06. Moters laiminimas po gimdymo (įvedybos)

2007 05 02

Moteris po gimdymo ateina prie bažnyčios durų ir klūpi lauke prie slenksčio, laikydama rankoje degančią žvakę. Ją pasitinka kunigas su patarnautoju. Kunigas apšlaksto moterį švęstu vandeniu ir kalba:

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

Ant. Hæc accípiet benedictiónem a Dómino, et misericórdiam a Deo salutári suo: quia hæc est generátio quæréntium Dóminum.

 

Psalmus 23

 

Dómini est terra, et plenitúdo eius: * orbis terrárum, et univérsi qui hábitant in eo.

Quia ipse super mária fundávit eum: * et super flúmina præparávit eum.

Quis ascéndet in montem Dómini? * aut quis stabit in loco sancto eius?

Innocens mánibus et mundo corde, * qui non accépit in vano ánimam suam, nec iurávit in dolo próximo suo.

Hic accípiet benedictiónem a Dómino: * et misericórdiam a Deo, salutári suo.

Hæc est generátio quæréntium eum, * quæréntium fáciem Dei Iacob.

Attóllite portas, príncipes, vestras, et elevámini, portæ æternáles: * et introíbit Rex glóriæ.

Quis est iste Rex glóriæ? * Dóminus fortis et potens: Dóminus potens in prǽlio.

Attóllite portas, príncipes, vestras, et elevámini, portæ æternáles: * et introíbit Rex glóriæ.

Quis est iste Rex glóriæ? * Dóminus virtútum ipse est Rex glóriæ.

Glória Patri...

Ant. Hæc accípiet...

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

Ant. Ji tegauna palaiminimą iš Viešpaties, ir pasigailėjimą iš Dievo, savo gelbėtojo, nes tai yra giminė, kuri ieško Viešpaties.

 

23 psalmė

 

Viešpaties yra žemė ir visa, kas joje, * pasaulis ir visi, gyvenantys jame.

Nes jis pastatė jį ant vandenų, * jį įrengė virš upių.

Kas gali įkopti į Viešpaties kalną? * Kas atsistos jo šventoje buveinėje?

Tas, kurio rankos nekaltos ir širdis tyra, * kurio siela nesiekia tuštybių, kuris savo artimui neprisiekia klastingai.

Jis gaus Viešpaties palaiminimą * ir pasigailėjimą iš Dievo, savo Gelbėtojo.

Štai karta tų, kurie jo ieško, * kurie ieško Jokūbo Dievo veido.

Atkelkit savo vartus, didžiūnai, pakilkit, amžinieji vartai, * ir įžengs garbės Karalius.

 

Kas gi tas garbės Karalius? * Tai Viešpats, stiprus ir galingas, Viešpats galingas mūšyje.

Atkelkit savo vartus, didžiūnai, pakilkit, amžinieji vartai, * ir įžengs garbės Karalius.

 

Kas gi tas garbės Karalius? * Tai Viešpats galybių, jis yra garbės Karalius.

Garbė Dievui Tėvui...

Ant. Ji tegauna...

 

Tuomet kunigas paduoda moteriai stulos galą, kabantį ant kairio peties, ir įveda ją į bažnyčią, kalbėdamas:

Ingrédere in templum Dei, adóra Fílium beátæ Maríæ Vírginis, qui tibi fecunditátem tríbuit prolis.

Įženk į Viešpaties šventovę, pagarbink Švenčiausiosios Mergelės Marijos Sūnų, kuris tau davė vaisingumą ir vaiką.

 

Įvesta moteris eina link altoriaus, prie Komunijos grotelių priklaupia, klaupiasi ir melsdamasi dėkoja už Dievo jai suteiktas malones. Kunigas kalba:

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Pater noster (tyliai iki:)

V. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R. Sed líbera nos a malo.

V. Salvam fac ancíllam tuam, Dómine. R. Deus meus, sperántem in te.

V. Mitte ei, Dómine, auxílium de sancto. R. Et de Sion tuére eam.

V. Nihil profíciat inimícus in ea. R. Et fílius iniquitátis non appónat nocére ei.

V. Dómine, exaudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Omnípotens sempitérne Deus, qui per beátæ Maríæ Vírginis partum fidélium pariéntium dolóres in gáudium vertísti: réspice propítius super hanc fámulam tuam, ad templum sanctum tuum pro gratiárum actióne lætam accedéntem, et præsta; ut post hanc vitam, eiúsdem beátæ Maríæ méritis et intercessióne, ad ætérnæ beatitúdinis gáudia cum prole sua perveníre mereátur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Tėve mūsų (tyliai iki:)

 

V. Ir neleisk mūsų gundyti. R. Bet gelbėk mus nuo pikto.

V. Gelbėk savo tarnaitę, Viešpatie. R. Mano Dieve, pasitikinčią Tavimi.

V. Siųsk jai, Viešpatie, pagalbą iš šventyklos. R. Ir iš Siono gink ją.

V. Nieko iš jos tenelaimi priešas. R. Ir nedorybės sūnus tenedrįsta jai kenkti.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimdymu pavertei gimdančių motinų skausmus į džiaugsmą. Maloningai pažvelk į šią savo tarnaitę, kuri su džiaugsmu ir dėkodama įžengia į Tavo šventąją bažnyčią, ir suteik, kad po šio gyvenimo, dėl tos Švenčiausiosios Marijos nuopelnų ir užtarimo, ji pelnytų su vaikais nueiti į amžinosios palaimos džiaugsmus. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Kunigas vėl apšlaksto ją švęstu vandeniu, sakydamas:

Pax et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti, descéndat super te, et máneat semper. R. Amen.

Visagalio Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios ramybė ir palaiminimas tenužengia ant tavęs ir visuomet tepasilieka. R. Amen.