02. Švč. Mergelės Marijos rožančiaus palaiminimas

2007 05 02

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Omnípotens et miséricors Deus, qui propter exímiam caritátem tuam, qua dilexísti nos, Fílium tuum unigénitum, Dóminum nostrum Iesum Christum, de cælis in terram descéndere, et de beatíssimae Vírginis Maríæ Dóminæ nostræ útero sacratíssimo, Angelo nuntiánte, carnem suscípere, crucémque ac mortem subíre, et tértia die glorióse a mórtuis resúrgere voluísti, ut nos eríperes de potestáte diáboli: obsecrámus imménsam cleméntiam tuam; ut hæc signa Rosárii, in honórem et laudem eiúsdem Genitrícis Fílii tui ab Ecclésia tua fidéli dicáta, bene+dícas, et sanctí+fices, eísque tantam infúndas virtútem Spíritus + Sancti, ut, quicúmque horum quódlibet secum portáverit, atque in domo sua reverénter tenúerit, et in eis ad te, secúndum huius sanctæ Societátis institúta, divína contemplándo mystéria devóte oráverit, salúbri et perseveránti devotióne abúndet, sitque consors et párticeps ómnium gratiárum, privilegiórum, et indulgentiárum, quæ eídem Societáti per sanctam Sedem Apostólicam concéssa fuérunt, ab omni hoste visíbili et invisíbili semper et ubíque in hoc sǽculo liberétur, et in éxitu suo ab ipsa beatíssima Vírgine María Dei Genitríce tibi plenus bonis opéribus præsentári mereátur. Per eúmdem Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Visagali gailestingasis Dieve, dėl savo nepaprastos meilės, kuria mus myli, Tu panorėjai, kad Tavo vienatinis Sūnus, mūsų Viešpats Jėzus Kristus, nužengtų iš dangaus į žemę, iš Švenčiausiosios Mergelės Marijos, mūsų Valdovės, švenčiausiųjų įsčių, angelui apreiškus, priimtų kūną, iškentėtų kryžių ir mirtį ir trečią dieną šlovingai prisikeltų iš numirusių, kad mus išgelbėtum iš velnio galios. Mes meldžiam Tavo begalinį gerumą, kad šiuos rožančius, Tau ištikimos Bažnyčios pašvęstus tos pačios Tavo Sūnaus Gimdytojos garbei ir šlovei, pa+laimintum, pa+šventintum ir duotum jiems tokią Šventosios + Dvasios galią, kad kas tik juos su savimi nešios, savo namuose pagarbiai laikys bei jais pagal šios šventos Brolijos nurodymus, apmąstydamas dieviškas paslaptis, pamaldžiai Tau melsis, gausiai turėtų naudingo ir ištvermingo dievobaimingumo, taptų visų malonių, privilegijų ir atlaidų, suteiktų šiai Brolijai šventojo Apaštalų Sosto, bendrininku ir dalyviu, visuomet ir visur šiame pasaulyje būtų išgelbėtas nuo regimų ir neregimų priešų ir mirties valandą taptų vertas būti pačios Švenčiausiosios Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, su visais savo gerais darbais Tau pristatytas. Per tą patį mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas, su Tavimi gyvena ir viešpatauja tos pačios Šventosios Dvasios vienybėje, per visus amžių amžius. R. Amen.

Kunigas apšlaksto rožančius švęstu vandeniu