04. Vyno vestuvėms ir sutuoktinių miegamojo laiminimas

2007 05 02

VYNO VESTUVĖMS LAIMINIMAS 

 

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus, bonórum ómnium dator et conservátor: qui inter réliquas creatúras tuas vinum in hóminum sustentatiónem et lætítiam, ex fructu uvárum prodíre iussísti: quique per unigénitum Fílium tuum, Dóminum nostrum Iesum Christum, in núptiis in Cana Galilǽæ aquam in vinum mirabíliter permutásti, et Sacraméntum pretiosíssimi Sánguinis eiúsdem Fílii tui in vini matéria sanctificári fecísti: te súpplices deprecámur ac pétimus, ut hanc creatúram vini bene+dícere et sanctifi+cáre dignéris; ut fámuli tui et fámulæ ex ea gustántes, ánimæ et córporis recípiant sospitátem, et te ómnium gratiárum largitórem sine fine colláudat. Per eúndem Christum, Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Šventasis Dieve, visagali Tėve, amžinasis Dieve, visų gėrybių davėjau ir išsaugotojau! Tarpe kitų savo kūrinių Tu žmonių gėrimui ir džiaugsmui leidai vynuogių vaisiui teikti vyną. Per savo viengimį Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų Tu stebuklingai perkeitei vandenį į vyną Kanos Galilėjos vestuvėse ir nustatei, kad tojo Tavo Sūnaus Brangiausiojo Kraujo Sakramentas bus konsekruojamas naudojant vyną. Nuolankiai Tave meldžiame ir prašome, kad teiktumeisi pa+laiminti ir pa+šventinti šį vyno kūrinį, kad Tavo tarnai ir tarnaitės, jo ragaudami, gautų sielos ir kūno sveikatą ir be sustojimo garbintų Tave – visų malonių Teikėją. Per tąjį Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Ir pašlaksto švęstu vandeniu.

 

 
SUTUOKTINIŲ MIEGAMOJO LAIMINIMAS
 

 

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Béne+dic, Dómine, thálamum hunc: ut omnes habitántes in eo, in tua pace consístant, et in tua voluntáte permáneant, et senéscant, et multiplicéntur in longitúdinem diérum, et ad regna cælórum pervéniant. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Pa+laimink, Viešpatie, šį miegamąjį, kad visi jame gyvenantys laikytųsi Tavo ramybės ir pasiliktų Tavo valioje, kad pasentų ir daugintųsi per daugelį dienų, ir kad pasiektų dangaus karalystę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Ir pašlaksto švęstu vandeniu.