08. Žvakių laiminimas

2007 05 02

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Dómine Iesu Christe, Fili Dei vivi, béne+dic cándelas istas supplicatiónibus nostris: infúnde eis, Dómine, per virtútem sanctæ Cru+cis, benedictiónem cæléstem, qui eas ad repelléndas ténebras humáno géneri tribuísti; talémque benedictiónem signáculo sanctæ Cru+is accípiant, ut quibuscúmque locis accénsæ, sive pósitæ fúerint, discédant príncipes tenebrárum, et contremíscant, et fúgiant pávidi cum ómnibus minístris suis ab habitatiónibus illis, nec præsúmant ámplius inquietáre, aut molestáre serviéntes tibi omnipoténti Deo: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, pa+laimink šias žvakes dėl mūsų maldų, šventojo Kry+žiaus galia išliek joms, Viešpatie, dangišką palaiminimą, Tu, kuris jas davei žmonijai, kad būtų nuvytos tamsybės. Tegul jos gauna tokį palaiminimą šventojo Kry+žiaus ženklu, kad kokioje vietoje tik bus uždengtos ar padėtos, iš ten pasitrauktų tamsybių kunigaikščiai, sudrebėtų ir išsigandę bėgtų su visais savo tarnais šalin nuo jų gyventojų ir nedrįstų daugiau trikdyti ar varginti tarnaujančių Tau, visagali Dieve, kuris gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

Ir apšlaksto švęstu vandeniu.