09. Iškilmingas kryžiaus laiminimas

2007 05 02

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Rogámus te, Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: ut dignéris bene+dícere hoc signum Crucis, ut sit remédium salutáre géneri humáno; sit solíditas fídei, proféctus bonórum óperum, redémptio animárum; sit solámen, et protéctio, ac tutéla contra sæva iácula inimicórum. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Orémus. Béne+dic, Dómine Iesu Christe, hanc Crucem, per quam eripuísti mundum a potestáte dǽmonum, et superásti passióne tua suggestórem peccáti, qui gaudébat in prævaricatióne primi hóminis per ligni vetíti sumptiónem. (Hic aspergatur aqua benedicta.) Sanctificétur hoc signum Crucis in nómine Pa+tris, et Fí+lii, et Spíritus + Sancti; ut orántes, inclinantésque se propter Dóminum ante istam Crucem, invéniant córporis et ánimæ sanitátem. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Meldžiame Tave, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, kad teiktumeisi pa+laiminti šį Kryžiaus ženklą, kad jis būtų išganingas vaistas žmonių giminei, kad sustiprintų tikėjimą, leistų daryti pažangos geruose darbuose, atpirktų sielas, būtų paguoda, apsauga ir gynėjas nuo piktųjų priešų strėlių. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Melskimės. Pa+laimink, Viešpatie Jėzau Kristau, šį Kryžių, kuriuo išplėšei pasaulį iš velnio galios ir savo kančia įveikei gundytoją nuodėmei, kuris džiaugėsi, kad pirmasis žmogus nusižengė valgydamas nuo uždrausto medžio. (Apšlaksto švęstu vandeniu) Tebus pašventintas šis Kryžiaus ženklas vardan Tė+vo, ir Sū+naus, ir Šventosios + Dvasios, kad tie, kas melsis ir nusilenks Viešpačiui priešais šį Kryžių, rastų kūno ir sielos sveikatą. Per tąjį Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Kunigas priklaupęs pagarbina kryžių ir jį pabučiuoja, po to jį taip pat pagarbina kiti esantys.