04. Viešpačiui Švč. Sakramente

2007 05 01

MALDOS LANKANT ŠVČ. SAKRAMENTĄ

 

Gerai turėti įprotį kasdien aplankyti Viešpatį Jėzų, esantį tabernakulyje. Galima pasinaudoti šiomis maldomis.

 

Tikėjimo ir garbinimo aktas

 

Mano Dieve! Aš tvirtai tikiu, kad Tu tikrai esi Švenčiausiame altoriaus Sakramente! Aš garbinu Tave, čia esantį, iš pačių savo širdies gelmių ir su didžiausiu nusižeminimu teikiu pagarbą Tavo šventajam buvimui. O mano siela, kokia paguoda, kad visada turi Jėzų Kristų šalia savęs, kad gali su juo nuoširdžiai ir pasitikėdama kalbėtis! Padaryk, Viešpatie, kad pagarbinęs Tavo šventąją Didybę čia, šiame nuostabiame Sakramente, aš galėčiau ją amžinai garbinti danguje. Amen.

 

Šv. Tomo Akviniečio malda

 

Mane mylintis Jėzau, pasislėpęs, bet tikrai esantis ant šio altoriaus Dieve, išklausyk mane, aš meldžiu Tave! Tegul Tavo valia būna mano valia, mano troškimas, mano meilė. Padėk man jos ieškoti, ją rasti, ją vykdyti. Parodyk man savo kelius, nurodyk takelius. Tu turi dėl manęs savų sumanymų – pasakyk man juos ir padėk man jais sekti, kol iš Tavo malonės mano siela pasieks išganymą. Aš, abejingas viskam, kas praeina, noriu matyti tik Tave. Aš myliu viską, kas yra Tavo, bet labiausiai Tave, mano Dieve! Apkartink man kiekvieną džiaugsmą, kuris nėra iš Tavęs, neleisk man trokšti ko nors kito be Tavęs, padaryk malonų kiekvieną darbą, padarytą dėl Tavęs, ir nepakenčiamą bet kokį poilsį, kuris nėra Tavyje. Tegu visas mano gyvenimas, o gerasis Jėzau, būna skirtas vien Tavo meilei. Amen.

 

Šv. Alfonso Liguorio atgailos malda

 

O mano dieviškasis Išganytojau, matydamas tą begalinę meilę, kurią Tu duodi žmonėms šventojoje Eucharistijoje, aš nerandu žodžių išreikšti savo susižavėjimui ir galiu tik tyloje garbinti Tavo begalinį gailestingumą. Tu ateini į šį Sakramentą, kad mus apipiltum savo malonėmis ir duotum mums vis naujų savo begalinio gerumo įrodymų. Tačiau kokį dėkingumą Tau parodo tie žmonės, kuriems esi toks geras? O Jėzau, Tu juos myli tikrai karšta širdimi, tačiau daugelis jų jaučia tik panieką ir abejingumą Tavo meilės Sakramentui.

Aš noriu, kiek leidžia mano jėgos, Tave paguosti dėl tokio nedėkingumo, aš dažnai ateisiu atsiklaupti priešais tabernakulį, kad jame pagarbinčiau Tave taip, kaip tai darau dabar, ir Tau kiek galėdamas atsilyginčiau už visus taip gausius įžeidimus, daromus šventajai Eucharistijai.

 

Pokalbis su Jėzumi, esančiu tabernakulyje

 

Krikščionis: Kalbėk, Viešpatie, Tavo nuolankus tarnas Tavęs klauso.

Jėzus: Kad man patiktum, mano vaike, nebūtina daug žinoti, bet būtina labai mane mylėti, labai gailėtis mane įžeidus ir būti tvirtai pasiryžusiam likti ištikimu ateityje. Kalbėk su manimi, kaip su geriausiu draugu. Pasakyk man, kas yra tavo mintyse ir širdyje, kalbėk be baimės, su kūdikio paprastumu. Iš pradžių atskleisk man savo vargus: koks dar esi savimyla, išpuikęs, irzlus, lengvabūdis, koks bailus, kai reikia pasiaukoti, tingus, kai reikia dirbti, nepastovus, gašlus... Būk drąsus, danguje yra šventųjų, turėjusių tas pačias silpnybes – jie nugalėjo, padedami mano malonės. Ir tu prašyk jos su pasitikėjimu.

Krikščionis: Viešpatie, Tavo gerumas mane trikdo. Taip, aš prašau malonės, kad nebepasiduočiau savo aistroms. Bet turiu ir kitų sielvartų.

Jėzus: O, aš tai žinau; aš uždėjau kryžių ant tavo pečių, ir tau jis atrodo labai sunkus. Bet pagalvok, kad aš pirmas jį nešiau, pagalvok, kad per kryžių tu būsi išganytas, dalyvaudamas mano kančiose. Noriai priimtas kryžius tau pelnys begalinį atlygį danguje. Apmąstyk mano Kančią, ir turėsi drąsos ištverti nuovargį ar ligą, vienišumą ar išdavystę, įžeidimą, pasityčiojimą, šmeižtą ar melagingą kaltinimą, vidines negales ir išbandymus. Visuose šiuose sielvartuose prisimink mano žodžius: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate apsunkinti, ir aš jus atgaivinsiu“, ir prašyk mane jėgų bei kantrybės.

Krikščionis: Bet, Viešpatie, aš esu čia ne tik dėl savęs: yra man brangių sielų, kurios pasikliauja mano maldomis.

Jėzus: Taip, aš noriu, kad tu daug melstumeisi už tuos, kurie tau brangūs: už savo tėvus, savo draugus. Taip pat melskis ir už tuos, kurių žodis tave užgavo, kurie tau padarė ką nors bloga ar nori tau pakenkti, už vargšus nusidėjėlius, paklydėlius, abejinguosius, už visus tuos, kurie patiria išbandymą arba kančią. Nepamiršk savo maldoje Bažnyčios, jos vadovo popiežiaus, vyskupų, kunigų, misionierių ir visų tų, kurie man pašvęsti.

Krikščionis: Pasitikėdamas Tavo gailestingąja Širdimi, meldžiuosi visomis šiomis intencijomis. Neatsižvelk į mano nuodėmes, bet į savo šventąsias Žaizdas, ir dėl savo Kančios teikis išklausyti visas mano maldas.

Jėzus: O dabar, mano mylimas sūnau, pažadėk man ištikimai vykdyti visas savo kaip gero krikščionio pareigas ir eik prie savo darbų. Bet greitai grįžk, grįžk su tyra širdimi, laisva nuo pasaulio ir kūrinių meilės, kad galėčiau ją pripildyti savo meilės dovanų.

Duodu tau savo palaiminimą ir savo ramybę: Pax tecum, Ramybė tau!

 

ŠV. ALFONSO LIGUORIO MALDA Į VIEŠPATĮ ŠVČ. SAKRAMENTE

 

Mano Viešpatie Jėzau Kristau! Iš meilės žmonėms Tu dieną naktį esi šiame Sakramente. Tu lauki, šauki ir priimi su begaliniu gailesčiu ir meile visus, kurie čia aplanko Tave. Aš tikiu, kad Tu tikrai esi altoriaus Sakramente. Aš garbinu Tave iš savo niekingumo bedugnės. Aš dėkoju Tau už visas malones, kurias man suteikei, ypač už tai, kad Tu pats save šiame Sakramente man padovanojai, kad savo švenčiausiąją Motiną Mariją man davei kaip Užtarėją ir kad mane pakvietei Tave aplankyti šioje bažnyčioje.

Todėl sveikinu šiandien Tavo meilingąją Širdį. Tai darau dėl trijų priežasčių: pirma, noriu Tau padėkoti už šią didžiulę malonės dovaną; antra, noriu atsilyginti už visas skriaudas ir neteisingumus, kurių Tu susilaukei iš savo priešų šiame meilės Sakramente; trečia, šiuo aplankymu aš ryžtuosi Tave garbinti visose pasaulio vietose, kur Tu šiame Sakramente esi mažai garbinamas ar net visai apleistas.

Mano Jėzau, aš myliu Tave iš visos širdies. Man skaudu, kad aš taip dažnai įžeisdavau Tavo begalinį gerumą. Tavo malonės padedamas, ryžtuosi ateityje niekuomet Tavęs nebeskaudinti. Nors ir būdamas visiškas vargšas, nuo šiol visiškai pasišvenčiu Tau, atiduodu ir paaukoju Tau visą savo valią, visus savo širdies polinkius ir troškimus bei visa, kas man priklauso. Tad nuo šiandien valdyk mane ir tai, kas yra mano taip, kaip Tau patinka! Aš netrokšiu nieko kito, tik Tavo šventosios meilės, ištvermės iki galo ir tobulo Tavo valios įvykdymo.

Aš pavedu Tau vėles skaistykloje, ypač tas, kurios nuoširdžiai garbino Švenčiausiąjį Sakramentą ir Švenčiausiąją Mergelę Mariją. Aš patikiu Tau visus vargšus nusidėjėlius. Pagaliau, mano mieliausias Išganytojau, aš vienijuosi savo malda su Tavo Švenčiausios Širdies maldomis, šioje vienybėje aukoju jas Tavo amžinajam Tėvui ir meldžiu jį Tavo vardu, kad jis iš meilės Tau jas priimtų ir išklausytų. Amen.

 

ŠV. TĖVO PIJAUS MALDA PO MIŠIŲ

 

Pasilik manyje, Viešpatie, nes man reikia Tavo buvimo, kad Tavęs nepamirščiau.

Pasilik manyje, Viešpatie, nes esu silpnas ir man reikia Tavo stiprybės, kad ne taip dažnai nupulčiau.

Pasilik manyje, Viešpatie, nes Tu esi visa mano gyvybė, ir be Tavęs neturiu uolumo.

Pasilik manyje, Viešpatie, nes Tu esi mano šviesa, ir be Tavęs aš skęstu tamsoje.

Pasilik manyje, Viešpatie, kad girdėčiau Tavo balsą ir Tave sekčiau.

Pasilik manyje, Viešpatie, nes noriu Tave mylėti ir visados likti su Tavim.

Pasilik manyje, Viešpatie, nes nors mano siela tokia menka, ji trokšta būti Tau paguodos vieta ir meilės židinys.

Pasilik manyje, Jėzau, nes jau artėja vakaras ir diena baigiasi: gyvenimas prabėga, artėja mirtis, teismas ir amžinybė. Tamsybė, pagundos, dvasios sausra, kryžius ir kančios kelia man nerimą. Kaip man Tavęs reikia šioje tremties naktyje! Susivienijimas su Tavimi Eucharistijoje tebus man šviesa, išsklaidanti tamsybę, mane palaikanti jėga ir vienintelis mano širdies džiaugsmas.

Pasilik manyje, Jėzau, prašau ne dieviškos paguodos, kurios nenusipelniau, o vien malonės, kad liktum su manimi – vien jos aš trokštu!

Pasilik manyje, Jėzau, aš ieškau vien Tavęs, Tavo meilės, Tavo malonės, Tavosios Širdies, Tavo Dvasios, nes aš myliu Tave ir nelaukiu jokio kito atlygio, tik Tave vis labiau mylėti. Amen.

 

ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO LITANIJA

 

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Christe, audi nos. R. Christe, exáudi nos.
Pater de cælis, Deus, R. miserére nobis.

Fili, Redémptor mundi, Deus,

Spíritus Sancte, Deus,

Sancta Trínitas, unus Deus,

Panis vive, qui de cælo descendísti, R. miserére nobis.

Deus abscónditus et Salvátor,

Fruméntum electórum,

Vinum gérminans vírgines,

Panis pinguis et delíciae regum,

Iuge sacrifícium,

Oblátio munda,

Agne absque mácula,

Mensa puríssima,

Angelórum esca,

Manna abscónditum,

Memória mirabílium Dei,

Panis supersubstantiális,

Verbum caro factum, hábitans in nobis,

Hóstia sancta,

Calix benedictiónis,

Mystérium fídei,

Præcélsum et venerábile Sacraméntum,

Sacrifícium ómnium sanctíssimum,

Sacrifícium vere propitiatórium pro vivis et defúnctis,

Cæléste antidótum, quo a peccátis præservámur,

Stupéndum supra ómnia miráculum,

Sacratíssima Domínicae Passiónis commemorátio,

Donum transcéndens omnem plentitúdinem,

Memoriále præcípuum divíni amóris,

Divínæ affluéntia largitátis,

Sacrosánctum et augustíssimum mystérium,

Phármacum immortalitátis,

Treméndum ac vivíficum Sacraméntum,

Incruéntum sacrifícium,

Cibus et convivia,

Dulcíssimum convívium, cui assístunt Angeli ministrántes,

Vínculum caritátis,

Offerens et oblátio,

Spirituális dulcédo in próprio fonte degustáta,

Reféctio animárum sanctárum,

Viáticum in Dómino moriéntium,

Pignus futúræ glóriæ,

Propítius esto, R. parce nobis, Dómine.

Propítius esto, R. exáudi nos, Dómine.

Ab indígna Córporis et Sánguinis tui susceptióne, R. líbera nos, Dómine.

A concupiscéntia carnis,

A concupiscéntia oculórum,

A supérbia vitæ,

Ab omni peccándi occasióne,

Per desidérium illud, quo hoc Pascha cum discípulis manducáre desiderásti,

Per summam humilitátem, qui discipulórum pedes lavísti,

Per ardentíssimam caritátem, qua hoc divínum Sacraméntum instituísti,

Per Sánguinem tuum pretiósum, quem nobis in altári reliquísti,

Per quinque vúlnera huius tui Córporis sacratíssimi, quod pro nobis suscepísti,

Peccatóres, R. te rogámus, audi nos.
Ut in nobis fidem, reveréntiam et devotiónem erga hoc admirábile Sacraméntum augére et conserváre dignéris,

Ut ad frequéntem usum Eucharistíæ per veram peccatórum confessiónem nos perdúcere dignéris,

Ut nos ab omni hǽresi, perfídia ac cordis cæcitáte liberáre dignéris,

Ut sanctíssimi huius Sacraménti pretiósos et cæléstes fructus nobis impertíri dignéris,

Ut in hora mortis nostræ hoc cælésti viático nos confortáre et muníre dignéris,

Fili Dei, R. te rogámus, audi nos.
gnus Dei, qui tollis peccáta mundi, R. parce nobis, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, R. exáudi nos, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, R. miserére nobis.

Christe, audi nos. R. Christe, exáudi nos.
Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Pater noster (tyliai iki:)

V. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R. Sed líbera nos a malo.

V. Panem de cælo præstitísti eis. (T. P. Allelúia) R. Omne delectaméntum in se habéntem. (T. P. Allelúia)

Orémus. Deus, qui nobis sub sacraménto mirábili, passiónis tuæ memóriam reliquísti: tríbue, quǽsumus, ita nos córporis et sánguinis tui sacra mystéria venerári, ut redemptiónis tuæ frúctum in nobis iúgiter sentiámus. Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, R. pasigailėk mūsų!

Pasislėpęs Dieve ir Išganytojau,

Kviečio grūde išrinktiesiems,

Vyne, auginantis mergeles,

Skalsi duona ir karalių skanėste,

Nuolatine auka,

Švarioji atnaša,

Avinėli be dėmės,

Tyriausias patiekale,

Angelų maiste,

Paslėptoji mana,

Dievo stebuklų atminime,

Duona aukštesnės prigimties,

Žodi, tapęs kūnu ir gyvenęs tarp mūsų,

Šventoji Ostija,

Palaimintoji Taure,

Tikėjimo paslaptie,

Kilnus ir garbingas Sakramente,

Visų švenčiausioji auka,

Permaldavimo auka už gyvus ir mirusius,
Dangiškas priešnuodi, saugantis nuo nuodėmių,

Labiausiai stulbinantis stebukle,

Švenčiausias Viešpaties kančios atminime,
Dovana, pranokstanti bet kokią pilnatvę,

Dievo meilės ypatingas atminime,

Dievo dosnumo pertekliau,

Švenčiausia ir didingiausia paslaptie,

Nemirtingumą teikiantis vaiste,

Didingas ir gaivinantis Sakramente,

Nekruvinoji auka,

Valgi ir svety,

Saldžiausioji puota, kurioje angelai patarnauja,

Meilės ryšy,

Aukotojau ir atnaša,

Dvasine saldybe, ragaujama iš paties šaltinio,
Šventųjų sielų atgaiva,

Maiste kelionei Viešpatyje mirštantiems,

Būsimos garbės laide,

Būk maloningas, R. atleisk mums Viešpatie!

Būk maloningas, R. išklausyk mus Viešpatie!

Nuo Tavo Kūno ir Kraujo neverto priėmimo, R. gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo kūno geismų,

Nuo akių geidimo,

Nuo gyvenimo puikybės,

Nuo visų progų nusidėti,

Per tą norą, kai šią vakarienę troškai valgyti su mokiniais,

Per didį nusižeminimą, kai mokiniams plovei kojas,

Per karščiausią meilę, dėl kurios įsteigei šį dievišką Sakramentą,

Per Tavo brangųjį Kraują, kurį mums palikai altoriuje,

Per penkias švenčiausio Tavo Kūno žaizdas, kurias gavai dėl mūsų,

Mes, nusidėjėliai, R. meldžiam Tave, išklausyk mus!

 
Tikėjimą, pagarbą ir pamaldumą šiam nuostabiam Sakramentui mumyse didinti ir išlaikyti teikis,
Kad visas nuodėmes išpažinę, dažnai Eucharistiją priimtume, mus vesti teikis,
Nuo visų erezijų, neištikimybės ir širdies aklumo mus gelbėti teikis,

Šio Švenčiausio Sakramento brangius dangiškus vaisius mums paskirti teikis,

Mirties valandą šiuo dangaus valgiu kelionei mus stiprinti ir aprūpinti teikis,

Dievo Sūnau, R. meldžiam Tave, išklausyk mus!

 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Tėve mūsų (tyliai iki:)
V. Ir neleisk mūsų gundyti. R. Bet gelbėk mus nuo pikto.

V. Pateikei jiems duonos iš dangaus (Velykų l. Aleliuja). R. Turinčios savyje visokio gardumo (Velykų l. Aleliuja).

Melskimės. Dieve, nuostabiuoju Sakramentu palikęs mums savo kančios atminimą, išmokyk mus, prašome, taip gerbti šventąsias Tavo Kūno ir Kraujo paslaptis, kad savyje nuolat justume Tavo atpirkimo vaisių. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

 

MALDA Į EUCHARISTINĘ JĖZAUS ŠIRDĮ

 

Jėzaus Širdie, esanti Švenčiausiame Sakramente, Tavyje slypi visa beribė mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus meilė. Tu įsteigei šį visų Švenčiausią Sakramentą, kad jame gyventum mūsų tarpe, kad duotum savo Kūną mums kaip maistą, o savo Kraują – kaip dangišką gėrimą. Viešpatie Jėzau, mes tvirtai tikime į Tavo didelę meilę, kuri įkūrė šį šventąjį Sakramentą. Suklaupę priešais šventąją Ostiją, mes garbiname Tavo meilę. Mes žinome ir džiaugsmingai išpažįstame, kad ji yra tas šventas šaltinis, iš kurio teka Bažnyčios gyvybė. Tavo meilė kviečia mus, Tu pats šauki mums: „Žiūrėkite, kaip aš jus myliu! Aš dovanoju jums savo Kūną kaip maistą ir Kraują kaip gėrimą. Vienydamasis su jumis, aš noriu jumyse uždegti meilę ir jus priglausti prie savęs. Aš noriu jūsų sielas padaryti panašias į mane, Nukryžiuotąjį, amžinojo gyvenimo Duoną. Ir jūs dovanokit man savo širdis: gyvenkit manyje, ir jūs gyvensite Dieve!“ Taip šaukia, Viešpatie, Tavo eucharistinė Širdis – mes girdime tai ir dėkojame Tau, mes trokštame ja nuolatos sekti. Padaryk, kad ši karščiausioji meilė apimtų ir mus! Dėl šios meilės prieš savo kančią Tu pakvietei mus imti Tavo šventąjį Kūną ir valgyti. Įtvirtink mūsų širdyse pasiryžimą ištikimai priimti šį kvietimą. Duok mums tikrą pamaldumą ir pagarbą, kad šią Tavo eucharistinės Širdies, Tavosios meilės dovaną ligi pat gyvenimo galo uoliai garbintume ir tinkamai priimtume. Duok, kad su Tavo malone vaisingai švęstume Tavo kančios atminimą, kad atsilygintume už mūsų nuodėmes ir abejingumą, kad maitintume ir stiprintume savo meilę Tau ir kad nuolat gyvai šį būsimojo nemirtingumo laidą kviestume į savo širdį. Amen.

 

PAL. HENRIKO SŪZO MALDA

 

O meilės Sakramente, o aukščiausio maloningumo Taure! Viešpatie, kokia tai didelė dovana – priimti į savo širdį Tavo paties meilę ir būti perkeistam jos malonės. Jau nebetrokštu Tavęs regėti akimis, nes tikėjimo akis mane geriau ir tikriau paguodžia, nei bet koks supratimas protu. Kai turiu Tave, man nieko nebetrūksta ir nieko daugiau nebenoriu. Trokštu šlovinti Tavo didžią išmintį, Tavojo pažinimo turtus ir lobius, jais stebėtis ir juos aukštinti. O giliausias sumanyme, o neišmatuojama meile ir tyriausias valgi! O šlovingiausias ir nenusakomas Sakramente! Jeigu Tave, Viešpatie, randu tokį didį, tikrą ir nesuvokiamą Tavo dovanose, Tavo suteiktose malonėse ir Tavo meilėje, tai koks esi Tu pats?

 

MALDA ŠVČ. SAKRAMENTO APLANKYMUI

 

Te, Iesu, verum Deum et Hóminem hic in sancta Eucharístia præséntem, in génua humíllime provolútus, cum fidélibus terræ et Sanctis cæli mente coniúnctus, adóro; ac pro tanto benefício íntime gratus, te, Iesu, infiníte perféctum atque infiníte amábilem ex toto corde díligo. Da mihi grátiam ne ullo modo te unquam offéndam, atque ut, tua hac in terra eucharística præséntia recreátus, ad tua ætérna ac beáta in cælis præséntia una cum María perfruéndum mérear perveníre. Amen.

Nuolankiai parpuolęs ant kelių, savo siela susivienijęs su žemės tikinčiaisiais ir dangaus šventaisiais, garbinu Tave, Jėzau, tikrąjį Dievą ir Žmogų, čia esantį šventojoje Eucharistijoje. Iš sielos gelmių dėkodamas už tokią geradarybę, aš visa širdimi myliu Tave, Jėzau, be galo tobulą ir be galo vertą meilės. Suteik man malonę niekuomet ir jokiu būdu Tavęs neįžeisti, kad atgaivintas šiuo žemišku eucharistiniu Tavo buvimu, kartu su Marija pelnyčiau pasiekti Tavo amžinąjį ir palaimingąjį buvimą danguje. Amen.

 

MALDA PER ŠV. MIŠIŲ PAKYLĖJIMĄ

 

Salve, salutáris Víctima, pro me et omni humáno génere in patíbulo crucis obláta. Salve, pretióse sanguis, de vulnéribus crucifíxi Dómini nostri Iesu Christi prófluens, et peccáta totíus mundi ábluens. Recordáre, Dómine, creatúræ tuæ, quam tuo pretióso sánguine redemísti. Amen.

Sveika, išganingoji Auka, už mane ir visą žmoniją paaukota ant kryžiaus medžio. Sveikas, brangusis Kraujau, tekantis iš nukryžiuotojo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žaizdų ir nuplaunantis viso pasaulio nuodėmes. Atmink, Viešpatie, savo kūrinį, kurį atpirkai savo brangiuoju Krauju. Amen.

 

JUNGIMASIS SU VISAME PASAULYJE AUKOJAMOMIS ŠV. MIŠIOMIS

 

Mano Dieve! Jungiuosi su visomis šventosiomis Mišiomis, kurios šiandien aukojamos visame pasaulyje, kurios jau buvo paaukotos nuo pirmosios šventosios Mišių aukos Paskutinėje vakarienėje ir ant Kalvarijos kalno, ir kurios dar bus aukojamos iki pat pasaulio pabaigos. Jungiu su jomis savo mylimus tėvus, brolius ir seseris, visus kūno ir sielos geradarius, gyvus ir mirusius, Šventąjį Tėvą ir vyskupus, sielų ganytojus ir nuodėmklausius, ir visus, kuriems esu įpareigotas daryti gera. Aukoju Tau, Dieve, visas šventąsias Mišias kaip auką Tavo begalinės meilės, gerumo ir gailestingumo pašlovinimui; kaip padėkos auką už visa gera, ką Tu mūsų gyvenime jau mums suteikei ir dar suteiksi; kaip prašymo auką, kad Tau ištikimai tarnautume iki pat gyvenimo pabaigos, gerai atliktume savo pareigas ir galėtume su Išganytoju širdyje atsisveikinti su šiuo pasauliu; kaip atgailos auką už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Amen.

Amžinasis Tėve, per tyrąsias Marijos rankas į taurę, kurią šiandien kiekvienas kunigas kelia ant altoriaus, aš sudedu savo mintis, savo darbus, vargus ir kančias, mano dabartį, praeitį ir ateitį, visas savo nuodėmes, visus man brangius žmones, viso pasaulio sielas, vargšes vėles skaistykloje, net pačią mirtį.

Aukoju Tau kiekvieną savo širdies plakimą, kiekvieną atodūsį, kiekvieną žingsnį ir žodį, norėdamas, kad Tu perkeistum kiekvieną šį veiksmą ir padarytum juos meilės aktais, skirtais atgailai už pasaulio nuodėmes.

Duok, kad vienybėje su Tavo Sūnumi Jėzumi Kristumi kiekviena mano diena būtų kaip nesibaigiančios Mišios, nuolatinė auka, nuolatinė Komunija, atsilyginant Tavo dieviškajam teisingumui. Amen.

 

ŠV. PIJAUS X MALDA Į DIEVĄ TĖVĄ PRIEŠ MIŠIAS

 

Amžinasis Tėve, aukoju Tau tą auką, kurią Tavo mylimasis Sūnus, save atiduodamas, paaukojo ant kryžiaus, o dabar atnaujina ant šio altoriaus. Noriu Tave šlovinti ir suteikti Tau derančią garbę. Pripažįstu Tave aukščiausiu visų kūrinių Viešpačiu. Visi dalykai visiškai priklauso nuo Tavęs, nes Tu esi mūsų pirmoji pradžia ir mūsų galutinis tikslas. Noriu Tau padėkoti už visas nesuskaičiuojamas malones, kurias esu gavęs, noriu permaldauti Tavąjį teisingumą, įžeistą tiek daug nuodėmių, ir noriu Tau už jas tinkamai atsilyginti. Galiausiai noriu melsti malonės ir pasigailėjimo sau, visiems vargstantiems ir nuliūdusiems, vargšams nusidėjėliams, visam pasauliui ir vėlėms skaistykloje. Amen.

 

VIENIJIMASIS SU KRISTAUS AUKA

 

Viešpatie Jėzau, vienijuosi su Tavo amžina, nepaliaujama, visuotine auka. Aukoju Tau save kiekvieną savo gyvenimo dieną ir kiekvienos dienos akimirką, kaip to nori Tavo švenčiausioji ir šlovingoji valia. Tu buvai auka už mano išganymą – aš noriu būti Tavo meilės auka. Priimk mano troškimą, imk mano atnašą, maloningai išgirsk mano maldą. Leisk man gyventi Tave mylint, leisk man numirti iš meilės Tau. Tegul paskutinis mano širdies plakimas būna tobulos meilės aktas. Amen.

 

ŽAKO BOSIUĖ ŠVČ. SAKRAMENTO PAGARBINIMAS

 

Mano Išganytojau, kai Tu tapai žmogumi šventosios Mergelės įsčiose, Tu prisiėmei tik vieno žmogaus kūną. Dabar gi Tu imi visų mūsų, taip pat ir mano, kūną. Tu pasiimi jį sau, jis yra Tavo nuosavybė. Paliesdamas jį, suvienijęs jį su savuoju, Tu nori jį padaryti panašų į savo Kūną: tyrą, šventą, be dėmės, nemirtingą, perkeistą. Aš turiu gauti Tavo prisikėlimo antspaudą, todėl turiu drąsos prisiimti ir Tavo mirties žymę. Ateik, ateik, mano Išganytojo Kūne, deganti žarija, nuvalyk mano lūpas, uždek mane ta meile, kuri Tave pastūmėjo į mirtį! Ateik, Kraujau, pralietas iš meilės, tekėk į mano širdį, Tu, ugnies upe! O Išganytojau, tai tikrai yra Tavo Kūnas, tas pats Kūnas, kuris buvo pervertas žaizdų. Aš vienijuosi su visomis Tavo žaizdomis – iš jų dėl manęs buvo išlietas visas Tavo Kraujas. Tu nusilpai, Tu mirei, Tu iškeliavai – tokia buvo Tavo mirtis. Ir aš noriu išeiti, noriu mirti su Tavimi! Kas man yra pasaulis? Niekis, tikras niekis! Aš esu nukryžiuotas pasauliui, ir pasaulis man. Amen.

 

SUSIVIENIJIMAS SU JĖZUMI KOMUNIJOJE

 

Galvok manyje, o Jėzau, tuomet aš galvosiu blaiviai ir aiškiai!

Kalbėk iš manęs, o Jėzau, tuomet aš kalbėsiu švelniai ir tiesiai!

Veik per mane, o Jėzau, tuomet mano darbai bus teisingi, bus pašventintas mano darbas ir mano poilsis!

Pripildyk visą mano esybę, persmelk visą mano būtį, kad žmonės manyje galėtų skaityti Tavo didžią meilę!

Padaryk, kad aš dar šioje žemėje Tavo malonės galia tapčiau visiems viskuo!

Ateik, suteik man savo pavidalą! Amen.

 

GARBINIMO IR PADĖKOS AKTAS (Pirmiesiems mėnesio ketvirtadieniams)

 

Aš garbinu Tave, amžinasis Tėve, ir dėkoju Tau už tą begalinę meilę, su kuria Tu dėl mano atpirkimo teikeisi atsiųsti Tavo vienatinį Sūnų kaip mano sielos maistą. Skiriu Tau visus garbinimo ir padėkos aktus, kuriuos Tau skiria angelai bei šventieji danguje ir teisieji šioje žemėje. Šlovinu Tave, myliu Tave ir dėkoju Tau visais tais pašlovinimais, visa meile ir padėka, kurią Tau skiria Tavo Sūnus. Meldžiu Tave, suteik, kad visi žmonės jį pažintų, mylėtų ir garbintų šiame Švenčiausiajame Sakramente, kad jam dėkotų ir jį tinkamai priimtų.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“.

 

Aš garbinu Tave, amžinasis Sūnau, ir dėkoju Tau už tą begalinę meilę, dėl kurios Tu įsikūnijai dėl manęs, gimei tvarte, užaugai dailidės dirbtuvėse ir teikeisi kęsti alkį, troškulį, šaltį, nuovargį, sunkumus, panieką, persekiojimą, plakimą, erškėčius, vinis ir mirtį ant kieto kryžiaus medžio. Dėkoju Tau, kartu su visa Tavo Bažnyčia, kovojančia ir triumfuojančia, už tą begalinę meilę, dėl kurios Tu įsteigei Švenčiausiąjį Sakramentą kaip maistą mano sielai. Garbinu Tave visose konsekruotose Ostijose visame pasaulyje. Dėkoju Tau ir už tuos, kurie Tavęs nepažįsta ar Tau nepadėkoja. Aš norėčiau paaukoti savo gyvybę, kad visi žmonės Tave pažintų, mylėtų ir gerbtų tame meilės Sakramente, kad pasibaigtų visokia nepagarba ir šventvagystės, daromos prieš Tave. Myliu Tave, Jėzau, ir trokštu Tave mylėti ir priimti su visa ta meile, tyrumu bei atsidavimu, kurį jautė Tavo Švenčiausioji Motina, ir su tobula Tavo paties Švenčiausiosios Širdies meile. O mylimasis mano sielos Sužadėtini, ateik į mane Tavuoju Sakramentu, užaugink manyje visus vaisius, dėl kurių atėjai pas mus ir leisk man greičiau numirti, nei priimti Tave nevertai.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“.

 

Aš garbinu Tave, amžinoji Dvasia, ir dėkoju Tau už tą begalinę meilę, dėl kurios Tu atlikai tą nenusakomą Įsikūnijimo paslaptį, taip pat už beribę meilę, su kuria Tu iš tyrojo Švenčiausiosios Mergelės Marijos kraujo sukūrei šventąjį Jėzaus Kūną. Šis Kūnas Švenčiausiame Sakramente yra mano sielos maistas. Meldžiu Tave, apšviesk mano protą bei apvalyk mano širdį ir visų žmonių širdis, kad visi pažintų šią didžiąją Tavo meilės dovaną ir su gilia pagarba priimtų šį Švenčiausiąjį Sakramentą.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“.