05. Nėščios moters, laukiančios gimdymo, laiminimas

2007 05 02

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Salvam fac ancíllam tuam. R. Deus meus, sperántem in te.

V. Esto illi, Dómine, turris fortitúdinis. R. A facie inimíci.

V. Nihil profíciat inimícus in ea. R. Et fílius iniquitátis non appónat nocére ei.

V. Mitte ei, Dómine, auxílium de sancto. R. Et de Sion tuére eam.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Omnípotens sempitérne Deus, qui dedísti fámulis tuis in confessióne veræ fídei ætérnæ Trinitátis glóriam agnóscere, et in poténtia maiestátis adoráre unitátem: quǽsumus; ut eiúsdem fídei firmitáte hæc fámula tua N. ab ómnibus semper muniátur advérsis. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Orémus. Dómine Deus, ómnium Creátor, fortis et terríbilis, iustus et miséricors, qui solus bonus et pius es; qui de omni malo liberásti Israel, fáciens tibi patres nostros diléctos, et sanctificásti eos manu Spíritus tui; qui gloriósæ Vírginis Maríæ corpus et ánimam, ut dignum Fíilii tui habitáculum éffici mererétur, Spíritu Sancto cooperánte præparásti; qui Ioánnem Baptístam Spíritu Sancto replésti, et in útero matris exsultáre fecísti; áccipe sacrifícium cordis contríti, ac fervens desidérium fámulæ tuæ N. humíliter supplicántis pro conservatióne prolis, quam ei dedísti concípere: custódi partem tuam, et ab omni dolo et iniúria duri hostis defénde; ut obstetricánte manu misericórdiæ tuæ fetus eius ad lucem próspere véniat, ac sanctæ generatióni servétur, tibíque in ómnibus iúgiter desérviat, et vitam cónsequi mereátur ætérnam. Per eúmdem Dóminum nostrum... R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Gelbėk savo tarnaitę, Viešpatie. R. Mano Dieve, pasitikinčią Tavimi.

V. Siųsk jai, Viešpatie, pagalbą iš šventyklos. R. Ir iš Siono gink ją.

V. Nieko iš jos tenelaimi priešas. R. Ir nedorybės sūnus tenedrįsta jai kenkti.

V. Siųsk jai, Viešpatie, pagalbą iš šventyklos. R. Ir iš Siono saugok ją.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu leidai savo tarnams tikrojo tikėjimo išpažinime pažinti amžinosios Trejybės šlovę ir jos galingoje jėgoje garbinti jos vienybę. Meldžiame, kad to tikėjimo stiprybe ši Tavo tarnaitė N. būtų visuomet apsaugota nuo visų blogybių. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Melskimės. Viešpatie Dieve, visa ko Kūrėjau, stiprus ir baisus, teisingas ir gailestingas, Tu esi vienas geras ir meilingas. Tu išvadavai Izraelį iš visokio blogio, sukurdamas sau mūsų mylimus tėvus, ir Tavo Dvasios ranka juos pašventinai. Tu, bendradarbiaujant Šventajai Dvasiai, paruošei garbingosios Mergelės Marijos kūną ir sielą, kad jie pelnytų tapti vertu Tavo Sūnaus būstu. Tu pripildei Šventąja Dvasia Joną Krikštytoją ir leidai jam džiūgauti dar motinos įsčiose. Priimk susigraudinusios širdies auką ir karštą troškimą Tavo tarnaitės N., kuri nuolankiai meldžia išsaugoti vaiką, kurį jai leidai pradėti. Saugok savąją dalį ir gink ją nuo visokios žiauriojo priešo klastos ir neteisybės, kad Tavo gailestingai rankai būnant pribuvėja, jos vaisius laimingai ateitų į šviesą ir išliktų šventajam gimimui, taip pat kad Tau visame kame tarnautų ir pelnytų pasiekti amžinąjį gyvenimą. Per tąjį mūsų Viešpatį... R. Amen.

 

Kunigas apšlaksto motiną švęstu vandeniu ir kalba:

Psalmus 66

 

Deus misereátur nostri, et benedícat nobis: * illúminet vultum suum super nos, et misereátur nostri.

Ut cognoscámus in terra viam tuam: * in ómnibus géntibus salutáre tuum.

Confiteántur tibi pópuli, Deus: * confiteántur tibi pópuli omnes.

Læténtur et exsúltent gentes: * quóniam iúdicas pópulos in æquitáte, et gentes in terra dírigis.

Confiteántur tibi pópuli, Deus, confiteántur tibi pópuli omnes: * terra dedit fructum suum.

Benedícat nos Deus, Deus noster, benedícat nos Deus: * et métuant eum omnes fines terræ.

Glória Patri...

V. Benedicámus Patrem, et Fílium, cum Sancto Spíritu. R. Laudémus et superexaltémus eum in sǽcula.

V. Angelis suis Deus mandávit de te. R. Ut custódiant te in ómnibus viis tuis.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Vísita, quǽsumus, Dómine, habitatiónem istam, et omnes insídias inimíci ab ea, et a præsénti fámula tua N. longe repélle: Angeli tui sancti hábitent in ea, qui eam et eius prolem in pace custódiant, et bene+díctio tua sit super eam semper. Salva eos, omnípotens Deus, et lucem eis tuam concéde perpétuam. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

66 psalmė

 

Dievas mūsų tepasigaili ir telaimina mus, * teapšviečia mums savo veidą ir mūsų tepasigaili.

Kad žemėje pažintume Tavo kelią, * Tavo išganymą visoms tautoms.

Teišpažįsta Tave tautos, Dieve, * teišpažįsta Tave visos tautos.

Tegul džiaugiasi ir džiūgauja tautos, * nes Tu teisingai teisi tautas ir žemėje valdai gentis.

 

Teišpažįsta Tave tautos, Dieve, teišpažįsta Tave visos tautos, * žemė teduoda savo vaisių.

Telaimina mus Dievas, mūsų Dievas, telaimina mus Dievas, * ir jo tebijo visi žemės pakraščiai.

Garbė Dievui Tėvui...

V. Garbinkime Tėvą, ir Sūnų, su Šventąja Dvasia. R. Girkime ir labai aukštinkime jį per amžius.

V. Savo angelams Dievas įsakė dėl tavęs. R. Kad saugotų tave visuose tavo keliuose.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Aplankyk, meldžiame, Viešpatie, šį būstą ir toli nuvyk nuo jo ir nuo šios Tavo tarnaitės N. visas priešo pinkles. Tavo šventieji angelai tegyvena jame, jie tesaugo ją ir jos vaiką ramybėje, ir Tavo pa+laiminimas visuomet tebūna virš jos. Išgelbėk juos, visagali Dieve, ir suteik jiems Tavo amžinąją šviesą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Kunigas suteikia palaiminimą:

Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti, descéndat super te, et prolem tuam, et máneat semper. R. Amen.

Visagalio Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios palaiminimas tenužengia ant tavęs ir tavo vaiko, ir tepasilieka visados. R. Amen.