14. Ligonio ir mirštančiojo maldos

2007 05 01

MALDA LAIMINGOS MIRTIES MALONEI IŠPRAŠYTI

 

Parpuolęs prieš Tavo nuostabios didybės sostą, prašau Tave, mano Dieve, paskutinės iš visų malonių – laimingos mirties malonės. Kad ir kaip blogai panaudojau gyvenimą, kurį man davei, suteik man malonę gerai jį užbaigti ir mirti Tavo meilėje.

Atleisk man, mano Dieve, visą blogį, kurį padariau, ir tegul Tau būna malonus gėris, kurį padėjai man padaryti. Atleisk man, nes aš atgailauju už savo kaltes ir nekenčiu jų vien dėl to, kad įžeidžiau Tavo begalinį gerumą. Atleisk man, ir aš iš visos širdies atleidžiu tiems, kurie mane įskaudino.

Tikiu, mano Dieve, visa, ką Tu apreiškei savo Bažnyčiai. Viliuosi Tavimi, remdamasis Tavo pažadais ir Tavo begaliniais nuopelnais, dieviškasis Išganytojau, juk Tu nenori, kad aš pražūčiau, ir pats esi miręs dėl manęs. Aš Tave myliu, mano Dieve, visa savo siela ir visa širdimi.

Aš Tave garbinu su didžiausiu nuolankumu. Dėkoju Tau už visas malones, kurias man suteikei šiame gyvenime, ir ypač už tai, kad davei galimybę pasiruošti mirčiai. Aš ją priimu atgailos dvasioje, vienydamasis su savo Išganytojo mirtimi, paklusdamas Tavo valiai.

Tėve, pasigailėk manęs, būk man gailestingas: aš atiduodu savo sielą į Tavo rankas. Jėzau, gelbėk mane, dabar ir mano mirties valandą.

Šventoji Marija, Gailestingumo Motina, leisk šią paskutinę mano gyvenimo akimirką patirti, kad laikai mane vienu iš savo vaikų, užtark mane.

Laimingasis šv. Juozapai, miręs ant Jėzaus ir Marijos rankų, išmelsk man malonę išvengti amžinojo pasmerkimo.

Dangaus angele, ištikimasis mano sielos sarge, šventieji, kuriuos Dievas skyrė mano globėjais visam gyvenimui, nepalikite manęs ir mirties valandą. Amen.

 

LAIMINGOS MIRTIES LITANIJA

 

Viešpatie Jėzau, gerasis Dieve, gailestingumo Tėve, kreipiuosi į Tave nusižeminusia, sugraudinta ir atgailaujančia širdimi. Pavedu Tau savo paskutinę valandą ir tai, kas seks po jos.

Kai sustingusios kojos įspės mane, kad mano šios žemės kelionė jau baigiasi, R. gailestingasis Jėzau, pasigailėk manęs!

Kai mano nusilpusios ir drebančios rankos nebegalės priglausti kryžiaus prie krūtinės ir, nepaisant mano pastangų, leis jam nukristi į mano kančių guolį,

Kai mano akys, aptemusios ir sudrumstos neišvengiamos mirties siaubo, kreips į Tave tuščią ir gęstantį žvilgsnį,

Kai mano drebančios ir šaltos lūpos paskutinį kartą tars Tavo nuostabųjį vardą,

Kai mano išblyškę ir pamėlę skruostai sukels aplinkiniams užuojautą ir siaubą, kai mano plaukai, sumirkę agonijos prakaitu, stosis piestu, pranašaudami mano artimą galą,

Kai mano ausys, tuoj užsiversiančios visam laikui žmonių kalboms, atsivers, kad išgirstų iš Tavo lūpų neatšaukiamą nuosprendį, kuris nuspręs mano likimą visai amžinybei,

Kai mano vaizduotė, sujaudinta gąsdinančių ir baisių šmėklų, nugrims į mirtiną liūdesį, kai mano dvasia, sudrumsta mano kalčių prisiminimo ir Tavo teisingumo baimės, kovos prieš tamsos angelą, norintį iš manęs atimti guodžiantį Tavo gailestingumo regėjimą ir nusviesti mane į neviltį,

Kai išliesiu savo paskutines ašaras, artimo mano suirimo pranašes, priimk jas, mano Jėzau, kaip kaltės išpirkimo auką, kad aš mirčiau kaip atgailos kankinys! Šią baisią akimirką,

Kai būsiu praradęs visus pojūčius, kai visas pasaulis bus man išnykęs ir kai vaitosiu paskutinės agonijos ir mirties kančiose,

Kai paskutiniai mano širdies atodūsiai ragins mano sielą palikti kūną, priimk juos, kaip kylančius iš švento nekantrumo ateiti pas Tave! Tuomet,

Kai paskutinę akimirką mano siela, atsiskirdama nuo kūno, visam laikui išeis iš šio pasaulio ir paliks mano kūną išblyškusį, sustingusį ir negyvą, priimk visos mano būties sunykimą kaip garbę, kurią nuo šiandien noriu teikti Tavo dieviškajai didybei! Šią paskutinę valandą,

Pagaliau, kai mano siela stos prieš Tave ir kai ji pirmą kartą pamatys Tavo dieviškosios didybės nemirtingą spindesį, neatstumk jos nuo savęs, bet priimk mane į savo gailestingumo prieglobstį, kad aš amžinai Tave šlovinčiau! Tą iškilmingą akimirką, R. gailestingasis Jėzau, pasigailėk manęs!

Melskimės. Dieve, mus pasmerkdamas mirčiai, Tu paslėpei nuo mūsų jos valandą ir akimirką. Padėk man, kad leisdamas visas savo gyvenimo dienas teisume ir šventume, aš nusipelnyčiau iš šio pasaulio išeiti Tavo šventoje meilėje, dėl nuopelnų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi Šventosios Dvasios vienybėje. Amen.

 

MALDOS Į DIEVO MOTINĄ NUOLATINĘ GELBĖTOJĄ

 

Malda už ligonį

 

Dievo Motina Nuolatine Gelbėtoja, Tavo dieviškasis Sūnus, kurį kadaise laikei rankose, išklauso kiekvieną Tavo prašymą. Pavesk jam šį ligonį, už kurį Tave šiandien nuolankiai meldžiu. Tik ištark žodį, ir jam bus sugrąžinta sveikata. Neatsakyk šios malonės! Ligoniai džiaugiasi ypatingu Tavo gerumu – išmelsk Jėzų, kad išsaugotų mums šio brangaus ligonio gyvybę. Tu pati būk jam meilia ir gailestinga gydytoja, ir Tau padedant jis tikrai atgaus jėgas.

Tačiau jei Dievas, kurio valia valdo visą pasaulį, nuspręstų kitaip, tada, geroji Motina, suteik šiam ligoniui jėgų, kad priimtų karčiąją taurę ir ramiai pasiduotų visagalio Dievo nutarimui. Duok jam kantrumo ir saugok jį nuo nevilties! Marija, Tu esi visagalė ir gali mus paguosti. Tu esi geriausia Motina ir trokšti mums padėti. Todėl maloningai mus išgirsk ir ateik į pagalbą. Amen.

 

Ligonio malda

 

Dievo Motina Nuolatine Gelbėtoja, jau ilgai ir daug kenčiu. Sergant kūnui, nusilpo ir mano dvasia, jau ir melstis man sunku. Niekas neatneša man palengvėjimo. Net pokalbis su giminaičiais ir draugais mane vargina. Mano širdyje pamažu nyksta kantrybė ir viltis, jų vietą užėmė kartybė, skausmas ir liūdesys. Į Tave, Marija, sudedu visą savo viltį! Tu negali pamiršti kenčiančių savo vaikų. Padėk man, Motina Nuolatine Gelbėtoja, duok jėgų, kad iš Jėzaus rankų kantriai priimčiau kiekvieną negalavimą. Jeigu tai nepakenks mano išganymui, sugrąžink man sveikatą, kad džiaugsmingai šlovinčiau Tave gyvenime ir po mirties. Amen.

 

ŠV. PRANCIŠKAUS SALEZO MALDA

 

Dieve, mano Tėve, Tavo amžinoji išmintis išrinko man šį kryžių, kurį dabar turiu nešti. Jis sunkiai slegia mane. Atleisk, jei nešdamas jį dejuoju! Aš per mažai mąstau Tavo mintimis, kurios taip skiriasi nuo žmonių galvojimo. Jei žinočiau ir apmąstyčiau, kaip Tu viską matančia akimi apžiūrėjai mano kryžių, prieš jį man skirdamas, kaip Tu jį matavai ir pasvėrei, kad jis man nebūtų per didelis ar per sunkus, kaip jį palaiminai savo malone ir savo meilingu žvilgsniu įvertinai mano silpnas jėgas – jei žinočiau tai, tikrai negalėčiau skųstis! Todėl esu pasirengęs priimti visa, ką gaunu iš Tavo rankų, kaip Tavo pasveikinimą, kaip liudijimą Tavo pasitikėjimo manimi, kaip meilų pakvietimą pas Tave, kad sekčiau Kristų, Tavo mums duotą Sūnų, ligi pat kryžiaus mirties. Argi jis neturėjo kentėti? Taip, ir aš turiu, aš noriu kentėti su juo, kad kartu su juo įžengčiau į jo šlovę, pas Tave, gerasis Tėve! Amen.

 

PRAŠYMAS LAIMINGOS MIRTIES

 

Divíne Iesu, Fili Dei incarnáte, qui pro nostra salúte in stábulo nasci, vitam in paupertáte, ærúmnis et miséria degére, et in crucis dolóribus mori dignátus es, divíno tuo Patri dic, quæso, in moménto mortis meæ: Pater, ignósce ei; dic Matri tuæ diléctæ: Ecce fílius tuus; dic ánimæ meæ: Hódie mecum eris in paradíso. Deus meus, Deus meus, ne derelínquas me in illa hora. Sítio: útique Deus meus, ánima mea sitit ad te, qui es fons aquárum vivéntium. Vita mea prǽterit velut umbra; adhuc módicum, et consummáta erunt ómnia. Quaprópter, o Salvátor mi adorábilis, ex hoc moménto in omnem æternitátem in manus tuas comméndo spíritum meum. Dómine Iesu, áccipe ánimam meam. Amen.

Dieviškasis Jėzau, įsikūnijęs Dievo Sūnau! Kad mus išgelbėtum, Tu panorėjai gimti tvarte, gyvenai skurde, varge ir kančiose, o po to numirei baisiuose skausmuose ant kryžiaus. Meldžiu Tave, mano mirties valandą tark savo dieviškajam Tėvui: Tėve, atleisk jam! Tark savo mylimajai Motinai: Štai, tavo sūnus! Tark mano sielai: Dar šiandien tu būsi su manimi rojuje! Mano Dieve, mano Dieve, neapleisk manęs tą valandą! Trokštu, mano Dieve, Tu esi gyvojo vandens šaltinis mano sielai. Mano gyvenimas praeis lyg šešėlis, dar minutė, ir visa bus atlikta. Todėl dar šiandien, garbingasis Išganytojau, aš nuo dabar atiduodu savo dvasią į Tavo rankas visai amžinybei. Viešpatie Jėzau, priimk mano sielą! Amen.

 
MALDA GERAI MIRČIAI IŠPRAŠYTI

 

O María, sine labe concépta, ora pro nobis, qui confúgimus ad te; o Refúgium peccatórum, Mater agonizántium, noli nos derelínquere in hora éxitus nostri, sed ímpetra nobis dolórem perféctum, sincéram contritiónem, remissiónem peccatórum nostrórum, sanctíssimi Viátici dignam receptiónem, extrémæ Unctiónis Sacraménti corroboratiónem, quátenus secúri præsentári valeámus ante thronum iusti, sed misericórdis Iúdicis, Dei et Redemptóris nostri. Amen.

Marija, be dėmės pradėtoji, melski už mus, bėgančius pas Tave! Nusidėjėlių Globėja, mirštančiųjų Motina, neapleisk mūsų iškeliavimo valandą, bet duok mums tobulą gailestį, nuoširdžią atgailą ir mūsų nuodėmių atleidimą, padėk vertai priimti šventąjį Viatiką ir sustiprinimą Paskutinio patepimo sakramentu, kad galėtume saugiai stoti priešais teisingo, bet gailestingo Teisėjo, mūsų Dievo ir Atpirkėjo sostą. Amen.

 

ŠV. MECHTILDOS MALDA

 

O mano Valdove, šventoji Marija! Dėl Tavo didžios galios, kurią Tau suteikė dangiškojo Tėvo visagalybė, prašau Tave, padėk man mirties valandą ir nuvyk šalin mano piktąjį priešą.

O mano Valdove, šventoji Marija! Dėl to dieviško pažinimo ir išminties, kuria Tave pripildė Dievo Sūnus, prašau Tave, apšviesk tikėjimo šviesa ir sustiprink mano sielą mano mirties valandą, kad jokia klaida ar nežinojimas jos neapakintų ir nenuvestų į pražūtį.

O mano Valdove, šventoji Marija! Dėl begalinės meilės, kuria Tave pripildė Šventoji Dvasia, prašau Tave, įliek man mirštant dieviškos meilės saldumo, kad ji mane išvaduotų nuo baimės ir kartumo ir mano širdį atgaivintų dangaus paguoda. Amen.

 

ŠV. VINCENTO FERERO MALDA PRAŠANT GEROS MIRTIES

 

Dómine Iesu Christe, qui néminem vis períre, et cui numquam sine spe misericórdiæ supplicátur, nam Tu dixísti ore sancto tuo et benedícto: Omnia quæcúmque petiéritis in nómine meo, fient vobis; peto a te, Dómine, propter nomen sanctum tuum, ut in artículo mortis meæ des mihi integritátem sensus cum loquéla, veheméntem contritiónem de peccátis meis, veram fidem, spem ordinátam, caritátem perféctam ut tibi puro corde dícere váleam: In manus tuas, Dómine, comméndo spíritum meum: redemísti me, Deus veritátis, qui es benedíctus in sǽcula sæculórum. Amen

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu nenori, kad kas nors pražūtų. Tau visuomet meldžiamės, turėdami pasigailėjimo viltį, nes savo šventomis ir palaimintomis lūpomis esi pasakęs: „Ko tik prašysite dėl mano vardo, aš padarysiu“ (Jn 14, 13). Prašau Tavęs, Viešpatie, dėl Tavo šventojo vardo, kad artėjant mano mirčiai išlaikytum man visus jutimus ir galėjimą kalbėti, stiprų gailestį dėl mano nuodėmių ir tobulą meilę, kad tyra širdimi galėčiau Tau tarti: „Į Tavo rankas, Viešpatie, atiduodu savo dvasią, atpirkai mane, tiesos Dieve, Tu esi palaimintas per amžių amžius“. Amen.

 

MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ UŽ MIRŠTANČIUS

 

Garbingasis šventasis Juozapai, kuris girdėjai pirmuosius Kūdikėlio Jėzaus žodžius, šluostei pirmąsias Jo ašaras, matei iš Jo kūno tekant pirmuosius kraujo lašus, išgirsk dabar mirštančiųjų dejones, nušluostyk jų ašaras ir nuplauk jų sielas Atpirkėjo Jėzaus Kraujyje. Tu, kuris gelbėjai Kūdikėlį Jėzų nuo Erodo kareivių ir matei dūžtančius egiptiečių stabus ten, kur pasirodydavo tikrasis Dievas, argi dabar nematai, kaip piktosios dvasios stengiasi įtraukti į pražūti begalinį skaičių sielų? Skubėk, o didis šventasis, ateik joms į pagalbą, sutraukyk jų pančius, nuvyk piktąsias dvasias, kurios yra jas apsupusios, ir nuvesk jas į amžinojo gyvenimo uostą, kad jos garbintų Dievą per amžius. Tu, kuris patyrei begalinį nuliūdimą tris dienas ieškodamas atsiskyrusio Jėzaus, pagelbėk dabar nusidėjėliams surasti Tą, kurį per nuodėmes yra praradę. Tu, kuris ant Jėzaus ir Marijos rankų ramiai atidavei Dievui savo sielą, išmelsk malonę ramiai numirti tiems, kurie nesikreipė į tave, kurie tavęs nepažino ar nenorėjo pažinti, kad visi bent paskutinę valandą suprastų, kokia maloni ir kokia galinga yra tavo globa. Amen.

 

GEROS MIRTIES MALDA

 

Jėzau, Marija, Juozapai, atiduodu jums savo širdį ir sielą!

Jėzau, Marija, Juozapai, būkite šalia manęs mano paskutinėje agonijoje!

Jėzau, Marija, Juozapai, leiskite man iškvėpti savo dvasią ir pasilikti ramybėje su jumis!

 

MALDA GERAI MIRČIAI IŠPRAŠYTI

 

O mano garbingiausias Kūrėjau, prašau Tave didžiausios iš visų malonių – šventos mirties. Nesvarbu, kad iki šiol piktnaudžiavau gyvenimu, kurį man davei – suteik malonę jį užbaigti Tavo šventojoje meilėje.

Leisk man numirti kaip šventieji patriarchai, palikti šį ašarų klonį be liūdesio, kad įžengčiau į amžinojo atilsio džiaugsmą savojoje tėvynėje.

Leisk man mirti kaip garbingasis šventasis Juozapas, Jėzaus ir Marijos rankose, vis kartojant tuos šventuosius vardus, kuriuos turiu viltį laiminti visą amžinybę.

Leisk mirti kaip nekaltoji Švenčiausioji Mergelė, iš grynos meilės ir troškimo susivienyti su vieninteliu meilės tikslu.

Leisk numirti kaip Jėzus ant kryžiaus, su didžiausios neapykantos nuodėmei jausmais, su meile Tau, dangiškasis Tėve, ir tobulu atsidavimu mano agonijoje. Šventasis Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią. Būk man gailestingas!

Jėzau, Tu mirei dėl manęs, suteik man malonę mirti, atliekant tobulos Tavo meilės aktą.

Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mane dabar ir mano mirties valandą!

Mano Angele Sarge, mano šventieji globėjai, neapleiskite manęs mano mirties valandą!

Šventasis Juozapai, išmelsk man malonę mirti teisiojo mirtimi!

O mano Dieve, aukščiausias gyvenimo ir mirties Valdove, kuris nepakeičiamu nuosprendžiu nustatei bausmę už nuodėmes, kad visi žmonės turi mirti, štai aš nuolankiai klūpau prieš Tavo baisingą didybę, pasiduodamas ir paklusdamas šiam Tavojo teisingumo įstatymui. Iš visos širdies nekenčiu savo praeities nuodėmių, kuriomis nusipelniau mirties tūkstantį kartų. Todėl aš priimu mirtį kaip atlyginimą už savo nuodėmes ir iš paklusnumo Tavo šventajai valiai. Taip, didysis Dieve, pasiųsk man mirtį, kur panorėsi, kada panorėsi ir tokiu būdu, koks Tau patiks. Tuo tarpu aš rūpinsiuosi dienomis, kurias dar teikeisi man duoti, kad atsiskirčiau nuo pasaulio, kad nutraukčiau visus ryšius, kurie mane saisto su šia tremties vieta, ir kad pasiruoščiau su pasitikėjimu pasirodyti priešais Tavojo teismo krasę. Todėl visiškai atsiduodu į Tavo tėviškos apvaizdos rankas. Teįvyksta Tavo dieviškoji valia dabar ir per amžius. Amen.

 

MALDA UŽ MIRŠTANČIUS

 

O clementíssime Iesu, amátor animárum, óbsecro te, per agoníam Cordis tui sanctíssimi et per dolóres Matris tuæ immaculátæ, lava in Sánguine tuo peccatóres totíus mundi nunc pósitos in agonía et hódie moritúros. Amen.

V. Cor Iesu in agonía factum. R. Miserére moriéntium.

Maloningasis Jėzau, sielų mylėtojau, meldžiu Tave dėl Tavo Švenčiausiosios Širdies agonijos ir Tavo nekaltosios Motinos sopulių, nuplauk savo Krauju viso pasaulio nusidėjėlius, kurie dabar kenčia agoniją ir šiandien numirs. Amen.

V. Jėzaus Širdie, kentusi agoniją. R. Pasigailėk mirštančių!

 

KARDINOLO DŽONO HENRIO NJŪMENO DVASINIS TESTAMENTAS

 

Aš noriu gyventi ir mirti tikėdamas šventąja visuotine ir apaštaline Bažnyčia.

Turiu viltį numirti gerai pasiruošęs ir sustiprintas šventųjų sakramentų priėmimu bei priklausydamas šventųjų bendrystei. Turiu viltį mirti Bažnyčioje, kurią mūsų Viešpats pastatė ant Petro, kad ji gyvuotų iki jo sugrįžimo. Savo kūną ir sielą aš pavedu Švenčiausiajai Trejybei, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, žmogumi tapusio Dievo Sūnaus, nuopelnams ir malonei, taip pat meilingam jo ištikimosios Motinos, šventojo Juozapo, mano gerojo Angelo Sargo ir visų šventųjų užtarimui. Amen.