12. Už Bažnyčią ir netikinčius

2007 05 01

MALDA Į ŠV. DVASIĄ UŽ BAŽNYČIĄ

 

O Creátor Sancte Spíritus, adésto propítius Ecclésiæ cathólicæ eámque contra inimicórum incúrsus tua supérna virtúte róbora et confírma, tua caritáte et grátia spíritum famulórum tuórum, quos unxísti, rénova, ut in te claríficent Patrem Filiúmque eius Unigénitum Iesum Christum Dóminum nostrum. Amen.

O Tvėrėja Šventoji Dvasia, maloningai padėk Katalikų Bažnyčiai, savo galia iš aukštybių ją sutvirtink ir sustiprink priešų puolimo akivaizdoje. Savo meile ir malone atnaujink Tavo pateptųjų vaikų dvasią, kad jie Tavyje šlovintų Tėvą ir jo viengimį Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.

 

TRYS POP. INOCENTO III MALDOS Į VISUS ŠVENTUOSIUS UŽ BAŽNYČIOS APGYNIMĄ IR TAIKĄ

 

I. A cunctis nos, quǽsumus, Dómine, mentis et córporis defende perículis, et intercedénte beáta et gloriósa vírgine Dei genitríce María: cum beátis apóstolis tuis Petro et Paulo, atque beáto N. et ómnibus sanctis, salútem nobis tríbue benígnus et pacem, ut destrúctis adversitátibus et erróribus univérsis, Ecclésia tua secúra tibi sérviat libertáte. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. Amen.

 

II. Exáudi nos, salutáris noster, ut per unigéniti Fílii tui sacratíssimæ passiónis virtútem a cunctis nos mentis et córporis hóstibus tueáris, grátiam tríbuens in præsénti, et glóriam in futúro. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. Amen.

III. Mundet et múniat nos, quǽsumus, Dómine, unigéniti Fílii tui pretiosíssimus sanguis effúsus et tibi oblátus in cruce, et intercedénte beáta vírgine Dei genitríce María, cum beátis apóstolis tuis Petro et Paulo, atque beáto N. et ómnibus sanctis, a cunctis nos reddas et perversitátibus expiátos, et adversitátibus expedítos. Per eúmdem Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. Amen.

I. Apgink mus nuo visų sielos ir kūno pavojų, meldžiame, Viešpatie, bei užtariant Švenčiausiajai ir šlovingajai Mergelei, Dievo Gimdytojai Marijai, šventiesiems Tavo apaštalams Petrui ir Pauliui, šventajam N. bei visiems šventiesiems, suteik mums išganymą ir taiką, kad sunaikinus visus priešingumus ir klaidas, Tavo Bažnyčia Tau tarnautų saugioje laisvėje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

II. Išklausyk mus, mūsų Gelbėtojau, ir Tavo viengimio Sūnaus švenčiausiosios kančios galia apsaugok mus nuo visų sielos ir kūno priešų bei suteik mums malonę šiame gyvenime bei šlovę būsimajame. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

III. Teapvalo ir tesustiprina mus, meldžiame, Viešpatie, viengimio Tavo Sūnaus Brangiausiasis Kraujas, pralietas ir Tau paaukotas ant kryžiaus. Užtariant Švenčiausiajai Mergelei, Dievo Gimdytojai Marijai, šventiesiems Tavo apaštalams Petrui ir Pauliui, šventajam N. ir visiems šventiesiems, padaryk mus ir apvalytus nuo nusižengimų, ir apginkluotus kovoje su priešais. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. Amen.

 

MALDA UŽ POPIEŽIŲ IR BAŽNYČIĄ

 

Jėzau Kristau, Tu įsteigei žemėje savąją Katalikų Bažnyčią, kad joje gyventum ir užbaigtum savo išganymo darbą. Tu paskyrei ją Tavosios tiesos sergėtoja ir Tavo malonių dalintoja. Tu nori, kad ji būtų didelė Dievo vaikų bendrija, vieninga, šventa, išplitusi ligi pat žemės pakraščių. Tu davei savo Bažnyčiai neįveikiamą uolą, kai savo apaštalų galvai kalbėjai: „Tu esi Petras, ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės“.

Viešpatie, iš visos širdies dėkoju Tau, kad pašaukei mane į šią Bažnyčią. Noriu visada būti jai ištikimas, ją saugoti ir ginti, kiek mano jėgos leis. Ateik į pagalbą Šventajam Tėvui, savo vietininkui, suteik jam jėgų, kad jis sėkmingai vestų Bažnyčią pagal Tavo valią per visas mūsų laikų audras. Duok visiems tikintiesiems savo globą ir gausių malonių, kad jie atsilaikytų prieš pavojus, gręsiančius iš visų pusių. Duok jiems pirmųjų krikščionių dvasios, meilės, kuri visa Tavuoju vardu suvienija, stiprybės kančiose bei džiaugsmo Tau aukojantis. Suteik jiems pergalės viltį ir pasitikėjimo Tavo dieviškąja pagalba. Juk esi pasakęs: „Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“. Leisk mums visiems, priklausantiems kovojančiai ir kenčiančiai Bažnyčiai, pasiekti palaimintą bendrystę su Tavimi ir Tavo šventaisiais. Amen.

 

ŠV. KOTRYNOS SIENIETĖS MALDA UŽ POPIEŽIŲ

 

Aukščiausias ir didingiausias Dieve, aš nusidėjau ir nesu verta Tavęs maldauti, bet Tu gali padaryti mane mažiau nevertą. Nubausk, Viešpatie, mane už nuodėmes ir neatsižvelk į mano menkumą. Iš Tavęs gavau savo kūną, Tau jį grąžinu ir skiriu. Štai mano asmuo ir mano kraujas – smūgiuok, griauk, paversk mano kaulus į dulkes, bet suteik tai, ko aš prašau popiežiui, Tavo vienintelės Sužadėtinės vieninteliam Sužadėtiniui.

Meldžiu, kad jis visada suprastų Tavo valią, kad jis ją pamiltų ir ja sektų, kad mes nepražūtume. Duok jam, mano Dieve, naują širdį, tegul jame visada auga Tavo malonė, tegul jis niekada nepavargsta nešti Tavo šventojo Kryžiaus vėliavą ir tegul dalina netikintiems Tavo gailestingumo turtus, o taip pat ir mums, kurie naudojamės Tavo mylimo Sūnaus, Avinėlio be jokios dėmės, Kančios ir Kraujo vaisiais.

Aš nusidėjau, Viešpatie, amžinasis Dieve, pasigailėk manęs. Amen.

 

MALDA UŽ VYSKUPUS

 

Amžinasis Ganytojau Jėzau Kristau, pripildyk Šventosios Dvasios malonių mūsų vyskupijos ganytoją ir visus vyskupus, kad jie būtų ganytojai pagal Tavo Širdį. Padėk jiems visą laiką gyventi ir dirbti savo aukštam pašaukimui, kad nieko kito netrokštų ir nieko kito nebijotų, kaip tik Tavęs. O kai ateisi visų teisti, leisk mums būti jų džiaugsmu, o jiems – Tavo pergalės vainiko dalyviais. Amen.

 

ŠV. PETRO KANIZIJAUS MALDA UŽ VYSKUPUS

 

Visagali amžinasis Dieve, savo šventosios Bažnyčios vedimui ir tikėjimo vienybės išlaikymui Tu paskyrei vyskupus, apaštalų įpėdinius, sielų sergėtojus bei gynėjus. Meldžiam Tave, išliek jiems savo malonės pilnatvę, kad jie visuomet būtų geri ganytojai, kad vaisingai dirbtų Tavo garbei ir mūsų išganymui, kad žodžiu ir pavyzdingu uolumu tobulai vykdytų visas jiems pavestas pareigas. Tegul jie saugo krikščionišką tikėjimą nesuteptą jokia klaida. Suteik, kad jų palaimingai vadovaujami, mes nuolat gyventume Dievo baimėje, taikoje ir krikščioniškoje meilėje. Amen.

 

ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS MALDA UŽ KUNIGUS

 

O Jėzau, amžinasis Aukščiausiasis Kunige, saugok savąjį kunigą savo Švenčiausios Širdies prieglobstyje, kur jam niekas negalėtų pakenkti. Išsaugok nuo suteršimo jo pateptas rankas, kurios kasdien liečia Tavo šventąjį Kūną. Išsaugok tyrumą lūpų, paraudusių nuo Tavo brangiausiojo Kraujo. Išlaikyk tyrą ir nesuteptą žemės purvu jo širdį, pažymėtą didžiu Tavo šlovingosios kunigystės ženklu. Ugdyk jo meilę ir ištikimybę Tau ir saugok jį nuo pasaulio vilionių. Kartu su galia perkeisti duoną ir vyną, suteik jam ir galią pakeisti širdis. Palaimink jo darbą gausiais vaisiais ir atėjus metui, dovanok jam amžinojo gyvenimo vainiką. Amen.

 

MALDA PRAŠANT GERŲ KUNIGŲ

 

O Dieve, visų tikinčiųjų ganytojau ir mokytojau, norėdamas išsaugoti ir paskleisti savo Bažnyčią visoje žemėje, Tu įsteigei kunigystę. Apaštalams ir jų įpėdiniams Tu paliepei: „Derlius didelis, bet darbininkų maža. Melskite Viešpatį, kad jis atsiųstų į savo lauką darbininkų“. Štai, nuolankiai einame pas Tave ir karštai meldžiame, atsiųsk vertų kunigų savo šventajai Bažnyčiai! Pažadink krikščionių šeimose kunigystės troškimą! Duok krikščionims tėvams malonę savo vaikus išauklėti Dievo tarnybai. Pažadink mūsų jaunimo širdyse meilę tyrumui ir apaštališką uolumą, kurio dėka daugelis tampa vertais tarnauti Tavo šventovėje. Leisk visiems, Viešpatie, kuriuos jau prieš amžius pasišaukei į šią šventą tarnybą, Tavojo balso nuolankiai klausyti ir Tau visa širdimi paklusti. Apsaugok juos nuo pasaulio pavojų, suteik jiems išminties ir supratimo Dvasios, patarimo ir tvirtumo Dvasios, žinojimo ir pamaldumo Dvasios ir pripildyk juos savo šventa baime, kad apsiginklavę kunigystės malone, žodžiu ir pavyzdžiu mokytų mus žengti Tavo įsakymų keliu ir nuvestų mus į amžinąją palaimingą vienybę su Tavimi, kuris gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

 

MALDA PAŠAUKIMAMS Į KUNIGYSTĘ IŠMELSTI (Pop. Pijus XII)

 

Jėzau Kristau, savo gailestinga meile Tu patyrei viską, ką išgyvena nelaiminga žmonija. Tu paskyrei angelus savo pasiuntiniais ir liepsnas savo tarnais (Ps 103, 4). Atsiųsk tautai, kuri yra Tavo ir nori Tavo būti, kunigų ir aprenk juos teisingumu Tavo pamaldžiųjų džiaugsmui (Ps 131, 9).

Tu juk pažįsti žmonių širdis. Apšviesk jų protus, kad jie aiškiai suvoktų neįkainojamą Tavo pašaukimo malonę. Stiprink jų valią, kad jie pergalingai praeitų visus pasaulio malonumus ir viliones, kad nepasimestų geidulių sukaustyti ir nenuskęstų ūkanotoje žmogiškų aistrų gelmėje. Neleisk jiems išsigąsti aukos. Kaip karališkieji ereliai tegul jie išskleidžia savo sparnus ir tegul pakyla į šviesias Tavo amžinosios kunigystės viršūnes.

Leisk jų tėvams suvokti, kaip didinga ir gražu yra aukoti Tau savo sūnus. Suteik jiems drąsos ir jėgų įveikti visas išorines kliūtis ir vidines abejones, trukdančias laisvai juos atiduoti. Pažadink kilniaširdėse sielose pasirengimą dosniai padėti Tavo išrinktiesiems, kai skurdas jiems trukdo sekti Tavuoju pašaukimu. Suteik jų mokytojams ir auklėtojams šviesos ir jėgų, kad jie jaunose širdyse rūpestingai prižiūrėtų gležnus Tavo pašaukimo daigus, kol ateis ta diena, kai jie degančiomis ir tyromis širdimis žengs prie Tavo altoriaus.

Tuomet suteik, gerasis Jėzau, kad jie taptų tikrais Tavosios tautos angelais: tyrumo angelais, kurie Tavo dievišką meilę iškelia aukščiau už bet kurią žmogišką, net švelniausią ir švenčiausią; meilės angelais, kurie atsižada žemiškos šeimos džiaugsmų, kad taptų kitos, didesnės šeimos tėvais ir ganytojais bei dovanotų savo meilę mažiesiems ir nelaimingiems, suvargusiems ir apleistiems; šviesos angelais, kurie žmonių širdyse lyg Aušrinę žvaigždę uždega tikėjimą Tavimi; aukos angelais, kurie lyg aukuro ugnis sudega savo brolių ir seserų labui; patarimo ir stiprybės angelais, kurie juos guodžia skausme, kovoje stiprina bei kankinančiose abejonių valandose juos išveda į šviesų dorybės ir pareigos kelią; malonės angelais, kurie apvalo ir pakelia sielas ir jas suvienija su Tavimi gyvenimo Duonoje; ramybės angelais, kurie juos paskutinėmis gyvenimo akimirkomis pripildo ilgesiu ir meile Tau, kurie juos su dieviškuoju Tavo ramybės pabučiavimu palydi namo ir jiems atveria dangaus vartus, kur Tu per visus amžius būsi jiems begalinė šviesa ir nesibaigiantis širdies džiaugsmas. Amen.

 

MALDA PRAŠANT PAŠAUKIMŲ

 

Jėzau, gerasis Ganytojau, Tu atėjai, kad surastum ir išgelbėtum tuos, kurie buvo pražuvę. Tu įsteigei Bažnyčioje kunigystę, kuri privalo tęsti Tavo darbą per amžius. Mes karštai meldžiame Tave, atsiųsk darbininkų į savo vynuogyną! Pasiųsk savo Bažnyčiai vertų kunigų! Atsiųsk brolių ir seserų vienuolių! Duok, kad visi, kuriuos Tu prieš amžius išsirinkai savo tarnybai, paklustų Tavajam pašaukimui, bet kad nė vienas nepašauktas neįsibrautų į Tavo šventovę.

Stiprink visus kunigus ir vienuolius jų sunkiame pašaukime, laimink jų rūpesčius ir darbus. Leisk, kad jie būtų žemės druska, kuri panaikina visokį sugedimą, pasaulio šviesa, kuri apšviečia visus tikinčiuosius žodžiu ir pavyzdžiu. Suteik jiems išminties, kantrybės ir tvirtumo, kad jie didintų Tavo garbę, skleistų Tavo karalystę žmonių širdyse ir nuvestų jiems patikėtas sielas į amžinąjį gyvenimą. Amen.

Marija, apaštalų Karaliene, melski už mus!

Viešpatie, duok mums kunigų!

Viešpatie, duok mums šventų kunigų!

Viešpatie, duok mums daug šventų kunigų!

Viešpatie, duok mums daug šventų pašaukimų į vienuolystę!

Šventasis Pijau X-sis, melski už mus!

 

MALDA UŽ SAVO PAŠAUKIMUI NEIŠTIKIMUS KUNIGUS (T. Paschalis Schmid)

 

Dieviškasis Išganytojau Jėzau Kristau, Tu esi gerasis Ganytojas, atidavęs savo gyvybę už savąsias avis. Būk geras piemuo ypač nelaimingiems, pasiklydusiems kunigams. Tu paskyrei juos savo liaudies vadais, bet jie sulaužė savo šventimų įžadus ir tapo neištikimi savo kilniam pašaukimui. Dovanok šiems didžiausiems vargšams visą savo rūpestį, su kuriuo Tu ieškai savo paklydusių avelių. Paliesk jų širdis visa nugalinčiu Tavo gailestingos meilės spinduliu. Apšviesk jų dvasią, sustiprink jų valią, kad jie nusigręžtų nuo visų nuodėmių ir klaidų, kad sugrįžtų prie Tavo šventojo altoriaus ir pas Tavuosius žmones.

O gerasis Išganytojau, atmink, kad Tu šių pasiklydusių kunigų sielas esi atpirkęs savo Brangiausiuoju Krauju, o Tavo begalinė meilė ypatingai išsirinko juos ir pažymėjo neištrinamu Kunigystės ženklu. Paversk niekais visas gėdingas šėtono ir jo tarnų pastangas sugriauti kunigų dorybę ir sunaikinti šventą jų kunigystės idealą. Su ypatingu prielankumu priimk mūsų maldas ir aukas už vargšus pasimetusius kunigus ir išklausyk mus. Amen.

 

MALDA UŽ VIENUOLIŲ ORDINUS IR KONGREGACIJAS

 

Dieve, Tu savo išmintingu gerumu ir nuostabia apvaizda įsteigei savo Bažnyčioje vienuolių ordinus ir kongregacijas, kad, sekdami angelų hierarchijomis ir chorais, jie darbuotųsi, su įkarščiu skleisdami Tavo kultą, Tavo vardo garbę ir Tavo meilę, kad kiekvienas ypatingu būdu tarnautų Tau, aukštintų šventąją Bažnyčią ir dirbtų sielų išganymui. Išsaugok ir atnaujink jų dvasią, pradinį tikslą ir įkarštį. Sujunk juos vienus su kitais karščiausios ir kilniausios meilės ryšiais. Saugok juos nuo pražūtingo pasaulio dvasios įsiskverbimo, gink juos nuo nuodingos klaidų ir erezijų įtakos. Išvaduok juos iš klastingų velnio pinklių bei savo galybe gink juos nuo persekiotojų klastos ir įniršio. To prašome Tave visi, dvasiškai susivieniję, per Tavo vienatinio Sūnaus Jėzaus Kristaus, pasaulio Karaliaus, Širdį, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. Amen.

 

ŠV. KLEMENSO MARIJOS HOFBAUERIO MALDA UŽ TIKĖJIMO IŠSAUGOJIMĄ

 

Dieviškasis Išganytojau! Gal jau tikrai atėjo ta baisioji valanda, kai teliks mažai krikščionių, išsaugojusių tikėjimo dvasią? Valanda, kai sukils Tavo pyktis ir nebeteksim Tavo apsaugos? Ar mūsų nuodėmės, ar Tavo vaikų blogas gyvenimo būdas jau dabar neatšaukiamai skatina Tave parodyti teisingumą?

Tu esi mūsų tikėjimo įsteigėjas ir pagrindėjas. Liūdnomis širdimis, nuolankūs ir prislėgti meldžiame Tave: neleisk, kad mumyse užgestų skaisti tikėjimo šviesa! Prisimink savo ankstesnį gailestingumą, užuojautos kupinu žvilgsniu pažvelk į savo vynuogyną! Savo dešiniąja Tu jį pasodinai, jis palaistytas apaštalų prakaitu, pagirdytas daugelio tūkstančių kankinių krauju, daugelio didžiadvasių atgailautojų ašaromis, išpažinėjų ir skaisčių mergelių maldomis.

Dieviškasis Tarpininke, pasižiūrėk į uolias sielas, kurios nepaliauja žvelgti į Tave ir Tave maldauti, kad išsaugotum tą brangiausią gėrybę – tikrąjį tikėjimą. Teisingasis Dieve, dar nevykdyk savo nuosprendžio mus atmesti! Nebežiūrėk daugiau į mūsų nuodėmes, verčiau pažvelk į garbingiausiąjį Kraują, ištryškusį ant kryžiaus ir mums pelniusį išganymą, kuris kasdien tebeteka ant mūsų altorių. Išlaikyk mus tikrajame Romos katalikų tikėjime!

Nors ligos mus lanko, nors rūpesčiai mus kamuoja, nors nelaimės slegia – išsaugok mumyse šventąjį tikėjimą! Turėdami šį brangų lobį, mes noriai pakelsime kiekvieną kančią, ir niekas netrikdys mūsų laimės. Bet jeigu mes nebeturėsim tikėjimo, šio brangiausio turto, tada mūsų nelaimė taps nenusakomai, neišmatuojamai didelė.

Gerasis Jėzau, Tu esi mūsų tikėjimo steigėjas. Išsaugok jį tyrą! Neleisk, kad mes kada nors paliktume Petro laivą! Duok, kad mes jo įpėdiniams, Tavo vietininkams žemėje liktume ištikimi ir paklusnūs! Teviešpatauja vienybė šventojoje Bažnyčioje, teauga šventumas, tegul popiežiaus sostas būna laisvas ir saugus, o Katalikų Bažnyčia tegul vis labiau plinta sielų išganymui.

Jėzau, mūsų tikėjimo steigėjau, pažemink ir atversk savosios Bažnyčios priešus! Visiems krikščionių karaliams ir kunigaikščiams ir visai tikinčiajai liaudžiai dovanok taiką ir tikrą vienybę, sustiprink ir išsaugok mus visus savo šventoje tarnyboje, kad mes visi Tavyje gyventume ir Tavyje mirtume. Gerasis Jėzau, mūsų tikėjimo pagrindėjau, dėl Tavęs norime gyventi, dėl Tavęs norime ir mirti. Amen.

 

MALDA AŠTUONDIENIUI UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ

 

Ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint: ut credat mundus, quia tu me misísti.

V. Ego dico tibi, quia tu es Petrus. R. Et super hanc petram ædificábo Ecclésiam meam.

Orémus. Dómine Iesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis: Pacem relínquo vobis, pacem meam do vobis: ne respícias peccáta nostra, sed fidem Ecclésiæ tuæ; eámque secúndum voluntátem tuam pacificáre et coadunáre dignéris: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.

Visi tebūna viena! Kaip Tu, Tėve, esi manyje ir aš Tavyje, tegu ir visi tikintieji būna mumyse viena, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu esi mane siuntęs (Jn 17, 21).

V. Aš tau sakau: tu esi Petras. R. Ir ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, Tu esi savo apaštalams pasakęs: „Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę“. Tad žiūrėk ne mūsų nuodėmių, bet savosios Bažnyčios tikėjimo ir, kaip esi žadėjęs, suteik jai ramybę bei vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

 

KARDINOLO DŽONO HENRIO NJŪMENO MALDA UŽ NETIKINČIUS

 

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu ant kryžiaus meldei: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro!“ Ir šiandien mūsų tarpe yra daug tokių: jie nežino to, ką jie privalo žinoti, arba užmiršo tai, ką kažkada žinojo. Jie neigia Dievo buvimą, bet jie nežino, ką daro. Jie juokiasi iš dangaus džiaugsmų ir pragaro kančių, bet jie nežino, ką daro. Jie atsižada tikėjimo Tavimi, žmonijos Atpirkėju, niekina Tavo žodžius ir sakramentus, įžeidinėja ir šmeižia Tavo šventąją Bažnyčią ir jos kunigus, bet jie nežino, ką daro. Jie klaidina šalia esančius, gąsdina silpnuosius ir sugadina jaunimą, bet jie nežino, ką daro. Kai kurie nori religijos, bet klaidą priima už tiesą; paklusdami savo supratimui, jie suvedžioja kitus ir atitolina juos nuo Tavęs. Jie visi nežino, ką daro. Bet Tu gali jiems tą žinojimą duoti. O Viešpatie, mes meldžiame Tave Tavo paties žodžiais: „Dieve ir Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro!“ Mokyk juos dabar, atverk jiems akis, kol dar neatėjo jų metas! Duok jiems tikėjimą tuo, ką jie kada nors turės pamatyti, net jei čia ir nenori tuo tikėti! Duok jiems jau čia stiprų ir gelbėjantį tikėjimą! Sunaikink jų baisias klaidas ir duok jiems gerti gyvojo vandens, apie kurį Tu pasakei: „Kas jo gers, niekuomet daugiau nebetrokš“. Amen.

 

MALDA Į NEKALTĄJĄ MARIJOS ŠIRDĮ UŽ NUSIDĖJĖLIŲ ATSIVERTIMĄ

 

O clementíssima María, refúgium peccatórum, óbsecro te per dolóres cordis tui compassióne pleni, et per mortem dilécti Fílii tui Iesu, ímpetra ómnibus peccatóribus mundi, iis præsértim, qui scándalis et pravis doctrínis álios in peccátum addúcunt, grátiam, ut sincére convertántur. Amen.

Cor Maríæ compátiens, succúrre peccatóribus!

Maloningoji Marija, nusidėjėlių Gynėja, meldžiu Tave per Tavosios užuojautos pilnos Širdies skausmus ir Tavo mylimojo Sūnaus Jėzaus mirtį, išprašyk nuoširdų atsivertimą visiems pasaulio nusidėjėliams, ypač tiems, kurie papiktinimais ir klaidingu mokymu kitus veda į nuodėmę. Amen.

Užjaučiančioji Marijos Širdie, padėk nusidėjėliams!

 

MALDA Į ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĘ UŽ MISIJAS

 

Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Terese! Tu esi pelnytai paskelbta viso pasaulio katalikiškų misijų globėja. Prisimink, kad dar gyvendama žemėje tu karštai troškai pastatyti Jėzaus Kristaus kryžių visuose žemės pakraščiuose, o Evangeliją skelbti iki laikų pabaigos. Mes prašome tave, padėk, kaip kad žadėjai, kunigams, misionieriams ir visai Bažnyčiai. Amen.

 

MALDA Į ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĘ, MISIJŲ GLOBĖJĄ

 

O gloriósa virgo Terésia, quam Iesu Christi Vicárius in terris cæléstem Missiónum Patrónam elégit, ideóque Missionáles te ipsórum Patrónam faténtur et ínvocant, nos máximo cordis afféctu ad te confúgimus, ut sub tua peculiári tutéla generósas istas ánimas recípias, quæ spíritu Dei replétæ et veheménti caritáte erga Iesum Christum ac próximum deflagrántes, pátria familiáque sponte relíctis, cuiúslibet géneris sacrifícia, aspérrimos labóres, perícula innúmera, persecutiónes ac ipsam mortem, ex his ómnibus forte sequutúram, viríli ánimo posthabéntes et solum gaudéntes pro Iesu Christi causa se posse pati ac étiam mori, in longínquas et bárbaras regiónes se cónferunt, ut pópulis eásdem incoléntibus opus redemptiónis, peráctæ a Iesu Christo étiam pro ipsórum animábus, libentíssime annuntiáre nitántur.

Tu quæ in hac lacrimárum valle, virgíneum cor patefáciens, hos fídei athlétas et heróes peculiári amóre prosecúta es, atque pro ipsórum salúte férvidas Deo preces obtulísti, acérbos dolóres durásque pœnas tolerásti, ut Deus mundi Salvátor in sancto ac diffícili ministério eos sustinére dignarétur: nunc in cælo glória maióre redimíta, própius contémplans Iesum, quem valde amásti et a quo mútui amóris sensus excepísti, pro iísdem exoráre atque intercédere velis. Ipsi, ope tua singulári, innúmeras ánimas ad Iesum addúcere queant, quæ tamen redémptæ eius pretióso Sánguine adhuc in ténebris et in umbra mortis sedent sub dǽmonis império. Hoc revéra válidum est étiam ipsórum desidérium, pro quo expléndo eísdem ímpetra augméntum grátiæ et sanctitátis, ádeo necessárium ut reápse éfficax sit huiúsmodi apostólicum ministérium. Eósdem in tot labóribus sústine, in dolóribus consoláre, in tot grávibus privatiónibus ádiuva atque a Deo in ipsórum favórem speciálem benedictiónem expósce, quæ súblevet eorúmque valde fecúndet opus, quod tanto cordis afféctu ac sacrifício pro dilatándo Christi regno in terris sunt expletúri.

O gloriósa virgo Terésia, cæléstis Missiónum Patróna, exáudi nos.

O garbingoji mergele Terese, tave Jėzaus Kristaus vikaras žemėje pakėlė dangiškąja misijų globėja, todėl misionieriai tave išpažįsta ir tavęs šaukiasi kaip savo globėjos. Su didžiausiu širdies užsidegimu bėgame prie tavęs, kad į savo ypatingą globą priimtum tas didžiadvasiškas sielas, kurios, pilnos Dievo dvasios, liepsnodamos karšta meile Jėzui Kristui ir artimui, laisva valia palikusios tėvynę ir šeimą, vyriškai paniekinusios bet kokias aukas, sunkiausius darbus, nesuskaitomus pavojus, persekiojimus ir net pačią mirtį, kuri gali lengvai iš jų kilti, vien džiaugiasi, kad gali kentėti ar net mirti dėl Jėzaus Kristaus vardo. Jie leidžiasi į tolimus ir laukinius kraštus, kad juose gyvenančioms tautoms noriai paskelbtų tą atpirkimo darbą, kurią netgi jų sieloms atliko Jėzus Kristus.

 

Tu, šiame ašarų klonyje plačiai atvėrusi savo mergaitišką širdį, su ypatinga meile sekei šiuos tikėjimo stipruolius ir didvyrius, už jų gerovę skyrei Dievui karštas maldas, pakentei žiaurius skausmus ir dideles kančias, kad Dievas, pasaulio Išganytojas, teiktųsi juos palaikyti jų šventoje ir sunkioje tarnystėje. Dabar, danguje vainikuota didesne garbe, iš arti grožėdamasi Jėzumi, kurį labai mylėjai ir iš kurio gavai meilės atsaką, teikis melstis už juos ir juos užtarti. Dėl Tavo ypatingos pagalbos jie siekia pas Jėzų atvesti nesuskaitomas sielas, kurios, nors jau atpirktos jo Brangiausiuoju Krauju, bet dar tūno tamsybėse ir mirties šešėlyje, valdomos velnio. Šis jų troškimas yra nuolatinis, todėl tam, kad jį įgyvendintų, išmelsk jiems daugiau malonių ir šventumo – jo vis labiau reikia, kad tokia apaštalinė tarnyba būtų veiksminga. Palaikyk juos tokiuose varguose, paguosk skausmuose, padėk tokiame neturte ir išmelsk Dievą ypatingą palaiminimą jų naudai, kuris padėtų jų darbui ir padarytų jį vaisingą, nes jis su tokiu širdies karščiu ir pasiaukojimu vykdomas Kristaus karalystei žemėje plėsti.

 

Šlovingoji mergele Terese, dangiškoji misijų globėja, išgirsk mus!

 

ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVERO MALDA UŽ PAGONIŲ ATSIVERTIMĄ

 

Aetérne rerum ómnium efféctor, Deus, meménto abs te ánimas infidélium procreátas eásque ad imáginem et similitúdinem tuam cónditas. Ecce, Dómine, in oppróbrium tuum his ipsis inférnus implétur. Meménto, Iesum, Fílium tuum, pro illórum salúte atrocíssimam subiísse necem. Noli, quæso, Dómine, ultra permíttere, ut Fílius tuus ab infidélibus contemnátur; sed précibus sanctórum virórum et Ecclésiæ, sanctíssimi Fílii tui Sponsæ, placátus, recordáre misericórdiæ tuæ et, oblítus idololatríæ et infidelitátis eórum, éffice, ut ipsi quoque agnóscant aliquándo, quem misísti Dóminum Iesum Chrístum, qui est salus, vita et resurréctio nostra, per quem salváti ac liberáti sumus, cui sit glória per infiníta sǽcula sæculórum. Amen.

Amžinasis Dieve, visų daiktų Kūrėjau, pažvelk į pagonių sielas! Tu jas sutvėrei, sukūrei jas pagal savo paveikslą ir panašumą. Prisimink, kad Jėzus, Tavo Sūnus, dėl jų išganymo kentėjo baisiausią mirtį. Viešpatie, meldžiu Tave, daugiau neleisk, kad Tavo Sūnus būtų netikėlių niekinamas. Tesuminkština Tavo širdį šventųjų maldos, taip pat Bažnyčios, Tavo švenčiausiojo Sūnaus Sužadėtinės, malda. Prisimink savo gailestingumą, pamiršk jų stabmeldystę ir netikėjimą! Duok, kad jie pagaliau pažintų mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Tu jį atsiuntei, jis yra mūsų išganymas, mūsų gyvenimas ir mūsų prisikėlimas. Per jį mes esame išgelbėti ir atpirkti. Jam garbė per amžių amžius! Amen.

 

MALDA UŽ ERETIKŲ IR SCHIZMATIKŲ ATSIVERTIMĄ

 

Marija, gailestingumo Motina, nusidėjėlių Gynėja, mes meldžiame Tave, pažvelk meilingai į vargšus eretikus ir schizmatikus! Tu esi Išminties Sostas. Apšviesk jų protą! Jis vis dar apgaubtas nežinojimo tamsos ir nuodėmių. Padėk, kad jie aiškiai suprastų, jog šventoji Katalikų Bažnyčia yra vienintelė tikroji Jėzaus Kristaus Bažnyčia, už kurios ribų negalima rasti nei šventumo, nei išganymo. Pašauk juos į savo kaimenės vienybę, išmelsk jiems malonės, kad jie priimtų visas mūsų šventojo tikėjimo tiesas ir paklustų Romos popiežiui, Jėzaus Kristaus vietininkui žemėje. Duok, kad jie netrukus su mumis susivienytų šventais dieviškos meilės ryšiais, kad būtų viena kaimenė ir vienas Ganytojas ir kad visi per amžius Tavo garbei, šlovingoji Karaliene, galėtų džiūgaudami giedoti: džiaukis Mergele Marija, Tu viena sunaikinai visas erezijas visame pasaulyje. Amen.

 

MALDA UŽ ERETIKŲ ATSIVERTIMĄ

 

Virgo potens, quæ cunctas hǽreses sola interemísti in univérso mundo, orbem christiánum a láqueis diáboli líbera et réspice ad ánimas diabólica fraude decéptas, ut, omni hærética pravitáte depósita, errántium corda resipíscant et ad veritátis cathólicæ rédeant unitátem, te intercedénte ad Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum, qui vivit et regnat cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. Amen.

Mergele galingoji, kuri viena sunaikinai visas erezijas visoje žemėje, išvaduok krikščioniškąjį pasaulį nuo velnio žabangų ir pažvelk į sielas, apgautas velnio klasta, kad jos atmestų bet kokį eretišką iškrypimą, kad klystančiųjų širdys atsipeikėtų ir grįžtų į katalikų tikėjimo vienybę. Išmelsk to mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas gyvena ir viešpatauja su Dievu Tėvu Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. Amen.

 

MALDA Į ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĘ UŽ RUSIJOS ATSIVERTIMĄ

 

Mieliausioji, gailestingoji, šventoji Terese! Padėk mūsų broliams Rusijoje! Jie jau taip ilgai kenčia žiaurų krikščionių persekiojimą. Išmelsk jiems ištvermės tikėjime, augimo meilėje Dievui ir artimui, pasitikėjimo šventąja Dievo Motina. Atsiųsk jiems šventų kunigų, kad jie atlygintų įžeidimus ir šventvagystes, padarytas prieš Švenčiausiąjį Sakramentą. Tegu vėl jaunimo tarpe suklesti angeliškas tyrumas ir krikščioniškos dorybės. Duok, kad ši garbinga tauta išsilaisvintų iš bet kokios vergovės, kad ji pati sugrįžtų į vieną kaimenę, kurią mūsų prisikėlęs Išganytojas visiškai ir pilnai patikėjo šventajam Petrui ir jo įpėdiniams, kad ji, vienybėje su šventąja Katalikų Bažnyčia, džiaugsmingai šlovintų Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Amen.

 

MALDA UŽ PAKLYDĖLIŲ ATSIVERTIMĄ

 

Dómine Iesu, clementíssime Salvátor mundi, te per sacratíssimum Cor tuum súpplices exorámus, ut omnes oves errántes ad te Pastórem et Epíscopum animárum suárum convertántur: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. Amen.

Viešpatie Jėzau, maloningasis pasaulio Išganytojau, nuolankiai meldžiame Tave dėl Tavo švenčiausiosios Širdies, kad visos paklydusios avys atsiverstų į Tave, jų sielų Ganytoją ir Vyskupą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

 

MALDA UŽ PAGONIŲ MISIJAS

 

Miserére nostri, Deus ómnium, et réspice nos et immítte timórem tuum super gentes, quæ non exquisiérunt te, ut cognóscant, quia non est Deus nisi Tu, et enárrent magnália tua. Festína tempus, et meménto finis, ut enárrent mirabília tua et métuant te omnes fines terræ.

 

V. Iubiláte, omnis terra. R. Servíte Dómino in lætítia.

Orémus. Omnípotens sempitérne Deus, qui non mortem peccatórum, sed vitam semper inquíris: súscipe propítius oratiónem nostram, et líbera pagános ab idolórum cultúra et ággrega Ecclésiæ tuæ sanctæ, ad laudem et glóriam nóminis tui. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Pasigailėk mūsų, visų žmonių Dieve, pažvelk į mus ir duok tautoms, kurios Tavęs neieško, Tavo baimės, kad suprastų, jog nėra kito Dievo be Tavęs ir imtų skelbti Tavo didingus darbus. Pagreitink laiką ir atsimink pabaigą, kad jos pasakotų apie Tavo stebuklus ir Tavęs bijotų visi žemės pakraščiai.

V. Šlovink, visa žeme. R. Tarnauk Viešpačiui su džiaugsmu.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu visuomet ieškai ne nusidėjėlių mirties, bet gyvenimo. Maloningai priimk mūsų maldą ir išvaduok juos nuo stabų garbinimo, sutelk juos savo šventajai Bažnyčiai, Tavo vardo šlovei ir garbei. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

MALDA Į DIEVO MOTINĄ UŽ PAGONIŲ MISIJAS 

 

O clementíssima María, refúgium peccatórum, adésto supplicatiónibus nostris et ora Fílium tuum, ut Deus omnípotens áuferat iniquitátem a córdibus paganórum; ut, relíctis idólis suis, convertántur ad Deum vivum et verum, et únicum Fílium eius Christum Deum et Dóminum nostrum.

V. Confundántur omnes, qui adórant sculptília. R. Et qui gloriántur in simulácris suis.

Orémus. Deus, qui omnes hómines vis salvos fíeri et ad agnitiónem veritátis veníre: mitte, quǽsumus, operários in messem tuam et da eis cum omni fidúcia loqui verbum tuum; ut sermo tuus currat et clarificétur, et omnes gentes cognóscant te, solum Deum verum, et quem misísti Iesum Christum Fílium tuum, Dóminum nostrum: Qui tecum vivit et regnat in sǽcula sæculórum. R. Amen.

Meilingoji Marija, nusidėjėlių Gynėja, išgirsk mūsų maldas ir išprašyk savo Sūnų, kad visagalis Dievas pašalintų nuo pagonių širdžių nedorumą, kad jie, palikę savo stabus, atsiverstų į gyvąjį ir tikrąjį Dievą bei vienatinį jo Sūnų, mūsų Dievą ir Viešpatį.

 

V. Tebus sugėdinti visi, garbinantys statulas. R. Ir visi šlovinantys savo stabus.

 

Melskimės. Dieve, Tu nori, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Meldžiame, pasiųsk darbininkų į Tavo pjūtį ir leisk jiems su pasitikėjimu skelbti Tavo žodį, kad Tavo mokymas plistų ir būtų suprastas, kad visos tautos pažintų Tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir Tavo siųstąjį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per mažių amžius. R. Amen.