08. Švč. Jėzaus Širdies intronizacija šeimoje

2007 05 02

Geriausias būdas šeimos religiniam gyvenimui sustiprinti ir bendrai visų šeimos narių maldai paskatinti yra Švč. Jėzaus Širdies intronizacija (lot. thronus – sostas) – tos Širdies iškilmingas paskelbimas šeimos Valdovu ir Globėju. Pagal šv. popiežiaus Pijaus X patvirtintą tvarką, garbingiausioje namų vietoje pakabinamas Švč. Jėzaus Širdies paveikslas, kurį pašventina pakviestas kunigas. Tada šeimos nariai pasiaukoja Švč. Jėzaus Širdžiai ir meldžia Jo palaimos namams.

 

Kunigas pašventina Švč. Jėzaus Širdies paveikslą:

 

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Omnípotens sempitérne Deus, qui Sanctórum tuórum imágines pingi (aut sculpi) non réprobas, ut quóties illas óculis corporis intuémur, tóties eórum actus et sanctitátem ad imitándum memóriæ óculis meditémur, hanc, quǽsumus, imáginem in honórem et memóriam Sacratíssimi Cordis unigéniti Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi adaptátam, bene+dícere et sanc+tificáre dignéris; et præsta, ut quicúmque coram illa Cor Sacratíssimi, Unigéniti Fílii tui supplíciter cólere et honoráre studúerit, illíus méritis et obténtu, a te grátiam in præsénti et ætérnam glóriam obtíneat in futúrum. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu nedraudi tapyti (daryti) savo šventųjų atvaizdų, kad kūno akimis į juos pažvelgę, kaskart atmintume ir sektume jų darbus bei šventumą. Šį paveikslą, skirtą, Tavo vienatinio Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Švenčiausiosios Širdies garbei ir atminimui, meldžiame, teikis pa+laiminti ir pa+šventinti, ir duok, kad visi, priešais jį nuolankiai gerbiantys ir šlovinantys Švenčiausiąją Tavo vienatinio Sūnaus Širdį, dėl jo nuopelnų ir apsaugos pasiektų Tavo malonę dabar ir amžinąją laimę ateityje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Ir apšlaksto šv. vandeniu. Po to šeimos nariai, suklaupę prieš paveikslą, kalba Tikėjimo išpažinimą ir pasiaukojimo aktą:

 

O Sacratíssimum Cor Iesu, Tu beátæ Margarítæ Maríæ desidérium regnándi super christiánas famílias pandidísti: ecce ut tibi placeámus ádsumus hódie, ut plenum tuum super nostram famíliam impérium proclamémus. Vólumus deínceps tuam vitam vívere, vólumus in sinu famíliæ nostræ florére virtútes, quibus Tu in terris pacem promisísti, vólumus longe arcére a nobis spíritum mundi, quem Tu damnásti. Tu regnábis in mente nostra fídei nostræ simplicitáte, in corde nostro tui solíus amóre, quo flagrábit erga te et cuius vivam servábimus flammam frequénti divínæ Eucharistíæ receptióne. Dignáre, Cor divínum, nobis præésse in unum conveniéntibus, benedícere negótiis spirituálibus et temporálibus, arcére moléstias, sanctificáre gáudia, poenas leváre. Si quando mísere quis nostrum in tantum ærúmnam incíderit ut te afflígat, fac in memóriam illi rédigas, Cor Iesu, te cum peccatóre, quem pǽnitet, plenum esse bonitátis et misericórdiæ. Et quum hora separatiónis insonúerit et mors in famíliæ nostræ sinum luctum intúlerit, nos omnes, sive abeúntes sive manéntes, tuis ætérnis decrétis nos subiiciémus. Hoc solátio erit nobis, ánimo recogitáre ventúrum esse diem, in quo família nostra, in cælo coniúncta, tuam glóriam, tua benefícia in ætérnum cantáre póterit. Dignétur Cor immaculátum Maríæ, dignétur gloriósus Patriárcha sanctus Ioseph tibi hanc consecratiónem offérre, eiúsque vivam in nobis síngulis diébus vitæ nostræ conserváre memóriam. Vivat Cor Iesu, Regis et Patris nostri! Amen.

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, Tu šventajai Margaritai Marijai apreiškei savo troškimą karaliauti krikščionių šeimose. Susirinkome šiandien, kad įvykdytume Tavo norą ir paskelbtume Tavo neribotą valdžią mūsų šeimai. Nuo šiol norime gyventi Tavo gyvenimą, norime, kad mūsų šeimoje klestėtų dorybės, kurios, kaip esi žadėjęs, jau čia žemėje neša ramybę. Mes norime laikytis kuo toliau nuo pasaulio dvasios, kurią Tu pasmerkei. Viešpatauk mūsų protuose, išlaikydamas juose paprastą tikėjimą, mūsų širdyse, uždegdamas jas meile Tau vienam – mes saugosime jos liepsną, dažnai priimdami šventąją Eucharistiją. Dieviškoji Širdie, teikis vadovauti mums, drauge susirinkusiems, laimink mūsų dvasinius ir kasdienius užsiėmimus, nuvyk sunkumus, pašvęsk džiaugsmus, palengvink bausmes. Jei kuriam nors iš mūsų atsitiktų apgailėtina nelaimė Tave įžeisti, leisk jam prisiminti, Jėzaus Širdie, kad esi pilna gerumo ir gailesčio atgailaujančiam nusidėjėliui. O jei kuriam išmuš atsiskyrimo valanda, ir mirtis į šeimos tarpą atneš ašaras, mes visi, išeinantys ir pasiliekantys, pasiduosime Tavo amžinam sprendimui. Paguoda mums tebūna mintis apie dieną, kai mūsų šeima, danguje vėl susijungusi, per amžius apdainuos Tavo garbę ir geradarybes. Tegul teikiasi Nekaltoji Marijos Širdis, tegul teikiasi šlovingasis patriarchas, šventasis Juozapas Tau šį pasiaukojimą nunešti ir mumyse išlaikyti jo gyvą atminimą visas mūsų gyvenimo dienas. Tegyvuoja Jėzaus, mūsų Karaliaus ir Tėvo, Širdis! Amen.

 

Už mirusius šeimos narius sukalbama „Amžinąjį atilsį“, „Tėve mūsų“ ir „Sveika, Marija“.

 

Malda po pasiaukojimo:

 

Tegul bus pagarbinta Švenčiausioji Jėzaus Širdis, kuri savo laimingiems tarnams, šios šeimos nariams, parodė begalinį gailestingumą. Ji išrinko juos tarp tūkstančių kitų savo meilės paveldu, kaip atgailos šventovę, kurioje bus atlyginama už likusių žmonių nedėkingumą.

Viešpatie Jėzau, ši ištikima Tavo kaimenės dalelė gėdisi tos neregėtos garbės, kad Tu pats teikeisi jos vidury sėdėti soste ir joje karaliauti. Mes tylomis Tave garbiname ir esame laimingi, kad Tu gyvensi su mumis po vienu stogu ir dalyvausi savo vaikų varguose bei džiaugsmuose.

Iš tiesų, mes nesame verti, kad ateitum po mūsų vargingu stogu, bet Tu nuraminai mus, kai apreiškei savo Švenčiausios Širdies grožį. Mūsų sielos, ištroškusios Tavęs, rado Tavo šono žaizdoje gyvojo vandens, kuris trykšta amžinajam gyvenimui. Pilni gailesčio ir pasitikėjimo, mes atiduodam save Tau, nes Tu esi nenykstantis gyvenimas. Pasilik mūsų tarpe, Švenčiausioji Širdie, mes trokštame Tave mylėti ir stengtis, kad ir kiti Tave pamiltų – Tave, liepsnojantį krūmą, kuris uždegs ir apvalys visą pasaulį. Tebus šie namai Tau maloni buveinė, kaip tie namai Betanijoje, kur Tave visados svetingai priimdavo.

Ateik, Viešpatie Jėzau, ateik! Tu būsi čia mylimas kaip Nazarete, švelnia meile Tavo Motinos Marijos, kurią Tu ir mums davei Motina. Ateik ir pakeisk mūsų namuose tuos, kurių mums trūksta dėl nelaimių ar mirties. Ateik, nes gal mums artėja rūpesčių vakaras, gal baigėsi nerūpestingos dienos. „Pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau baigiasi“ (Lk 24, 29). Apsigyvenk čia Viešpatie, kad mes, kurie paskelbėme Tave savo karaliumi, gyventume Tavo meilėje ir draugystėje. Tegul prie mūsų židinio bus visados pašlovinta karaliaus Jėzaus Širdis! Teateinie Tavo karalystė! Amen.

 

Nekaltosios Marijos Širdies garbei giedama „Salve Regina“ ar kita giesmė. Po to:

 

Švenčiausioji Jėzaus Širdie. R. Pasigailėk mūsų! (3 kartus)

 

Nekaltoji Marijos Širdie. R. Melski už mus!

Šventasis Juozapai. R. Melski už mus!

Šventoji Margarita Marija. R. Melski už mus!

 

Kunigas suteikia palaiminimą: Benedictio Dei omnipotentis...