10. Iškilmingas švento paveikslo ar skulptūros laiminimas

2007 05 02

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Omnípotens sempitérne Deus, qui Sanctórum tuórum imágines (sive effígies) sculpi, aut pingi non réprobas, ut quóties illas óculis córporis intuémur, tóties eórum actus et sanctitátem ad imitándum memóriæ óculis meditémur: hanc, quǽsumus, imáginem (seu sculptúram) in honórem et memóriam unigéniti Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi (vel beatíssimæ Vírginis Maríæ, matris Dómini nostri Iesu Christi, vel beáti N. Apóstoli tui, vel Mártyris, vel Pontíficis, vel Confessóris, vel beátæ N. Vírginis, vel Mártyris) adaptátam bene+dícere, et sancti+ficáre dignéris: et præsta; ut quicúmque coram illa unigénitum Fílium tuum (vel beatíssimam Vírginem, vel gloriósum Apóstolum, vel Mártyrem, vel Pontíficem, vel Confessórem, vel gloriósam Vírginem, vel Mártyrem) supplíciter cólere et honoráre studúerit, illíus méritis et obténtu a te grátiam in præsénti, et ætérnam glóriam obtíneat in futúrum. Per (eúmdem) Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu nedraudi kalti ar tapyti Tavo šventųjų atvaizdus (arba paveikslus), kad kai tik pažvelgiame į juos savo kūno akimis, savo atminties akimis mąstome apie jų darbus ir šventumą, kad jais sektume. Meldžiu, šį atvaizdą (arba skulptūrą), padarytą viengimio Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus (arba Švenčiausiosios Mergelės Marijos, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Motinos, arba šventojo Tavo apaštalo N., arba kankinio, arba vyskupo, arba išpažinėjo, arba šventosios mergelės N., arba kankinės) garbei ir atminimui, teikis pa+laiminti ir pa+šventinti ir duok, kad kiekvienas, kuris priešais jį (ją) stengsis nuolankiai šlovinti ir gerbti Tavo viengimį Sūnų (arba Švenčiausiąją Mergelę, arba garbingąjį apaštalą, arba kankinį, arba vyskupą, arba išpažinėją, arba garbingąją mergelę, arba kankinę), dėl jo (jos) nuopelnų ir globos gautų Tavo malonę šiame pasaulyje ir amžinąją garbę būsimajame. Per (tąjį) Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Ir apšlaksto švęstu vandeniu.