03. Viešpačiui Jėzui Kristui

2007 04 30

ŽANO ŽAKO OLJĖ MALDA

 

O Iesu vivens in María, veni et vive in fámulis tuis, in spíritu sanctitátis tuæ, in plenitúdine virtútis tuæ, in perfectióne viárum tuárum, in veritáte virtútum tuárum, in communióne mysteriórum tuórum, domináre omni advérsæ potestáti, in Spíritu tuo ad glóriam Patris. Amen.

O Jėzau, gyvenantis Marijoje, ateik ir apsigyvenk Tavo tarnuose savo šventumo dvasia, savo galybės pilnatve, savo kelių tobulybe, savo dorybių tikrumu, savo paslapčių bendryste. Suvaldyk visas priešiškas jėgas, savo Dvasioje Tėvo garbei. Amen.

 

MALDA Į KŪDIKĖLĮ JĖZŲ

 

Dieviškasis Kūdiki, po savo stebuklingojo gimimo Betliejuje Tu panorėjai visame pasaulyje paskleisti savo beribį gailestingumą ir todėl dangaus ženklais pašaukei išminčius prie savo prakartėlės. Ji tapo karališku Tavo sostu. Tu meiliai priėmei šventuosius vyrus, kurie pakluso Tavo dieviškam šaukimui, atskubėjo pas Tave ir parpuolę pagarbino Tave – taikos Kunigaikštį, žmonių Atpirkėją, tikrąjį Dievo Sūnų. Patrauk ir mus savo gerumu ir visagalybe, apšviesk mūsų protą, sustiprink mūsų valią, uždek mūsų širdis, kad Tave pažintume, Tau tarnautume bei Tave mylėtume šiame gyvenime ir taip taptume verti Tave amžinai regėti būsimajame. Amen.

 

NOVENA PRIEŠ KALĖDAS IR KIEKVIENO MĖNESIO 25 DIENĄ

 

I. Amžinasis Tėve, Tavo garbei ir šlovei, mano amžinajam išgelbėjimui ir viso pasaulio išganymui aš aukoju Tau mūsų dieviškojo Atpirkėjo Gimimo paslaptį.

Garbė Dievui Tėvui...

II. Amžinasis Tėve, Tavo garbei ir šlovei, mano amžinajam išgelbėjimui ir viso pasaulio išganymui aš aukoju Tau sunkumus, kuriuos Švenčiausioji Mergelė ir šventasis Juozapas patyrė savo ilgoje ir vargingoje kelionėje iš Nazareto į Betliejų, ir jų rūpesčius, kai jie nerado pastogės pasaulio Išganytojo gimimui.

Garbė Dievui Tėvui...

III. Amžinasis Tėve, Tavo garbei ir šlovei, mano amžinajam išgelbėjimui ir viso pasaulio išganymui aš aukoju Tau Jėzaus kentėjimus, jam gimus ėdžiose, jo ištvertą šaltį, jo išlietas ašaras ir jo kūdikišką verksmą.

Garbė Dievui Tėvui...

IV. Amžinasis Tėve, Tavo garbei ir šlovei, mano amžinajam išgelbėjimui ir viso pasaulio išganymui aš aukoju Tau skausmą, kurį kentėjo dieviškasis Kūdikis Jėzus savo mažame kūne, kai jis leidosi apipjaustomas. Aš aukoju Tau tą brangųjį Kraują, kurį jis pirmąkart praliejo dėl visos žmonijos išganymo.

Garbė Dievui Tėvui...

V. Amžinasis Tėve, Tavo garbei ir šlovei, mano amžinajam išgelbėjimui ir viso pasaulio išganymui aš aukoju Tau vaikelio Jėzaus nuolankumą, apsimarinimą, kantrumą, meilę ir visas kitas dorybes. Aš dėkoju Tau, aš myliu Tave, aš noriu Tave be galo šlovinti už šią neapsakomai kilnią ir gilią dieviškojo Žodžio Įsikūnijimo paslaptį.

Garbė Dievui Tėvui...

V. Ir Žodis tapo kūnu. R. Ir gyveno tarp mūsų.

Melskimės. Dieve, Tavo vienatinis Sūnus apsireiškė mūsų prigimties kūne. Mes regėjome, kad jis išore tapo mums lygus – duok mums, meldžiame Tave, kad jis perkeistų mūsų vidų. Jis gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. R. Amen.

 

MALDOS KŪDIKĖLIO JĖZAUS GARBEI

 

V. Deus in adiutórium meum inténde. R. Dómine, ad adiuvándum me festína.

V. Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto. R. Sicut erat in princípio et nunc et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.

Pater noster...

I. Iesu Infans dulcíssime, e sinu Patris propter nostram salútem descéndens, de Spíritu Sancto concéptus, Vírginis úterum non horrens, et Verbum caro factum, formam servi accípiens, miserére nostri. R. Miserére nostri, Iesu Infans, miserére nostri.

Ave María...

II. Iesu Infans dulcíssime, per Vírginem Matrem tuam vísitans Elísabeth, Ioánnem Baptístam Præcursórem tuum Spíritu Sancto réplens, et adhuc in útero matris suæ sanctíficans, miserére nostri. R. Miserére nostri, Iesu Infans, miserére nostri.

Ave María...

III. Iesu Infans dulcíssime, novem ménsibus in útero clausus, summis votis a María Vírgine et a sancto Ioseph expectátus, et Deo Patri pro salúte mundi oblátus, miserére nostri. R. Miserére nostri, Iesu Infans, miserére nostri.

Ave María...

IV. Iesu Infans dulcíssime, in Béthlehem ex Vírgine María natus, pannis involútus, in præsépio reclinátus, ab Angelis annuntiátus et pastóribus visitátus, miserére nostri. R. Miserére nostri, Iesu Infans, miserére nostri.

Ave María...

 

Iesu, tibi sit glória,

Qui natus es de Vírgine

Cum Patre et almo Spíritu,

In sempitérna sǽcula. Amen.

V. Christus prope est nobis. R. Veníte, adorémus.

Pater noster......

V. Iesu, Infans dulcíssime, in circumcisióne post dies octo vulnerátus, glorióso Iesu nómine vocátus, et in nómine simul et sánguine Salvatóris offício præsignátus, miserére nostri. R. Miserére nostri, Iesu Infans, miserére nostri.

Ave María...

VI. Iesu Infans dulcíssime, stella duce tribus Magis demonstrátus, in sinu Matris adorátus, et mýsticis munéribus, auro, thure, et myrrha donátus, miserére nostri. R. Miserére nostri, Iesu Infans, miserére nostri.

Ave María...

 

VII. Iesu Infans dulcíssime, in templo a Matre Vírgine præsentátus, inter bráchia a Simeóne amplexátus, et ab Anna prophetíssa Israéli revelátus, miserére nostri. R. Miserére nostri, Iesu Infans, miserére nostri.

Ave María...

 

VIII. Iesu Infans dulcíssime, ab iníquo Heróde ad mortem quæsítus, a sancto Ioseph in Aegýptum cum Matre deportátus, a crudéli cæde sublátus, et præcóniis Mártyrum Innocéntium glorificátus, miserére nostri. R. Miserére nostri, Iesu Infans, miserére nostri.

Ave María...

 

Iesu, tibi sit glória,

Qui natus es de Vírgine

Cum Patre et almo Spíritu,

In sempitérna sǽcula. Amen.

V. Christus prope est nobis. R. Veníte, adorémus.

Pater noster......

IX. Iesu Infans dulcíssime, in Aegýptum cum María sanctíssima et Patriárcha sancto Ioseph usque ad óbitum Heródis commorátus, miserére nostri. R. Miserére nostri, Iesu Infans, miserére nostri.

Ave María...

X. Iesu Infans dulcíssime, ex Aegýpto cum Paréntibus in terram Israel revérsus, multos labóres in itínere perpéssus, et in civitátem Názareth ingréssus, miserére nostri. R. Miserére nostri, Iesu Infans, miserére nostri.

Ave María...

XI. Iesu Infans dulcíssime, in sancta Nazaréna domo, súbditus Paréntibus, sanctíssime commorátus, paupertáte et labóribus fatigátus, in sapiéntiæ, ætátis et grátiæ proféctu confortátus, miserére nostri. R. Miserére nostri, Iesu Infans, miserére nostri.

Ave María...

XII. Iesu Infans dulcíssime, in Ierúsalem duodénnis ductus, a Paréntibus cum dolóre quæsítus, et post tríduum cum gáudio inter Doctóres invéntus, miserére nostri. R. Miserére nostri, Iesu Infans, miserére nostri.

Ave María...

Iesu, tibi sit glória,

Qui natus es de Vírgine

Cum Patre et almo Spíritu,

In sempitérna sǽcula. Amen.

Kalėdų dieną ir oktavoje:

V. Verbum caro factum est, allelúia. R. Et habitávit in nobis, allelúia.

Trijų Karalių dieną ir oktavoje:

V. Christus manifestávit se nobis, allelúia. R. Veníte, adorémus, allelúia.

Kitu metų laiku:

V. Verbum caro factum est. R. Et habitávit in nobis.

Orémus. Omnípotens sempitérne Deus, Dómine cæli et terræ, qui te revélas párvulis; concéde, quǽsumus, ut nos sacrosáncta Fílii tui Infántis Iesu mystéria digno honóre recoléntes, dignáque imitatióne sectántes, ad regnum cælórum promíssum párvulis perveníre valeámus. Per eúndem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Dieve, ateik manęs gelbėti. R. Viešpatie, skubėk man padėti.

V. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. R. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

Tėve mūsų...

I. Meilusis Kūdikėli Jėzau, nusileidęs iš Tėvo prieglobsčio mūsų išganymui, Šventosios Dvasios pradėtas, neišsigandęs Mergelės įsčių, Žodi, tapęs kūnu, prisiėmęs tarno išvaizdą, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija...

II. Meilusis Kūdikėli Jėzau, su savo Mergele Motina aplankęs Elzbietą, Tavo Pirmtaką Joną Krikštytoją pripildęs Šventąja Dvasia ir pašventinęs dar jo motinos įsčiose, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija...

III. Meilusis Kūdikėli Jėzau, devynis mėnesius buvęs uždarytas įsčiose, nekantriai Mergelės Marijos ir šventojo Juozapo lauktas ir paaukotas Dievui Tėvui už pasaulio išganymą, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija...

IV. Meilusis Kūdikėli Jėzau, Betliejuje gimęs iš Mergelės Marijos, vystyklais suvyniotas, į ėdžias paguldytas, angelų paskelbtas ir piemenų aplankytas, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija...

Jėzau, Tau tebus garbė,

Tau, kuris gimei iš Mergelės,

Su Tėvu ir gerąja Dvasia

Per visus amžius. Amen.

V. Kristus yra šalia mūsų. R. Eikime jo pagarbinti.

Tėve mūsų...

V. Meilusis Kūdikėli Jėzau, po aštuonių dienų sužeistas apipjaustant, pavadintas šlovingu Jėzaus vardu ir taip iš anksto vardu ir krauju paskirtas Išganytojo tarnybai, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija...

VI. Meilusis Kūdikėli Jėzau, vedančios žvaigždės parodytas trims Išminčiams, ant Motinos kelių jų pagarbintas ir apdovanotas paslaptingomis dovanomis: auksu, smilkalais ir mira, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija...

VII. Meilusis Kūdikėli Jėzau, šventykloje Motinos Mergelės paaukotas, Simeono rankomis apkabintas ir pranašės Onos apreikštas Izraeliui, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija...

VIII. Meilusis Kūdikėli Jėzau, nedoro Erodo ieškotas nužudyti, šventojo Juozapo su Motina nugabentas į Egiptą, išgelbėtas nuo žiauraus nužudymo ir pašlovintas Nekaltųjų kankinių Vaikelių balsais, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija...

Jėzau, Tau tebus garbė,

Tau, kuris gimei iš Mergelės,

Su Tėvu ir gerąja Dvasia

Per visus amžius. Amen.

V. Kristus yra šalia mūsų. R. Eikime jo pagarbinti.

Tėve mūsų...

IX. Meilusis Kūdikėli Jėzau, Egipte su švenčiausiąja Marija ir šventuoju patriarchu Juozapu pasilikęs iki Erodo mirties, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija...

X. Meilusis Kūdikėli Jėzau, iš Egipto su tėvais grįžęs į Izraelio žemę, kelionėje iškentėjęs daug vargų ir įžengęs į Nazareto miestą, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija...

XI. Meilusis Kūdikėli Jėzau, šventuosiuose Nazareto namuose, paklusnus tėvams, šventai gyvenęs, vargintas neturto ir sunkumų, augęs išmintimi, amžiumi ir malone bei sustiprėjęs, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija...

 

XII. Meilusis Kūdikėli Jėzau, dvylikos metų būdamas, keliavęs į Jeruzalę, tėvų su skausmu ieškotas ir po trijų dienų džiaugsmingai rastas tarp mokytojų, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija...

Jėzau, Tau tebus garbė,

Tau, kuris gimei iš Mergelės,

Su Tėvu ir gerąja Dvasia

Per visus amžius. Amen.

 

V. Žodis tapo kūnu, aleliuja. R. Ir gyveno tarp mūsų, aleliuja.

 

V. Kristus mums pasirodė, aleliuja. R. Eikime jo pagarbinti, aleliuja.

 

V. Žodis tapo kūnu. R. Ir gyveno tarp mūsų.

 

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, dangaus ir žemės Viešpatie, Tu apsireiški mažutėliams. Suteik, meldžiame, kad mes, kurie pagarbiai minime šventąsias Tavo Sūnaus Kūdikėlio Jėzaus paslaptis, jomis taip pat pagarbiai sektume ir galėtume pasiekti dangaus karalystę, kurią pažadėjai mažutėliams. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

MALDA Į PRAHOS JĖZULĮ

 

Stebuklingoji Kūdikėlio Jėzaus statula garbinama Prahos Marijos Nugalėtojos bažnyčioje. Kartą Mergelė Marija apsireiškė Prahos Jėzulio apaštalui t. Cyrillus a Matre Dei ir įkvėpė jam šią maldą, kuri šventovėje kalbama iki šiol:

 

O Jėzau, aš bėgu prie Tavęs, * per Tavo Motiną meldžiu Tave, * iš vargo gelbėki mane. * Nes aš tikrai tikiu Tavimi, * kad Tu, o Dieve, saugoji mane. * Aš tikrai pasitikiu Tavimi, * kad aš rasiu Tavo malonę. * Iš visos širdies myliu Tave, * todėl gailiuosi dėl savo nuodėmių, * ir karštai maldauju Tave, * kad mane nuo jų išvaduotum. * Aš ryžtuosi taisytis, * ir daugiau Tavęs neliūdinti. * Todėl visiškai pasivedu Tau, * noriu kantriai kentėti dėl Tavęs* ir Tau per amžius tarnauti. * O savo artimą kaip save patį * aš noriu dėl Tavęs mylėti. * O Jėzuli, aš meldžiu Tave, * iš vargo gelbėki mane, * kad kada nors galėčiau mėgautis Tavim * kartu su Juozapu ir Marija * bei visais angelais per amžius. Amen.

 

MALDA Į ŠVČ. JĖZAUS VARDĄ

 

Švenčiausiasis Jėzaus Varde, būk mano širdyje, būk mano lūpose, būk mano kalbose! Švenčiausiasis Jėzaus Varde, nušviesk mano protą, apvalyk mano vaizduotę, sustiprink mano valią! Švenčiausiasis Jėzaus Vardas tebūna manyje, tebūna virš manęs, tebūna priešais mane, tebūna šalia manęs! Jis tebus visose mano mintyse, žodžiuose ir darbuose. Švenčiausiasis Jėzsus vardas tesaugo mane nuo visų piktojo puolimų ir pagundų. Švenčiausiasis Jėzaus Vardas teapgina mane nuo sunkių minčių, nuo bet kokio nusivylimo ir nevilties. Švenčiausiasis Jėzaus Vardas tebus mano nepajudinama viltis, mano jėga ir stiprybė, mano pasitikėjimas gyvenime ir mirtyje. Amen.

 

ŠV. JĖZAUS VEIDO LITANIJA

 

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison!

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventasis gyvojo Dievo Sūnaus Veide,

Šventasis Veide, Dievo didybės atspindy,

Šventasis mūsų Atpirkėjo Veide,

Šventasis Veide, aptekęs kruvinu agonijos prakaitu,

Šventasis Veide, pažemintas išdaviko bučinio,

Šventasis Veide, žiauriai kumščiais daužytas,

Šventasis Veide, gėdingai uždengtas,

Šventasis Veide, nendre muštas,

Šventasis Veide, erškėčių sužeistas,

Šventasis Veide, žaizdų karščio ir troškulio kankintas,

Šventasis Veide, skausmo ašaromis aplaistytas,

Šventasis Veide, Veronikos drobulėje atsispaudęs,

Šventasis Veide, piktžodžiavimų įžeistas,

Šventasis Veide, nuleistas mirštant ant kryžiaus,

Šventasis Veide, prisikėlime nušvitęs,

Šventasis Veide, visų angelų ir šventųjų džiaugsme,

Šventasis Veide, nuliūdusiųjų paguoda,

Šventasis Veide, kurį garbindami tikimės pagalbos nelaimėse, R. pasigailėk mūsų!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, parodyk mums savo Veidą, atgręžk į mus savo šventąjį žvilgsnį, ir mes būsime išganyti. Amen.

 

ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS MALDA Į ŠV. JĖZAUS VEIDĄ

 

O Jėzau, savo baisioje kančioje Tu tapai „žmonių pajuoka ir skausmų vyru“. Aš garbinu Tavo dieviškąjį Veidą, kuriame švyti dievystės grožis ir švelnumas, kuris dėl manęs tapo „raupsuotojo“ (Iz 53, 4) veidu. Jo sudarkytuose bruožuose aš atpažįstu Tavo begalinę meilę. Aš degu troškimu Tave mylėti ir noriu prisidėti prie to, kad būtum visų žmonių mylimas.

Ašaros, kurios taip gausiai iš Tavo akių teka, man primena brangius perlus. Aš norėčiau juos visus surinkti ir jų begaline verte išpirkti vargšų nusidėjėlių sielas.

O Jėzau, Tavo Veido grožis begalinis, jis apžavėjo mano širdį! Aš sutinku čia žemėje atsisakyti Tavo žvilgsnio saldumo, Tavo tyro bučinio, tačiau meldžiu Tavęs: įspausk savo dievišką atvaizdą į mano širdį ir uždek mane savąja meile, kad gyvenčiau vien Tau ir jau greit nukeliaučiau į dangų, kur amžiais regėsiu Tavo šlovingąjį Veidą. Amen.

 

KRISTAUS KARALIAUS LITANIJA

 

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison!

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Kristau, neregimojo Dievo paveiksle,

Kristau, visų kūrinių pirmavaizdi,

Kristau, karalių Karaliau ir viešpačių Viešpatie,

Kristau, taikos ir ramybės Karaliau,

Kristau, tiesos ir išminties Karaliau,

Kristau, malonės ir meilės Karaliau,

Kristau, paguodos ir tvirtybės Karaliau,

Kristau, kančios Karaliau,

Kristau, mus pašventinantis Karaliau,

Kristau, mums vadovaujantis Karaliau,

Kristau, mūsų tikėjimo ir išpažinimo Karaliau,

Kristau, mūsų gyvenimo ir prisikėlimo Karaliau,

Kristau, mūsų amžinosios vilties Karaliau,

Kristau, teisiųjų tvirtybės Karaliau,

Kristau, išminčių išsiilgtasis ir ieškotasis Karaliau,

Kristau, tyrųjų skaistumo Karaliau,

Kristau, audras tramdantis Karaliau,

Kristau, ligonius gydantis Karaliau,

Kristau, mirusius prikeliantis Karaliau,

Kristau, angelų Karaliau,

Kristau, patriarchų Karaliau,

Kristau, pranašų Karaliau,

Kristau, apaštalų Karaliau,

Kristau, kankinių Karaliau,

Kristau, išpažinėjų Karaliau,

Kristau, nekaltųjų mergelių Karaliau,

Teateinie Tavo karalystė, R. Kristau Karaliau!

Teesie Tau garbė ir gyrius,

Teįsigali Tavo valia žemėje,

Teišpažįsta Tave visos tautos,

Tesusijungia į Tavo avidę visi tikintieji,

Teduoda Tu viešą garbę tautų vadai,

Teskelbia Tavo tiesą mokytojai,

Teteisia Tavo teisingumu teisėjai,

Teišreiškia įstatymai Tavo dvasią,

Teieško mokslas Tavo išminties,

Teišpažįsta Tave, amžinąjį Žodį, menas,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

V. Kristus laimi! R. Kristus valdo! Kristus viešpatauja!

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu panorėjai visa atnaujinti savo mylimajame Sūnuje, visatos Karaliuje. Padaryk savo malone, kad visų kraštų tautos, skaldomos nuodėmės žaizdų, nusilenktų šventajai valdžiai to, kuris būdamas Dievas su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. R. Amen.

 

MALDA Į KRISTŲ KARALIŲ

 

Dómine Iesu Christe, te confíteor Regem universálem. Omnia, quæ facta sunt, pro te sunt creáta. Omnia iura tua exérce in me. Rénovo vota Baptísmi abrenúntians sátanæ eiúsque pompis et opéribus et promítto me victúrum ut bonum Christiánum. Ac potíssimum me oblígo operári quantum in me est, ut triúmphent Dei iura tuǽque Ecclésiæ. Divínum Cor Iesu, óffero tibi actiónes meas ténues ad obtinéndum, ut corda ómnia agnóscant tuam sacram Regalitátem et ita tuæ pacis regnum stabiliátur in toto terrárum orbe. Amen.

Viešpatie Jėzau Kristau, išpažįstu, kad esi Visatos Karalius. Visa, kas sutverta – Tau sutverta. Naudokis visomis savo teisėmis į mane. Aš atnaujinu Krikšto pažadus ir išsižadu šėtono, jo vilionių ir darbų, bei pasižadu gyventi kaip geras krikščionis. Įsipareigoju dirbti, kiek nuo manęs priklauso, kad triumfuotų Dievo ir Tavosios Bažnyčios teisės. Dieviškoji Jėzaus Širdie, aukoju Tau savo menkus darbus, norėdamas pasiekti, kad visos širdys pažintų Tavo šventą karališkumą, ir kad Tavo taikos karalystė įsitvirtintų visoje žemėje. Amen.

 

KARDINOLO MERRY DEL VAL MALDA

 

O amžinasis Žodi, viengimi Dievo Sūnau, išmokyk mane būti kilniaširdžiu, išmokyk mane Tau tarnauti, kaip esi vertas, duoti neskaičiuojant, kovoti nepaisant žaizdų, darbuotis neieškant poilsio, pasišvęsti nelaukiant jokio kito atlyginimo, kaip tik žinojimo, jog vykdau Tavo šventą ir dievišką valią. Amen.

 

MALDA VIEŠPAČIUI JĖZUI

 

Jėzau, ateinu pas Tave. Tu esi Kelias, kuriuo trokštu keliauti. Noriu vykdyti Tavo įsakymus ir Tavo mokymą, sekti Tavo pavyzdžiu. Noriu žengti paklusnumo, savęs išsižadėjimo ir aukos keliu, nes tai kelias, kuris veda pas Tave, į dangų.

Jėzau, Tu esi Tiesa. Tu esi tikroji šviesa, apšviečianti kiekvieną žmogų, atėjusį į šį pasaulį. Tikiu į Tave, tiku Tavo šventąja Evangelija. Noriu Tave geriau pažinti ir Tave mylėti, trokštu padėti ir kitiems Tave pažinti ir pamilti.

Jėzau, Tu esi Gyvenimas savo pašvenčiamąja malone – ji yra mūsų sielos gyvybė. Esi Gyvenimas savo mokymu – tai amžinojo gyvenimo žodžiai. Tu esi Gyvenimas savo Švenčiausiuoju Sakramentu – tai gyvybės duona, nužengusi iš dangaus. Tu esi Gyvenimas savo Švenčiausiąja Širdimi – ji yra gyvasis šaltinis kiekvienai sielai ir visiems žmonėms. Visa siela tikiu Tavo žodžiu. Aš alkstu gyvybės duonos – Tavo šventosios Eucharistijos. Aš plačiai atveriu savo širdį gyvybę nešančiai malonių srovei, tekančiai iš Tavo Širdies. Noriu tobulai visame kame vykdyti Tavo valią. Tavo dieviškoji Širdis tegul viešpatauja visiems Bažnyčios vaikams ir visai žmonijai. Amen.

 

MALDA Į VIEŠPATĮ JĖZŲ (Domine Iesu, per vagitus)

 

Dómine Iesu, per vagítus Tui in præsépio pro me nascéntis, per lácrimas Tui in cruce pro me moriéntis, per amórem Tui in tabernáculo pro me vivéntis, miserére mei et salva me.

Viešpatie Jėzau, per Tavo verksmą ėdžiose, kai dėl manęs gimei, per Tavo ašaras ant kryžiaus, kai už mane mirei, per Tavo meilę tabernakulyje, kur dėl manęs gyveni, pasigailėk manęs ir išgelbėk mane.

 

MALDA Į JĖZŲ KRISTŲ (O bone Iesu)

 

O bone Iesu, secúndum magnam misericórdiam tuam miserére mei. O clementíssime Iesu, te déprecor per illum Sánguinem pretiósum, quem pro peccatóribus effúndere voluísti, ut ábluas omnes iniquitátes meas et in me respícias míserum et indígnum invocántem tuum sanctum Nomen. Ergo, Iesu, propter Nomen sanctum tuum salva me. Amen.

O gerasis Jėzau, dėl savo didžio gailestingumo, pasigailėk manęs! O meilingasis Jėzau, meldžiu Tave per tą brangųjį Tavo Kraują, kurį panorėjai išlieti už nusidėjėlius, nuplauk visas mano nedorybes, pažvelk į mane vargšą ir nevertą, besišaukiantį Tavo šventojo Vardo! Todėl, Jėzau, išgelbėk mane dėl savo šventojo Vardo. Amen.

 

JĖZAUS GYVENIMO IR KANČIOS LITANIJA

 

Ši litanija populiari nuo XVII a. Pop. Pijus VII 1820 m. jai priskyrė dalinius atlaidus. Čia pateiktas nesutrumpintas tekstas iš: Franciscus Du Bois, Sacrae Litaniae Variae, 1615.

 

Humiliávit semetípsum Dóminus noster Christus, factus oboédiens usque ad mortem, mortem autem Crucis: propter quod et Deus exaltávit illum, et dedit illi nomen quod est super omne nomen, ut in nómine Iesu omne genu flectátur, cæléstium, terréstrium, et infernórum; et omnis lingua confiteátur, quia Dóminus noster Iesus Christus in glória Dei Patris (Phil 2, 8–11).

Kýrie eléison. Christe eléison. Kýrie eléison.

Iesu Christe, audi nos. R. Iesu Christe, exáudi nos.

Pater de cælis Deus, R. miserére nobis.

Fili, redémptor mundi, Deus,

Spíritus Sancte Deus,

Sancta Trínitas, unus Deus,

Iesu, verbum Patris,

Iesu, splendor patérnæ glóriæ,

Iesu, figúra substántiæ Patris,

Iesu, sapiéntia ætérna,

Iesu, candor lucis ætérnæ,

Iesu, spéculum sine mácula,

Iesu, per quem facta sunt ómnia,

Iesu, verbo virtútis tuæ ómnia portans,

Iesu, magni consílii Angele,

Iesu, prínceps pacis,

Iesu, sanctis Pátribus promísse,

Iesu, cunctis géntibus desideráte,

Iesu, in mundum a Patre misse,

Iesu, de Spíritu Sancto concépte,

Iesu, Verbum caro factum,

Iesu, nobíscum Deus,

Iesu, in formam servi facte,

Iesu de vírgine María nate,

Iesu a tua Genetríce adoráte,

Iesu pannis involúte,

Iesu in præsépio reclináte,

Iesu úbere virgíneo lactáte,

Iesu a pastóribus in præsípio cógnite,

Iesu per circumcisiónem sub lege facte,

Iesu a Magis adoráte,

Iesu in templo præsentáte,

Iesu in ulnis iusti Simeónis excépte,

Iesu in Aegýptum deláte,

Iesu ab Heróde ad necem quæsíte,

Iesu in Názareth nutríte,

Iesu in templo invénte,

Iesu paréntibus súbdite,

Iesu a Ioánne baptizáte,

Iesu in desérto tentáte,

Iesu cum homínibus conversáte,

Iesu paupéribus discípulis sociáte,

Iesu lux mundi,

Iesu via, véritas, et vita,

Iesu exémplar virtútum ómnium,

Iesu ómnibus languéntibus misericórditer opituláte,

Iesu a tuis furiósus reputáte,

Iesu gratis ódio hábite,

Iesu contuméliis vexáte,

Iesu lapídibus impetíte,

Iesu in monte coram discipulis transfiguráte,

 

Iesu, rex mitis Hierúsalem ingrésse,

Iesu præ compassióne lacrimáte,

Iesu trigínta argénteis appretiáte,

Iesu ad discipulórum pedes inclináte,

Iesu panis vivus nos confírmans,

Iesu potus verus nos lætíficans,

Iesu in oratióne prostráte,

Iesu in agonía sanguíneo sudóre perfúse,

Iesu ab Angelo confortáte,

Iesu ósculo a Iuda trádite,

Iesu a minístris ligáte,

Iesu a discípulis derelícte,

Iesu Annæ et Caiphæ præsentáte,

Iesu a falsis téstibus accusáte,

Iesu reus mortis iudicáte,

Iesu in fáciem conspúte,

Iesu óculis veláte,

Iesu cólaphis cæse,

Iesu cuius corpus percutiéntibus, et genæ velléntibus, dedísti,

Iesu a Petro negáte,

Iesu vinctus Piláto trádite,

Iesu ab Heróde et eius exércitu sprete et illúse,

Iesu veste alba indúte,

Iesu Barábbæ postpósite,

Iesu flagéllis cæse,

Iesu propter scélera nostra attríte,

Iesu quasi leprósus reputáte,

Iesu veste purpúrea indúte,

Iesu spinis coronáte,

Iesu arúndine percússe,

Iesu a Iudǽis ad crucem postuláte,

Iesu morte turpíssima condemnáte,

Iesu voluntáti Iudæórum trádite,

Iesu Crucis póndere grávate,

Iesu tamquam ovis ad occisiónem ducte,

Iesu véstibus exúte,

Iesu clavis in cruce confíxe,

Iesu propter iniquitátes nostras vulneráte,

Iesu pro inimícis Patrem deprecáte,

Iesu cum iníquis reputáte,

Iesu oppróbrium hóminum facte,

Iesu in crucis blasphemáte,

 

Iesu a Iudǽis deríse,

Iesu a milítibus in crucis illúse,

Iesu a latróne convítiis lacessíte,

Iesu oppróbriis saturáte,

Iesu latróni pœniténti Paradísum pollícite,

 

Iesu qui Ioánnem matri tuæ in fílium tradidísti,

Iesu te a Patre derelíctum attestáte,

Iesu felle et acéto in siti potáte,

Iesu consummata omnia de te scripta testate,

 

Iesu cuius spíritus in manus Patris commendáte,

Iesu a Patre pro tua reveréntia semper exaudíte,

Iesu usque ad mortem crucis oboédiens facte,

Iesu láncea transfíxe,

Iesu de cuius látere exívit sanguis et aqua,

 

Iesu, cuius livóre sanáti sumus,

Iesu propitiátio nobis facte,

Iesu de cruce depósite,

Iesu in síndone munda involúte,

Iesu in monuménto novo tumuláte,

Iesu vinctos tuos de lacu inférni prædáte,

 

Iesu ab ínferis victor revérse,

Iesu post resurrectiónem cum homínibus conversáte,

Iesu in cælum eleváte,

Iesu in Patris déxtera collocáte,

Iesu glória et honóre coronáte,

Iesu Rex regum et Dóminus dominántium,

Iesu noster apud Patre advocáte,

Iesu Spíritum Paráclitum discípulis elargíte,

Iesu Matrem tuam super choros Angelórum exáltans,

Iesu vivos et mórtuos iudicatúre,

Iesu réprobos in ignem ætérnum missúre,

 

Iesu parátum eléctis regnum collatúre,

 

Iesu ubertáte domus tuæ Sanctos omnes inébrians,

Iesu pater futúri sǽculi,

Iesu iúbilus Angelórum,

Iesu Rex Patriarchárum,

Iesu inspirátor Prophetárum,

Iesu magíster Apostolórum,

Iesu doctor Evangelistárum,

Iesu fortitúdo Mártyrum,

Iesu lumen confessórum,

Iesu púritas Vírginum,

Iesu coróna Sanctórum ómnium,

Propítius esto, R. parce nobis, Iesu.

Propítius esto, R. exáudi nos, Iesu.

Ab omni malo, R. líbera nos, Iesu.

Ab omni peccáto,

Ab ira tua,

A subitánea et improvísa morte,

Ab insídiis diáboli,

Ab ira, et ódio, et omni mala voluntáte,

A spíritu fornicatiónis,

A fúlgure et tempestáte,

A morte perpétua,

Per mystérium sanctæ Incarnatiónis tuæ,

Per Advéntum tuum,

Per Nativitátem tuam,

Per Circumcisiónem tuam,

Per impositiónem sanctíssimi Nóminis tui,

Per Baptísmum et sanctum Ieiúnium tuum,

Per labóres et vigílias tuas,

Per Agoníam et Sanguíneum sudórem tuum,

Per álapas et flagélla tua,

Per spíneam Corónam tuam,

Per Crucem et Passiónem tuam,

Per sitim, lácrimas, et nuditátem tuam,

Per Mortem et Sepultúram tuam,

Per sanctam Resurrectiónem tuam,

Per admirábilem Ascensiónem tuam,

Per missiónem Spíritus sancti Parácliti,

In die iudícii,

Peccatóres: R. Te rogámus, audi nos.

Ut ad veram pœniténtiam nos perdúcere dignéris,

Ut Ecclésiam tuam sanctam régere et conserváre dignéris,

Ut domnum Apostólicum et omnes Ecclesiásticos órdines in sancta religióne conserváre dignéris,

Ut nosmetípsos in tuo sancto servítio confortáre et conserváre dignéris,

Ut mentes nostras ad cæléstia desidéria érigas,

Ut ánimas nostras, fratrum, propinquórum, et benefactórum nostrórum ab ætérna damnatióne erípias,

Ut ómnibus fidélibus defúnctis réquiem ætérnam donáre dignéris,

Fili Dei,

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, R. parce nobis, Iesu.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, R. exáudi nos, Iesu.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, R. miserére nobis, Iesu.

Iesu Christe, R. audi nos.

Iesu Christe, R. exáudi nos.

Kýrie eléison. Christe eléison. Kýrie eléison.

Pater noster... Ave María...

V. Adorámus te, Christe, et benedícimus tibi. R. Quia per sanctam crucem tuam redemísti mundum.

Orémus. Dómine Iesu Christe, Fili Dei vivi, pone passiónem, crucem et mortem tuam inter iudícium tuum et ánimam meam, nunc et in hora mortis meæ: et mihi largíri dignéris grátiam et misericórdiam, vivis et defúnctis réquiem et véniam, ecclésiæ tuæ pacem et concórdiam et nobis peccatóribus vitam et glóriam sempitérnam. Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.

Mūsų Viešpats Kristus nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų: „Jėzus Kristus yra mūsų Viešpats Dievo Tėvo garbei“ (Fil 2, 8–11).

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Jėzau, išgirsk mus! R. Jėzau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Jėzau, Tėvo Žodi,

Jėzau, Tėvo šlovės spindesy,

Jėzau, Tėvo esmės atvaizde,

Jėzau, amžinoji išmintie,

Jėzau, amžinosios šviesos švytėjime,

Jėzau, atspindy be dėmės,

Jėzau, per kurį visa yra padaryta,

Jėzau, savosios galios žodžiu visa nešantis,

Jėzau, didžiojo nutarimo Angele,

Jėzau, taikos kunigaikšti,

Jėzau, šventiesiems tėvams pažadėtasis,

Jėzau, visų tautų išsiilgtasis,

Jėzau, į pasaulį Tėvo atsųstasis,

Jėzau, iš Šventosios Dvasios pradėtasis,

Jėzau, Žodi, tapęs kūnu,

Jėzau, Dieve su mumis,

Jėzau, prisiėmęs tarno išvaizdą,

Jėzau, gimęs iš Mergelės Marijos,

Jėzau, Tavo Gimdytojos pagarbintasis,

Jėzau, suvyniotas į vystyklus,

Jėzau, paguldytas ėdžiose,

Jėzau, Mergelės krūtimi žindytas,

Jėzau, piemenų pažintas ėdžiose,

Jėzau, pasidavęs apipjaustymo įstatymui,

Jėzau, Išminčių pagarbintas,

Jėzau, šventykloje paaukotas,

Jėzau, teisiojo Simeono rankų paimtas,

Jėzau, į Egiptą neštas,

Jėzau, Erodo ieškotas nužudyti,

Jėzau, Nazarete augintas,

Jėzau, šventykloje rastas,

Jėzau, tėvams buvęs paklusnus,

Jėzau, Jono pakrikštytas,

Jėzau, dykumoje gundytas,

Jėzau, gyvenęs tarp žmonių,

Jėzau, draugavęs su neturtingais mokiniais,

Jėzau, pasaulio šviesa,

Jėzau, kely, tiesa ir gyvenime,

Jėzau, visų dorybių pavyzdy,

Jėzau, visiems ligoniams gailestingai padėjęs,

 

Jėzau, savųjų laikytas bepročiu,

Jėzau, be priežasties nekęstas,

Jėzau, įžeidimais vargintas,

Jėzau, akmenimis užpultas,

Jėzau, ant kalno mokinių akivaizdoje atsimainęs,

Jėzau, kaip švelnus karalius įžengęs į Jeruzalę,

Jėzau, iš gailesčio verkęs,

Jėzau, trisdešimčia sidabrinių įvertintas,

Jėzau, pasilenkęs prie mokinių kojų,

Jėzau, gyvoji duona, mums teikianti stiprybės,

Jėzau, tikrasis gėrime, mus džiuginantis,

Jėzau, parpuolęs ant žemės melstis,

Jėzau, merdėjant išpiltas kruvinu prakaitu,

Jėzau, angelo sustiprintas,

Jėzau, Judo pabučiavimu išduotas,

Jėzau, tarnų supančiotas,

Jėzau, mokinių apleistas,

Jėzau, pas Aną ir Kajafą vestas,

Jėzau, melagių liudininkų kaltintas,

Jėzau, pripažintas vertu mirties,

Jėzau, į veidą apspjautas,

Jėzau, kuriam užrišo akis,

Jėzau, kurį mušė kumščiais,

Jėzau, savo kūną leidęs mušti ir plaukus pešti,

 

Jėzau, Petro išsigintas,

Jėzau, surištas Pilotui išduotas,

Jėzau, Erodo ir jo kareivių paniekintas ir išjuoktas,

Jėzau, baltu rūbu apvilktas,

Jėzau, laikytas mažiau vertu už Barabą,

Jėzau, rimbais nuplaktas,

Jėzau, kankintas dėl mūsų nusikaltimų,

Jėzau, kaip raupsuotasis atstumtas,

Jėzau, purpuro rūbu apvilktas,

Jėzau, erškėčiais vainikuotas,

Jėzau, nendre muštas,

Jėzau, žydų ragintas nukryžiuoti,

Jėzau, pasmerktas gėdingai mirčiai,

Jėzau, žydų valiai atiduotas,

Jėzau, kryžiaus svoriu apsunkintas,

Jėzau, kaip avinėlis vestas skersti,

Jėzau, iš rūbų išvilktas,

Jėzau, vinimis prikaltas prie kryžiaus,

Jėzau, dėl mūsų nedorybių sužeistas,

Jėzau, už priešus meldęsis Tėvui,

Jėzau, prie nedorėlių priskaitytas,

Jėzau, tapęs žmonių gėda,

Jėzau, prieš kurį, ant kryžiaus kabantį, piktžodžiauta,

Jėzau, iš kurio žydai juokėsi,

Jėzau, iš kurio nukryžiuoto tyčiojosi kareiviai,

Jėzau, kurį plėšikas plūsdamas pašiepė,

Jėzau, kurį pasotino paniekinimais,

Jėzau, kuris atgailaujančiam plėšikui pažadėjai rojų,

Jėzau, kuris savo Motinai atidavei Joną kaip sūnų,

Jėzau, kuris kalbėjai, kad Tėvas Tave paliko,

Jėzau, kurį ištroškusį girdė tulžimi ir actu,

Jėzau, paliudijęs, kad atlikta visa, kas apie Tave parašyta,

Jėzau, kuris savo dvasią atidavei į Tėvo rankas,

Jėzau, kurio Tėvas dėl Tavo nuolankumo, visuomet išklauso,

Jėzau, tapęs paklusnus iki kryžiaus mirties,

Jėzau, ietimi pervertas,

Jėzau, iš kurio šono ištekėjo kraujo ir vandens,

Jėzau, kurio žaizdomis mes esame pagydyti,

Jėzau, tapęs permaldavimu už mus,

Jėzau, nuo kryžiaus nuimtas,

Jėzau, suvyniotas į švarią drobulę,

Jėzau, paguldytas į naują kapą,

Jėzau, savuosius belaisvius pagrobęs iš pragarų,

Jėzau, iš pragarų grįžęs nugalėtoju,

Jėzau, po prisikėlimo bendravęs su žmonėmis,

 

Jėzau, pakilęs į dangų,

Jėzau, atsisėdęs Tėvo dešinėje,

Jėzau, garbe ir šlove vainikuotas,

Jėzau, karalių Karaliau ir viešpačių Viešpatie,

Jėzau, mūsų užtarėjau pas Tėvą,

Jėzau, mokiniams suteikęs Dvasią Guodėją,

Jėzau, savo Motiną išaukštinęs virš angelų chorų,

Jėzau, kuris teisi gyvuosius ir mirusius,

Jėzau, kuris pasiųsi atmestuosius į amžinąją ugnį,

Jėzau, kuris suteiksi išrinktiesiems jiems paruoštą karalystę,

Jėzau, kuris savo namuose visus šventuosius pripildysi gėrybėmis,

Jėzau, būsimojo amžiaus tėve,

Jėzau, angelų džiaugsme,

Jėzau, patriarchų Karaliau,

Jėzau, pranašų įkvėpėjau,

Jėzau, apaštalų ugdytojau,

Jėzau, evangelistų mokytojau,

Jėzau, kankinių tvirtume,

Jėzau, išpažinėjų šviesa,

Jėzau, mergelių skaistume,

Jėzau, visų šventųjų vainike,

Būk maloningas, R. atleisk mums, Jėzau!

Būk maloningas, R. išklausyk mus, Jėzau!

Nuo visokio blogio R. gelbėk mus, Jėzau!

Nuo visokių nuodėmių,

Nuo Tavo rūstybės,

Nuo staigios ir netikėtos mirties,

Nuo velnio žabangų,

Nuo apmaudo, neapykantos ir visokių blogų norų,

Nuo paleistuvavimo dvasios,

Nuo žaibų ir audrų,

Nuo amžinosios mirties,

Savo šventojo įsikūnijimo paslaptimi,

Savo atėjimu,

Savo gimimu,

Savo apipjaustymu,

Savo švenčiausiojo vardo suteikimu,

Savo krikštu ir šventuoju pasninku,

Savo vargais ir budėjimais,

Savo merdėjimu ir kruvinu prakaitu,

Savo mušimu ir plakimu,

Savo erškėčių vainiku,

Savo kryžiumi ir kančia,

Savo troškuliu, ašaromis ir nuogumu,

Savo mirtimi ir palaidojimu,

Savo šventuoju prisikėlimu,

Savo nuostabiuoju įžengimu į dangų,

Šventosios Dvasios Gaivintojos atėjimu,

Teismo dieną,

Mes nusidėjėliai, R. Tave meldžiame, išklausyk mus!

Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis,

Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir išlaikyti teikis,

Šventąjį Tėvą ir visus Bažnyčios luomus šventame tikėjime išlaikyti teikis,

 

Mus pačius, šventai Tau tarnaujančius, sustiprinti ir išlaikyti teikis,

Mūsų sielose dangaus ilgesį pažadinti teikis,

 

Mūsų ir mūsų brolių, artimųjų bei geradarių sielas nuo amžinojo pasmerkimo išgelbėti teikis,

Visiems mirusiems tikintiesiems amžinąjį atilsį duoti teikis,

Dievo Sūnau, R. Tave meldžiame, išklausyk mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Jėzau!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Jėzau!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų, Jėzau!

Jėzau Kristau, R. išgirsk mus!

Jėzau Kristau, R. išklausyk mus!

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Tėve mūsų..., Sveika, Marija...

V. Garbiname Tave, Kristau, ir šloviname Tave. R. Kad šventuoju savo kryžiumi atpirkai pasaulį.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, savo kančia, kryžiumi bei mirtimi užstok mano sielą nuo savojo teismo dabar ir mano mirties valandą. Teikis man duoti malonę bei pasigailėjimą, gyviesiems ir mirusiems – ramybę ir atleidimą, Tavo Bažnyčiai – taiką ir santarvę, o mums, nusidėjėliams, – amžinąjį gyvenimą ir šlovę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

 

DANGIŠKASIS DVARAS (PAL. LIUITGARDOS MALDA)

 

Palaimintoji Liuitgarda (1291–1348) buvo vienuolė beginė. 1323 m. ji Wittichene (Švarcvaldas, Vokietija) įsteigė pranciškonių tretininkių vienuolyną. Liuitgarda garsėjo ypatingu pamaldumu Kristaus kančiai ir buvo apdovanota mistiniais regėjimais. 1692 m. buvo atrasti nesugedę Liuitgardos palaikai, pradėta domėtis jos gyvenimu. Karmelitas tėvas Musäus, tyrinėdamas raštus apie vienuolę, rado jos maldą „Dangiškasis dvaras“ ir ėmė ją uoliai platinti. Šios maldos dėka daugelis miestų buvo apsaugoti nuo švedų puolimo (pvz., Willingenas Austrijoje, kur gyveno t. Musäus), todėl malda tapo labai populiari. Liuitgardai buvo apreikšta, kokią didžiulę laimę jaučia visi dangaus dvaro gyventojai, mąstydami apie Viešpaties kančią. Dievo įkvėpta, ji sukūrė maldą „Dangiškasis dvaras“, kad kuo daugiau sielų, mąstydamos apie Kristaus gyvenimą ir kančią, patektų į to dvaro palaimą.

Kartą jai apsireiškė Švč. Trejybė ir Mergelė Marija. Dievas Sūnus kalbėjo: „Visus, kas šioje maldoje ieško mano garbės ir šia malda tą garbę didina, aš sulaikysiu nuo visokių nusikaltimų ir bjaurių nuodėmių, suteiksiu jiems daug malonių ir paguodų, nekaltos savo kančios ir karčios mirties malonėmis nuplausiu visas nuodėmes, papuošiu ir praturtinsiu jas visokių dorybių grožiu“. Dievas Šventoji Dvasia kalbėjo: „Visus, kalbančius šią maldą, per mane siųstą žmonijai, ir tuos, už kuriuos ji bus kalbama, aš uždegsiu Dievo meilės ugnimi“. Marija sakė: „Visus, kas kalbės tą maldą, savo tarpininkavimu paskandinsiu begalinių mieliausio mano Sūnaus malonių ir gailestingumo jūroje“. Kitą kartą apsireiškęs Viešpats Jėzus Liuitgardai yra pažadėjęs: „Kas tik tą maldą dievobaimingai kalba, tam iš savo gailestingumo duosiu trisdešimt keturias žmonių sielas, tai yra išgelbėsiu jas nuo amžinos mirties. Kitaip jos mirtų nuodėmėse. Be to, aš dėl jo išleisiu trisdešimt keturias vėles iš skaistyklos. Jam pačiam, kalbančiam tą maldą, aš padauginsiu nuopelnų lyg žolelių, kurių žemėje niekas negali suskaičiuoti. Nors tas žmogus ir būtų pirmiau gyvenęs prieš mano valią, aš jam dovanosiu visas kaltes ir per amžius jų neprisiminsiu, tik tegul pradeda tą maldą su tobulu gailesčiu už savo nuodėmes ir su tvirtu pasižadėjimu pataisyti gyvenimą. Jei toks žmogus tą maldą kalbėdamas mirtų, aš pats ateisiu su savo angelais ir įvesiu jo vėlę į amžinąjį gyvenimą, skambant gražiausioms padėkos giesmėms. Ten jis amžinai linksminsis su mano Motina, nuolatine nusidėjėlių gynėja, ir su visais mano išrinktaisiais“.

„Dangiškojo dvaro“ maldą sudaro tūkstantis poterių („Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“ ir „Garbė Dievui Tėvui“) kiekvienai iš 34 maldos paslapčių. Tačiau pati Liuitgarda patardavo ne vien paskubomis kalbėti 34 000 poterių, o ilgą laiką, netgi visą gyvenimą mąstyti apie tas Kristaus gyvenimo ir kančios paslaptis, rūpinantis pataisyti savo gyvenimą.

 

Dangiškasis dvaras

 

Švenčiausias ir gailestingiausias Išganytojau! Visokių malonių šaltini, mūsų maloniausias Jėzau! Iš didelės savo meilės mums Tu palikai vietą savo Tėvo dešinėje; gimei neturte, kad mes Tave pamiltume; vargai ir dirbai, kad mus išplėštum iš piktosios dvasios galybės ir padarytum Dangaus Tėvo vaikais.

Labai gailiuosi, kad aš, toks menkas žemės vabalėlis, ligi šiol taip mažai pažinau begalinę Tavo malonę ir mažai dėkojau už gausius vargus ir kančias, kurias patyrei už mane.

Dėl to aukoju tą maldą švenčiausio Tavo gyvenimo, kančios ir mirties garbei; aukoju už visus metus, dienas ir valandas, kurias praleidai šioje žemėje dėl žmonijos išganymo. Iš visos širdies aukoju visus savo vilties, meilės ir padėkos aktus, tūkstantį kartų padaugintus, kartu su tais, kuriuos su didžiausiu užsidegimu aukojo ir kiekvieną valandą Tau aukoja devyni šventųjų angelų chorai ir visi kūriniai nuo savo pradžios ligi šiol bei Švenčiausioji Mergelė Marija nuo pat savo Nekaltojo Prasidėjimo.

Visus tuos aktus aukoju Tau, Viešpatie, tobulai dėkodamas:

1. už Švč. Mergelės Marijos išrinkimą jos Dievo Motina prieš visus amžius;

2. už Nekaltąjį jos Prasidėjimą ir apsaugojimą nuo gimtosios nuodėmės, kurioje gimsta visi žmonės;

3. už tyriausią nekaltos Tavo Motinos Gimimą, kuris apšvietė pasaulį ir apdovanojo jį dangumi;

4. už Tavo stebuklingą prasidėjimą Šventosios Dvasios veikimu nepalytėtame Tavo išrinktosios Motinos kūne, apreiškus arkangelui Gabrieliui;

5. už pirmąjį Tavo kelią, kurį per kalnus keliavai, paslėptas tyriausiame Tavo Motinos kūne, pas Tavo tetą Elzbietą ir pas jos įsčiose esantį šv. Joną;

6. už šventą Tavo Gimimą prakartėlėje tarp neprotingų gyvulių, kad atėjai didžiausiame varge ir neturėjai kur padėti savo švenčiausios galvos ir kuo sušildyti silpnučių sąnarių;

7. už didelę garbę, kurią gavai iš Trijų Išminčių, ir daug reiškiančias dovanas: auksą, mirą ir smilkalus;

8. už išrinkimą Tavo šventojo Vardo, kurį priėmei kaip žmogus, nusižeminęs ir paklusnus Mozės įstatymui;

9. už švenčiausiąjį Tavo atnašavimą Jeruzalės šventykloje Tavo Motinos rankomis, kaip nurodo Mozės įstatymas;

10. už Tavo gyvenimo pradžioje patirtą žiaurų persekiojimą, kai turėjai bėgti į Egiptą ir ilgai ten likti;

11. už tai, kad mieliausioji Tavo Motina tris dienas su skausmu ieškojo Tavęs ir rado sėdintį tarp mokytojų Jeruzalės šventykloje;

12. už Tavo paklusnumą tėvams ligi trisdešimties metų, kad kaip nusižeminęs vaikas padėdavai jiems įvairiais patarimais;

13. už švenčiausius Tavo pamokymus ir pamokslus, už sunkias ir pavojingas keliones ir apskritai už visus vargus bei darbus mūsų išganymui;

14. už švenčiausią Tavo keturiasdešimties dienų pasninką, už Tavo gundymą ir karštas maldas tyruose;

15. už Tavo didžius ir garsius stebuklus, padarytus norint atversti užkietėjusius žydus;

16. už nuolatinę maldą ir kruviną prakaitą Alyvų sode dėl skaudžios mirties baimės ir kartu tobulo atsidavimo Tėvo valiai;

17. už veidmainišką Judo pabučiavimą, kuriuo jis Tave įdavė į bedievių rankas;

18. už skaudų surišimą kietomis virvėmis ir baisų tąsymą per visą kelią;

19. už gausius neteisingus Ano, Kajafo, Piloto ir Erodo skundus ir melagingus liudijimus prieš švenčiausią Tavo Asmenį;

20. už kankinantį elgesį su Tavimi, begėdiškai tampant Tave nuo vieno neteisingo teisėjo pas kitą;

21. už smarkų mušimą į švenčiausiąjį Tavo veidą, kuriuo buvai išjuoktas vyriausiojo kunigo tarno;

22. už skaudų kraujo praliejimą, kurį iškentėjai plakamas budelių rykštėmis;

23. už Tavo nuogumą ir gėdą, kurią jautei, kai nuplėšus rūbus stovėjai visos minios akivaizdoje pririštas prie stulpo;

24. už išjuokimą, apspjaudymą ir puldinėjimą ant kelių, kuriais Tave niekino bedieviai žydai;

25. už įspaudimą į švenčiausią Tavo galvą erškėčių vainiko, nuo kurio per Tavo veidą lašėjo švenčiausias Tavo kraujas;

26. už gėdingą Tavęs statymą prieš Pilotą, kuris, šaukdamas „Štai žmogus!“, norėjo žmones palenkti Tavęs pasigailėti;

27. už Tau Piloto duotą nuosprendį, už vedimą mirti ir sunkiai nešamą kryžių;

28. už skaudų sutikimą Tavo nuliūdusios Motinos ir kitų moterų, kurios ėjo paskui Tave graudžiai verkdamos;

29. už labai skaudų nuplėšimą Tavo rūbų; už atnaujinimą Tavo kančių ir negailestingą prikalimą prie kryžiaus; už visus ištartus žodžius ir už Tavo mirtį;

30. už garbingą iš numirusių prisikėlimą trečią dieną po kančių, kada pasirodei Marijai Magdalenai, savo mokytiniams, apaštalams ir kitiems;

31. už stebuklingą Tavo žengimą į dangų ir garbingą grįžimą pas savo dangiškąjį Tėvą po baigtos kelionės ir laimėtos pergalės prieš pasaulį ir velnią;

32. už stebuklingą Šventosios Dvasios atsiuntimą apaštalams, mokiniams ir mieliausiai Tavo Motinai Sekminių dieną;

33. už iškilmingą dangaus linksmybę, su kuria Tavo mylima Motina su kūnu ir siela paimta į dangų;

34. už linksmą Švenčiausios Trejybės pagarbinimą danguje, išaukštinant šlovingąją Tavo Motiną virš visų angelų chorų, ir jos vainikavimą dangaus Karaliene.

Už tai ir už visus Tavo Širdies atodūsius bei meilės aktus, mintis, troškimus, maldas mintimis ir žodžiais; už kančią, kurią Tu žemėje kentėjai ir dabar atnaujini Švenčiausiame Sakramente, tūkstantį kartų dėkoju ir nusižeminęs meldžiu: teikis atleisti kaltes man ir visiems, kurie pasivedė mano maldai arba už kuriuos privalau melstis, ir leisk tvirtai pasižadėti Tavo dieviškajai didybei niekados daugiau nebenusidėti.

Meldžiu malonės ištverti iki galo, kad aš ir visi, gyvenantys čia žemėje, naudotųsi Tavo malonėmis, o po vargingo gyvenimo būtų priimti į išrinktųjų skaičių ir galėtų regėti Tavo švenčiausiąjį veidą, kuris gyveni su Dievu Tėvu ir Šventąja Dvasia ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

 

MALDA JĖZUI (Mot. Avellina OSF)

 

Jėzau Kristau, Tu esi neprieinama šviesa – apšviesk mano tamsybes.

Jėzau Kristau, Tu esi dieviška visagalybė – sustiprink mane silpną.

Jėzau Kristau, Tu esi bedugnis gailestingumas – ateik man į pagalbą.

Jėzau Kristau, Tu esi neišsemiamas turtas – pripildyk mano skurdą.

Jėzau Kristau, Tu esi tikrasis gyvenimas – padovanok man save.

Jėzau Kristau, Tu esi gryna tiesa – apšviesk mano širdį.

Jėzau Kristau, Tu esi beribė meilė – uždek visą mano būtį.

Jėzau Kristau, Tu esi vienintelis kelias – leisk man nueiti pas Tėvą.

Jėzau Kristau, Tu esi neprarandama tėvynė – leisk man gyventi Tavo apkabintam.

Jėzau Kristau, Tu esi amžina ramybė – leisk man pasiilsėti Tavyje.

Jėzau Kristau, Tu esi visų palaimų palaima – suteik man dievišką laimę. Amen.

 

MALDA JĖZUI, LAIKŲ KARALIUI (Pop. Pijus XII)

 

O Jėzau, Tu esi visų laikų Karalius, nemirtingas ir neregimas, Tau visais laikais tebus garbė ir šlovė. Apie Tave sukasi visi šimtmečiai. Argi ne Tavyje, puolusios žmonijos Atpirkėjyje, išsipildė praeitis, kaip tai numatė pranašų akys? Argi Tu nesi laikų pilnatvė? Matome, kaip nužengei iš dangaus didingam įvykiui ant Golgotos, kaip Tu pirmas prisikėlei iš mirusių, kad kaip nugalėtojas įžengtum į dangų. Laikų kaita vadinama Tavo vardu. Išėjo Tavo pasiuntiniai ir paskelbė Tavo stebuklus, visų pirma šventasis Petras, kuris tebegyvena savo neklystančiuose įpėdiniuose. Į Tave žvelgia tikėjimas, į Tave kyla vilties troškimas ir meilės liepsna.

Visi amžiai kenčia ir kovoja dėl Tavęs. Per Tave jaunosios tautos priėmė švelnesnius papročius ir stojo į kultūringų tautų gretas. Tau jos pastatė taikos ir išganymo prieglobsčius, uždegė tiesos švyturius, pastatė svaiginančio aukščio skliautus ir bokštus, kurie atrodo pasiekia Tavo sosto laiptus – tikras triumfo arkas Tavo vis besiplečiančios pergalės keliuose. Priešais Tavo vietininko akis traukia kankinių minios, mergelių chorai, daugybė mokytojų, visos pamaldžios šeimos, neapžvelgiama daugybė Tavo tikinčiųjų. Viešpatauk, o Jėzau, ir triumfuok! Teateinie Tavo karalystė, vis labiau pas mus teateinie! Tavo viešpatavimas tespindi virš šios žemės. Duok, kad jis būtų vis labiau suvokiamas ir mylimas. Tegul jis pasirodo vis gražesnis ir galingesnis, begalinis savo jėga, kylančia iš Tavo šventojo Kraujo, kuris buvo išlietas už mūsų ir viso pasaulio atpirkimą. Kiek daug Tavo kaimenės avių, už kurias meldeisi savo Tėvui, vis dar klaidžioja aplinkui, toli nuo vienintelio piemens, kurį Tu pats skyrei tikrųjų gyvenimo ganyklų vadovu ir gynėju. Leisk, kad jo rankos vedami visi susiburtų aplink Tave, dieviškąjį mūsų sielų Ganytoją!

Esame Tavo vaikai ir dalyvaujame Tavojoje pergalėje. Jau devyniolika šimtmečių mes turime atpirkimo, Tavo atlikto ant Golgotos, vaisių. Ką dar galėtume daryti, jei ne Tave garbinti, Tau dėkoti, pulti ant kelių prieš Tavo Kryžių, kad Tavo Kraujas vis gausiau tekėtų ant mūsų kaip mūsų jėga ir išganymas.

Dieviškasis Išganytojau, išgelbėk mus nuo mirtingo kūno rūbo. Išvaduok savo nuotaką Bažnyčią iš pančių, kuriuos jai deda jos priešai. Uždek visuose, kurie į Tave tiki, tą meilę, kuria atpirkai savo brolius ir kuria teiki širdžių ir sielų vienybę. Taip visi mes, palaikomi Tavo galingos rankos, pakilsime virš pasaulio audrų, aukštyn iš tikėjimo tamsos, kad amžiais būtume laimingi, šviesoje regėdami Tavo amžiną pergalę. Amen.