01. Sužadėtuvės

2007 05 02

IV. SANTUOKA IR ŠEIMA

 

Santuokos sakramentą, laiminant Bažnyčios atstovui kunigui, vienas kitam teikia sutuoktiniai. Santuokos pirmasis tikslas yra vaikų gimdymas, antrasis – sutuoktinių tarpusavio meilė ir pagalba. Katalikiška santuokos sutartis yra neišardoma ir galioja iki vieno iš sutuoktinių mirties.

Sužadėtiniai privalo kreiptis į sužadėtinės parapijos kleboną ar kitą įgaliotą kunigą bent prieš du mėnesius iki jungtuvių, turi atsakyti į jo klausimus, kad būtų išsiaiškinta, ar nėra kliūčių, kurios padarytų santuoką negaliojančia arba neleistina.

Jei tenka tuoktis per adventą ar gavėnią, reikia apsiriboti jungtuvių iškilme ir nekelti triukšmingų vestuvių.

 

1. Sužadėtuvės

 

Gerbtina tradicija prieš santuoką susižadėti. Kanonų teisės kodeksas (kan. 1062) numato oficialų pasižadėjimą tuoktis. Klebonas ar kitas įgaliotas kunigas gali palaiminti sužadėtuves, jei jau ištirta, jog nėra kliūčių santuokai, ir sužadėtiniai supranta, kad dar negali pradėti bendro gyvenimo ar intymiai bendrauti. Sužadėtuvės gali vykti bažnyčioje arba namuose, reikalingi du liudininkai.

 

Sužadėtiniai klūpo priešais altorių ar Nukryžiuotąjį. Kunigas, stovėdamas veidu į susirinkusius, kalba:

 

Mus mylinčio ir save ant kryžiaus už mus paaukojusio Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė ir ramybė tebūna su jumis.

Visi atsako: Ir su tavo dvasia.

 

Kunigas tęsia:

 

Mes visi visada esame reikalingi Dievo globos ir palaimos. Ypatinga Viešpaties pagalba yra reikalinga besirengiantiems sukurti krikščionišką šeimą. Todėl melskime Dievą, kad padėtų šiems savo tarnams N. N. ir N. N. vienas kitą gerbti, dar karščiau pamilti bei pažinti ir pasirinkti tai, kas būtina jų ateities gyvenimui. Tegu malda ir nuoširdžiu pasirengimu jie subręsta šventam Santuokos sakramentui, o vėliau gyvenime patiria gausią Dievo palaimą.

 

Šventojo Rašto skaitinys (1 Kor 13, 4–13)

 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško korintiečiams.

Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas. Mūsų pažinimas dalinis ir mūsų pranašystės dalinės. Kai ateis metas tobulumui, pasibaigs, kas netobula. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas; tapęs vyru, mečiau tai, kas vaikiška. Dabar mes regime lyg veidrodyje, mįslingu pavidalu, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė.

 

Kunigas trumpai paaiškina sužadėtuvių prasmę, aiškiai ir įsakmiai nurodo, kad jos dar nėra santuoka ir nesuteikia jokios teisės pradėti vedybinį gyvenimą.

 

Tuomet jis klausia sužadėtinį:

 

N. N., ar rimtai ir laisva valia pasižadi šiai sužadėtinei N. N., kad atėjus sutartam laikui, su ja susituoksi?

 

Sužadėtinis atsako: Taip.

 

Kunigas klausia sužadėtinę:

 

N. N., ar rimtai ir laisva valia pasižadi šiam sužadėtiniui N. N., kad atėjus sutartam laikui, su juo susituoksi?

 

Sužadėtinė atsako: Taip.

 

Kunigas taria:

 

Kad sutvirtintumėte šį jūsų būsimos santuokos pasižadėjimą, paduokite vienas kitam dešinę ranką.

 

Kunigas meldžiasi:

 

Viešpatie Dieve, visokio džiaugsmo šaltini! Tavo Apvaizda šiuos Tavo tarnus paskatino pažadais susirišti. Meldžiame, kad jie, besirengdami Santuokos sakramentui, nestokotų Tavo malonių ir, patyrę Tavo gerumo palaimą (peržegnoja) + , vienas kitą skaisčius saugotų ir ugdytų tarpusavio meilę bei ištikimybę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Tuomet kunigas palaimina sužadėtuves:

 

Confírmet hoc Deus, quod operátus est in vobis, in nómine Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti. R. Amen.

Tesutvirtina Dievas tai, ką yra jumyse nuveikęs, vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios.

Sužadėtiniai atsako: Amen.

 

Jei sužadėtuvėse dalyvauja sužadėtinių tėvai, dera, kad jie dabar palaimintų savo vaikus. Jei numatyta, pasirašoma sužadėtuvių sutartis, kurią patvirtina ir liudininkai.