06. Stebuklingasis medalikėlis

2007 05 02

Taip vadinamas Nekaltai Pradėtąją Mergelę Mariją vaizduojantis medalikėlis, kurį nurodė pati Švč. Dievo Motina, pažadėdama jo nešiotojams daug malonių. Įrašas aplink Marijos atvaizdą: „O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos!“ 1830 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje, Rue du Bac, Marija apsireiškė šv. Vincento Pauliečio kongregacijos seseriai Kotrynai Labouré ir liepė jai nukaldinti bei platinti šį medalikėlį, kuris greitai išgarsėjo stebuklais. Ypač didelę galią medalikėlis turi netikinčiųjų sieloms, gerai žinomas 1842 metais Romoje jo pagalba įvykęs žydo Alfonso Ratisbonne atsivertimas. Patartina šį medalikėlį dovanoti visiems nuo religijos nutolusiems ar pagundas prieš tikėjimą kenčiantiems ir pasimelsti už juos – Marija jau ne kartą suteikė atsivertimo malonę.

 

Medalikėlio palaiminimas ir uždėjimas

 

Tikintieji, priimantys medalikėlį, atsiklaupia. Kunigas kalba:

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Omnípotens et miséricors Deus, qui per multíplices immáculatæ Maríæ Vírginis apparitiónes in terris mirabília iúgiter pro animárum salute operári dignátus es: super hoc numísmatis signum, tuam bene+dictiónem benígnus infúnde; ut pie hoc recoléntes ac devóte gestántes et illíus patrocínium séntiant et tuam misericórdiam consequántur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Visagali gailestingasis Dieve, Tu per daugelį Nekaltosios Mergelės Marijos apsireiškimų žemėje nuolatos teikiesi padaryti stebuklų sielų išganymui. Meilingai suteik savo pa+laiminimą šiam medalikėliui, kad tie, kurie jį pamaldžiai gerbs ir ištikimai nešios, jaustų jo globą ir pasiektų Tavo pasigailėjimą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Kunigas apšlaksto medalikėlius švęstu vandeniu, duoda pabučiuoti ir uždeda, kiekvienam atskirai tardamas:

Accipe sanctum Numísma, gesta fidéliter, et digna veneratióne proséquere: ut piíssima et immaculáta cælórum Dómina te prótegat atque deféndat; et pietátis suæ prodígia rénovans, quæ a Deo supplíciter postuláveris, tibi misericórditer ímpetret, ut vívens ac móriens in matérno eius ampléxu felíciter requiéscas. Amen.

Priimk šventąjį medalikėlį, ištikimai jį nešiok ir tinkamai gerbk, kad meilingoji ir nekaltoji dangaus Valdovė tave saugotų ir gintų. Tegul ji atnaujina savo maloningus stebuklus ir gailestingai išprašo tau visa, ko nuolankiai melsi Dievą, kad ir gyvendamas, ir mirdamas laimingai ilsėtumeisi jos motiniškoje globoje. Amen.

 

Po to kalba:

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Pater noster (tyliai iki:)

V. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R. Sed líbera nos a malo.

V. Regína sine labe origináli concépta. R. Ora pro nobis.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Dómine Iesu Christe, qui beatíssimam Vírginem Maríam matrem tuam ab orígine immaculátam innúmeris miráculis claréscere voluísti: concéde; ut eiúsdem patrocínium semper implorántes, gáudia consequámur ætérna: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Tėve mūsų (tyliai iki:)

V. Ir neleisk mūsų gundyti. R. Bet gelbėk mus nuo pikto.

V. Karaliene, be gimtosios nuodėmės pradėtoji. R. Melski už mus.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, Tu norėjai, kad Švenčiausioji Mergelė Marija, Nekaltai Pradėtoji Tavo Motina, išgarsėtų nesuskaitomais stebuklais. Suteik, kad mes, kurie nuolat šaukiamės jos užtarimo, pasiektume amžinąjį džiaugsmą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

 

Malda

 

Nekaltai Pradėtoji Marija, visų malonių Tarpininke, per šventąją Kotryną Tu pažadėjai daugybę malonių visiems, kurie pasitikėdami šaukiasi Tavęs ir nešioja Tavo Stebuklingąjį medalikėlį. Tiek daug žmonių jau patyrė nepaprastą Tavo pagalbą sielos ir kūno reikaluose. Marija, šėtono ir nuodėmės nugalėtoja, išliek savo malonės ir į mūsų širdis ir gelbėk mus visose nelaimėse bei varguose. Amen.