11. Santuokos sidabrinis ir auksinis jubiliejus

2007 05 02

Kai tikintieji sutuoktiniai nugyvena santuokoje 25 ar 50 metų, klebonas juos pakviečia iškilmingai padėkoti Dievui: atlikti išpažintį ir dalyvauti jubiliejinėse šv. Mišiose. Tai gali būti II klasės votyvinės Švč. Trejybės ar Švč. M. Marijos Mišios su papildoma padėkos oracija.

 
Po Mišių Evangelijos, pamokslo (ir Credo, jei jis yra), kunigas kalba jubiliatams:

Grátias agámus Dómino pro benefíciis divínis duránte matrimónio ab his coniúgibus accéptis, imploremúsque pro illis benedictiónem cæléstem.

Dėkokime Viešpačiui už dieviškas geradarybes, kurias savo santuokos metais gavo šie sutuoktiniai, ir melskime jiems dangaus palaimos.

 

Kunigas tęsia, atsigręžęs į altorių:

V. Deus, docuísti me a iuventúte mea. R. Et usque nunc annúntio mirabília tua.

V. In senécta quoque et sénio. R. Deus, ne derelíqueris me.

V. Dum annuntiábo bráchium tuum generatióni huic. R. Omnibus ventúris poténtiam tuam.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Omnípotens, sempitérne Deus, qui hoc coniúgium, olim in nómine tuo inítum, poténtia tua roboráre dignátus es; toto corde grátias tibi agéntes, súpplices a te quǽsumus: ut præsídium quo hucúsque fámulos tuos protexísti, pignus eis fiat perseverántiæ finális et prǽmii vitæ ætérnæ. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Dieve, Tu mokei mane nuo pat jaunystės. R. Ligi šiol skelbiu Tavo nuostabius darbus.

V. Sulaukus senatvės ir pasenus. R. Dieve, neapleisk manęs.

V. Kad skelbčiau Tavo rankos jėgą šiai kartai. R. Tavo galybę – visiems ainiams.

 

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu teikeisi savo galia sutvirtinti šią santuoką, kadaise sudarytą Tavo vardu. Iš visos širdies Tau dėkodami, nuolankiai Tave meldžiame, kad toji pagalba, kuria ligi šiol saugojai šiuos savo tarnus, būtų jiems ištvermės laidas ir amžinojo gyvenimo atlygis. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Tuomet kunigas vėl atsigręžia į jubiliatus ir taria:

Venerábiles cóniuges, iúngite manus déxteras in conspéctu altáris Dómini, et accípite benedictiónem sicut ante vigínti quinque (quinquagínta) annos.

Gerbiamieji sutuoktiniai, prieš Viešpaties altorių paduokite vienas kitam rankas ir vėl priimkite palaiminimą, kaip prieš dvidešimt penkerius (penkiasdešimt) metų.

 

Kunigas virš arnoto užsideda baltą stulą, kurios galą, kabantį ant jo dešinio peties, uždeda ant sujungtų sutuoktinių rankų ir kalba:

Deus, in cuius piíssimis mánibus sunt sortes ómnium nostrum, emítte bene+dictiónem tuam super hos cóniuges, quos ego in nómine Ecclésiæ tuæ benedíco; tríbue eis, Dómine, longitúdinem diérum cum grátia tua: quátenus, voluntáti tuæ quam in prósperis, tam in advérsis obediéntes, et te super ómnia diligéntes, ad ætérnæ beatitúdinis gúudia perveníre mereántur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Dieve, Tavo maloningose rankose yra visų mūsų likimai. Išliek savo pa+laiminimą šiems sutuoktiniams, kuriuos laiminu Tavosios Bažnyčios vardu. Suteik jiems, Viešpatie, ilgas dienas ir savo malonę, kad paklusdami Tavo valiai tiek sėkmėje, tiek sunkumuose ir Tave labiau už viską mylėdami, jie būtų verti pasiekti amžinosios palaimos džiaugsmus. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Kunigas nusiima stulą.

Sutuoktiniams, švenčiantiems auksinį santuokos jubiliejų, kunigas perduoda medines lazdas su nedideliais kryželiais viršuje, vienąkart sakydamas:

Venerábiles cóniuges, accípite bácula senectútis vestræ, signo crucis muníta. Cruci Salvatóris nostri inníxi, proficiscímini per viam virtútis tendéntes ad finem vestrum, qui est Christus Iesus: cuius sunt témpora et sǽcula, ipsi glória et impérium per univérsa æternitátis sǽcula. R. Amen.

Gerbiamieji sutuoktiniai, imkite lazdas savo senatvei, vainikuotas kryžiaus ženklu. Pasirėmę mūsų Išganytojo Kryžiumi, toliau eikite dorybių keliu, siekdami savojo tikslo – Jėzaus Kristaus, kuriam priklauso laikas ir amžinybė, garbė ir viešpatavimas per visus amžinybės amžius. R. Amen.

 

Toliau kunigas tęsia šv. Mišias. Jubiliatai šv. Komunijos eina pirmieji.

Po šv. Mišių giedamas padėkos himnas „Te Deum“.