01. Vandens šventinimas

2007 05 02

1. VANDENS ŠVENTINIMAS, YPAČ PRIEŠ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIAS

 
Kunigas, užsidėjęs violetinę stulą, kalba:

 

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

Druskos egzorcizavimas ir palaiminimas (jei druska nebuvo palaiminta anksčiau):

Exorcízo te, creatúra salis, per Deum + vivum, per Deum + verum, per Deum + sanctum, per Deum, qui te per Eliséum Prophétam in aquam mitti iussit, ut sanarétur sterílitas aquæ: ut efficiáris sal exorcizátum in salútem credéntium; et sis ómnibus suméntibus te sánitas ánimæ et córporis; et effúgiat, atque discédat a loco, in quo aspérsum fúeris, omnis phantásia, et nequítia, vel versútia diabólicæ fraudis, omnísque spíritus immúndus, adiurátus per eum, qui ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos, et sǽculum per ignem. R. Amen.

Orémus. Imménsam cleméntiam tuam, omnípotens ætérne Deus, humíliter implorámus, ut hanc creatúram salis, quam in usum géneris humáni tribuísti, bene+dícere et sancti+ficáre tua pietáte dignéris: ut sit ómnibus suméntibus salus mentis et córporis; et quidquid ex eo tactum vel respérsum fúerit, cáreat omni immundítia, omníque impugnatióne spiritális nequítiae. Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti Deus; per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

Egzorcizuoju tave, druskos kūriny, dėl gyvojo + Dievo, dėl tikrojo + Dievo, dėl šventojo + Dievo, dėl Dievo, kuris liepė pranašui Eliziejui berti tavęs į vandenį, kad vanduo išgytų nuo nevaisingumo. Tapk egzorcizuota druska tikinčiųjų išganymui, teik visiems, kurie tavęs valgys, sveikatos sielai ir kūnui. Iš vietos, kurioje būsi pabarstyta, tebėga ir tesitraukia visokia apgaulė, nedorybė ir apsukri velnio klasta, visokia netyroji dvasia, įsakyta to, kuris ateis teisti gyvųjų ir mirusių, ir pasaulio ugnimi. R. Amen.

 

Melskimės. Nuolankiai meldžiame begalinį Tavo gerumą, visagali amžinasis Dieve, kad šį druskos kūrinį, kurį suteikei žmonių giminės naudojimui, teiktumeisi dėl savo meilingumo pa+laiminti ir pa+šventinti, kad ji taptų visiems jos valgantiems sielos ir kūno sveikata, o visa, kas ją palies ar ant ko jos bus pabarstyta, būtų apsaugota nuo visokio nešvarumo ir visų dvasinės begėdystės puolimų. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja tos Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

 

Vandens egzorcizavimas ir laiminimas:

Exorcízo te, creatúra aquæ, in nómine Dei + Patris omnipoténtis, et in nómine Iesu + Christi Fílii eius Dómini nostri, et in virtúte Spíritus + Sancti: ut fias aqua exorcizáta ad effugándam omnem potestátem inimíci, et ipsum inimícum eradicáre et explantáre váleas cum ángelis suis apostáticis, per virtútem eiúsdem Dómini nostri Iesu Christi: qui ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos, et sǽculum per ignem. R. Amen.

Orémus. Deus, qui ad salútem humáni géneris, máxima quæque sacraménta in aquárum substántia condidísti: adésto propítius invocatiónibus nostris, et eleménto huic multímodis purificatiónibus præparáto, virtútem tuæ bene+dictiónis infúnde: ut creatúra tua, mystériis tuis sérviens, ad abigéndos dǽmones, morbósque pelléndos, divínæ grátiæ sumat efféctum; ut quidquid in dómibus, vel in locis fidélium, hæc unda respérserit, cáreat omni immundítia, liberétur a noxa: non illic resídeat spíritus péstilens, non aura corúmpens: discédant omnes insídiæ laténtis inimíci; et si quid est, quod aut incolumitáti habitántium ínvidet, aut quiéti, aspersióne huius aquæ effúgiat: ut salúbritas per invocatiónem sancti tui nóminis expetíta, ab ómnibus sit impugnatiónibus defénsa. Per Dóminum nostrum... R. Amen.

Egzorcizuoju tave, vandens kūriny, vardan visagalio Dievo + Tėvo, vardan Jėzaus + Kristaus, jo Sūnaus, mūsų Viešpaties, ir Šventosios + Dvasios galia, kad taptum egzorcizuotu vandeniu ir nuvytum visokią priešo galybę, o patį priešą su jo puolusiais angelais pajėgtum išrauti ir išmesti to mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus jėga, kuris ateis teisti gyvųjų ir mirusių, ir pasaulio ugnimi. R. Amen.

Melskimės. Dieve, Tu žmonijos išganymui net didžiausias paslaptis susiejai su vandens medžiaga. Maloningai išgirsk mūsų maldavimus ir šiam elementui, parengtam įvairiems apsivalymams, įliek Tavo pa+laiminimo galią, kad šis Tavo kūrinys, tarnaujantis Tavo slėpiniams, gautų dieviškos malonės veiksmingumą nuginti velnią ir išvaryti ligas, kad visa, ką jo srovė tikinčiųjų namuose ar būstuose apšlakstys, būtų apvalyta nuo netyrumo ir išvaduota nuo kenksmingumo. Tegul ten negyvena pragaištinga dvasia nei sugedimo kvapas, tesitraukia visos besislapstančio priešo klastos, o jei yra kas nors, kas pavydi jų gyventojams sveikumo ar ramybės, tebėga nuo šio vandens apšlakstymo, kad šaukiantis Tavo šventojo vardo išprašytoji sveikata būtų apginta nuo visų puolimų. Per mūsų Viešpatį... R. Amen.

 

Kunigas triskart beria pašventintą druską į vandenį, darydamas kryžiaus ženklą ir kartu sakydamas:

Commíxtio salis et aquæ páriter fiat, in nómine Pa+tris, et Fí+lii, et Spíritus + Sancti. R. Amen.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Deus, invíctæ virtútis auctor, et insuperábilis impérii Rex, ac semper magníficus triumphátor: qui advérsæ dominatiónis vires réprimis: qui inimíci rugiéntis sævítiam súperas: qui hostíles nequítias poténter expúgnas: te, Dómine, treméntes et súpplices deprecámur, ac pétimus: ut hanc creatúram salis et aquæ dignánter aspícias, benígnus illústres, pietátis tuæ rore sanctífices; ut, ubicúmque fúerit aspérsa, per invocatiónem sancti nóminis tui, omnis infestátio immúndi spíritus abigátur: terrórque venenósi serpéntis procul pellátur: et præséntia Sancti Spíritus nobis, misericórdiam tuam poscéntibus, ubíque adésse dignétur. Per Dóminum nostrum... R. Amen.

Druskos ir vandens sumaišymas kartu tebus vardan Tė+vo, ir Sū+naus, ir Šventosios + Dvasios. R. Amen.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Dieve, nenugalimos jėgos kūrėjau, neįveikiamos valdžios Karaliau ir visuomet didingas triumfatoriau, Tu sutramdai priešiškų viešpatysčių jėgas, nugali riaumojančio priešo šėlsmą ir galingai įveiki priešų nedorybes. Tave, Viešpatie, drebėdami ir nuolankūs maldaujame ir prašome, kad meilingai pažvelgtum į šiuos druskos ir vandens kūrinius, juos maloningai apšviestum bei pašventintum savo gerumo rasa, kad kur tik bus jų pašlakstyta šaukiantis Tavo šventojo vardo, būtų nuvyta bet kokia netyrosios dvasios grėsmė, toli nuginta nuodingosios gyvatės baimė, o mums, meldžiantiems Tavo gailestingumo, visur teiktųsi padėti Šventosios Dvasios buvimas. Per mūsų Viešpatį... R. Amen.

 

Šiuo vandeniu sekmadienį prieš Mišias kunigas šlaksto altorių, save, patarnautojus ir liaudį. Tikintieji turėtų šio vandens pasiimti į namus, juo šlakstytis išeidami iš namų, prieš miegą, esant pagundoms, juo šlakstyti ligonius, namus, laukus, kapus.