09. Namų palaiminimas

2007 05 02

VELYKŲ LAIKU

 

Kunigas su patarnautoju, nešančiu vandenį, pašventintą Velyknakčio apeigose (prieš šv. aliejų įpylimą), lanko namus ir juos apšlaksto.

Įėjęs į namus, kunigas sveikinasi:

V. Pax huic dómui. R. Et ómnibus habitántibus in ea.

V. Ramybė šiems namams. R. Ir visiems jų gyventojams.

 

Kungias šlaksto pagrindinius kambarius ir kalba arba gieda:

Vidi aquam egrediéntem de templo, a látere dextro, allelúia: et omnes, ad quos pervénit aqua ista, salvi facti sunt, et dicent: allelúia, allelúia.

Ps. 117. Confitémini Dómino quóniam bonus: * quóniam in sǽculum misericórdia eius.

Glória Patri...

Vidi aquam...

Regėjau versmę, trykštančią iš šventovės dešiniojo šono, aleliuja, ir visi, kuriuos pasiekė tas vanduo, buvo išgelbėti ir gieda: aleliuja, aleliuja.

Ps 117, 1: Išpažinkime Viešpatį, nes jis geras, * nes amžinas jo gailestingumas.

 

Garbė Tėvui...

Regėjau versmę...

 

Tuomet kunigas kalba:

V. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam, allelúia. R. Et salutáre tuum da nobis, allelúia.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Exáudi nos, Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: et sicut domos Hebræórum in éxitu de Aegýpto, agni sánguine linítas (quod pascha nostrum, in quo immolátus est Christus, figurábat), ab Angelo percutiénte custodísti; ita míttere dignéris sanctum Angelum tuum de cælis, qui custódiat, fóveat, prótegat, vísitet, atque deféndat omnes habitántes in hoc habitáculo. Per eumdem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Parodyk mums, Viešpatie, savo gailestingumą, aleliuja. R. Ir duok mums savo išganymą, aleliuja.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Išklausyk mus, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, ir, kaip hebrajų namus, jiems išeinant iš Egipto, pateptus avinėlio krauju (vaizdavusiu mūsų paaukotą Velykų avinėlį Kristų), apsaugojai nuo žudančio angelo, taip teikis pasiųsti iš dangaus savo šventąjį angelą, kuris saugotų, globotų, sergėtų, lankytų ir gintų visus gyvenančius šiame būste. Per tąjį Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

NE VELYKŲ LAIKU

 

Įėjęs į namus, kunigas sveikinasi:

V. Pax huic dómui. R. Et ómnibus habitántibus in ea.

V. Ramybė šiems namams. R. Ir visiems jų gyventojams.

 

Kungias šlaksto pagrindinius kambarius ir kalba arba gieda:

Aspérges me, * Dómine, hyssópo, et mundábor: lavábis me, et super nivem dealbábor.

Ps. 50. Miserére mei, Deus, * secúndum magnam misericórdiam tuam.

Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

Aspérges me...

Apšlakstyk mane, * Viešpatie, yzopu, ir būsiu tyras, nuplauk mane, ir pasidarysiu baltesnis už sniegą.

Ps 50, 3: Pasigailėk manęs, Dieve, * dėl savo didžio gailestingumo.

Garbė Tėvui, ir Sūnui, * ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, * ir per amžių amžius. Amen.

Apšlakstyk mane...

 

Tuomet kunigas kalba:

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Exáudi nos, Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: et míttere dignéris sanctum Angelum tuum de cælis; qui custódiat, fóveat, prótegat, vísitet, atque deféndat omnes habitántes in hoc habitáculo. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Išklausyk mus, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, ir teikis pasiųsti iš dangaus savo šventąjį angelą, kuris saugotų, globotų, sergėtų, lankytų ir gintų visus gyvenančius šiame būste. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.