07. Šv. Benedikto medalikėlis

2007 05 02

Šventasis Benediktas yra vienuoliško gyvenimo tėvas Vakarų Bažnyčioje. Jis gimė Nursijoje (Italijoje) 480 m. Įkūrė dvylika vienuolynų. Jo įkurtas vienuolynas Monte Casino tapo benediktinų ordino lopšiu. Benediktas mirė 542 m. kovo 12 d.

Šv. Benediktas garsėjo savo pamaldumu šventajam Kryžiui ir nukryžiuotajam mūsų Išganytojui. Kryžiaus ženklu jis atliko daug stebuklų ir ne kartą nugalėjo šėtono puolimus. Kartą peržegnojęs suskaldė taurę vyno, kurioje buvo nuodų. Benediktinui Brunonui kartą mirtinai įkando gyvatė, jis šaukėsi šv. Benedikto pagalbos. Šventasis apsireiškė ir palietė jį šv. Kryžiumi, Brunonas pasveiko. 1048 metais tapęs popiežiumi Leonu IX, jis išplatino medalikėlį su šv. Benedikto kryžiumi. Šis medalikėlis turi ypatingą galią prieš piktąją dvasią. Jis gina nuo visų pavojų, kuriuos velnias kelia sielai ir kūnui: raganavimo, pagundų, nuodų galios, padeda mirties valandą.

 

Įrašų reikšmė:

 

C.S.P.B. – Crux Sancti Patris Benedicti (Šventojo tėvo Benedikto kryžius).

C.S.S.M.L. ir N.D.S.M.D. – Crux Sacra Sit Mihi Lux, Non Draco Sit Mihi Dux (Šventas kryžius tebūnie man šviesa, drakonas tenebūna man vadas).

V.R.S.N.S.M.V. ir S.M.Q.L.I.V.B. – Vade Retro, Satana! Nunquam Suade Mihi Vana. Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas (Eik šalin, šėtone! Niekad nesiūlyk man tuštybių. Bloga (taurė), kurią pili, pats tuos (nuodus) gerk).

EIVS IN OBITV N(OST)RO PRAESENTIA MVNIAMVR – Tegul jo buvimas saugo mus mirties valandą.

 

Medalikėlio palaiminimas (ilgoji forma)

 

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

Exorcízo vos, numísmata, per Deum + Patrem omnipoténtem, qui fecit cælum et terram, mare et ómnia, quæ in eis sunt. Omnis virtus adversárii, omnis exércitus diáboli, et omnis incúrsus, omne phantásma sátanæ, eradicáre et effugáre, ab his numismátibus: ut fiant ómnibus qui eis usúri sunt, salus mentis et córporis: in nómine Pa+tris omnipoténtis, et Iesu + Christi Fílii eius, Dómini nostri, et Spíritus + Sancti Parácliti, et in caritáte eiúsdem Dómini nostri Iesu Christi, qui ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos, et sǽculum per ignem. R. Amen.

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Pater noster (tyliai iki:)

V. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R. Sed líbera nos a malo.

V. Salvos fac servos tuos. R. Deus meus, sperántes in te.

V. Esto nobis, Dómine, turris fortitúdinis. R. A fácie inimíci.

V. Dóminus virtútem pópulo suo dabit. R. Dóminus benedícet pópulum suum in pace.

V. Mitte nobis, Dómine, auxílium de sancto. R. Et de Sion tuére nos.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Deus omnípotens, bonórum ómnium largítor, súpplices te rogámus, ut per intercessiónem sancti Benedícti, his sacris numismátibus, lítteris ac charactéribus a te designátis, tuam bene+dictiónem infúndas: ut omnes, qui ea gestáverint ac bonis opéribus inténti fúerint, sanitátem mentis et córporis, et grátiam sanctificatiónis, atque indulgéntias (nobis) concéssas cónsequi mereántur; omnésque diáboli insídias et fraudes, per auxílium misericórdiæ tuæ, effúgere váleant, et in conspéctu tuo sancti et immaculáti appáreant. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

Orémus. Dómine Iesu Christe, qui voluísti pro totíus mundi redemptióne de Vírgine nasci, circumcídi, a Iudǽis reprobári, Iudæ osculo tradi, vinculis alligari, spinis coronari, clavis perforári, inter latrónes crucifígi, láncea vulnerári, et tandem in Cruce mori: per hanc tuam sanctíssimam passiónem humíliter exóro; ut omnes diabólicas insídias et fraudes expéllas ab eo, qui nomen sanctum tuum, his lítteris ac charactéribus a te designátis, devóte invocáverit, et eum ad salútis portum perdúcere dignéris: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

Egzorcizuoju jus, medalikėliai, dėl visagalio Dievo + Tėvo, kuris padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas juose yra. Visokia priešo galia, visa velnio kariauna, visoks puolime ir visokios velnio apgaulės, išeikite ir pasitraukite nuo šių medalikėlių, kad visiems, kurie juos naudos, jie neštų sielos bei kūno sveikatą. Vardan visagalio Tė+vo, ir jo Sūnaus Jėzaus + Kristaus, mūsų Viešpaties, ir Šventosios + Dvasios Guodėjos, ir dėl meilės tojo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris ateis teisti gyvųjų ir mirusių, ir pasaulio ugnimi. R. Amen.

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Tėve mūsų (tyliai iki:)

V. Ir neleisk mūsų gundyti. R. Bet gelbėk mus nuo pikto.

V. Išgelbėk savo tarnus. R. Turinčius viltį Tavyje, mano Dieve.

V. Būk mums, Viešpatie, tvirtybės bokštas. R. Priešo akivaizdoje.

V. Viešpats duos savo tautai stiprumo. R. Viešpats palaimins savo tautą ramybe.

V. Siųsk mums, Viešpatie, pagalbą iš šventovės. R. Ir saugok mus iš Siono.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Visagalis Dieve, visų gėrybių teikėjau, nuolankiai Tave meldžiame, kad šventajam Benediktui užtariant, išlietum savo pa+laiminimą šiems šventiems medalikėliams, raidėms ir Tavo nurodytiems ženklams, kad visi, kurie juos nešios ir uoliai dirbs gerus darbus, pelnytų gauti sielos bei kūno sveikatą, pašvenčiamąją malonę ir suteiktus atlaidus. Tegu jie pajėgia išvengti visų velnio pinklių ir klastų bei šventi ir be dėmės pasirodo Tavo akivaizdoje. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

 

 

 

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, dėl viso pasaulio atpirkimo Tu panorėjai gimti iš Mergelės, būti apipjaustytas, žydų atmestas, Judo bučiniu išduotas, pančiais surištas, erškėčiais vainikuotas, vinimis perkaltas, tarp plėšikų nukryžiuotas, ietimi sužeistas ir po to numirti ant kryžiaus. Per šią švenčiausiąją Tavo kančią nuolankiai meldžiu, kad nuo to, kuris šiomis raidėmis bei Tavo nurodytais ženklais pamaldžiai šauksis Tavo šventojo vardo, nuvytum visas velnio pinkles ir klastas ir kad teiktumeisi jį nuvesti į išganymo uostą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

 

Kunigas suteikia palaiminimą, visi persižegnoja:

Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti, descéndat super hæc numísmata, ac ea gestántes, et máneat semper. R. Amen.

Visagalio Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios palaiminimas tenužengia ant šių medalikėlių ir tų, kurie juos nešioja, ir tepasilieka visados. R. Amen.

Kunigas apšlaksto medalikėlius švęstu vandeniu.