

Šventieji angelai, kurie guodėte kankinius jų kančiose,

Visi angelų chorai, R. melskite už mus!

Angelų pagalba iš visų pavojų, R. gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo velnio žabangų,

Nuo visų erezijų ir atskalų,

Nuo mirties nepasiruošus,

Nuo amžinosios mirties,

Mes, nusidėjėliai, R. meldžiam Tave, išklausyk mus!

Per savo angelus,

Mūsų pasigailėti teikis,

Mums atleisti teikis,

Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir išlaikyti teikis,

Šventąjį Tėvą ir visus krikščionių luomus saugoti teikis,

Tautoms taiką ir vienybę duoti teikis,

Visiems mirusiems tikintiesiems amžinąjį atilsį duoti teikis, R. meldžiam Tave, išklausyk mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, suteik mums savo dangiškos kareivijos pagalbą, kad ji mus apgintų nuo piktojo priešo puolimų, kad iš visų vargų išvaduoti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Brangiausiuoju Krauju ir Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimu, mes galėtume Tau ramybėje tarnauti. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

ŠV. ARKANGELAS MYKOLAS

 

Vardas „Mykolas“ reiškia „Kas kaip Dievas?“ Arkangelas Mykolas yra dangaus kareivijų vadas, jis išvarė Liuciferį ir prieš Dievą sukilusius angelus iš dangaus. Senajame Testamente jis buvo išrinktosios žydų tautos Angelas Sargas, o dabar ypatingai globoja šventąją Katalikų Bažnyčią. Jo pagrindinė šventė rugsėjo 29 d.

 

ŠV. ARKANGELO MYKOLO LITANIJA

 

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Kristau, išgirsk mus. R. Kristau, išklausyk mus.

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų.

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, Angelų Karaliene, R. melski už mus.

Šventasis Juozapai, Angelų Karalienės Sužadėtini,

Šventasis arkangele Mykolai,

Šventasis arkangele Gabrieliau,

Šventasis arkangele Rapolai,

Devynių angelų chorų šventosios dvasios, R. melskite už mus.

Šventasis Mykolai, Kristaus Karaliaus ir pasaulio Karalienės šaukly, R. melski už mus.

Šventasis Mykolai, kuklumo paveiksle,

Šventasis Mykolai, demonų siaube,

Šventasis Mykolai, šventosios Mišių aukos globėjau ir gynėjau,

Šventasis Mykolai, Dievo išminties pilnasis,

Šventasis Mykolai, dieviškojo Žodžio tobulas garbintojau,

Šventasis Mykolai, garbės ir šlovės vainike,

Šventasis Mykolai, Viešpaties kareivijų galingasis kunigaikšti,

Šventasis Mykolai, Švenčiausiosios Trejybės vėliavnešy,

Šventasis Mykolai, rojaus sarge,

Šventasis Mykolai, Izraelio tautos vedly ir guodėjau,

Šventasis Mykolai, kovojančios Bažnyčios spindesy ir tvirtove,

Šventasis Mykolai, angelų žibury,

Šventasis Mykolai, tikratikių ramsti,

Šventasis Mykolai, po kryžiaus vėliava kovojančiųjų stiprybe,

Šventasis Mykolai, broliškos meilės saite,

Šventasis Mykolai, iš gyvenimo keliaujančių sielų švytury ir pasitikėjime,

Šventasis Mykolai, patikima pagalba,

Šventasis Mykolai, mūsų padėjėjau visose nelaimėse,

Šventasis Mykolai, amžinojo sprendimo skelbėjau,

Šventasis Mykolai, skaistyklos liepsnose kenčiančių vėlių guodėjau,

Šventasis Mykolai, Viešpaties įpareigotasis pasitikti vėles po mirties,

Šventasis Mykolai, mūsų Kunigaikšti,

Šventasis Mykolai, mūsų Užtarėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų.

V. Melski už mus, šlovingas šventasis Mykolai, Jėzaus Kristaus Bažnyčios Kunigaikšti. R. Kad taptume verti jo žadėjimų.

Melskimės. Viešpatie Jėzau, pašventink mus vis naujais palaiminimais ir suteik mums, šventajam Mykolui užtariant, tokią išmintį, kuri mus išmokytų krauti turtus danguje ir išmainyti laikinąsias gėrybes į amžinąsias. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

 

MALDA Į ŠV. ARKANGELĄ MYKOLĄ

 

O Princeps cæléstis milítiæ, sancte Míchael, qui supérbum Lucíferum cum ómnibus suis ásseclis in tártarum deiecísti, o defénsor et protéctor Ecclésiæ, o animárum ex hoc sǽculo migrántium præses: succúrre pópulo Dei, defénde Ecclésiam tibi commendátam contra omnes insídias sátanæ; ádiuva ánimam meam contra eúndem hostem constitútam, quam tibi nunc comméndo. Præsértim me in hora mortis meæ prótege, ut ad paradísi gáudia admíttar, ubi cum ómnibus Angelis Deum ætérnis láudibus deprǽdicem. Amen.

O dangaus kareivijų vade, šventasis Mykolai, tu išpuikusį Liuciferį ir visus jo sekėjus nutrenkei į pragarą. Bažnyčios gynėjau ir sergėtojau, iš šio pasaulio iškeliaujančių sielų vadove, padėk Dievo tautai, apgink tau pavestąją Bažnyčią nuo visų šėtono pinklių. Padėk mano sielai, sukilusiai prieš tą priešą, ją dabar pavedu tau. O ypač sergėk mane mano mirties valandą, kad būčiau priimtas į rojaus džiaugsmus, kur galėsiu su visais angelais amžinai skelbti Dievo šlovę. Amen.

 

ŠV. ARKANGELO MYKOLO VAINIKĖLIS

 

1751 metais šv. arkangelas Mykolas apsireiškė Portugalijos karmelitei Dievo tarnaitei Antonijai d‘Astonac. Jis perdavė jai šį vainikėlį ir pažadėjo: kai jį kalbantysis eis šv. Komunijos, jį lydės devyni angelai iš devynių dangaus chorų. Tam, kas jį kalbės kasdien, šv. Mykolas ir visi šventieji angelai nuolat padės šiame gyvenime ir išvaduos jį iš skaistyklos po mirties. Popiežius Pijus IX 1851 m. pripažino vainikėlį ir suteikė jo kalbėtojams gausių atlaidų. Vainikėliui kalbėti naudojamas rožančius, sudarytas iš devynių grupių po tris karoliukus, tarp kurių yra po didelį karoliuką. Pabaigoje – dar keturi karoliukai ir šv. Mykolo medalikėlis.

 

Pradžioje pabučiuojamas medalikėlis ir kalbama:

 

Dieve, ateik manęs gelbėti, Viešpatie, skubėk man padėti! (Ps 69, 2)

Garbė Dievui Tėvui...

 

Toliau kalbami devyni pasveikinimai: maldelė, 1 „Tėve mūsų“ ant didžiojo karoliuko ir 3 „Sveika, Marija“ ant mažųjų.

 

1. Užtariant šventajam Mykolui ir dangiškajam serafinų chorui, tegul Viešpats mus padaro vertais degti tobulos meilės ugnimi. Amen.

2. Užtariant šventajam Mykolui ir dangiškajam kerubinų chorui, tegul Viešpats mums suteikia malonę palikti nuodėmių kelią ir žengti krikščioniškos tobulybės taku. Amen.

3. Užtariant šventajam Mykolui ir dangiškajam sostų chorui, tegul Viešpats įlieja į mūsų širdis tikro ir nuoširdaus nusižeminimo dvasią. Amen.

4. Užtariant šventajam Mykolui ir dangiškajam viešpatysčių chorui, tegul Viešpats suteikia mums malonę valdyti savo jausmus ir tvardyti savo blogas aistras. Amen.

5. Užtariant šventajam Mykolui ir dangiškajam galybių chorui, tegul Viešpats teikiasi apginti mūsų sielas nuo velnio pinklių ir gundymų. Amen.

6. Užtariant šventajam Mykolui ir dangiškajam valdžių chorui, tegul Viešpats neleidžia mums pasiduoti pagundai ir apsaugo mus nuo pikto. Amen.

7. Užtariant šventajam Mykolui ir dangiškajam kunigaikštysčių chorui, tegul Viešpats pripildo mūsų sielas tikro ir nuoširdaus paklusnumo dvasia. Amen.

8. Užtariant šventajam Mykolui ir dangiškajam arkangelų chorui, tegul Viešpats suteikia mums ištvermės tikėjime ir visuose geruose darbuose, kad laimėtume rojaus garbę. Amen.

9. Užtariant šventajam Mykolui ir dangiškajam angelų chorui, tegul Viešpats leidžia jiems mus saugoti šiame mirtingame gyvenime, o po mirties nuvesti į amžinąją garbę danguje. Amen.

 

Po to ant keturių didelių karoliukų kalbami 4 „Tėve mūsų“ šv. Mykolo, šv. Gabrieliaus, šv. Rapolo ir mūsų Angelo Sargo garbei. Pabaigoje kalbama:

 

Garbingasis ir šventasis Mykolai, dangaus kareivijų vade ir kunigaikšti, ištikimas sielų sarge, sukilusių dvasių nugalėtojau, Dievo namų tarne, mūsų nuostabusis vadove pas Jėzų Kristų, tau duota didžiulė didybė ir galia. Teikis išvaduoti mus nuo visokio blogio ir mums, kurie pasitikėdami kreipiamės į tave ir viliamės tavo neprilygstama apsauga, padėk kasdien vis ištikimiau tarnauti Dievui.

V. Melskis už mus, šventasis Mykolai, Jėzaus Kristaus Bažnyčios kunigaikšti. R. Kad taptume verti jo žadėjimų.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu dėl savo nuostabaus gerumo ir gailestingumo visų žmonių išganymui išsirinkai šlovingąjį arkangelą šventąjį Mykolą Tavo Bažnyčios kunigaikščiu. Padaryk, meldžiame Tave, kad būtume verti būti jo maloninga globa apsaugoti nuo visų mūsų priešų, kad mirties valandą nei vienas iš jų nesiartintų mūsų varginti. Teikis mums duoti, kad jis pats nuvestų į Tavo visagalės ir kilnios didybės akivaizdą. Dėl to mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus nuopelnų. Amen.

 

ŠV. ARKANGELAS RAPOLAS

 

Apie šv. arkangelą Rapolą ir jo nepaprastą pagalbą žmonėms rašo Šv. Rašto Tobijo knyga. Vardas „Rapolas“ reiškia „Dievo vaistas“ – jis yra gydytojų ir ligonių globėjas. Šv. Rapolas yra išmintingas ir galingas vedlys tiems, kurie pasišvenčia santuokai, ypač sužadėtiniams ir jaunoms šeimoms; patarėjas ir ramstis tiems, kurie ieško savo pašaukimo; budrus jaunystės sergėtojas; keliautojų globėjas; kontempliatyvaus gyvenimo, netgi reikalų apsuptyje, pavyzdys. Jo šventė spalio 24 d.

 

ŠV. ARKANGELO RAPOLO LITANIJA

 

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, angelų Karaliene, R. melski už mus.

Šventasis Juozapai, angelų Karalienės Sužadėtini,

Šventasis arkangele Rapolai,

Šventasis Rapolai, Dievo gailestingumo pilnasis,

Šventasis Rapolai, tobulas dieviškojo Žodžio garbintojau,

Šventasis Rapolai, mūsų tabernakulių sergėtojau,

Šventasis Rapolai, šv. Mišių ir transsubstanciacijos gynėjau,

Šventasis Rapolai, kunigystės globėjau,

Šventasis Rapolai, toli nuo mūsų nuvejantis demonus,

Šventasis Rapolai, ydų naikintojau,

Šventasis Rapolai, mūsų prieglobsti visose kančiose,

Šventasis Rapolai, keliautojų vedly,

Šventasis Rapolai, kalinių guodėjau,

Šventasis Rapolai, vargšų džiaugsme,

Šventasis Rapolai, nepavargstantis kovotojau už sielų išganymą,

Šventasis Rapolai, gelbėtojau siaučiant marui, badui ir karui,

Šventasis Rapolai, apdovanotasis malone išgydyti,

Šventasis Rapolai, taikos ir gerovės angele,

Šventasis Rapolai, patikimas vedly dorybių ir šventumo kelyje,

Šventasis Rapolai, dangiškosios Jeruzalės švenčiausias kunigaikšti,

Šventasis Rapolai, jaunuolių nekaltybės sergėtojau,

Šventasis Rapolai, pagalba visų tų, kurie maldauja tavo paramos,

Šventasis Rapolai, buvęs vedliu ir paguoda Tobijui jo kelionėje,

Šventasis Rapolai, kurį Šventasis Raštas šitaip giria: „Rapolas, šventasis Dievo angelas, pasiųstas išgydyti Tobijo ir Saros“,

Šventasis Rapolai, jaunų šeimų globėjau,

Šventasis Rapolai, patikimas pašaukimų vedly ir sergėtojau,

Šventasis Rapolai, mūsų užtarėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

V. Melski už mus, šventasis Rapolai, mūsų vedly. R. Kad būtume ištikimi mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui.

Melskimės. Dieve, kuris savo tarnui Tobijui davei angelą Rapolą, kad lydėtų jį kelionėje; suteik ir mums malonę būti visada globojamiems, saugomiems ir palaikomiems šio gailestingojo vedlio. To prašome Tave per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. R. Amen.

 

MALDA Į ŠV. ARKANGELĄ RAPOLĄ

 

O cæléstis médice et comes fidelíssime, sancte Ráphael, qui Tobíæ senióri visum restituísti, iuniórem per omnes suscépti itíneris vias deduxísti et incólumem conservásti: esto córporis et ánimæ meæ médicus, pelle ignorántiæ ténebras, mihíque in periculósa huius vitæ peregrinatióne constánter assíste, donec me ad cæléstem pátriam perdúcas. Amen.

O dangiškasis gydytojau ir ištikimasis palydove, šventasis Rapolai, Tu vyresniajam Tobijui grąžinai regėjimą, o jaunąjį vedei visais jo pradėtos kelionės takais bei išsaugojai sveiką. Būk mano kūno ir sielos gydytojas, nuvyk nežinojimo tamsą, nuolatos lydėk mane pavojingoje šio gyvenimo kelionėje, kol nuvesi mane į dangaus tėvynę. Amen.

 

ŠV. ARKANGELAS GABRIELIUS

 

Šv. Gabrielius yra Įsikūnijimo arkangelas – jis apreiškė šią paslaptį pranašui Danieliui ir šv. Zacharijui, šv. Jono Krikštytojo tėvui. Tai jį Dievas pasiuntė pas Švč. Mergelę Mariją, kad paprašytų jos sutikimo dieviškajai motinystei. Tikima, kad šv. Gabrielius atėjo pranešti šv. Juozapui apie jo Sužadėtinės dieviškąją motinystę ir tai, kad jis turės būti tėvu Dievo Sūnui, kuriam jis pats suteiks Jėzaus vardą.

Vardas „Gabrielius“ reiškia „Dievo jėga“. Šis arkangelas gali išmelsti mums nuoširdų pamaldumą įsikūnijusiam Žodžiui ir jo šventajai kančiai, taip pat Švč. Mergelei Marijai ir šv. Juozapui. Jis ypač gelbsti patiriant pagundas ir sielvartus. Jo šventė kovo 24 d.

 

ŠV. ARKANGELO GABRIELIAUS LITANIJA

 

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, angelų Karaliene, R. melski už mus!

Šventasis Juozapai, angelų Karalienės Sužadėtini,

Šventasis Gabrieliau,

Šventasis Gabrieliau, Dievo Jėgos pilnasis,

Šventasis Gabrieliau, tobulas dieviškojo Žodžio garbintojau,

Šventasis Gabrieliau, taikos ir tiesos namai,

Šventasis Gabrieliau, Dievo šventyklos kolona,

Šventasis Gabrieliau, nuostabusis Bažnyčios žibury,

Šventasis Gabrieliau, šlovingasis dangiškosios Jeruzalės kunigaikšti,

Šventasis Gabrieliau, demonų siaube,

Šventasis Gabrieliau, krikščioniškojo tikėjimo gynėjau,

Šventasis Gabrieliau, šventosios Mišių aukos gynėjau,

Šventasis Gabrieliau, dieviškosios meilės židiny,

Šventasis Gabrieliau, kuris atskleidei Danieliui Mesijo atėjimo laiką,

Šventasis Gabrieliau, aistringasis kovotojau už Jėzaus Kristaus šlovę,

Šventasis Gabrieliau, Švenčiausiosios Mergelės Marijos pamaldusis sergėtojau,

Šventasis Gabrieliau, kuris apreiškei Marijai Dievo Žodžio įsikūnijimą,

Šventasis Gabrieliau, kuris apreiškei Zacharijui Pirmtako Jono gimimą,

Šventasis Gabrieliau, Marijos tarnų globėjau,

Šventasis Gabrieliau, mūsų užtarėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

V. Melski už mus, šventasis arkangele Gabrieliau. R. Kad taptume tikrais Švč. Mergelės apaštalais.

Melskimės. Dieve, kuris iš visų angelų išsirinkai arkangelą Gabrielių įsikūnijimo paslapčiai apreikšti, suteik mums malonę, kad, garbinę jį žemėje, danguje mes galėtume mėgautis jo globos vaisiais. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

 

MALDA Į ŠV. ARKANGELĄ GABRIELIŲ

 

O fortitúdo Dei, sancte Gábriel, qui vírgini Maríæ incarnatiónem unigéniti Fílii Dei annuntiásti, laudo et véneror te, o elécte Spíritus, et supplex oro, ut meus apud Iesum Christum, Salvatórem nostrum, et eius benedíctam matrem advocátus esse, atque in ómnibus angústiis me solári et corroboráre velis, ne ullis unquam tentatiónibus superátus, Deum meum peccáto offéndam. Amen.

O Dievo stiprybe, šventasis Gabrieliau, tu paskelbei Mergelei Marijai viengimio Dievo Sūnaus įsikūnijimą. Aš šlovinu ir garbinu tave, išrinktoji Dvasia, ir nuolankiai prašau, kad būtum mano užtarėjas pas Jėzų Kristų, mūsų Išganytoją, ir jo Švenčiausiąją Motiną. Teikis visuose suspaudimuose mane guosti ir stiprinti, kad niekuomet nebūčiau įveiktas pagundų ir neįžeisčiau savojo Dievo nuodėme. Amen.

 

ANGELO SARGO LITANIJA

 

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų.

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, Angelų Karaliene, R. melski už mus.

Šventasis Juozapai, skaistusis Angelų Karalienės Sužadėtini,

Šventasis Angele, kuris esi mano saugotojas,

Šventasis Angele, kurį aš garbinu kaip savo kunigaikštį,

Šventasis Angele, kuris mane taip gailestingai įspėji,

Šventasis Angele, kuris man duodi išmintingų patarimų,

Šventasis Angele, mano uolusis globėjau,

Šventasis Angele, kuris rūpiniesi mano poreikiais,

Šventasis Angele, kuris mane švelniai myli,

Šventasis Angele, mano guodėjau,

Šventasis Angele, kuris mane mokai atlikti savo pareigas,

Šventasis Angele, mano gerasis ganytojau,

Šventasis Angele, visų mano darbų liudininke,

Šventasis Angele, kuris man padedi bet kuriuo atveju,

Šventasis Angele, kuris nuolat budi mano sargyboje,

Šventasis Angele, kuris man pagelbsti visuose sumanymuose,

Šventasis Angele, kuris mane užtari,

Šventasis Angele, kuris mane nešioji ant savo rankų,

Šventasis Angele, kuris mane lydi visuose keliuose,

Šventasis Angele, kuris vadovauji visiems mano darbams,

Šventasis Angele, mano gailestingasis gynėjau,

Šventasis Angele, kuris mane išmintingai vedi,

Šventasis Angele, kuris mane apsaugai nuo pavojų,

Šventasis Angele, kuris mane mokai išganingų tiesų,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų.

V. Melskite už mus, šventieji Angelai Sargai. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, kuris iš savo neapsakomo gerumo visiems mums davei po Angelą Sargą, padėk, kad tam Angelui, kurį Tu man gailestingai paskyrei, aš turėčiau tokią pagarbą ir meilę, jog padedamas Tavo malonės dovanų ir jo pagalbos, pelnyčiau nueiti į dangiškąją tėvynę su juo Tave regėti Tavo garbės šviesoje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

MALDA Į ANGELĄ SARGĄ (Angele Dei)

 

Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commíssum pietáte supérna hódie (vel hac nocte) illúmina, custódi, rege et gubérna. Amen.

Dievo Angele, mano sarge, mane, tau pavestą, šiandien (arba šią naktį) apšviesk malone iš aukštybių, saugok valdyk ir vesk. Amen.

 

PASIAUKOJIMAS SAVO ANGELUI SARGUI

 

Šventasis Angele Sarge, kurį Dievas man paskyrė būti mano globėju ir vedliu nuo pat mano gyvenimo pradžios, aš, vargšas nusidėjėlis, Dievo, savo Viešpaties ir Valdovo, Marijos, savo dangiškosios Motinos, visų angelų ir šventųjų akivaizdoje šiandien pasiaukoju tau. Aš prašau tave paimti mane už rankos ir nebepaleisti. Šia ranka, kuri tapo tavąja, aš pažadu nepajudinamą ištikimybę ir paklusnumą Dievui ir šventajai Bažnyčiai; pažadu visada garbinti Mariją, kaip savo Valdovę, Karalienę ir Motiną, ir sekti jos gyvenimu; taip pat pažadu visada garbinti tave, mano šventasis globėjau, ir kiek išgaliu platinti pamaldumą šventiesiems angelams, kad gaučiau pagalbą iš tavo globos, ypatingai pažadėtą šiems laikams, kai vyksta dvasinės kovos už ar prieš Dievo karalystę.

Maldauju tave, šventasis Dievo Angele, išmelsk man malonę, kad mane apimtų tobula meilė ir kad tikėjimas saugotų mane visuose išbandymuose nuo klaidingų žingsnių. Savo galinga ranka atitolink nuo manęs pragaro išpuolius. Prašau tave, dėl Marijos nusižeminimo, išvaduok mane iš visų pavojų, kad tavo globojamas pasiekčiau dangiškojo Miesto vartus. Amen.

 

ŠV. GERTRŪDOS MALDA Į ANGELĄ SARGĄ

 

Šventasis Dievo Angele, Dievo paskirtas mano apsaugai, aš dėkoju tau už visas geradarybes, kurias tu kada nors suteikei mano kūnui ir sielai. Aš giriu ir šlovinu tave, nes tu mane vargšą taip ištikimai sergsti ir mane gini nuo visų priešo antpuolių.

Tebūna palaiminta toji valanda, kai tu buvai duotas mano apsaugai ir paskirtas mano Gynėju bei Globėju. Tebūnie palaiminta tavoji meilė man ir tavo nepailstantis rūpestis manuoju išganymu. Aš prašau tavęs, atleisk man, jog aš taip dažnai priešinausi tavo patarimams ir tuo liūdinau tave, savo mylintį draugą. Aš ryžtuosi ateityje tavęs klausyti ir savo Dievui ištikimai tarnauti. Amen.

 

ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS MALDA Į ANGELĄ SARGĄ

 

Kilnusis mano sielos Sarge, švytintis gražiajame danguje lyg švelni ir tyra ugnis, netoli amžinojo sosto! Tu dėl manęs ateini į šią žemę ir apšvieti mane savo šviesa. Puikusis angele, tu tapai mano broliu, mano draugu ir guodėju.

Žinodamas mano didelį silpnumą, tu vedi mane už rankos. Matau, kaip švelniai tu pašalini akmenis man iš kelio. Tavo meilus balsas nuolat kviečia mane žiūrėti tik į dangų. Kuo labiau menką ir mažą tu mane matai, tuo labiau švyti tavo veidas.

Tu skrieji erdve greičiau nei žaibas – nulėk kuo dažniau vietoj manęs pas tuos, kurie man brangūs! Savo sparnu nušluostyk jų ašaras! Giedok jiems, koks geras yra Jėzus, giedok, kiek džiaugsmo yra kentėjimuose, ir visai tyliai pašnibždėk jiems mano vardą.

Aš noriu savo trumpame gyvenime gelbėti savo brolius – nusidėjėlius. Puikusis tėvynės skelbėjau, duok man savo šventos ugnies! Aš neturiu nieko, tik savo aukas ir savo neišvaizdų skurdą. Suvienyk juos su tavo tyru kvapu ir nunešk juos Dievui, vienam Trejybėje! Amen.

 

MALDA Į ANGELĄ SARGĄ (Iš XI amžiaus abato Aelfwine‘o maldaknygės)

 

Credo quod sis ángelus sanctus, a Deo omnipoténte ad custódiam mei deputátus. Proptérea peto, et per illum qui te ad hoc ordinávit, humíliter ímploro, ut me míserum frágilem atque indígnum semper et ubíque in hac vita custódias, prótegas a malis ómnibus atque deféndas, et cum Deus hinc ánimam meam migráre iússerit, nullam in eam potestátem dæmónibus habére permíttas, sed tu eam léniter a córpore suscípias, et in sinu Habræ suáviter usque perdúcas iubénte ac iuvánte creatóre ac salvatóre Deo nostro, qui est benedíctus in sǽcula sæculórum. Amen.

Tikiu, kad esi šventasis angelas, visagalio Dievo paskirtas mane saugoti. Todėl meldžiu ir nuolankiai prašau tave dėl Dievo, kuris tam tave paskyrė, kad mane vargšą, trapų ir nevertą visuomet ir visur šiame gyvenime saugotum, sergėtum nuo visokių blogybių ir gintum, o kai Dievas šiai mano sielai įsakys iškeliauti, neleistum jos užvaldyti jokiai velnio jėgai. Tuomet lengvai paimk ją iš kūno ir švelniai nuvesk į Abraomo glėbį, kaip tai liepia ir padeda mūsų Sutvėrėjas ir Išganytojas Dievas, kuris tebus pagirtas per amžių amžius. Amen.

 

MALDA Į ANGELĄ SARGĄ

 

Obsécro te, Angélice Spíritus, Custos et tutor meus fidélis, ut in via pacis, prosperitátis et salútis te duce hódie dírigar, atque ab omni spíritu malo gravíque tentatióne semper et ubíque deféndar. Peto étiam te favénte ac iuvánte mihi præsídium dari, ut secúndum Dei voluntátem vítia fúgiam et virtútes Christiánas exérceam, quoad tecum commúni Dómino in cælésti pátria lætus assístam ac sérviam. Amen.

Meldžiu tave, angeliškoji dvasia, ištikimasis mano Sarge ir globėjau, kad tau vedant šiandien kreipčiau savo žingsnius į taikos, gerovės ir išganymo kelią bei būčiau visuomet ir visur apgintas nuo visų piktųjų dvasių ir sunkios pagundos. Taip pat prašau, kad tau globojant ir padedant gaučiau pagalbą pagal Dievo valią išvengti ydų ir ugdyti krikščioniškas dorybes, kad drauge su tavimi laimingai patekčiau pas Viešpatį dangaus tėvynėje ir jam tarnaučiau. Amen.

 

MALDA Į ANGELĄ, KURIS STIPRINO JĖZŲ ALYVŲ SODE

 

Sveikinu tave, šventasis angele, kuris stiprinai mano Viešpatį Jėzų jo agonijoje. Su tavimi šlovinu Švenčiausiąją Trejybę, kuri išsirinko tave iš visų šventųjų angelų, kad paremtum ir stiprintum Tą, kuris yra visų prispaustųjų rėmėjas ir stiprintojas. Dėl garbės, kuri tau teko, ir dėl paklusnumo, nuolankumo ir meilės, su kuria pagelbėjai šventajai mano Išganytojo Jėzaus žmogystei, kai jis alpo iš skausmo, matydamas viso pasaulio ir ypač mano nuodėmes, meldžiu tave, gauk man tobulą gailestį dėl mano nuodėmių. Teikis sustiprinti mane suspaudimuose, kurie dabar mane ištiko, visuose išbandymuose, kurie man nuo šiol teks, ir ypač tuomet, kai aš pats būsiu priešmirtinėje agonijoje. Amen.